Misiunea ȘFC este de coordonare a tuturor activităților de învățămînt continuu la nivelul Academiei de Studii Economice, în cooperare cu facultățile ASEM și cu alte instituții similare din țară și străinătate în vederea furnizării de programe de instruire relevante atît din punct de vedere științific, cît și metodologic în conformitate cu cerințele reformei în educație.

Școala de Formare Continuă al ASEM are ca obiectiv general transferul de cunoștințe prin programele de formare și dezvoltare profesională continua, în scopul dezvoltării abilităților profesionale.

Obiective ale ȘFC

 • Susținerea furnizării de programe de instruire modern, folosind metode inovative de predare – învățare – evaluare.
 • Organizarea unor programe speciale pentru persoanele care provin din comunitățile dezavantajate economic și social;
 • Promovarea și dezvoltarea unor programe de formare în colaborare cu universități sau cu centre/departamente similar din tara si de peste hotare;
 • Sprijinirea facultăților în realizarea marketingului programelor de formare continua;
 • Dezvoltarea în ASEM a activității de cercetare privind educația adultului, care să sprijine creșterea calității programelor oferite;
 • Sprijinirea dezvoltării de material didactice pentru programele de formare și dezvoltare profesională continua.

Structura organizatorică a ȘFC este aprobată prin ordinul rectorului ASEM, după cum urmează:

 • Consiliul Coordonator al ȘFC, format din 7 persoane, dintre care:
 • Directorul ȘFC;
 • Directori ai Centrelor de Consultanță și Formare Continuă, care își desfășoară activitatea în cadrul ASEM – 3 persoane;
 • Reprezentanți ai mediului de afaceri – 3 persoane.
 • Secretariatul ȘFC.

Beneficiari ai programelor Scolii de Formare Continua:

 • Persoanelor, aflate în căutarea unui loc de muncă, precum și persoanelor care doresc să urmeze cursuri de formare profesională continuă;
 • Organizațiilor și instituțiilor care doresc să-și  pregătească și să-și  perfecționeze proprii angajați prin cursuri postuniversitare și de formare profesională continuă;
 • Absolvenților de liceu, studenților, absolvenților de studii universitare de licență, precum și absolvenților de studii universitare de masterat.

Progame de instruire propuse

 • Management Financiar pentru factorii de decizie
 • Managementul Activitatii de Export
 • Elaborarea si scrierea de proiecte
 • Orientare profesionala cu ajutorul programului CAS++
 • Evaluarea personalului cu instrumentele Harisson