Page 7 - Prezentare generala ASEM
P. 7

SCURT ISTORIC


                                         Doctorală, Şcoala Superioară de Turism şi
                                         Servicii Hoteliere, un incubator de afaceri;
                                         Colegiul Național de Comerț, alte subdi-
                                         viziuni.
                                         ASEM dispune de o bază materială solidă,
                                         constituită dintr-o bibliotecă ştiințifică,
                                         un departament de informatizare, dotat
                                         cu tehnică performantă, câteva centre de
                                         formare continuă şi consultanță, alte sub-
                                         diviziuni, 6 blocuri de studii bine amena-
    Paul BRAN              Eugen HRIȘCEV            jate, dotate cu aparataj modern; 7 cămine,
    Primul rector al ASEM        Prof. univ. dr. hab., Membru corespon- fiecare cu sală de meditații; un complex
    (1991-1994)             dent AȘM, Rector ASEM în perioada  sportiv modern; 27 de săli de calculatoa-
    Prof. univ.             1994-2001              re, conectate la Internet; un centru cura-
                                         tiv-consultativ; o bază de odihnă la Va-
      cademia de Studii Economice din colectiv de profesori, personalului admi- dul-lui-Vodă etc.
    AMoldova (ASEM) a fost fondată la 25 nistrativ şi auxiliar.
    septembrie 1991, în baza Hotărârii nr. 537  În prezent, Academia de Studii Economi- ASEM este un brand cu care se mândresc
    a Guvernului Republicii Moldova. Drept  ce din Moldova constituie un complex  peste 50 mii de absolvenți din 1992 încoa-
    bază au servit două facultăți din cadrul  universitar, în cadrul căruia activează 6 fa- ce. În prezent, la ASEM, îşi fac studiile pes-
    Universității de Stat – „Economie”; „Eco- cultăți cu 26 de catedre, 2 departamente,  te 10 mii de studenți, masteranzi şi docto-
    nomie a Comerțului şi Merceologie” – şi  7 centre, 13 servicii, Şcoala Masterală de  ranzi, activează 31 de doctori habilitați şi
    Institutul Economiei Naționale al Ministe- Excelență în Economie şi Business, Şcoala  peste 200 doctori în ştiințe.
    rului Economiei.
    Facultatea de Economie a fost deschisă la
    Universitate în august 1953, fiind înscrişi
    52 de studenți la specialitățile „Planifica-
    rea economiei naționale” şi „Finanțe”.
    În perioada 1964-1977, Facultatea de
    Economie a făcut parte din componența
    Institutului Politehnic din Chişinău, iar în
    1977, în cadrul Universității de Stat din
    Moldova, a fost deschisă a doua facultate
    de profil economic – „Economie a Comer-
    țului şi Merceologie”, fondată în baza filia-
    lei din Chişinău a Institutului Unional de
    Comerț din Moscova (1960-1977).
    Un rol incontestabil în obținerea realizări-
    lor instituției le-a revenit celor doi rectori
    ai ASEM – profesorii universitari Paul Bran
    şi Eugeniu Hrişcev, precum şi întregului Profesori şi oaspeți de onoare prezenți la cea de-a X-a aniversare a Academiei de
                       Studii Economice.
     6
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12