Dacă studii economice - atunci la ASEM
VINO la ASEM, FII STUDENTUL NOSTRU!

Proiectul UNWomen – ASEM
„Introducing GRB course in the Academy of Economic Studies of Moldova”

În Republica Moldova, iniţiativele de bugetare sensibilă la dimensiunea de gen au început iniţial cu programul regional pentru ECE/CSI "Dezvoltarea Egalităţii de Gen şi Guvernării Democratice prin creşterea transparenţei şi responsabilităţii" în cadrul Programului comun al UNIFEM şi Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare Internaţională (Sida) "Promovarea egalităţii de gen în politicile şi planurile naţionale în Republica Moldova". Mai târziu, în anul 2009, acestea au continuat cu proiectul UNIFEM "Introducerea cursului BSG în cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova (ASEM)".

O componentă cheie în integrarea BSG presupune crearea şi consolidarea capacităţilor instituţionale şi individuale sensibile la gen la nivelul administraţiilor publice centrale şi locale, precum şi la nivelul mediului academic şi societăţii civile. Privită prin prisma instituţiilor care funcţionează în domeniul educaţiei, capacităţile date ţin să ajute diferite instituţii să creeze valoarea adăugată pentru toate părţile cointeresate implicate.

În această ordine de idei, UN Women Moldova este interesată de a continua dezvoltarea capacităţilor în cadrul ASEM, deoarece aceasta va avea drept impact pentru eforturile privind integrarea BSG pe termen scurt, mediu şi lung. Prin integrarea cu succes a cursului BSG în curicula studenţilor, ASEM va asigura dezvoltarea unui grup de experţi în domeniul BSG, precum şi dezvoltarea competenţelor pentru experţi actuali şi potenţiali în ceea ce priveşte înţelegerea şi cunoaşterea conceptelor şi instrumentelor de bază şi celor avansate în domeniul BSG.

În anul 2009, UNIFEM a implementat proiectul "Introducerea cursului BSG în cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova (ASEM)". Acest proiect a inclus următoarele activităţi:

 • Elaborarea cursului facultativ BSG pentru nivelul de Masterat
 • Elaborarea Manualului şi a Ghidului formatorului privind BSG
 • Recenzarea şi aprobarea de către Senatul ASEM a Manualului BSG.

Experţii financiari din cadrul ministerelor şi mediul academic au parcurs o serie de instruiri pe problemele BSG la Academia de Administrare Publică pe lîngă Preşedintele Federaţiei Ruse la Moscova, în martie 2008. Cursul a fost adaptat la nevoile grupului.

Aceste iniţiative au condus la aprobarea cursului facultativ "Bugetarea Sensibila la Gen" la nivelul de masterat pentru specialitatea „Finanţele Publice şi Fiscalitate” în cadrul ASEM.

În anul 2014, UN Women a lansat un proiect regional de 3 ani privind Promovarea politicilor sensibile la gen în Europa de Sud-Est şi Republica Moldova finanţat de Agenţia Austriacă pentru Dezvoltare (ADA) şi Agenţia Elveţiană de Dezvoltare şi Cooperare. A doua fază a proiectului regional (2013-2016) are ca scop final de a contribui la punerea în aplicare a angajamentelor în vederea asigurării egalităţii de gen în 5 ţări, inclusiv şi Republica Moldova.

Scopul final al acestui proiect este de a contribui la punerea în aplicare a angajamentelor vizînd asigurarea egalităţii de gen în toate cele cinci ţări implicate. Rezultatele scontate ale acestui proiect sunt:

 • programele şi bugetele sectoriale la nivel central şi local, care ar reflecta mai bine problemele privind egalitatea de gen;
 • supravegherea programelor, politicilor şi bugetelor ale autorităţilor centrale şi locale pentru a face faţă angajamentelor privind asigurarea egalităţii de gen;
 • schimbul de cunoştinţe şi de experienţe în domeniul BSG care ar facilita replicarea bunelor practici şi lecţiilor învăţate.

Acest proiect va fi implementat pe baza realizărilor efectuate până în prezent în Republica Moldova.

Pentru implementarea proiectului, ASEM a stabilit un grup de specialişti şi a nominalizat un coordonator de proiect din rândul reprezentanţilor academiei, care au fost intensiv instruiţi de UNIFEM pe problemele BSG în perioada 2007-2008, atât în ţară cât şi pe plan internaţional.

Grupul de specialişti din cadrul ASEM va fi asistat de UN Women Moldova şi consultantul internaţional în domeniul BSG angajat de UN Women.
Partenerii principali ai ASEM în cadrul proiectului dat vor fi Ministerul Finanţelor, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei şi Ministerul Educaţiei. Agenţiile ONU, alte instituţii academice, organizaţii ale societăţii civile şi donatori vor fi implicate la nivel de apreciere de expertiză a cursurilor.

Grupul ţintă / beneficiarii direcţi ai proiectului propus sunt lectorii, studenţii ASEM, precum şi viitorii funcţionari publici din Republica Moldova.

Mai exact, proiectul propus are ca obiectiv sprijinirea ASEM la:

 • Dezvoltarea capacităţilor şi cunoştinţelor mai cuprinzătoare legate de gender, concepte teoretice şi principii aplicate în practică – pentru un grup de lectori / experţi ai ASEM, care au cunoştinţe de bază şi avansate în domeniul BSG,
 • Re-examinarea actualului curs facultativ „Bugetarea Sensibilă la dimensiunea de Gen” la nivel de Masterat, elaborarea şi integrarea modulelor în domeniul BSG pentru nivelul de licenţă în curiculile corespunzătoare, precum şi elaborarea de module scurte în domeniul BSG pentru diverse grupuri ţintă, inclusiv autorităţile raionale,
 • Încurajarea participării mai active la cursuri, activităţi şi evenimente aferente BSG.

Ca urmare a punerii în aplicare a proiectului de către UN Women în colaborare cu ASEM, se preconizează a fi realizate următoarele rezultate:

  • Vor fi instruiţi 13 lectori din cadrul ASEM în domeniile egalităţii de gen, drepturilor omului, planificării şi bugetării sensibile la gen
  • Va fi  revizuit cursul BSG la nivel de masterat, aprobat de Senatul ASEM
  • Va fi elaborat şi publicat Manualul BSG, ediţia a 2-a
  • Vor fi elaborate module pentru studii universitare de licenţă şi încadrate în curiculile disciplinelor aprobate pentru diferite specialităţi
  • Vor fi elaborate module pentru studii universitare de masterat şi încadrate în curiculile disciplinelor aprobate pentru diferite specialităţi
  • Va fi elaborat şi publicat compendiul de teme în domeniul BSG pentru studii universitare de licenţă
  • Va fi elaborat şi publicat compendiul de teme în domeniul BSG pentru studii universitare de masterat
  • Va fi elaborat şi publicat compendiul de teme în domeniul BSG pentru reprezentanţii autorităţilor administraţiei publice locale
  • Va creşte numărul de studenţi care frecventează cursurile BSG la nivel de licenţă şi masterat
  • Va creşte numărul de studenţi la nivel de licenţă şi masterat care cercetează domeniul BSG
  • Va fi predat un scurt curs BSG elaborat pentru autorităţile raionale ţintă.

Durata proiectului: iunie 2015 – noiembrie 2016.

INSTRUIRE PRIVIND BUGETAREA SENSIBILĂ LA GEN PENTRU APL

Informaţii utile pe domenii:

Aspecte sociale ale genderului

Bibliografia din domeniu

 • ROTARIU, TRAIAN - ILUT, PETRU (coord.): Sociologie, Mesagerul Transilvan, Cluj-Napoca, 1996.
 • BOUDON, RAYMOND: Tratat de Sociologie, Bucuresti: Humanitas, 1997.
 • GIDDENS, ANTHONY: Sociologie, Bucuresti: All, 2000.
 • ACHIM, MIHU: Sociologie generala, Cluj-Napoca: Napoca Star, 2002.
 • BOUDON, RAYMOND - BOURRICAUD, FRANCOIS: Dictionnaire critique de la sociologie, Paris: Presse Universitaire de France, 1990.
 • SMELSER, NEIL: Handbook of Sociology, Sage, 1988.
 • MICHAEL, HARALAMBOS - HOLBORN, MARTIN: Sociology: Themes and Perspectives, London: Collins, 2001.
 • BECKER, GARRY, S.: Comportamentul uman. O abordare economica, Bucuresti: Editura All, 1994.
 • MERTON, ROBERT K.: Social Theory and Social Structure, Glencoe: The Free Press, 1957.
 • PARSONS, TALCOTT: The Structure of Social Action, New-York: McGraw-Hill, 1937.
 • ZAMFIR, C. - VLASCEANU, L., (coord.): Dictionar de sociologie, Bucuresti: Ed. Babel, 1993.
 • BOUDON, RAYMOND: In?galit? des chances, Paris: Armand Colin, 1973.
 • CROMPTON, ROSEMARY: Class and Stratification, Cambridge: Polity Press, 1993.
 • GRUSKY, David B.: Social Stratification: Class, Race, and Gender in Sociological Perspective, Westview Press, Boulder, 1995.
 • GRUSKY, David B.: Social Stratification: Class, Race, and Gender in Sociological Perspective, Westview Press, Boulder, 1995.
 • Lazar Vlasceanu (coord.) MANUAL DE SOCIOLOGIE, B. Polirom, 2010.
 • Джейн л. Томпсон, Джудит Пристли, Социология, Львов, 1998.
 • Bodrug-Lungu Valentina. Sensibilizarea de gen a populatiei. Chisinau, USM. 2007.102 p.
 • Воронина О.А. Теория и методология гендерных иследлваний. Курс лекций. Под общей ред. О.А. Ворониной. – М. МЦГИ – МВШСЭН – МФФ, 2001 г.
 • Воронина О.А. Глосарий
 • http://www.gender-centru.md

Link-uri din domeniu

Aspecte demografice ale genderului

Bibliografia din domeniu

Link-uri din domeniu

Încadrarea aspectelor gender în politicile publice

Bibliografia din domeniu

Link-uri din domeniu

Analiza gender

Bibliografia din domeniu

Link-uri din domeniu

Gender impact assessment

3R method

4R method

Bazele bugetării sensibile la gen

Link-uri din domeniu