Academia de Studii Economice a Moldovei
Catedra "Contabilitate și Audit"

Colaborarea internaţională a cadrelor didactice ale catedrei ”Contabilitate și audit” se realizează în baza acordurilor de colaborare cu instituţii din străinătate, programelor de mobilitate oferite de diverse state și instituții/organizații internaționale și regionale, contractelor individuale, precum și a invitaţilor personale a cercetătorilor din Republica Moldova.

Catedra dispune de relaţii ştiinţifice cu centre similare naţionale și internaționale. Colaborările ştiinţifice se axează pe cercetări în comun, discuţii ştiinţifice la mese rotunde, seminare, conferințe științifice etc. În cadrul colaborării sunt elaborate şi editate lucrări ştiinţifice în comun, sunt organizate participări la conferinţe ştiinţifice, întruniri atît la Chişinău, cît şi în Centrele din străinătate.

Actualmente, cadrele didactice ale catedrei colaborează cu următoarele instituții și catedre similare de învățămînt de peste hotare:

 • Departamentul „Contabilitate” Universitatea Babeș – Bolyai, Cluj-Napoca, România (2015);
 • Camera Auditorilor Financiari din România (2014);
 • Departamentul Contabilitate, Finanţe şi Informatică Economică, Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, România (2014);
 • Universitatea de Stat Economice din or.Odesa, Ukraina (2014);
 • Universitatea de Stat din Sankt Petersburg, Rusia (2013);
 • Universitatea „A. I. Cuza” din Iaşi, România;
 • Universitatea ”George Bacovia” din Bacău, România.
Deasemenea catedra colaborează cu următoarele instituţii:
 • Asociația Contabililor Autorizați din Marea Britanie (ACCA), prin acreditarea programului de studiu la ciclul I, licență, fapt care permite beneficierea de către absolvenți de 6 scutiri la susținerea celor 9 examene pentru obținerea certificatului acestui organism profesional global.
 • Banca Mondială, prin asistența acordată la acreditarea programului de studiu la ciclul I, licență de către ACCA. Prof.univ. A.Nederiţa este consultantul Băncii Mondiale privind transpunerea prevederilor Directivelor Uniunii Europene în reglementările contabile naționale, iar conf. univ. N.Zlatina - consultantul Băncii Mondiale la elaborarea proiectului de lege privind auditul situațiilor financiare.
 • Președenția Republicii Moldova – conf. univ. E. Cechina – membru al Consiliul Economic de pe lîngă Președintele Republicii Moldova.
 • Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova – prin:
  • participarea unor profesori în activitatea Consiliului Consultativ  pe lîngă Ministerul Finanţelor (profesorii universitari: A.Nederiţa, V. Bucur, V. Ţurcanu, conferențiarii universitari: P. Tostogan, L.Grabarovschi, A. Graur, N.Zlatina, M.Nani, E. Bajerean, E Cechina, L. Grigoroi, A. Popovici, lectorul superior M. Ratcov etc.);
  • participarea cadrelor didactice ale catedrei la elaborarea proiectelor actelor normative în domeniul contabilităţii şi auditului (profesorii universitari: V. Țurcanu, V. Bucur, A. Nederița, conferențiarii universitari: P. Tostogan, M. Manoli, L. Grabarovschi, N. Zlatina, L. Lapițcaia, A. Graur, A. Popovici, E. Cechina, lectorii superiori M. Ratcov, S. Caraman, etc.);
  • participarea membrilor catedrei în Comisia republicană pentru certificarea auditorilor de pe lîngă Ministerul Finanţelor (conferențiarii universitari: L. Grigoroi, G. Melnic, V. Moldovanu);
  • participarea conferențiarilor universitari M. Manoli, A. Ștahovschi, A. Iachimovschi în Consiliul de Supraveghere a activității de audit de pe lângă Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova;
  • avizarea planurilor de studii la ciclul I, licență.
 • Inspectoratul Fiscal Principal de Stat – prof.univ. V. Bucur și conf. univ. P. Tostogan sunt membi ai Consiliului consultativ al Inspectoratului Fiscal Principal de Stat.  Totodată, membrii catedrei participă la elaborării proiectelor actelor normative în domeniul fiscalităţii.
 • Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare – la Comisia de Experți în Economie în funcția de preşedinte este deținută de dr.hab., prof.univ. A. Nederiţă, membru - dr.hab., prof.univ V. Ţurcanu.
 • Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova – conf. univ. R. Cușmăunsă este consultant pe probleme de contabilitate.
 • Curtea de Conturi a Republicii Moldova – conferențiarii universitari: P. Tostogan, E. Bajerean, A. Ștahovschi – membri ai Consuliului Consultativ pe lîngă Curtea de Conturi.
 • Asociaţia Contabililor şi Auditorilor Profesionişti din Moldova (ACAP) – în vederea organizării seminarelor şi conferinţelor științifice în comun, editării literaturii de specialitate, ridicării calificării, certificarea cu diploma Association of Chartered Certified Accountants (ACCA). În cadrul acestei colaborări prof.univ.V.Ţurcanu și conf. univ. L. Grigoroi au deținut funcţia de Preşedinte al ACAP. Totodată, profesorii universitari V.Ţurcanu, A.Nederiţa și conferențiarul universitar L.Grabarovschi au fost membri ai Consiliului directori ai ACAP.
 • Revista ”Economy Transdisciplinarity Cognition”, Bacău, Romînia, indexată în teste 10 baze de date internaționale – membru al colegiului de redacție dr.hab., prof.univ. A. Nederiţă.
 • Revista “Audit financiar”, București, România, indexată în B.D.I.: Academic Keys; Cabells; ERIH PLUS, Global Impact Factor, ProQuest, Research Papers in Economics (RePEc), SCIPIO, Ulrichs – membru al Colegiului Editorial Științific, dr., conf. univ. Lilia Grigoroi.
 • Revista “Незалежный аудитор, Kiev, Ukraina, indexată în EBSCO, Google scholar, INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL, перечень научных специализированных изданий Украины по экономическим наукам – membru al Colegiului Editorial Științific, dr., conf. univ. Lilia Grigoroi.
 • Revista “EUROPEAN JOURNAL OF ACCOUNTING, FINANCE & BUSINESS”, indexatî în următoarle baze de date: Research Papers in Economics (RePEc, Directory of Research Journals Indexing – DRJI, Open Academic Journals Indexing – OAJI, J-Gate – membru al Colegiului Editorial Științific, dr., conf. univ. Lilia Grigoroi.
 • Журнал «Вестник професиональных бухгалтеров» Moscova, Rusia, включен в новый перечень ВАК, Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) – membru al Colegiului Editorial Științific, dr., conf. univ. Lilia Grigoroi.
 • Revista „Contabilitate şi audit” – membri ai colegiului de redacţie al revistei:  conf. univ. P.Tostogan – redactor-şef; prof.univ. V. Ţurcanu, prof.univ. A.Nederiţă, conf. univ. M. Manoli, conf. univ. N. Zlatina, conf. univ. L. Grabarovschi, L. Grigoroi.