Page 5 - Prezentare generala ASEM
P. 5

CONSILIUL PENTRU DEZVOLTARE STRATEGICĂ

    INSTITUȚIONALĂ AL ASEM      otrivit articolului 104 din Codul Edu-
    Pcației, fiecare instituție de învățământ
    superior trebuie să aibă un Consiliu pen-
    tru Dezvoltare Strategică Instituțională.
    Membrii CDSI sunt aleși pentru un man-
    dat de 5 ani, timp în care au mai multe
    competențe şi atribuții, printre care: să co-
    ordoneze elaborarea Planului de dezvol-
    tare strategică instituțională şi îl prezintă
    Senatului pentru aprobare; monitorizea-
    ză, evaluează eficiența utilizării resurselor
    financiare şi prezintă Senatului pentru
    aprobare proiectul bugetului instituției
    de învățământ; aprobă contractul-tip de
    studii şi cuantumul taxelor de studii; asi-
    gură managementul instituțional privind
    drepturile de proprietate intelectuală şi  membri au fost aleși din rândul cadrelor Încă doi membri sunt delegați din par-
    de transfer tehnologic.       didactice titulare, care nu dețin funcții de tea Senatului ASEM - omul de afaceri Ion
    Din componența acestui consiliu mai fac conducere şi nu sunt membri ai Senatului Sturza și președintele Ligii Bancherilor din
    parte: trei membri desemnați: de Minis- ASEM. Profesorii Igor Melnic și Ghenadie Republica Moldova, Dumitru Ursu. Recto-
    terul Educației – ex-ministrul Finanțelor, Bejan au fost selectați prin vot secret de rul și prorectorul responsabil de formarea
    Veaceslav Negruță și Ion Guzun; de Minis- adunarea generală a membrilor consiliilor continuă și administrare sunt membrii din
    terul Finanțelor – șeful Inspectoratului Fis- facultăților şi a reprezentanților studenți- oficiu ai CDSI.
    cal Principal de Stat, Ion Prisăcaru. Alți doi lor din Senat şi din consiliile facultăților.
     4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10