Academia de Studii Economice a Moldovei
Catedra "Contabilitate și Audit"

Profesorii catedrei depun eforturi în vederea asigurării procesului de învăţămînt cu materiale metodico-didactice (manuale, probleme, indicaţii metodice). Rezultatele ştiinţifice ale colaboratorilor sunt valorificate prin publicaţii de monografii şi articole în ediţii naţionale şi internaţionale. Profesorii catedrei au publicat un şir de lucrări, printre care:

Lansarea cărţilor profesorilor Facultăţii Contabilitate 29 septembrie 2015

Monografii
 1. BUCUR V., BĂDICU G. Contabilitatea rezultatelor financiare şi performanţa entităţilor de telecomunicaţii.  Monografie colectivă; red. şt.: Viorel Ţurcanu; Academia de Studii Economice a Moldovei. Chişinău: ASEM, 2015. 304 p. 14 c.a. ISBN 978-9975-75-765-2.
 2. ŢURCANU V., MIHAILA S., „Contabilitate de gestiune & Control de gestiune”: (în industria prelucrătoare): Monografie / red. şt.: Vasile Bucur;  ASEM. – Chişinău: ASEM, 2015, - 231 p. ISBN 978-9975-75-740-9.
 3. ŞTAHOVSCHI, A., SOLTAN, A., DIMA, G. Aspecte ale reglementării activităţii bancare. Bucureşti: Semne, 2012. 274 p. ISBN 978-606-15-0164-9
 4. BUCUR, V., CUŞMĂUNSĂ, R. Contabilitatea consumurilor şi cheltuielilor aferente lucrărilor de cercetare-dezvoltare. Ch.: ASEM, 2011. 268 p. ISBN 978-9975-75-561-0
 5. ЛАПИЦКАЯ, Л. Аудит: углубленный курс. Chişinău: ASEM, 2011. 359 p. ISBN 978-9975-75-557-3.
 6. SAJIN, I., NEDERIŢĂ, A. Probleme ale contabilităţii şi auditului decontărilor comerciale. Ch.: ASEM, 2010. ISBN 978-9975-75-524-5
 7. BUCUR, V.; ŞEVCIUC, T. Contabilitatea resurselor naturale şi a exploatării acestora. Ch.: UASM, 2009. 223p. ISBN 978-9975-64-182-1
 8. BUCUR, V.; TODOROI, L. Учет биологических активов. Ch.: UASM, 2008. 254 p. ISBN 978-64-1171-3
 9. NEDERIŢĂ, A. Contabilitatea veniturilor şi cheltuielilor întreprinderii: teorie şi practică. Ch.: ASEM, 2007. 300p. ISBN 978-9975-75-220-6
 10. BUCUR, V. Учет нематериальных активов. Ch.:  Cartier,  2002, 316 p. ISBN 9975-79-175-1
Capitole în monografii
 1. ЦУРКАНУ, В., ГОЛОЧАЛОВА, И. Концептуальные основы формирования баланса организации. В: Розвиток концепцii бухгалтерсiкого облiку на основi iнституцiйних пiдходiв та бенчмаркинг: Монография. Под ред. Ф. Ф. Бутынец. Винница: ВФЕУ, 2015. 395 с. ISBN 978-617-581-264-8.
 2. ЦУРКАНУ, В., ГОЛОЧАЛОВА, И. Проблемы бухгалтерского учета обязательств: эволюция и современное состояние. В: Kоллективной монографии Житомирского государственного технологического университета. Отв. ред. С. П. Легенчук. Житомир: ФГУП НТЦ, 2015, сс. 3-29. ISBN 978-5-9765-2222-0 -3.
Manuale pentru învăţămîntul universitar
 1. GRAUR A., BUCUR V. Contabilitatea impozitelor, Ed. Departamentul Editorial – Poligrafic al ASEM, Chişinău: ASEM, 2016. – 613 p. ISBN 978-9975-75-830-7. 336.22:657(075.8).
 2. BAJEREAN, E., MELNIC, G., ŢUGULSCHI, IU,. BUGAN, C. Contabilitatea în comerţ: conform noilor reglementări contabile. Ch.; ASEM, 2016, 310 p. ISBN 978-9975-53-613-4
 3. NANI, M. Бухгалтерский учет в публичных учреждениях. Ch.: USM, 2014. 176 p. ISBN 978-9975-71-148-7
 4. NANI, M. Contabilitatea în instituţiile publice. Chişinău: CEPUSM, 2013, 200 p. ISBN 978-9975-71-404-4
 5. BAJEREAN, E., MELNIC, G., ŢUGULSCHI, I., BUGAN, C. Contabilitatea în comerţ. Chişinău: Tipografia „Ericon”, 2013. 290 p. ISBN  978-9975-4360-7-6
 6. GRIGOROI L. LAZARI L. Bazele contabilităţii. Chişinău: ed. Cartier, 2012, 11 c.a. ISBN 978-9975-79-743-6
 7. GOLOCIALOVA, I., ŢURCANU, V. Situaţii financiare consolidate. – Chişinău: ASEM, 2012. –190 p. ISBN 978-9975-75-591-7
 8. GRIGOROI L. LAZARI L. şi alţii. Contabilitatea întreprinderii. Capitolul 3 Contabilitatea activelor materiale pe termen lung; subcapitolul 9.3.3 Contabilitatea datoriilor privind decontările cu bugetul. Ch.: Cartier, 2011, p.65-126, 2,22 c.a. ISBN 978-9975-79-703-0
 9. ЛАПИЦКАЯ, Л. Аудит: углубленный курс. Ch.: ASEM, 2011, 359 p. ISBN 978-9975-75-557-3
 10. ГОЛОЧАЛОВА, И.; ЦУРКАНУ, В. Консолидированная финансовая отчетность. Ch.: ASEM, 2011. ISBN 978-9975-75-583-2
 11. BAJEREAN, E. Бухгалтерский учет в торговле. Ch.: ASEM, 2011, 332 p. ISBN 978-9975-75-576-4
 12. CURAGĂU, N. capitolul IX „Contabilitatea afacerii”. În: Colectiv de autori: coordonator Bugaian L. Antreprenoriat: Iniţierea afacerii,, Ch.: Editura „Levinţa Angela” Î.I., UTM, 2010. ISBN 978-9975-9649-4-4
 13. ŞTAHOVSCHI, A.; FRECĂUŢEANU, A.; CHIŞLARU, A. Contabilitatea financiară şi de gestiune. Ch.: UASM, 2010, 353 p. ISBN 978-9975-4098-1-0
 14. GRIGOROI L. LAZARI L. Bazele teoretice ale contabilităţii, Ediţie revăzută şi completată. Chişinău: Cartier,  2009, 11 c.a. ISBN 978-9975-79-552-4
 15. ŢURCANU, V., GOLOCIALOVA, I., ŞTAHOVSCHI, A. Contabilitatea internaţională. Ch.: ASEM, 2008, 274 p. ISBN 978-9975-75-418-7
 16. ЦУРКАНУ, В., ГОЛОЧАЛОВА, И., ШТАХОВСКИ, А.. Международный бухгалтерский учет. Ch.: ASEM, 2007, 305 p. ISBN 978-9975-75-322-7
 17. BUCUR, V.; ŢURCANU, V.; GRAUR A. Contabilitatea impozitelor. Ch.: Tipografia centrală, 2005, 562 p. ISBN 9975-9702-1-5
 18. GRIGOROI L. LAZARI L. Bazele teoretice ale contabilităţii, Ediţie revăzută şi completată. Chişinău: Cartier,  2005, 10 c.a. ISBN: 9975-79-330-4.
 19. ŢURCANU, V.; BAJEREAN, E. Bazele contabilităţii. Ch.: Tipografia centrală, 2004, 268 p. ISBN 9975-78-278-7
 20. ЦУРКАНУ, В., БАЖЕРЯН, Е. Основы бухгалтерского учета. – Chişinău: ASEM, 2003. – 279 p.
 21. Colectiv de autori: coordonator NEDERIŢA A. Contabilitatea financiară. Ch.: ACAP, 2003, 640 p. ISBN 9975-9702-1-4
 22. GRIGOROI L. LAZARI L. Bazele teoretice ale contabilităţii. Chişinău: Cartier,  2003, 10 c.a.ISBN 9975-79-187-5
Lucrări metodice, note de curs, compendiumuri
 1. POPOVICI A. (coordonator), NEDERIŢA A., BUCUR V., ZLATINA N., CAUŞ L. (responsabil de ediţie), GRABAROVSCHI L., BORDEIANU O. Aplicaţii la contabilitatea financiară – I. ÎS „Tipografie centrală”, Chișinău, 2016. – 176 p. ISBN 978-9975-75-779-9.
 2. POPOVICI A. (coordonator), NEDERIŢA A., L. GRABAROVSCHI, L. CAUŞ (responsabil de ediţie), A.GRAUR, I. ŢUGULSCHI, S.CARAMAN, L. ANDREEV. Aplicaţii la contabilitatea financiară – II. ÎS „Tipografie centrală”, Chișinău, 2016. – 196 p. ISBN 978-9975-75-779-9.
 3. ВUCUR V., GRABAROVSCHI L., CAUŞ L. Ghid metodic privind elaborarea şi susţinerea tezei de licenţă la specialitatea „Contabilitate”. Chişinău: ASEM, 2016, 35 p. ISBN 978-9975-75-805-5.
 4. ВUCUR V., GRABAROVSCHI L., CAUŞ L. Методическое руководство по подготовке дипломной работы для специальности „БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ”. Chişinău: ASEM, 2016, 38 p. ISBN 978-9975-75-807-9.
 5. CARAMAN S., CUŞMĂUNSĂ R. Contabilitatea managerială. note de curs. ÎS „Tipografie centrală”, 2015, p. 188, 10,5 c.a ISBN 978-9975-53-454-3;
 6. GRUMEZA D., Expertiza contabilă: (Note de curs), ASEM Fac. „Contabilitate”, Catedra „Contabilitate şi audit”. – Chişinău: S.n., 2015 (Tipogr. „Foxtrot”). – 91 p. ISBN 978-9975-120-79-1;
 7. LapiŢkaia L. Аудит: учебное пособие. Ediția ASEM, Chișinău, 2015, 409 p. 17,0 c.a. ISBN 978-9975-75-730-0;
 8. POPOVICI A.,  BAJEREAN E. Programa stagiului practicii de producție și de licență pentru studenții specialității „Contabilitate„ (Ciclul I – studii superioare de licență). Chişinău:ASEM, 2015, ed. ASEM, 24 p., 0,84 c.a.;
 9. POPOVICI A., BAJEREAN E. Пpoгpaммa производственной и преддипломной практики  для студентов специальности «Бухгалтерский учет», первый цикл обучения. Chişinău: ASEM,  2015, ed. ASEM, 22 p., 0,7 c.a.
 10. ŢURCANU V., GOLOCIALOVA I., Raportarea financiară conform standardelor internaţionale. ACAP 2015, 452 p. ISBN 978-9975-129-13-8.
 11. ЦУРКАНУ, В., ГОЛОЧАЛОВА, И. Составление финансовой отчётности в соответствии с международными стандартами: учеб.-практ. пособие (на сквозном примере)/ ACAP, Chişinău: 2014 – 480 с.  ISBN 978-9975-53-282-2
 12. CAUŞ, L.; IACHIMOVSCHI, A.; RATCOV, M. Note de curs la disciplina „Auditul intern”. Ch.: „Tipografia Centrală”, 2014, 108 p. ISBN 978-9975-53-382-9. – 4,42 c.a.
 13. БУКУР, В.; ГРАБАРОВСКАЯ, Л.; КАУШ, Л.; ЯКИМОВСКИЙ, А. Методическое руководство по подготовке дипломной работы для специальности «Бухгалтерский учет». Кишинэу, 2014. 34 p. – 2,0 c.a.
 14. BUCUR, V.; GRABAROVSCHI, L.; CAUŞ, L.; IACHIMOVSCHI, A. Ghid metodic privind elaborarea tezei de licenţă la specialitatea „Contabilitate”. Ch.: ASEM, 2014, 47 p. ISBN 978-9975-75-680-8. – 2,0 c.a.
 15. IACHIMOVSCHI A., CUŞMĂUNSĂ R. Îndrumări metodice pentru stagii de practică pentru masteranzi  specialităţii „Audit financiar”. Ch.: ASEM, 2014.
 16. CARAMAN S., CUŞMĂUNSĂ R. Caiet de lucrări practice la disciplina Contabilitatea managerială (probleme, teste, criptograme). Ch.: „Tipografia Centrală”, 2014. ISBN 978-9975-53-290-7.
 17. BUCUR V., GRABAROVSCHI L., CAUȘ L., IACHIMOVSCHI A.  Методические указания по подготовке дипломной работы для студентов специальности „Бухгалтерский учет". Ch.: ASEM, 2014
 18. BUCUR V., GRABAROVSCHI L., CAUȘ L., IACHIMOVSCHI A. Ghid metodic privind elaborarea tezei de licență la specialitatea „Contabilitate”. Ch.: ASEM, 2014, 25 p.
 19. NANI, M. Culegeri de probleme şi teste la disciplina contabilitatea în instituţiile publice. Ch.: USM, 2014. 188 p. ISBN 978-9975-71-141-8
 20. CURAGĂU, N. Îndrumar pentru avocaţi, modului II „Contabilitatea şi fiscalitatea avocaţilor”, 1,06 c.a., apărut cu sprijinul Asociaţiei Avocaţilor Americani Iniţiativa pentru Supremaţia Legii (ABA Rule of Law Initiative - Aba ROLI Moldova) şi finanţat de către Departamentul de Stat al Statelor Unite ale Americii, februarie – martie 2013.
 21. ПОПОВИЧ, А.; ЧЕКИНА, Е. Методические указания по разработке курсового проекта по бухгалтерскому учету. Ch.: ASEM, 2012. 27 p.
 22. POPOVICI, A.; CECHINA, E. Indicaţii metodice privind elaborarea proiectului la contabilitate. Ch.: ASEM, 2012. 25 p.
 23. ŢURCANU, V.; ZAPOROJAN, V. Programa stagiului de practică pentru masteranzii specialităţii "Contabilitate şi audit". Ch.: ASEM, 2011
 24. IACHIMOVSCHI, A.; CUŞMĂUNSĂ, R. Programa stagiului de practică pentru masteranzii specilităţii "Audit financiar". Ch.: ASEM, 2011.
 25. BUCUR, V.; GRABAROVSCHI, L. Indicaţii metodice privind elaborarea tezei de licenţă, ASEM, Chişinău, 2007
 26. NEDERIŢA, A., PRISACAR, T. Particularităţile organizării managementului financiar şi contabilităţii în organizaţiile necomerciale. Ghid practico-metodic. Ch.: Bons Offices, 2013. 336 p. ISBN 978-9975-44-68-5-3.
 27. NANI, M. Culegeri de probleme şi teste la disciplina „Contabilitatea în instituţiile publice”. Ch.: CEP USM, 2013. 184 p. ISBN 978-9975-71-145-1
 28. BAJEREAN, E., MELNIC, G., ŢUGULSCHI, I., BUGAN, C. Practicum la disciplina Contabilitate în comerţ. Ch.: Ericon, 2013, 106 p. ISBN 978-9975-4254-1-4
 29. NANI, M. Culegeri de probleme şi teste la disciplina Contabilitatea în instituţiile publice. Ch.: CEP USM, 2012. 188 p. ISBN 978-9975-71-277-4.
 30. БАЖЕРЯН, Е.; МЕЛНИК, Ж.; ЦУГУЛЬСКИ, Ю. Сборник задач по бухгалтерскому учету в торговле. Ch.: ASEM, 2012.173 p. ISBN 978-9975-75-600-6
 31. BAJEREAN, E.; MELNIC, G.; ŢUGULSCHI, I.; BUGAN, C. Practicum la contabilitatea în comerţ. Ch.: "Ericon", 2012. 142 p. ISBN 978-9975-4254-1-4
 32. CARAMAN, S., CUŞMĂUNSĂ, R. Contabilitatea managerială. Curs universitar. Ch.: Tipografia Centrală, 2011. ISBN 978-9975-78-965-3
 33. GRIGOROI L. BÂRCĂ A. Ghid la contabilitatea întreprinderii. Chişinău: ASEM, 2009, 4 c.a. ISBN 978-9975-75-476-7
 34. GRIGOROI L. DIMA M. МСФО: Практическое применение для руководителей и главных бухгалтеров.  Chişinău: Universul, 2009, 11 c.a ISBN 978-9975-47-033-9
 35. ŢURCANU, V., BOSTAN, I. Instituţia Curţii de Conturi din România şi Republica Moldova, în contextul european. – Iaşi: Alfa, 2009. –156 p.
 36. ЦУРКАНУ, В., ЯКИМОВСКИЙ, А. Бухгалтерский учет: теоретическое руководство и практические задания: (учеб.-метод. работа). – Chişinău: ASEM, 2008. – 129 p.
 37. GRAUR, A.; RATCOV, M. Practicum la contabilitatea impozitelor. Ch.: ASEM, 2008, 270 p. ISBN 978-9975-75-386-9
 38. BUCUR, V. Particularităţi ale contabilităţii în transportul auto. Ch.: Cartier, 2008. ISBN 978-9975-79-510-4
 39. BAJEREAN E., MELNIC G., ŢUGULSCHI I. Contabilitatea în comerţ: aplicaţii şi teste. Ch.: ASEM, 2008. 216 p. ISBN 978-9975-75-423-1
 40. GRIGOROI L. DIMA M. Аудит: Обзорные вопросы, ситуации, тесты. Chisinău: ASEM, 2008, 3,35 c.a. ISBN 978-9975-75-409-5
 41. GRIGOROI L. ŢURCANU L. Contabilitatea întreprinderii: teste şi probleme. Chişinău: ed. Cartier, 2007, 10 c.a. ISBN 978-9975-79-447-3
 42. NEDERIŢA, A. Corespondenşţa conturilor contabile conform prevederilor SNC şi Codului fiscal. Ch.: Contabilitate şi audit, 2007, 640 p. ISBN 978-9975-9546-4-8
 43. CARAMAN, S.; CUŞMĂUNSĂ, R. Contabilitatea managerială. Ch.: Tipografia centrală, 2007. 225 p. ISBN 978-9975-78-537-2
 44. GRAUR, A.; MIHAILA, S.; JALOBA, L. Aplicaţii în contabilitate societăţilor pe acţiuni. Ch.: ASEM, 2007, 164 p. ISBN 978-9975-75-126-1
 45. GRIGOROI L. HAREA R. Contabilitate financiară: studiu de caz pentru efectuarea lucrărilor de laborator. Chişinău: ed. ASEM, 2005, 1,1 c.a. ISBN 9975-75-273-X
 46. ЦУРКАНУ, В., ЯКИМОВСКИЙ, А. Бухгалтерский учет: теоретическое руководство и практические задания: (учеб.-метод. работа).  – Chişinău: ASEM, 2005. – 129 p.
 47. ЦУРКАНУ, В., ЯКИМОВСКИЙ, А. Бухгалтерский учет: теоретическое руководство и практические задания: (учеб.-метод. работа). – Chişinău: ASEM, 2004. – 130 p.
 48. Colectiv de autori: coordonator GRABAROVSCHI, L. Aplicaţii la contabilitatea financiară (problemar). Ch.: ASEM, 2004, 238 p. ISBN 978-9975-4254-1-4
 49. GRIGOROI L. LAZARI L. Bazele contabilităţii: probleme şi teste. Chişinău: ed. Cartier, 2004, 4,4 c.a.ISBN 9975-79-287-1.
 50. GRIGOROI L. VÂLCU L. Contabilitatea întreprinderii. - Chişinău: ed. UTM, 2003, 1,0 c.a.
 51. GRIGOROI L.  CARAMAN S. Contabilitate comparată: probleme, teste, criptograme. Chişinău: ed. ASEM, 2002, 5,7 c.a. ISBN 9975-75-166-0
 52. ЦУРКАНУ, B. Калькулирование себестоимости. – Chişinău: ACAP, 2002. – 128 p.
 53. ŢURCANU, V. Calculaţia costurilor: lucrare didactică. Ch.: ASEM, 2001. –115 p.