Page 10 - Prezentare generala ASEM
P. 10

Axarea învățământului pe student şi cu- Domenii de formare profesională/speci- DECAN, dr., conf. univ. Angela
    noaşterea necesităților acestuia deter- alități la Facultatea BAA:   SOLCAN
    mină conducerea facultății şi catedrelor,   y Business și Administrare (Business
    corpul profesoral să ajusteze planurile  și Administrare, Achiziții, Manage- CATEDRE:
    de învățământ şi să adapteze progra-  mentul proprietății intelectuale); MANAGEMENT
    mele de studii la necesitățile reale ale                Şef-catedră: Gheorghe ŢURCANU, dr.,
    agenților economici, ceea ce oferă ab-  y Marketing și Logistică; conf. univ.,
    solvenților facultăți şanse suplimentare   y Merceologie și Comerț;  MARKETING ŞI LOGISTICĂ
    de angajare în câmpul muncii. Relații-                 Şef-catedră: Oxana SAVCIUC, dr., conf.
    le de parteneriat cu mediul de afaceri   y Turism;          univ.,
    oferă posibilitatea de a efectua stagii de   y Tehnologia produselor alimenta- TURISM ŞI SERVICII HOTELIERE
    practică, sau chiar de a se angaja încă  re (Tehnologia şi managementul  Şef-catedră: Elena TURCOV, dr. hab., prof.
    din timpul studiilor.
                        alimentației publice).      univ.,
                                        MERCEOLOGIE, COMERȚ ȘI
                                        ALIMENTAȚIE PUBLICĂ
                                        Şef-catedră: Mihail CERNAVCA, dr., conf.
                                        univ.,
     Studenții facultății participă activ, îndrumați de profesori, la diferite concursuri  EDUCAȚIE FIZICĂ ŞI SPORT
     și manifestații ştiințifice universitare, naționale şi internaționale. Şef-catedră: Vasile SCUTELNIC, antrenor
        y Concursul economic ”Azi student, mâine antreprenor”      emerit al RM
        y Concursul studențesc ”Cel mai bun plan de marketing”
        y Clubul de dezbateri BIZZ CLUB                 Contacte:
                                        2005, mun. Chişinău,
        y Academia start-up                       str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni 61,
                                        bl. A, et. 4, of. 404, tel. 402 731; 402 710
        y Concurs expoziție de fotografii  ”Europa mea”
                                        site: www.baa.ase.md
        y Simpozionului Internațional al Tinerilor Cercetători, etc.   e-mail: baa_decanat@ase.md
                                        Facebook: ASEM - Facultatea Business si
                                        Administrarea Afacerilor (BAA)

                                                        9
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15