Video - Conferinţa Ştiinţifică Internaţională Studenţească, Ediţia a I-a

PROVOCĂRILE CONTABILITĂȚII ÎN VIZIUNEA TINERILOR CERCETĂTORI

17 martie 2017, mun. Chişinău

Academia de Studii Economice a Moldovei
Facultatea „Contabilitate”,
ASEM, Republica Moldova
Universitatea Stefan cel Mare Suceava
Facultatea „Științe Economice și Administrație Publică”
USV, România
Îşi propune următoarele direcţii de cercetare:
 • Evoluția contabilității în Republica Moldova și România  din perspectiva armonizării cu Directivele UE;
 • Dezvoltarea și provocările profesiei contabile în Republica Moldova și România;
 • Probleme ale contabilității în condițiile corelării legislației autohtone cu practicile internaționale; 
 • Raportarea financiară: perspective și probleme ale integrării în spațiul european;
 • Auditul și Analiza Economică în contextul integrării europene: progrese și așteptări.

Limbile de lucru: română, rusă, engleză

Video - Conferința Ştiinţifică Internațională Studenţească își propune implicarea  studenților din cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova și din Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, România, în dezvoltarea competențelor de cercetare în domeniul contabilității, analizei economice și auditului.

DATE  RELEVANTE:

Înregistrarea - până la 20 februarie 2017 (în cadrul Catedrei „Contabilitate și Analiză Economică, ASEM și în cadrul Departamentului „Contabilitate, Audit și Finanțe” USV)

Prezentarea articolului pentru publicare - 25 martie 2017

Lansarea publicației - aprilie 2017

CERINŢE de prezentare a articolelor științifice spre publicare

În scopul asigurării calităţii şi evaluării echitabile a comunicărilor ştiinţifice, autorii, la prezentarea articolelor științifice spre editare, sunt rugaţi să ţină cont de următoarele criterii:

PREZENTAREA  ARTICOLELOR VIDEO-CONFERINȚEI

Articolele vor fi originale şi nu sunt publicate în alte culegeri. În teze ale Video-conferinței, obligatoriu, trebuie indicată distincţia dintre viziunea autorului sau rezultatele obţinute de cele anterior publicate.

Articolele se scriu în limba română, engleză sau rusă și se prezintă la catedra „Contabilitate și Analiza Economică”, pe suport electronic și de hârtie, confirmate prin semnătura și acordul conducătorului. Textul va fi tipărit pe o singură parte.

IMPORTANT!!! Studenții ce vor pregăti și prezenta publicații trebuie să fie ghidați de un conducător științific. Profesorul poate conlucra cu studentul/studenții doar la o singură publicație.

STRUCTURA ARTICOLULUI
 • Titlul articolului (centrat, cu majuscule) în limba română şi engleză  (Times New Roman; 14 pt).
 • Autorii articolului:
 • În mod obligatoriu, primul va fi conducătorul științific (Numele, Prenumele, gradul și titlul științific, instituția, e-mail – aliniere de dreapta,);
 • Studentul/Studenții (Numele, Prenumele, instituția, e-mail – aliniere de dreapta,).
 • Rezumat (Times New Roman, 10 pt, cursiv, cca 200-250 de semne, în limba engleză).
 • Cuvinte cheie (6-8 cuvinte, cursiv, în limba română, engleză).
 • Cod JEL.
 • Introducere.
 • Conținutul de bază – denumirea va fi expusă reieşind din tema lucrării.
 • Rezultate și concluzii.
 • Referințe bibliografice.
CERINŢE TEHNICE
 • Formatul: A4
 • Times New Roman; 12 pt; interval – 1,15
 • Lucrarea va conține exact 6 pagini, inclusiv bibliografia
 • Formulele teoretice trebuie confirmate prin calculări practice
 • Elementele grafice (tabele şi figuri) trebuie să fie de calitate înaltă, se vor plasa, nemijlocit după referinţa respectivă în text. Toate tabelele şi figurile, obligatoriu, sunt însoţite de denumire şi număr de ordine (la începutul tabelului, sub figură), sursă şi, după necesitate, informaţie suplimentară: note, legendă (sub element).
 • Referințele bibliografice se plasează la sfârşitul articolului (Nume, iniţiala prenumelui, titlul, editura, anul, numărul de pagini). În text se vor indica trimiteri bibliografice, conform numărului de ordine din referințe, în paranteze pătrate.