Academia de Studii Economice a Moldovei
Departamentul "Contabilitate, audit și analiză economică"

confcon 1m

Date de contact

 

mun. Chișinău, R. Moldova
str. str. Bănulescu Bodoni, 59
bloc F, et. 4, bir. 406, 407, 408, 409

 
departament.caae@ase.md

 
022-402-760 (F 407),
022-402-757 (F 407) - secretariat
022-402-759 (F 407) - șef-departament
022-402-814 (F 406), 022-402-860 (F 407), 022-402-758 (F 408), 022-402-762 (F 409) cadrele didactice a departamentului
sef

Liliana LAZARI,
Doctor în economie,
Conferențiar universitar
şef-catedră
Contabilitate și Analiză Economică

Catedra „Contabilitate şi Analiză Economică” asigură prin personalul său științifico-didactic pregătirea:

  • studenţilor ASEM pentru specializările facultăţilor: Business şi Administrarea Afacerilor; Finanţe; Economie Generală şi Drept; Relaţii Economice Internaţionale; Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică – în domeniul cunoaşterii disciplinelor contabile, de audit şi analiză economică, iar pentru facultatea Contabilitate a disciplinelor de analiză economică;
  • masteranzilor cu excepţia programelor de masterat Contabilitate şi audit și Audit financiar – în domeniul disciplinelor avansate de contabilitate, de audit financiar și de diagnostic economic-financiar.

Colectivul catedrei format din persoane motivate şi receptive la efort gestionează cu profesionalism şi exigenţă disciplinele de studiu. În acest context de responsabilitate asumată, obiectivul generos pe care tinde să-l atingă Catedra constă în transmiterea de cunoştinţe teoretice utile şi formarea deprinderilor practice adecvate, astfel încât viitorii absolvenţi economişti să fie competitivi pentru a desfăşura activităţi în domeniile în care contabilitatea şi analiza economică le este utilă.

În permanenţă suntem preocupaţi să adoptăm oferta noastră educaţională la cerinţele unui învățământ competitiv deschis noilor tendinţe. Acordăm atenţie calităţii procesului de învățământ, programelor curriculare, conţinutului disciplinelor, activităţilor de predare-învăţare şi procesului de evaluare.

În prezent în catedra „Contabilitate şi Analiză Economică” îşi desfăşoară activitatea 25 cadre didactice, din care: un profesor universitar, 15 conferenţiari universitari, 9 lectori universitari. Din numărul total de cadre, unul deține titlul de doctor habilitat și 15 - titlul de doctor.

CATEDRA „CONTABILITATE ŞI ANALIZĂ ECONOMICĂ”
a fost înfiinţată ca structură didactică şi de cercetare în cadrul facultăţii „Contabilitate” în anul 2014,
prin comasarea catedrelor „Contabilitate” şi „Analiza Activităţii Economico-Financiare” din cadrul ASEM
Catedra „Contabilitate”
Date istorice
Catedra „Analiza Activității Economico-Financiare”
Date istorice
Perioada
Șef-catedră
2001-2013
Lilia GRIGOROI, dr., conf. univ.
2013-2014
Liliana LAZARI, dr., conf. univ.

Catedra „Contabilitate” a asigurat pregătirea studenților în domeniul contabilității și auditului pentru toate specializările din cadrul facultăţilor ASEM: Business şi Administrarea Afacerilor; Finanţe; Economie Generală şi Drept; Relaţii Economice Internaţionale; Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică – prin desfășurarea activităților didactice la disciplinele de contabilitate și audit.

Perioada
Șef-catedră
1991-1992
Ion COTORCEA, dr., conf. univ.
1992-1993
Natalia ȚIRIULNICOV, dr., conf. univ.
1993-2010
Vladimir BALANUȚĂ, dr., conf. univ.
2010-2012
Natalia PRODAN, dr., conf. univ.
2013-2014
Valentina PALADI, dr., conf. univ.

Catedra „Analiza Activității Economico-Financiare” a asigurat pregătirea studenților în domeniul analizei pentru toate specializările facultăților ASEM.