Academia de Studii Economice a Moldovei
Catedra "Contabilitate și Audit"

Din momentul fondării catedra a fost una de profil – responsabilă de pregătirea contabililor în conformitate cu necesitatea economiei naţionale. La diferite etape, au fost diverse, atît sarcinile învăţămîntului superior, cît şi cerinţele de formare profesională.

Necăutând la faptul că nomenclatorul specializărilor în domeniul contabilităţii era larg, catedra a fost profilată pe un număr îngust de specializări şi anume: Evidenţa contabilă, Revizie şi control, Contabilitate, Contabilitate bancară, Contabilitate şi audit.

Catedra „Contabilitate şi audit” propune formarea profesională în domeniul contabilităţii la următoarele niveluri de calificare şi specialităţi:

Ciclul I, specialitatea „Contabilitate”

Programul de studiu Contabilitate la ciclul I, licență – cu durata de studii de trei ani (învățământ cu frecvență) și patru ani  (învățământ cu frecvență redusă) - este elaborat în conformitate cu prevederile Nomenclatorului domeniilor de formare profesională și al specialităților pentru pregătirea cadrelor în instituțiile de învățământ superior, ciclul I, Cadrului Național al Calificărilor, Cadrului European al Calificărilor, Planului - Cadru pentru studii superioare (ciclul I / licență, ciclul II / master, studii integrate, ciclul III/doctorat).

Programul de studiu urmărește formarea unor specialiști din domeniu general de studii: 36. Științe Economice cu domeniul de formare profesională 361. Contabilitate, titlul obținut – licențiat în Științe Economice.

Programul de studiu Contabilitate este destinat formării specialiștilor pentru activități contabile și de raportare financiară, precum și de gestionare a diferitor subdiviziuni de profil ale entităților. La nivel de entitate specialistul din domeniul Contabilitate trebuie să asigure ținerea contabilității operațiunilor privind aprovizionarea cu resurse, producerea și vânzarea bunurilor, prestarea serviciilor, salarizarea personalului, elaborarea și prezentarea situațiilor financiare, a declarațiilor fiscale, rapoartelor manageriale etc.

Absolvenții programului de studii Contabilitate pot activa în cadrul entităților de stat și private în calitate de contabil, contabil-șef adjunct, șef de secție sau departament de profilul respectiv. De asemenea, absolvenții se pot angaja în companiile naționale și internaționale de audit, precum și în autoritățile publice centrale și locale: inspectoratul fiscal, serviciul vamal, ministere, departamente, primării etc.

Catedra “Contabilitate și audit” depune eforturi să se racordeze la cerințele reale a angajatorilor, dar și sa-și promoveze „produsul” pe piața forței de muncă și să contribuie la crearea de oportunități pentru identificarea a cât mai multe locuri de muncă vacante și asigurarea tinerilor cu posibilități de inserție pe piața muncii. Programul de studiu Contabilitate oferă absolvenților noi experiențe și informații prin care pot să-și contureze mai bine și să-și dezvolte identitatea și imaginea de sine, să se integreze cu succes sau să le faciliteze depășirea unor contexte critice.

Programul de studiu Contabilitate este acreditat internațional de către Asociația Contabililor Autorizați din Marea Britanie (ACCA), fapt confirmat printr-un certificat de acreditare și care a impus o reformare profundă a conținutului academic al cursurilor. Acreditarea programului de studiu de ACCA permite beneficierea de către absolvenți de 6 scutiri la susținerea celor 9 examene pentru obținerea certificatului acestui organism profesional global.

Absolvenții programului studiu Contabilitate au posibilitatea de ași continua studiile la ciclul II, master, atât în țară, cât și în străinătate.

Ciclul I, Ciclul II, specialitate "Contabilitatea şi audit"

După finalizarea ciclului I - licență, absolvenții pot continua studiile la ciclul II - master cu durata de stidii de doi ani (învăţământ cu frecvență) și 2,5 ani (învăţământ cu frecvenţă redusă). Masteranzii dobîndesc studii de contabilitate avansate și competențe în domeniul contabilității, auditului și gestiunii afacerilor.

Actualmente, catedra “Contabilitate și audit” deține autorizația pentru pregătirea studenților la ciclul II - master pentru 4 programe de masterat:

Studiile de master se finalizează cu susținerea tezei de master, după care absolvenților li se conferă titlul de master în științe economice.

Calitatea și amploarea studiilor (cercetării), dobândirea atributelor academice și profesionale va spori oportunitățile de carieră în domeniu sau va permite continuarea studiilor la ciclul III - doctorat.

Ciclul III, specialitatea 522.02 „Contabilitate; audit; analiză economică”

După absolvirea ciclului II - master, procesul de instituire poate continua la ciclul III - doctorat – cu durata de studii de trei ani (învăţământ cu frecvență) și patru ani (învăţământ cu frecvenţă redusă), la specialitatea 522.02 "Contabilitate; audit; analiză economică".

Studiile doctorale prevăd cursuri teoretice, care se finisează cu susținerea examenelor și elaborarea tezei de doctorat după care absolvenților li se conferă gradul științific – doctor în științe economice.

Cadrele didactice se dedică predării și cercetării pentru a spori limitele cunoașterii umane a doctoranzilor, împărtășesc amploarea lor de experiențe care alimentează mediul dinamic de învățare-cercetare. Programul de doctorat propus este unul proeminent în contabilitate, cu o listă de absolvenți care au jucat un rol central în evoluția cercetării contabilității moderne.

L I S T A
conducătorilor (consultanţilor) ştiinţifici abilitaţi la specialitatea
522.02.Contabilitate; audit; analiză economică
Nr.
d/o
Gradul ştiinţificNumele, prenumele conducătorului
(consultantului) ştiinţific
1 Doctor habilitat, profesor universitar Bucur Vasile
2 Doctor habilitat, profesor universitar Ţurcanu Viorel
3 Doctor habilitat, profesor universitar Nederiţă Alexandru
4 Doctor în științe economice, conferențiar universitar Grigoroi Lilia
5 Doctor în științe economice, conferențiar universitar Popovici Angela
6 Doctor în științe economice, conferențiar universitar    Bajerean Eudochia
7 Doctor în științe economice, conferențiar universitar Tostogan Pavel
8 Doctor în științe economice, conferențiar universitar Manoli Mihail
9 Doctor în științe economice, conferențiar universitar Paladi Valentina
10 Doctor în științe economice, conferențiar universitar Grabarovschi Ludmila
11 Doctor în științe economice, conferențiar universitar Lazari Liliana

Planul de învăţământ ciclul III(doctorat)