Page 3 - Prezentare generala ASEM
P. 3

ORGANE DE CONDUCERE ALE ASEM
                        BIROUL SENATULUI ASEM


                              iroul Senatului este organismul executiv al Senatului și are următoa-
                             Brele competențe: asigură conducerea operativă a Academiei prin
                             decizii în problemele curente în intervalul dintre şedințele Senatului;
                             pregătește ședințele Senatului și proiectele de hotărâri, coordonează
                             și controlează activitatea serviciilor administrative; asigură colaborarea
                             cu ministere și alte instituții, gestionează spațiile Academiei; răspunde
                             la petiții, cereri, solicitări interne și externe, etc.
                             Componența Biroului Senatului ASEM:
                             Grigore BELOSTECINIC, prof. univ., dr. hab., academician, Rector ASEM
                             Ala COTELNIC, prof. univ., dr. hab., prim-prorector cu activitate
                             didactică
                             Vadim COJOCARU, prof. univ., dr., prorector cu activitate științifică și
                             relații externe

                             Igor MELNIC, dr., conf. univ., prorector în probleme de administrare şi
                             gospodărire
                             Diana BRAGOI, secretar științific al Senatului ASEM.
                        SENATUL ASEM                              enatul ASEM reprezintă organul colectiv suprem de conducere al
                             Sinstituției, format din personal ştiințifico-didactic şi nedidactic, ales
                             prin votul secret al corpului profesoral-didactic al facultăților, departa-
                             mentelor, centrelor ştiințifice, din studenți, aleşi de formațiunile acade-
                             mice şi asociațiile studențeşti, din reprezentanți ai organelor sindicale,
                             în conformitate cu regulamentul instituțional. Din oficiu membri ai Se-
                             natului sunt rectorul, prorectorii şi decanii. Senatul este în drept să ia în
                             dezbatere orice problemă referitoare la procesul de învățământ şi de
                             cercetare ştiințifică, precum şi la activitatea managerială, social-econo-
                             mică şi financiară. Senatul ASEM este format din 56 de membri.


     2
   1   2   3   4   5   6   7   8