APROBAT
la  Şedinţa Senatului ASEM
din 27 iunie 2018,
proces - verbal nr. 8
Rector A.S.E.M., prof. univ.,
dr. hab., academician
__________Gr. Belostecinic

R e g u l a m e n t u l
de organizare şi desfăşurare a admiterii
în Academia de Studii Economice din Moldova
anul 2018,  la ciclul I, Licenţă
I. DISPOZIŢII GENERALE
II. ÎNSCRIEREA LA CONCURS
III. DESFĂŞURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE
IV. COMISIA DE EXAMINARE A CONTESTĂRILOR
V. ÎNMATRICULAREA CANDIDAŢILOR
VI. FACILITĂȚI OFERITE DE SENATUL ASEM ȘI CONSILIUL PENTRU DEZVOLTARE STRATEGICĂ INSTITUȚIONALĂ AL ASEM
VII. DISPOZIŢII FINALE
PROGRAM DE LUCRU

I. DISPOZIŢII GENERALE

 1. Prezentul Regulament este elaborat în baza Regulamentului - cadru privind organizarea  admiterii în ciclul I – studii superioare de licenţă pentru anul universitar  2018 – 2019,  aprobat prin ordinul Ministerului Educaţiei, Culturii și Cercetării nr. 485 din 18 aprilie 2018.
 2. Admiterea în Academia de Studii Economice din Moldova, la învăţământul cu frecvenţa şi învăţământul cu frecvenţă redusă, se efectuează în bază de concurs.
 3. Concursul de admitere se organizează pe specialităţi /domenii de formare profesională la ciclul I (studii superioare de licenţă) în funcţie de forma de învăţământ, baza înmatriculării (diploma de bacalaureat sau diploma de studii profesionale) şi sursa de finanţare (buget, taxă).
 4. Cota - parte la înmatriculare la ciclul I- studii superioare de licenţă, învățământul cu frecvenţa, se stabileşte după cum urmează:
  • 90  la sută – pentru deţinătorii diplomelor de bacalaureat;
  • 10 la sută – pentru deţinătorii diplomelor de studii profesionale (colegiu). 
  La învățământul cu frecvenţă redusă, se va organiza un concurs comun pentru deţinătorii:
  • Diplomelor de bacalaureat;
  • Diplomelor de studii profesionale (colegii)
  • Diplomelor de studii superioare
 5. Se stabileşte cota de 15 la sută din numărul total de locuri (la fiecare specialitate / domeniu de formare profesională), prevăzute în planul de înmatriculare cu finanţare bugetară, pentru:
  • copiii orfani și rămaşi fără ocrotire părintească;
  • copiii cu grad de dezabilitate sever sau accentuat, care le permite urmarea studiilor şi practicarea profesiei în specialitatea aleasă ;
  • copiii cu ambii părinţi  cu grad de dezabilitate;
  • copiii ai căror părinţi au participat la acţiunile militare pentru apărarea integrităţii şi independenţei Republicii Moldova, în războiul din Afganistan sau la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobîl; militarii - participanţi la operaţiunile militare post-conflict cu caracter umanitar în Irak;
  • copiii din familiile cu patru şi mai mulţi copii, aflaţi la întreţinere;
  • absolvenţii şcolilor din localităţile de est ale R. Moldova şi din mun. Bender, care au studiat conform programelor de învăţământ aprobate de Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, precum şi absolvenţii Liceului  Teoretic„ Al. Mateevici” din  satul Sănătăuca , raionul Floreşti, originari din localităţile de est ale Republicii Moldova.
  • copiii  din familiile de romi;
  • tinerii care au efectuat serviciul militar în termen.
 6. Înscrierea la cota stabilită în pct. 1.5 se efectuează la solicitarea candidaţilor. Candidaţii din categoriile enumerate la pct. 1.5 vor participa, concomitent, la concursul general de admitere.
 7. Candidaţii pot opta, după înmatriculare, pentru o altă limbă de instruire decât cea din instituţia preuniversitară pe care au absolvit-o, faptul respectiv fiind consemnat în cererea de înscriere la concursul de admitere.
 8. Facultăţile, specialităţile / domeniile de formare profesională la ciclul I, Licenţă la care se organizează admiterea, forma de studii şi  limba de instruire, sunt prezentate în tabelul  de mai jos.

  Facultăţile, specialităţile / domeniile de formare profesională,
  formele de studii şi limba de instruire pentru Admiterea – 2018 în Academia de Studii Economice din Moldova, la ciclul I, Licenţă

  Codul Specialitatea / domeniul de formare profesională,
  (ciclul I, licenţă – 3 (4))
  Limba de instruire Forma de studii
  0413.1 Business și administrare rom/rus
  rom-eng
  cu frecv., f/red
  cu frecvență
  0414.1 Marketing și logistică rom/rus cu frecv., f/red
  0419.1 Merceologie și comerț rom/rus cu frecv., f/red
  1013.1 Servicii hoteliere, turism și agrement rom-eng
  rom-fr
  rus
  rom
  cu frecvență
  cu frecvență
  cu frecv., f/red
  f/red
  0721.1 Tehnologia și managementul alimentației publice rom/rus cu frecv., f/red
  0413.3 Achiziții rom cu frecvență
  0410.1 Economie generală rom/rus cu frecv., f/red
  0421.1 Drept rom/rus cu frecv., f/red
  0400.1 Administrație publică rom cu frecv., f/red
  0319.1 Asistența socială rom cu frecv., f/red
  0413.2 Managementul resurselor umane rom/rus cu frecvență
  0410.2 Economie mondială și relații economice internaționale rom-eng
  rom-fr
  rom
  cu frecvență
  cu frecvență
  f/red
  0412.1 Finanțe și bănci rom/rus
  rom-eng
  cu frecv., f/red
  cu frecvență
  0411.1 Contabilitate rom/rus cu frecv., f/red
  0410.3 Econometrie și statistică economică rom/rus cu frecvență
  0410.4 Cibernetică și informatică economică rom/rus cu frecv., f/red
  0612.2 Managementul informației rom/rus cu frecvență
  0613.5 Informatica aplicată rom/rus cu frecvență
  0613.1 Tehnologia informației rom/rus cu frecv., f/red
  0613.3 Securitate informațională rom/rus cu frecvență
 9. La învăţământul cu frecvenţă redusă studiile se efectuează numai în bază de contract cu achitarea taxei pentru studii la toate specialităţile / domeniile de formare profesională.
 10. Înmatricularea  în  bază  de  contract  cu  achitarea  taxei  pentru studii la  toate  specialităţile,  învăţământul  cu  frecvenţa  şi cu frecvenţă redusă, se va efectua după aceleaşi criterii ca şi admiterea la locurile cu finanţare bugetară.
 11. Durata studiilor pentru ciclul I (studii superioare de licenţă):
  a) la  învăţământul cu frecvenţă:
  • La specialităţile / domeniile de formare profesională: “Business şi administrare”, “Marketing şi logistică”, „Merceologie şi comerţ”, „Servicii hoteliere, turism și agrement”, „Achiziţii”, „Economie generală”, „Administraţie publică”, „Asistenţă socială”, „Managementul resurselor umane”, „Economie mondială şi Relaţii  Economice Internaţionale”, “Finanţe şi bănci”, „Contabilitate”, „Econometrie și statistică economică”,  „Cibernetică şi informatică economică”, „Managementul informaţiei” , „Informatică aplicată”,  – 3 ani.
  • La specialităţile / domeniile de formare profesională: Drept”, „Tehnologia şi managementul alimentaţiei publice”, „Tehnologia informaţiei” şi „Securitate informaţională” – 4 ani.
  • Deţinătorii atestatelor de studii medii de cultură generală eliberate de către instituţiile de învăţământ din localităţile de est ale Republicii Moldova şi din mun. Bender, înmatriculaţi la orice specialitate, realizează un an compensator, cu susţinerea ulterioară a examenelor de bacalaureat.

  b) la învăţământul cu frecvenţă redusă:

  • Durata studiilor la învățământul cu frecvenţă redusă este mai mare cu un an decât la învăţământul cu frecvenţă.
  • Pentru deținătorii diplomelor de studii profesionale (colegiu) și a diplomelor de studii superioare universitare/de licență, care solicită domeniul corespunzător profilului specialității studiate în colegiu/universitate vor fi formate grupe academice cu durata studiilor cu un an mai mică la următoarele specialități:
   • durata studiilor 3 ani
    „Business și administrare”, „Marketing și logistică”, „Servicii hoteliere, turism și agrement”, „Merceologie și comerț”, „Finanțe și bănci”, „Contabilitate”;
   • durata studiilor 4 ani
    „Tehnologia și managementul alimentației publice”, „Tehnologia informației”.
 12. Grupele academice la toate specialităţile / domeniile de formare profesională şi formele de învăţământ  se formează cu un număr de cel puţin 20 persoane. În caz contrar, candidaţilor li se va propune înmatricularea la o altă specialitate / domeniu de formare profesională, la alegere.
 13. Candidaţii la concurs vor achita o taxă de înscriere în mărime de 50 lei 
  În baza deciziei Senatului ASEM, copiii rămaşi fără îngrijire părintească și copiii personalului didactic și didactic auxiliar din ASEM, aflat în activitate sau pensionat, sunt scutiţi de achitarea taxei de înscriere.

II. ÎNSCRIEREA LA CONCURS

 1. La concursul de admitere se pot înscrie cetăţenii Republicii Moldova, deţinători ai diplomei de bacalaureat sau a unui act de studii echivalent al studiilor efectuate în străinătate, recunoscute de către structuri abilitate, pentru recunoașterea și echivalarea actelor de studii și a calificărilor din cadrul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, diplomei de studii profesionale (colegiu) sau a unui act de studii echivalent al studiilor efectuate în străinătate, recunoscute de către structuri abilitate, pentru recunoașterea și echivalarea actelor de studii și a calificărilor din cadrul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, diplomei de studii superioare universitare, diplomei de licenţă sau a actului echivalent de studii, atestatului de studii medii de cultură generală (pentru pretendenţii la studii  din localităţile de est ale R. Moldova).
 2. Înscrierea la concursul de admitere a cetățenilor Republicii Moldova, deținători ai actelor de studii eliberate de instituțiile de învățământ din localitățile de est ale Republicii Moldova și din mun. Bender, se va efectua în conformitate cu prevederile „Regulamentului cu privire la efectele juridice ale actelor de studii eliberate de instituțiile de învățământ din raioanele de Est ale Republicii Moldova și orașul Bender”, aprobat prin ordinul Ministerului Educației și Tineretului nr. 20 din 21.01.2004 (Publicat: 30.01.2004 în Monitorul Oficial Nr. 19-21 art. nr. 41).
 3. Cetăţenii statelor membre ale C.S.I. şi ai ţărilor baltice de naţionalitate moldoveni (români) și reprezentanții diasporei moldovenești de peste hotare pot participa la concursul de admitere în condiţiile prevăzute pentru cetăţenii Republicii Moldova, în limita planurilor de înmatriculare pe locurile cu finanţare de la buget sau cu taxă de studii. Naţionalitatea candidaţilor respectiv se stabileşte în baza copiei certificatului de naştere al unuia din părinţi.
 4. Cetățenii statelor membre ale C.S.I. și ai țărilor baltice de naționalitate moldoveni (români) și reprezentanții diasporei moldovenești de peste hotare, deținători ai unui act de studii medii generale, cu durata de 11 ani (cazul Ucrainei, Federației Ruse și altor state), pot participa la concursul de admitere numai la locurile pe bază de contract cu taxă de studii, în limita planurilor de înmatriculare, și cei care au promovat concursul de admitere și sunt înmatriculați vor urma un an de studii compensator, fără susținerea ulterioară a examenelor de bacalaureat. Taxa de studii respectivii o vor achita în mărimea stabilită pentru cetățenii Republicii Moldova.
 5. Cetățenii străini și apatrizii, cu domiciliu permanent în Republica Moldova, pot participa la concursul de admitere la studii superioare de licență, în condițiile prevăzute pentru cetățenii Republicii Moldova, în limita planurilor de înmatriculare pe locurile cu finanțare de la buget sau cu taxă de studii.
 6. Cetățenii străini pot fi înscriși la studii superioare de licență cu finanțare bugetară în baza protocoalelor de colaborare în domeniul învățământului între Republica Moldova și țările din care provin.
  La concursul de admitere la locurile destinate pentru cetăţenii altor state, conform Protocoalelor de colaborare dintre Republica Moldova şi ţările respective, nu pot fi înscrişi absolvenţii instituţiilor de învăţământ din Republica Moldova.
 7. Cetățenii străini, înmatriculați în ciclul I – studii superioare de licență în baza actelor de studii medii de cultură generală sau echivalentelor acestora, vor urma un an de studii compensator, fără susținerea ulterioară a examenului de bacalaureat.
 8. Cetățenii străini domiciliați în alte state, cu excepția persoanelor înmatriculate în baza protocoalelor de colaborare, care au promovat concursul de admitere, pot fi înmatriculați numai pe locurile cu taxă de studii, mărimea acesteia fiind dublă în raport cu taxa stabilită pentru cetățenii Republicii Moldova.
 9. Candidații – cetățeni ai statelor membre ale C.S.I. și ai țărilor baltice de naționalitate moldoveni (români)și reprezentanți ai diasporei moldovenești de peste hotare, cetățeni străini și apatrizi, absolvenți ai instituțiilor din localitățile de este ale Republicii Moldova și orașul Bender, care au absolvit instituții de tip „liceu-colegiu”, „tehnicum”, „sovhoz-tehnicum”, „colegiu” etc., participă la concursul de admitere pe locurile planificate pentru deținătorii diplomelor de studii profesionale.
 10. Candidaţii au dreptul să se înscrie la concursul de admitere în ASEM la una, două sau trei specialităţi / domenii de formare profesională, dar pot fi înmatriculaţi la o singură specialitate.
 11. Candidații care participă la concursul de admitere în baza diplomei de studii superioare/de licență și optează pentru studii cu finanțare din buget, vor include în dosar o adeverință care confirmă modalitatea studiilor realizate (buget sau contract în baza taxei de studii), eliberată de instituția de învățământ superioară care a absolvit-o.
  Persoanele cu studii superioare care și-au făcut studiile de licență cu finanțare de la buget, cel puțin 2 ani, pot urma studiile la o altă specialitate pe bază de contract, cu taxă de studii.
 12. Înscrierea la concurs se face personal, în baza buletinului de identitate (pașaportului) în original sau în numele candidatului, și de o altă persoană pe bază de procură.
 13. Pentru înscriere, candidatul va depune la Comisia de admitere Dosarul de concurs, care va cuprinde următoarele acte:
  1. cererea de înscriere la concursul de admitere (model aprobat de Senat);
  2. buletinul de identitate, în original și o copie;
  3. actul de studii, în original, cu anexa respectivă;
  4. certificatul medical-tip, (nr.086/e), eliberat în anul admiterii; în funcție de specialitate/domeniu de formare profesională, instituția de învățământ poate organiza un examen medical suplimentar;
  5. diplomele de gradul I-III, obținute de către candidați la concursurile școlare republicane sau internaționale, la disciplinele de studiu, precum și diplomele ce atestă participarea la diferite concursuri (olimpiade), expoziții etc., organizate de Ministerul Educației sau de ministerele de resort;
  6. 4 fotografii 3x4 cm;
  7. adeverința eliberată de organul teritorial de tutelă și curatelă, pentru copiii rămași fără ocrotire părintească;
  8. certificatele medicale corespunzătoare, care atestă gradul de dezabilitate al candidatului sau al părinților acestuia;
  9. certificatul care confirmă că unul din părinții candidatului a participat la acțiunile militare pentru apărarea integrității și independenței Republicii Moldova sau în războiul din Afganistan ori la lichidarea consecințelor avariei de la Cernobîl, eliberat de organele abilitate; adeverință care confirmă participarea candidatului la operațiunile militare post-conflict cu caracter umanitar în Irak;
  10. certificatul despre componența familiei și copiile certificatelor de naștere ale fraților/surorilor (pentru candidații care provin din familii cu patru și mai mulți copii);
  11. confirmarea apartenenței la familii de romi;
  12. extrasul din Carnetul de muncă (pentru persoanele angajate în câmpul muncii);
  13. certificatul de studii, cu notele obținute la examenele de bacalaureat şi situația școlară pe anii de studii, pentru absolvenți de licee din România, promoția din anul admiterii, urmând ca Diploma de Bacalaureat să fie prezentată ulterior;
  14. copia Certificatului de naştere al unuia din părinți, pentru Cetățenii statelor membre ale C.S.I. și ai țărilor baltice de naționalitate moldoveni (români) și reprezentanții diasporii moldovenești de peste hotare;
  15. bon de plată a taxei de înscriere.

  Atenţie: Copiile documentelor menţionate mai sus, urmează a fi avizate, în  baza originalelor, de către Comisia de admitere.
  !!! În cazul în care candidatul la studii intenţionează să participe la concursul de admitere doar în ASEM, acesta anexează la cererea de înscriere doar documentele în original.

 14. În cererea de înscriere la concurs candidaţii vor menţiona specialităţile / domeniile de formare profesională (în ordinea preferinţei), limba de instruire, forma de învăţământ (cu frecvență, cu frecvenţă redusă) pentru care optează la studii, cu finanţare bugetară şi prin contract cu achitarea taxei de studii.
 15. După expirarea termenului de înscriere la concurs, candidaţii nu mai pot solicita schimbarea datelor în cererea de înscriere sau actele anexate la cerere.

III. DESFĂŞURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE

 1. În conformitate cu decizia Senatului ASEM, proces – verbal  nr._8 din 27.06.2018:
  1. Concursul de admitere pentru deţinătorii diplomei de bacalaureat şi diplomei de studii medii profesionale (colegiu) se va efectua în baza mediei de concurs, calculate conform formulei:

   MC = 0,2*MEA + 0,8*MAS,   unde

   MC – media de concurs;
   MEA – media examenului de absolvire;
   MAS – media generală pe anii de studii.

  2. Concursul de admitere pentru deţinătorii diplomei de licenţă se va efectua în baza mediei generale de licenţă din actul de studii.
  3. Concursul de admitere pentru absolvenţii instituţiilor din localităţile de est ale Republicii Moldova, care  participă la concurs în baza atestatului de studii medii complete, se va efectua în baza mediei aritmetice simple a notelor din atestatul de studii medii complete.
  4. Deţinătorii diplomelor de studii profesionale (colegiu) şi de studii superioare de licenţă participă la concursul de admitere la locurile planificate pentru deţinătorii diplomelor de studii profesionale (colegiu).
 2. Media de concurs se calculează până la sutimi fără rotunjire.

IV. COMISIA DE EXAMINARE A CONTESTĂRILOR

 1. Comisia de contestaţie este aprobată prin ordinul Rectorului.
 2. Comisia de contestaţie activează din momentul începerii sesiunii de admitere şi până la data declarării candidaţilor înmatriculaţi.

V. Înmatricularea candidaţilor

 1. Locurile cu finanţare bugetară (cu excepţia celor destinate copiilor orfani și rămași fără ocrotire părintească şi persoanelor cu dezabilitate severă şi accentuată) sunt scoase la concurs doar pentru primul an de studii. Pentru anii următori de studii locurile cu finanţare bugetară vor fi ocupate în dependenţă de rezultatele la studii obţinute în ASEM.
 2. Rezultatele intermediare şi finale ale concursului de admitere se aprobă de către Comisia de admitere a ASEM. În listele nominale candidaţii sunt trecuţi în ordine descrescătoare a mediei de concurs.
 3. Deținătorii premiilor de gradul I-III (diplome și medalii de aur, argint, bronz), obținute în ultimii trei ani la olimpiadele internaționale la disciplinele școlare incluse în planul de învățământ, se înmatriculează la specialitatea/domeniul de formare profesională solicitat, în afara concursului.
 4. Deținătorii premiilor de gradul I-III,obținute la olimpiadele republicane la disciplinele școlare incluse în planul de învățământ din anul admiterii, precum și premianții concursului republican „Cel mai bun elev inovator” în anul admiterii, se înmatriculează la specialitatea/domeniul de formare profesională, corespunzătoare disciplinei la care au fost premiați, în afara concursului.
 5. Înmatricularea (la învăţământ cu frecvenţă şi la învăţământ cu frecvenţă redusă) se face în ordine descrescătoare a mediei de concurs ale candidaţilor în limita numărului de locuri stabilite pentru fiecare specialitate / domeniu de formare profesională optat, formă de învăţământ, categorie de candidaţi, limbă de instruire şi sursă de finanţare.
 6. Înmatricularea la locurile prin contract cu achitarea taxei de studii se va face din rândul candidaţilor la admitere situaţi sub ultimul admis la locurile finanţate de la buget, în ordinea descrescătoare a mediilor de concurs, la solicitarea scrisă a candidaţilor.
 7. Dacă mai mulţi candidaţi obţin aceleaşi medii de concurs, atunci se acordă prioritate: deţinătorilor premiilor de gradul I - III la olimpiadele organizate de instituţiile de învăţământ superior la disciplinele şcolare incluse în planul de învăţământ din anul admiterii care participă la concursul de admitere în cadrul instituţiei respective de învăţământ; candidaţilor - absolvenţi ai profilului corespunzător specialităţii (real / umanist);  candidaţilor – participanţi la olimpiade, concursuri, expoziţii, conferinţe; persoanelor angajate în câmpul muncii.

  Prioritate la înmatriculare la cota de 15 la sută din numărul total de locuri (la fiecare specialitate / domeniu de formare profesională şi formă de învăţământ, conform cotei de admitere), prevăzute în planul de înmatriculare cu finanţare bugetară, se dă copiilor orfani și celor rămași fără îngrijire părintească şi copiilor cu grad de dezabilitate sever sau accentuat. Înmatricularea la locurile rămase neacoperite la această cotă se face în ordine descrescătoare a mediilor de concurs ale candidaţilor conform ordinii aranjării lor în punctul 1.5. al prezentului Regulament.
 8. Concursul de admitere şi afişarea informaţiei privind rezultatele concursului de admitere, listele celor înmatriculaţi, cu indicarea mediilor de concurs, şi, după caz, locurile neacoperite pe panourile de informaţii şi pe site-ul ASEM, se vor organiza după cum urmează:

  Sesiunea 1 (de bază):
  • Depunerea cererilor de participare – 16 iulie –22 iulie 2018, conform programului de lucru: 0900 - 1700; (pentru data de 22 iulie 2018, programul de lucru: 0900 - 1200 );
  • Anunţarea rezultatelor intermediare – 23 iulie 2018, ora 1000 ;
  • Depunerea documentelor în original – 23 iulie – 25 iulie 2018, conform programului de lucru: 0900 - 1700;
  • Anunţarea rezultatelor finale (afişarea ordinului de înmatriculare) – 26 iulie 2018,  ora  1000 .
 9. În cazul în care în rezultatul concursului de admitere nu vor fi acoperite toate locurile din Planul de înmatriculare aprobat, va fi anunţat concurs repetat pentru locurile neacoperite. Concursul repetat se va organiza în perioada, după cum urmează:

  Sesiunea 2.
  • Depunerea cererilor de participare – 26 iulie (începând cu ora 1000) – 30 iulie 2018, conform programului de lucru: 0900 - 1700
  • Afişarea rezultatelor intermediare – 31 iulie 2018, ora 1000;
  • Depunerea documentelor în original – 31 iulie (începând cu ora 1000) - 03 august 2018, conform programului de lucru: 0900 - 1700;
  • Anunţarea rezultatelor finale (afişarea ordinului de înmatriculare) – 04 august 2018,  ora  1000.
  Sesiunea 3.
  •  Depunerea documentelor în original – 04 august 2018 (începând cu ora 1000) – 11 august 2018, conform programului de lucru: 1000 - 1400;
  • Anunţarea rezultatelor finale (afişarea ordinului de înmatriculare) – 13 august 2018 , ora 1000 .
  Sesiunea 4.
  • Depunerea documentelor în original – 13 august 2018 - 18 august 2018, conform programului de lucru: 0900 – 1700;
  • Anunţarea rezultatelor finale (afişarea ordinului de înmatriculare) – 20 august 2018, ora 1000 .
  Sesiunea 5.
  •  Depunerea documentelor în original – 20 august 2018 (începând cu ora 1000) – 29 august 2018, conform programului de lucru: 0900 – 1700;
  • Anunţarea rezultatelor finale (afişarea ordinului de înmatriculare) – 30 august 2018, ora 1000.

  NOTĂ: În perioada sesiunilor 2-5, Comisia de Admitere va activa în zilele de sâmbătă, conform programului de lucru: 0900 – 1400;

 10. Candidaţii admişi la studii cu finanţare bugetară vor încheia cu ASEM un Contract de studii elaborat în baza Regulamentului-cadru cu privire la modul și condițiile de ocupare a locurilor cu finanțare bugetară în instituțiile de învățământ superior de stat din Republica Moldova (ordinul ministerului nr.748 din 12.07.2013).
 11. Candidaţii declaraţi admişi sunt înmatriculaţi la anul întâi de studii în baza deciziei Comisiei de admitere, validată prin ordinul rectorului A.S.E.M.
 12. Candidaţii declaraţi admişi care nu se prezintă în instituţia de învăţământ timp de cel mult zece zile de la începutul anului de studii şi care nu prezintă acte de justificare în acest termen sunt exmatriculaţi.
  Pe locurile devenite vacante sunt înmatriculaţi următorii candidaţi din lista de admitere.
 13. Reclamaţiile cu privire la organizarea şi desfăşurarea admiterii precum şi la înmatricularea candidaţilor, sunt soluţionate de Comisia de admitere a ASEM, Comisia Republicană de Admitere, Ministerul, în termen de 10 zile de la data afişării rezultatelor.

VI.  FACILITĂȚI OFERITE DE SENATUL ASEM ȘI CONSILIUL PENTRU DEZVOLTARE STRATEGICĂ INSTITUȚIONALĂ AL ASEM

 1. Deținătorii premiilor de gardul I-III, obținute la toate olimpiadele republicane în anul 2018, înmatriculați în bază de contract, cu achitarea taxei, vor beneficia de o reducere de 50% la taxa de studii pentru întreaga perioadă a studiilor în ASEM.
 2. Deținătorii diplomelor de bacalaureat, diplomelor de studii profesionale (colegii) și diplomelor de studii superioare/de licență, care nu vor fi înmatriculați la locurile cu finanțare bugetară, vor beneficia de o reducere de 25% la taxa de studii pentru prima jumătate a anului universitar 2018-2019 și cazare garantată în căminele studențești ale ASEM în cazul înmatriculării la ciclul I, licență, învățământul cu frecvență la zi în sesiunea de bază (prima perioadă: 16-25 iulie 2018).

VII. DISPOZIȚII FINALE

 1. Notele din actul de studii, în cazul evaluării cunoştinţelor în sistemul de cinci puncte, se vor echivala în sistemul de zece puncte, după cum urmează:
  • notele de “3”, “4” şi “5” se vor echivala, respectiv, cu “5,5”, “7,5” şi “9,5”;
  • notele din atestatul cu medalie de aur sau argint, diplomele de studii medii de specialitate şi superioare cu menţiune,  se vor înmulţi cu coeficientul “2”
 2. Notele din actul de studii, în cazul evaluării cunoştinţelor în sistemul de douăsprezece puncte, se vor echivala în sistemul de zece puncte, după cum urmează:
  • notele de „4”, „5”, „6”, „7”, „8”, „9”, „10”, „11”, şi  „12” se vor echivala, respectiv, cu „5”, „5,62”, „6,24”, „6,86”, „7,48”, „8,10”, „8,72”, „9,34”, şi „10”

Comisia de admitere va activa:

În perioada 16 iulie – 04 august 2018.

în blocul „F” de studii al A. S. E. M,
pe adresa:
str.  MITROPOLIT G. BĂNULESCU BODONI,  59

În perioada 04 august – 30 august 2018.

în blocul „A” de studii al A. S. E. M,
etajul III, biroul 304
pe adresa:
str.  MITROPOLIT G. BĂNULESCU BODONI, 61

Telefoane de contact:
Anticamera rectorului: - 22-41-28, 40-27-09
Serviciul studii: - 40-29-00
Comisia de admitere: - 22-27-32;

Navigare rapidă

Contacte

 
str.Banulescu-Bodoni 61,
MD-2005, Chișinău, R. Moldova
 
T: 22-41-28
F: 22-19-68