Academia de Studii Economice a Moldovei
Universitate angajată în VIITOR

ERASMUS+ Acțiunea cheie 2 – Consolidarea Capacităților in Domeniul Învățămîntului Superior
pbl 300x139 eu flag co funded2 THIS PROJECT HAS BEEN FUNDED WITH SUPPORT FROM THE EUROPEAN COMMISSION. THIS COMMUNICATION REFLECTS THE VIEWS ONLY OF THE AUTHOR, AND THE COMMISSION CANNOT BE HELD RESPONSIBLE FOR ANY USE WHICH MAY BE MADE OF THE INFORMATION CONTAINED THEREIN.

1. 561884-EPP-1-2015-1-DK-EPPKA2-CBHE-JP: Introducerea învățării bazate pe probleme în Moldova: Pentru sporirea competitivității studenților și a posibilităților de angajare a lor
Coordonator UE: Dr. Romeo Turcan,
Coordonator ASEM: Prof. Ala Cotelnic, Primprorector cu activitate didactică.

Obiectivele proiectului:

În scopul îmbunătățirii calității programelor și metodologiilor de predare din învățământul superior al Republicii Moldova, se preconizează:

 • Elaborarea, testarea și implementarea curriculumului pentru 6 programe de studii în baza metodologiilor de predare noi, inclusiv a metodologiei învățării bazate pe probleme (PBL), învățării bazate pe întrebări (EBL) și simulări la 6 universități din Moldova;
 • Instruirea personalului academic și managementului universitar în domeniul metodologiilor PBL și EBL, abordării rezultatelor învățării și a practicilor bazate pe TIC;
 • Asigurarea implicării părților interesate din sector, industrie și piața forței de muncă
 • Exploatarea capacităților noilor metodologii cu privire la atragerea și menținerea studenților defavorizați din familii fără studii academice;
 • Diseminarea rezultatelor proiectului și utilizarea noilor abordări pedagogice în procesul de modernizare a programelor de studii ulterioare;
 • Asigurarea durabilității metodologiei PBL pentru dezvoltarea strategică a universităților și actualizarea continuă a competențelor personalului;
 • Cooperarea și coordonarea activităților proiectului cu proiecte extinse UE / Erasmus+ în Republica Moldova.
Parteneri: din Republica Moldova:
 • Academia de Studii Economice din Moldova (ASEM)
 • Universitatea de Stat “Alecu Russo” din Bălți (USARB)
 • Universitatea de Stat ”Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul (USC)
 • Universitatea de Stat a Moldovei (USM)
 • Universitatea de Stat de Medicină și Farmaceutică “Nicolae Testemițanu” (USMF)
 • Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM)
din EU:
 • Universitatea din Aalborg (AAU), Danemarca
 • Universitatea din Gloucestershire (UoG), Regatul Unit al Marii Britanii
 • Universitatea din Siegen (USIEGEN), Germania
 • Institutul Regal de Tehnologie (KTH), Suedia
din asociați:
 • Ministerul Educației
 • Agenția Națională pentru Asigurarea Calității în Învățământul Profesional
 • Consiliul Național al Organizațiilor Studențești din Moldova (CNOSM)
 • Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM)
Strand de Mobilitate

Proiectul PBLMD conţine un Strand Special de Mobilitate, în cadrul căruia sunt planificate 15 mobilităţi pentru personalul academic şi 30 de mobilităţi pentru studenţii ce vor realiza studiile în baza programului actualizat  “Business si Administrare”. Criteriile de selecţie le găsiți pe http://www.pblmd.aau.dk/pblmd-ro/componenta-speciala-de-mobilitate/

Fiecare partener de proiect este responsabil pentru procesul de selecție a candidaţilor pentru mobilitate, respectând ghidului general de mobilitate şi următoarele criterii de incluziune convenite între parteneri:

 • Continuitate
 • Implicare
 • Durabilitate

Ca urmare a acestor criterii echipele de mobilitate de predare și învăţare vor fi formate din persoane care:

 1. fac parte din echipele de Dezvoltare a Programelor de Studii și de Dezvoltare a Programelor de Formare Profesională;
 2. au participat la activitățile de formare profesională realizate în cadrul proiectului PBLMD;
 3. vor face parte din echipele de implementare a activităţilor de proiect.

Metodologia proiectului privind Benchmarking-ul este fundamentul și ghidul în toate activitățile de mobilitate. Înainte de realizarea mobilităţii fiecare participant va elabora o agendă ţinând cont de obiectivele proiectului și dezvoltarea personală. După mobilitate fiecare participant trebuie să prezinte un raport privind reflecțiile personale de învățare / realizarea obiectivelor pe parcursul perioadei de mobilitate și să prezinte experiențele proprii colegilor din instituția sa.

Mobilități la Universitatea din Aalborg, Danemarca în cadrul proiectului PBLMD

În perioada 7-18 noiembrie  2016 patru cadre didactice universitare de la Facultatea Business și Administrarea Afacerilor și șeful Departamentului Studii, Dezvoltare Curriculară și management al Calității de la Academia de Studii Economice din Moldova  au beneficiat de stagii de mobilitate la Universitatea din Aalborg, Danemarca,  în cadrul proiectului Introducing Problem Based Learning in Moldova: Toward Enhancing Students’ Competitiveness and Employability (PBLMD), din cadrul programului european Erasmus Plus:

 • Angela Solcan, dr., conf. univ.; decan al facultății „Business și Administrarea Afacerilor”;
 • Lilia Covaș, dr., conf. univ.;
 • Irina Dorogaia, dr., conf. univ.;
 • Ludmila Stihi, dr., conf.univ.
 • Sergiu Baciu, dr.hab., conf.univ., șef Departament Studii, Dezvoltare Curriculară și management al calității.

Proiectul „Introducerea învățării bazate pe probleme în Moldova: Pentru sporirea competitivității studenților și a posibilităților de angajare a lor” ( PBLMD) este axat pe elaborarea, testarea și implementarea curriculumului pentru 6 programe de studii în baza metodologiilor de predare noi, inclusiv a metodologiei învățării bazate pe probleme (PBL), învățării bazate pe întrebări (EBL) și simulări la 6 universități din Moldova;

Obiectivele generale ale mobilității:
 • dobândirea cunoștințelor practice despre modul în care funcționează PBL într-un mediu universitar deschis în UE;
 • colectarea de informații despre metode noi de predare;
 • consolidarea abilităților  de predare, în conformitate cu PBL;
 • Cercetarea diferitelor metode de predare, în conformitate cu principiile PBL;
 • clarificarea interacțiunii dintre universitățile europene cu diferitele părți interesate.
 • Stabilirea relațiilor profesionale într-un mediu academic.

Valoarea adăugată a mobilității (în contextul strategiilor moderne de organizare și de internaționalizare a instituțiilor implicate):

 • Oportunitatea de revizuire și modernizare a curriculum-ului la specialitatea Business și Administrare prin utilizarea metodei PBL;
 • Modificarea accentului în activitatea de predare în ASEM, în conformitate cu strategiile internaționale de dezvoltare;
 • Stabilirea unor relații strânse între ASEM și întreprinderi;
 • Schimbarea rolului învățământului superior și a accesului la un nivel mai ridicat de predare
Activități realizate în cadrul mobilității.

În cadrul programului de mobilitate la Universitatea Aalborg, Departamentul Business and Management au fost efectuate mai multe activităţi, printre care:

 • analiza programului de studii ”Economia şi Administrarea Afacerilor” (Economics and Business Administration (EBA)) şi a programelor analitice (curriculum) la disciplinele/modulele incluse în program;
 • asistarea la lecţii  (curs, seminare, consultaţii) şi examinarea procesului de învăţare PBL, în special, activitatea  profesorului/tutorului;
 • schimb de experienţă cu personalul universităţii gazdă în elaborarea "problemele reale"/ studiu de caz pentru PBL, organizarea stagiilor de practică, evaluarea studenţilor etc.;
 • consultarea literaturii de specialitate din cadrul bibliotecii universitare etc.

Pe perioada mobilității profesorii s-au  familiarizat cu sistemul de pregătire a specialiștilor pentru mediul economic, cu metodele de lucru ale personalului didactic și cu modalitățile de colaborare cu întreprinderile pentru facilitarea implementării PBL în procesul de predare și sporirea nivelului de pregătire al viitorilor specialiști pentru piața forței de muncă.

Rezultate/impact al mobilității:
 • dezvoltare profesională în domeniul PBL (nivelul de cunoștințe și abilități practice);
 • capacitatea de a dezvolta curriculum-ul modernizat pentru specializarea Business și Administrare;
 • schimb de experiență între cadrele didactice din UE și ASEM;
 • oportunitatea de a dezvolta probleme/sarcini/mesaje PBL în procesul de predare.

Stadiul actual al proiectului: activități efectuate și rezultatele obținute la Academia de Studii Economice din Moldova, 2016

 

Mai multe detalii despre proiectul PBLMD găsiți la:
http://www.pblmd.aau.dk/
www.facebook.com/pblmd.erasmusplus

Toată echipa ASEM la trening la Universitatea din Aalborg

În bibliotecă

Mobilități la Universitatea Gloucestershire din Marea Britanie
PBL – ÎNVĂȚĂMÎNTUL VIITORULUI ÎN ASEM

"Nu îmi învăț niciodată studenții,
tot ce fac este să le creez condițiile pentru ca ei să învețe"
Albert Einstein.

În perioada 13-24 februarie 2017, prin intermediul proiectului Introducing Problem Based Learning in Moldova: Toward Enhancing Student’s Competitiveness and Employability, din cadrul programului European Erasmus Plus, a fost organizată mobilitatea la Universitatea Gloucestershire din Marea Britanie a grupului de profesori ASEM format din: dr., conf. univ. Țurcanu Gheorghe; dr., conf. univ. Rău Andrei; lect., univ. Țîmbaliuc Natalia; lect., univ. Zamaru Victor; lect., univ. Gaugaș Tatiana și  dr., conf. univ. Erhan Lica.

În contextul Strategiei de modernizare și internaționalizare a instituțiilor de învățământ superior din Republica Moldova, mobilitatea desfășurată la Universitatea Gloucestershire a fost organizată în vederea însușirii esenței metodelor active de predare, printre care și învățarea bazată pe probleme (PBL); încurajării și oferirii asistenței în implementarea tehnologiilor informaționale în procesul de predare, precum și familiarizarea cu modul de conlucrare dintre mediul de afaceri și cel academic. Nu în ultimul rând, mobilitatea a avut drept scop dezvoltarea competențelor pedagogice și profesionale a membrilor echipei, rezultate din experiența PBL.

În condițiile concurențiale actuale, tot mai multe universități se axează pe învățarea și predarea centrată pe student, bazată pe elaborarea curriculumului reieșind din rezultatele pe care studenții trebuie să le atingă la diferite nivele. Prin aceasta are loc schimbarea atât a rolului profesorului, cât și modificarea relației dintre profesor-student. De asemenea, am remarcat că scopul utilizării studiilor de caz în această metodă este mai curând de a stimula învățarea informației și conceptelor, furnizate de către aceste probleme, decât de a soluționa problema propriu zisă. Concomitent am remarcat, iar ulterior ne-a fost confirmat și în cadrul discuțiilor private cu profesorii britanici, că în învățarea bazată pe probleme sarcinile și feedback-ul obținut de pe urma lor este mai important ca predarea în sine.

Un alt aspect aparte pe care l-am remarcat din discuțiile cu profesorii și studenții Universității din Gloucestershire, este faptul cât de importantă este dezvoltarea tehnologiilor informaționale la nivel de instituție în învățământul centrat pe student. O ocazie unică de a dobândi mai multe cunoștințe în acest domeniu a fost seminarul organizat pentru profesori, cu tematica: "Folosirea tehnologiilor informaționale în sala de predare", organizat de către profesorul Rob Whitehouse. La acest seminar a fost activ promovată ideea importanței tehnologiilor informaționale în învățarea centrată pe student.

În cadrul vizitei profesorii ASEM, au avut ocazia unică de a fi intervievați de către profesorul David Webster, astfel am împărtășit impresii despre scopul vizitei şi obiectivele prestabilite, despre învățământul din Republica Moldova, precum şi despre rezultatele scontate ca urmare a experienței şi cunoștințelor noi dobândite din vizita de mobilitate.

Această nouă experiență ne-a confirmat şi mai puternic ipoteza, că dezvoltarea predării centrate pe student poate avea loc doar într-o strânsă corelare cu dezvoltarea tehnologiilor informaționale utilizate în cadrul procesului de învățare-predare.

În acest context, trebuie de menționat că am avut ocazia să vizităm și o altă universitate – Aston University -  localizată în orașul Birmingham. Astfel, am putut face o comparație între universitatea gazdă și alte instituții de învățământ superior din Marea Britanie. Aston University este renumită şi prin faptul că utilizează de peste 50 de ani în procesul de predare învățare diverse platforme şi instrumente IT.

Universitatea din Gloucestershire, au o  relație strânsă între mediul academic și cel de afaceri, care este deosebit de importantă pentru studenții ce fac studii economice. Feedback-ul de la oamenii de afaceri poate ghida într-o oarecare măsură direcția pe care să o ia profesorii în procesul de predare și competențele cele mai necesare care trebuie dezvoltate la studenți. Cunoștințele oferite în cadrul orelor devin mai bogate și valoroase, pentru că sunt ancorate în practică și dovezi reale, iar studenții beneficiază de posibilitatea de a fi mai aproape de specialitatea pe care și-au ales-o; se pot implica mai devreme în activități similare celor pe care le vor îndeplini după absolvire și antrenează abilități practice care îi vor ajuta atât la angajare, cât și în îndeplinirea sarcinilor la locul de muncă.

În cadrul Universității un departament separat ghidează studenții în conturarea "Planurilor de Viitor", oferind consultanță în trei domenii de bază: experiența de lucru, dezvoltarea aptitudinilor şi managementul carierii. În cadrul seminarului am fost familiarizați şi cu modul în care studenții dobândesc aptitudini şi cunoștințe profesionale încă din băncile studențești prin vizitele de plasament pe care sunt obligați să le efectueze pentru un semestru întreg, ca parte a evaluării academice. Aceste vizite sunt total diferite față de stagii, deoarece trebuie neapărat să fie tangențiale cu domeniul în care se specializează studentul şi sunt o parte a programei academice. Cumulativ toate aceste eforturi întreprinse atât de universitate, cât şi de student în mare parte îl ajută pe viitorul absolvent să-şi asigure potențialul său loc de angajare.

Sumând totalurile acestei vizite de mobilitate, ne permitem să constatăm caracterul său informativ foarte vast, ceea ce a permis realizarea deplină a obiectivelor prestabilite. Concomitent, considerăm că patrimoniul de cunoștințe dobândit în domeniul metodologiei PBL, ca urmare a vizitei de mobilitate întreprinse, își va regăsi utilitatea în cadrul propriilor cursuri predate. În mediul economic mereu schimbător și incontestabil foarte competitiv rolul instituțiilor de învățământ superior devine pivotant. Astfel, pentru a pregăti studenții de a face față unui asemenea mediu, universitățile trebuie să folosească toate resursele academice, tehnologice și educaționale de care dispun. Un bun profesionist se naște de pe băncile universității, iar profesorii ar trebui să fie ghizii lor spre o dezvoltare rapidă, profundă și durabilă.

Tatiana GAUGAȘ
Natalia ȚÎMBALIUC
Lica ERHAN

 

 

 

Data începerii: 15-10-2015
Data finalizării: 14-10-2018
Durata în luni: 36

Pentru mai multe informații și actualizări, accesați paginile oficiale ale proiectului:
www.pblmd.aau.dk
www.facebook.com/pblmd.erasmusplus