Academia de Studii Economice a Moldovei
Facultatea Business și Administrarea Afacerilor

Angela SOLCAN

Angela SOLCAN, decanul facultăţii
Business şi Administrarea Afacerilor

Despre facultate

Business şi Administrarea Afacerilor este o facultate constituită în 2002 în cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova, în baza a două facultăţi cu o bogată istorie şi tradiţii – facultăţile Management şi Marketing.

MISIUNEA

Facultatea de Business şi Administrarea Afacerilor este un lider în spaţiul universitar economic din Republica Moldova. Misiunea noastră este formarea specialiştilor de performanţă şi dezvoltarea cercetării ştiinţifice în domeniul administrării afacerilor, contribuind la promovarea spiritului antreprenorial şi la dezvoltarea mediului economic.

OBIECTIVELE PRINCIPALE ALE FACULTĂŢII
  • Prestarea unor servicii educaţionale de calitate, adaptate nevoilor unei societăţi bazate pe cunoaştere, în conformitate cu noile tehnologii şi cu cerințele pieţei forţei de muncă.
  • Valorificarea potențialului personalului didactic prin participarea la realizarea programelor de cercetare științifice și /sau proiecte internaționale.
  • Promovare a unui dialog permanent cu studenții, sprijinirea acestora în activităţile de organizare a structurilor de reprezentare şi atragerea studenţilor la îmbunătăţirea activităţii din facultate;
  • Dezvoltarea parteneriatelor cu instituţii de învăţământ superior din ţară şi din străinătate, cu mediul de afaceri, organizații şi instituţii naţionale şi internaţionale.
  • Asigurarea calității procesului de management al facultății.

În prezent, Facultatea de Business şi Administrarea Afacerilor reprezintă o componentă importantă a Academiei de Studii Economice din Moldova, atât prin numărul studenţilor, cca. 3500 - la învăţământul cu frecvenţă la zi şi cu frecvenţă redusă.

Dispunând de un vast potenţial didactic şi ştiinţific, facultatea de Business şi Administrarea Afacerilor deţine poziţia de lider în spaţiul universitar economic din Republica Moldova în formarea specialiştilor în domeniul managementului, marketingului şi logisticii, comerţului, turismului şi serviciilor hoteliere.

Activitatea profesional-didactică a facultăţii este asigurată de catedrele:
  • MANAGEMENT;
  • MARKETING ŞI LOGISTICĂ;
  • TURISM ŞI SERVICII HOTELIERE;
  • MERCEOLOGIE, COMERŢ ȘI ALIMENTAȚIE PUBLICĂ;
  • EDUCAȚIE FIZICĂ ŞI SPORT.

Odată cu aderarea Republici Moldova la Spaţul European al Învăţământului Superior şi axarea învăţământului universitar pe doua cicluri, la facultatea au fost elaborate noi planuri de studii şi noi programe, introduse noi cursuri. Conducerea catedrelor şi decanatului, cadrele didactice şi alte persoane implicate în acest proces au depus o muncă enormă pentru alinierea acestora la cerinţele procesului de la Bologna.

De oarece orice facultate există pentru şi datorită studenţilor, Facultatea de Business şi Administrarea Afacerilor participă activ în implementarea principiilor managementului calităţii în ASEM. Axarea învăţământului pe student şi cunoaşterea necesităţilor acestuia determină conducerea facultăţii şi catedrelor, corpul profesoral să ajusteze planurile de învăţământ şi adapteze programele de studii la necesităţile reale ale agenţilor economici.

În procesul de instruire, la facultate se acordă o mare atenţie studierii limbilor moderne, comunicării de afaceri, utilizării computerului, ceea ce oferă absolvenţilor facultăţi şanse suplimentare de angajare în câmpul muncii. Pe lângă aceasta, absolvenţii facultăţii Business şi administrarea Afacerilor, indiferent de specialitate, sunt pregătiţi pentru a iniţia afaceri proprii în cele mai diverse domenii ale economiei naţionale.