Page 8 - Prezentare generala ASEM
P. 8

PROCESUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT


    n cadrul Academiei, activează un colec- 3 813 studenți, ajungând la peste 17 mii   y Centrul de Instruire și Consultanță în
    Îtiv mare de profesori, dintre care 60 la în anul universitar 2007-2008 și stabilizân- Afaceri (MACIP);
    sută sunt deținători de titluri științifice și du-se la peste 10 mii în ultimii ani.  y Centrul de Dezvoltare Economică și
    didactice.
                      Activitatea didactică este organizată prin  Afaceri Publice (CDEAP);
    Procesul de învățământ este gestionat de învățământ cu frecvență și învățământ cu   y Centrul de Instruire Contabilă (CIC);
    prim-prorectorul cu activitate didactică, frecvență redusă, fiind realizată la 6 facul-
    profesor universitar, Ala Cotelnic. tăți de profil, Școala Masterală de Excelen-  y Centrul de Instruire Lingvistică (CIL);
                      ță în Economie și Business, Școala Docto-
    Procesul instructiv-educativ include patru  rală a ASEM și Școala Doctorală în Drept,   y Centrul de Studii și Integrare
    module curriculare: general, socio-uma- Științe Politice și Administrative. Europeană (CSIE);
    nist, fundamental și de specialitate, care                  y Centrul de Consultanță Analiză
    întrunesc atât cursuri obligatorii, cât și În premieră, în Republica Moldova, în  Financiară și Bugetară (CCAFB);
    cursuri opționale, fiind cuantificate cu cadrul ASEM, au fost instituite structuri
    credite academice. Procesul respectiv îi speciale menite să organizeze formarea   y Centrul de Ghidare în Carieră (CGC);
    asigură fiecărui student posibilitatea să continuă a celor dornici să-și dezvolte   y Școala Superioară de Turism și
    se formeze ca specialist și să opteze pen- cunoștințele, să-și sporească calificarea  Servicii Hoteliere (ȘSTSH).
    tru un traseu individual. Ciclul universi- și gradul de studii. Datorită colaborării cu
    tar în ASEM a devenit deschis și flexibil, instituții importante din străinătate, par- Întregul proces de învățământ decurge
    stimulând opțiunea și responsabilitatea ticipând la diverse proiecte internaționa- în concordanță cu Codul Educației și Re-
    studentului.            le, ASEM a creat câteva centre, în cadrul gulamentul de organizare a studiilor în
                      cărora se acordă o importanță deosebită învățământul superior în baza Sistemului
    Din momentul fondării, Academia și-a  formării continue:        Național de Credite de Studiu.
    început activitatea cu un contingent de                                                        7
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13