Academia de Studii Economice a Moldovei
Departamentul "Contabilitate, audit și analiză economică"

confcon 1m

Date de contact

 

mun. Chișinău, R. Moldova
str. str. Bănulescu Bodoni, 59
bloc F, et. 4, bir. 406, 407, 408, 409

 
departament.caae@ase.md

 
022-402-760 (F 407),
022-402-757 (F 407) - secretariat
022-402-759 (F 407) - șef-departament
022-402-814 (F 406), 022-402-860 (F 407), 022-402-758 (F 408), 022-402-762 (F 409) cadrele didactice a departamentului
Program masterat FINANȚELE ȘI CONTABILITATEA FIRMEI

Acest program de Masterat reprezintă opțiunea de formare continuă atât pentru absolvenții domeniului general de studiu – ȘTIINȚE ECONOMICE, cât și pentru absolvenții altor domenii generale de studiu.

Obiective
Instruirea în cadrul acestui program de master are următoarele finalități:

 • Pregătirea cadrelor calificate și competente în elaborarea strategiilor și politicilor de dezvoltare a entităților; în organizarea și ținerea contabilității în entități, instituții publice, etc.;
 • Formarea aptitudinilor practice, care vizează elaborarea analizelor financiar-contabile la diferite trepte ierarhice ale procesului decizional; elaborarea situațiilor financiare conform Standardelor Naționale de Contabilitate, Standardelor Internaționale de Contabilitate și Standardelor Internaționale de Raportare Financiară;
 • Abilitatea de a activa într-un mediu competitiv, de analiză și gestiune a riscurilor financiare, de evaluare a impactului factorilor macroeconomici asupra activității entităților economice, de întocmire și prezentare a situațiilor financiare.

Calificări (perspective profesionale)
Este o profesie cu un câmp larg de acțiune și cu multe specializări diferite, lucrând independent atât în entități cât și individual în instituții publice, organizații necomerciale sau în educație:

 • Manageri financiari în entități economice;
 • Contabil-șef;
 • Conducători ai serviciilor economico-financiare în cadrul entităților;
 • Experți, analiști și consultanți în prezentarea situațiilor financiare;
 • Auditor extern.

Absolvenții Programului de Masterat „Finanțele și contabilitatea firmei” vor dobândi abilități personale legate de cele ale unui manager (dinamism, organizare, deschidere, etc.).

Program masterat CONTABILITATE, GESTIUNE ȘI CONTROL

Acest program de Masterat reprezintă opțiunea de formare continuă atât pentru absolvenții domeniului general de studiu – ȘTIINȚE ECONOMICE, cât și pentru absolvenții altor domenii generale de studiu.

Obiective
Instruirea în cadrul acestui program de master are următoarele finalități:

 • Pregătirea cadrelor profesional calificate, cu o structură a valorilor profesionale, eticii și atitudinilor necesare pentru exercitarea raționamentului profesional în interesul societății și al profesiei;
 • Formarea aptitudinilor practice, care vizează selectarea și implementarea contabilității conform Standardelor Naționale de Contabilitate și Standardelor Internaționale de Raportare Financiară;
 • Abilitatea de a participa activ în discuții publice privind modificarea legislației în domeniul contabilității, controlului, auditului, fiscalității etc.;
 • Dobândirea abilităților de administrare a afacerilor și de gestionare a informațiilor, asigurându-se o gândire creativă, de analiză și rezolvare a aspectelor profesionale dificile.

Calificări (perspective profesionale)
Este o profesie cu un câmp larg de acțiune și cu multe specializări diferite, lucrând independent atât în entități cât și individual în instituții publice, organizații necomerciale sau în educație:

 • Contabil șef, contabil, contabil-expert, contabil-revizor;
 • Director/manager financiar, director comercial;
 • Inspector fiscal, consultant, controlor, inspector-revizor;
 • Auditor intern, economist, stagiar în activitatea de audit, cenzor.

Absolvenții Programului de Masterat „Contabilitate, gestiune și control” vor dobândi abilități personale legate de cele ale unui manager (dinamism, organizare, deschidere, etc.).