Academia de Studii Economice a Moldovei
Universitate angajată în VIITOR

Se confirmă, începând cu 22 octombrie 2014, componenţa Consiliul de Administraţie ASEM, după cum urmează:
 1. Grigore BELOSTECINIC, dr. hab. profesor univ., academician, preşedintele Consiliului de administraţie;
 2. Ala COTELNIC, dr. hab. profesor univ., prim-prorcctor cu activitate didactică, membru
 3. Corneliu GUȚU, doctor în economie, conferențiar cercetător, Prorector pentru cercetare și parteneriate, membru
 4. Vladimir GROSU, dr., conf.univ., prorector pentru învăţământul cu frecvenţă redusă şi formare continuă, membru
 5. Angela SOLCAN, dr. conf.univ. decan facultatea „Business şi Administrarea Afacerilor”, membru
 6. Dumitru MOLDOVAN, dr. hab. profesor univ. decan facultatea „Relaţii Economice Internaţionale”, membru
 7. Alic BÎRCĂ, dr. conf. univ. decan facultatea „Economie Generală şi Drept”, membru
 8. Ludmila COBZARI, dr. hab. profesor univ. decan facultatea „Finanţe”, membru
 9. Lilia GRIGOROI, dr. conf.univ. decan facultatea „Contabilitate”, membru
 10. Anatol GODONOAGĂ, dr. hab. profesor univ. decan facultatea „Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică”, membru
 11. Evghenia FEURAŞ, dr. hab. profesor, director, „Şcoala Doctorală”, membru
 12. Angela CASIAN, dr. conf. univ., director „Şcoala Masterală de Excelenţă în Economie şi Business”, membru
 13. Lidia PLEŞCA, director Colegiul Naţional de Comerţ al ASEM, membru
 14. Silvia GHINCULOV, dr., director, Biblioteca ASEM, membru
 15. Ion COVALENCO, director „Departamentul de Informatică”, membru
 16. Sergiu BACIU, dr. hab. cont. univ., director „Departamentul Studii, Dezvoltare Curriсulară şi Management al Calităţii”, membru
 17. Nadejda GUŢU, şef serviciu, „Planificare Economică şi Finanţe”, membru
 18. Eugenia BERGHE, şef serviciu „Contabilitate”, membru
 19. Silvia MARIAN, dr. conf. univ., şef „Serviciul Juridic şi dc Secretariat”, membru
 20. Mihail PAIC, preşedintele Comitetului Sindical al salariaţilor, membru
 21. Nistor LAZAR, preşedintele Senatului Studenţesc, membru
 22. Dorin CODREANU, preşedintele Comitetului Sindical al Studenţilor, membru