Dacă studii economice - atunci la ASEM
VINO la ASEM, FII STUDENTUL NOSTRU!

ERASMUS+ LMPI
ERASMUS+

 

Proiectul Erasmus+ LMPI (Licență și masterat profesional pentru dezvoltarea, administrarea, gestiunea şi protecția sistemelor și rețelelor informatice în întreprinderile din Moldova, Kazahstan şi Vietnam)

Proiectul Erasmus+ LMPI are misiunea de a fortifica pregătirea de specialişti în securitatea sistemelor și  rețelelor informatice, la ciclul I – licenţă şi la ciclul II – masterat, în Moldova, Kazahstan şi Vietnam.

În ce priveşte Republica Moldova, proiectul prevede aşa activităţi ca:
 • Perfecţionarea a 8 profesori în UE (Atena, Grecia);
 • Profesionalizarea a 20 de cadre didactice în spaţiul virtual didactic;
 • Elaborarea de cursuri în securitatea informatică, inclusiv cu acces online;
 • Crearea unui centru de excelență de resurse şi prestare a serviciilor în securitatea informatică;
 • Instruirea a cel puțin 180 de studenți în programul de licență şi a 90 de studenţi în programul de master, începând cu a.u. 2018/2019;
 • Crearea unui sistem modular de formare pe tot parcursul vieții în securitatea informatică și instruirea a 50 de profesioniști;
 • Îmbunătăţirea capabilităţilor de inserţie profesională în câmpul muncii a tinerilor specialişti în securitatea informatică, etc.
În proiect participă 28 de universităţi şi instituţii din 8 ţări, inclusiv:
 • Universita Telematica Internazionale - UniNettuno (Roma, Italia) - Promotor (gestiunea administrativă şi financiară);
 • Académie Grenoble: GIP Formation et Insertion Professionnelle – GIP FIPAG (Franţa) - Coordonator metodologic;
 • Centro Studi ed Iniziative Europeo – CESIE (Italia) – Asigurarea calităţii;
 • Piraeus University of Applied Sciences (Grecia);
 • State University of Library Studies and Information Technologies (Bulgaria);
 • Universidade de Vigo (Spania);
 • South-West University "Neofit Rilski" (Bulgaria);
 • Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig (Germania);
 • Sofia University St. Kliment Ohridski (Bulgaria) ş.a.
Din Republica Moldova în proiect participă:
 • Universitatea Tehnică a Moldovei – coordonator local;
 • Universitatea Alecu Russo din Bălţi;
 • Universitatea de Stat din Moldova;
 • Academia de Studii Economice din Moldova;
 • Ministerul Educaţiei;
 • Centrului pentru Combaterea Crimelor Informatice;
 • Centrul de Telecomunicaţii Speciale.

Termen se executare a proiectului:    16.10.2016 – 15.10.2019.

În cadrul proiectului au fost elaborate următoarele cursuri:

Pentru ciclul I Licență:

 1. Securitatea sistemelor informatice (Bazele securității informației)
 2. Metode criptografice de protecție a informației
 3. Mijloace tehnice de protecție a informației
 4. Administrarea și securitatea rețelelor de calculatoare

Pentru ciclul II Master:

 1. Auditul securității informaționale
 2. Gestiunea securității informatice
 3. Securitatea informației întreprinderii
 4. Securitatea tranzacțiilor electronice
Aceste discipline se regăsesc în următoarele programe de studii:

Ciclul I Licență:

Ciclul II Master:

Versiunile actualizate ale acestor programe de studii le puteți găsi în secțiunea Planuri de învățământ

Cursurile vor fi disponibile pe platforma e-learning ASEM:

Pentru mai multe informații accesați: https://www.lmpi-erasmus.net

EVENIMENTE

FOAD TRAINING pentru cadrele didactice TISE

In perioada 22-26 octombrie 2018, în cadrul proiectului LMPI-LICENCE, MASTER PROFESSIONNELS POUR LE DÉVELOPPEMENT, L’ADMINISTRATION, LA GESTION, LA PROTECTION DES SYSTÈMES ET RÉSEAUX INFORMATIQUES DANS LES ENTREPRISES, cadre didactice din Republica Moldova, Kazahstan, Vietnam, printre care lect. univ. al Departamentului Informatică și Managementul Informației, Delimarschi Boris, au beneficiat de formare în cadrul Universitatii UNINETTUNO, Roma, Italia. Cadrele didactice din cele patru universități din Republica Moldova: Academia de Studii Economice a Moldovei, Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea Tehnică a Moldovei, Universitatea de Stat Alecu Russo din Bălți, au continuat programul de mobilitate din cadrul proectului LMPI Erasmus+.

În cadrul vizitei, cadrele didactice au analizat infrastructura Universității UNINETTUNO, care propune studii exclusiv la distanță și are în calitate de studenți cetățeni a peste 200 de țări și experiență în instruire la distanță de mai mult de 20 de ani. Cadrele didactice au beneficiat de formare cu privire la instruirea la distanță. Au inregistrat lectii video utilizand potentialul Centrului Media Uninettuno. Conținutul lecțiilor video înregistrate este parte componentă a celor 8 cursuri de Securitate a Informației, care pot fi urmate în traseul de specializare în cadrul Programelor de Licență și Master din domeniul TI al ASEM.

 Cadrele didactice au revenit cu idei și forțe noi de a împărtăși experiența cu colegii și de a înregistra noi lecții video, utilizând echipamentul procurat cu acest scop în cadrul proiectului.

Grupul de Pilotaj Regional (GPI5). Mentoring in Erasmus+ LMPI Project

În perioada 05-09 Noiembrie 2018, în Cadrul Proiectului Erasmus+ LMPI LICENCE, MASTER PROFESSIONNELS POUR LE DÉVELOPPEMENT, L’ADMINISTRATION, LA GESTION, LA PROTECTION DES SYSTÈMES ET RÉSEAUX INFORMATIQUES DANS LES ENTREPRISES s-au desfășurat activitățile Grupului de Pilotaj Regional (GPI5).

Luni 05 Noiembrie 2018, la ședința comună a partenerilor din Republica Moldova: Academia de Studii Economice a Moldovei, Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea Tehnică a Moldovei, , Universitatea de Stat Alecu Russo din Bălți, au fost prezenți Claudia Melinte, coordonator al Oficiului Național Erasmus+, Prof. Jean-Noel Pachoud- coordonator științific LMPI, Prof. J. Jarry, GIP FIPAG. În cadrul ședinței au fost prezentate realizările din cadrul proiectului raportate la obiectivele formulate inițial. În parteneriat cu Universități din UE și companii IT din țară au fost elaborate 4 cursuri pentru programul de studii superioare de licență și alte 4 cursuri pentru programul de studii superioare de master în Securitatea Informației.

În cadrul vizitei partenerii EU au vizitat cele 4 universități partenere MD.

Miercuri, 07 Noiembrie 2018, Coordonatorul științific al proiectului - Jean-Noel Pachoud a purtat discuții fructuoase despre succesele Proiectului LMPI cu Decanul Aureliu Zgureanu și cu renovatorii de cursuri din cadrul Facultății Tehnologii Informaționale și Statistică Matematică a ASEM.

În același timp studenți și profesori ai facultății au participat la prezentarea Prof. Jarry, GIP FIPAG, despre regulile de aur în perioada căutării unui loc de muncă, inclusive despre:

 • elaborarea unui CV;
 • scrierea unei scrisori de motivare;
 • pregătirea pentru interviul cu angajatorul;

Prezentările pot fi descărcate aici

Vizita de documentare și schimb de experiență a misiunii LMPI Erasmus+

La data de 28 noiembrie 2018, în cadrul facultății Tehnologii Informaționale și Statistică Economică a ASEM a avut loc o vizită de documentare și schimb de experiență a misiunii LMPI Erasmus+ de la universitatea Telematica Uninettuno din Italia, care activează atât în spațiul real, cât și cel virtual bazat pe internet.

Reprezentant al parții italiene a fost Francesco Fedele, manager de proiecte, iar din partea facultății TISE - membrii proiectului LMPI Ersamus+ : Aureliu Zgureanu, Serghei Ohrimenco, Victor Andronatiev, Boris Delimarschi, Andrian Prisăcaru.

Pe lângă misiunea principală - monitorizarea procesului de realizare a proiectului LMPI (http://ase.md/erasmus-lmpi.html), Francesco Fedele a împărtășit experiența universității Uninettuno de implementare a învățământului la distanță, prin utilizarea platformelor de e-learning și realizarea lecțiilor sub formă de suport video.

Domul Franceso a făcut o vizită în blocurile ASEM și a rămas extrem de impresionat de studioul de înregistrare video din blocul B de studii, dar și de Mediateca și de sălile de conferințe ale universității noastre.

La finalul evenimentului reprezentanții ambelor universități au înaintat intenții de colaborare și după finisarea proiectului LMPI, colaborare ce va fi benefică pentru studenții ambelor universități.

Acord de diplomă dublă ASEM – Universitatea WestAttika, Atena, Grecia

Rectorul ASEM, Grigore Belostecinic, a participat, în perioada 3-7 decembrie, la reuniunea rectorilor universităților partenere în cadrul proiectului LMPI Erasmus+ "Bachelor's and Master's Degree for development, administration, management, protection of computer systems and networks in enterprises in Moldova, Kazakhstan and Vietnam", care a avut loc la University of Technology în orașul Ho Chi Minh, Vietnam.

În cadrul întrunirii, între ASEM și University West Attica din Grecia a fost semnat un acord de colaborare, ce prevede lansarea programului de masterat comun ”Securitatea Sistemelor Informatice”, prin eliberarea de diplome duble.

De asemenea, a fost încheiat o convenție de colaborare, cu universitatea gazdă, University of Technologyce, ce presupune dezvoltarea relațiilor între instituții și realizarea obiectivelor de interes comun.

Amintim că profesorii facultății TISE reprezintă ASEM în proiectul LMPI Erasmus+, care are ca scop crearea resurselor de e-learning pentru specializările universitare și postuniversitare, în domeniul protecției sistemelor și rețelelor informatice în trei țări partenere: Vietnam, Moldova și Kazahstan, pentru a înlătura lacunele în ceea ce privește competențele atât la nivel tehnic, cât și cel ingineresc.

FOAD Distance Training

În zilele de 28 februarie, 01 martie și 21 martie 2019 colaboratorii Facultății Tehnologii Informaționale și Statistică Economică a ASEM au participat la trening-urile organizate în cadrul proiectului LMPI Erasmus+.

În cadrul trening-urilor profesorii au făcut schimb de experiență cu partenerii noștri de la universitatea Uninettuno (https://www.uninettunouniversity.net/en/default.aspx) din Italia referitor la posibilitățile platformellor de e-learnig utilizate în universitățile noastre.

De asemenea au fost discutate și analizate posibilitățile de implementare în cadrul Facultății TISE a tehnologiilor Massive Online Open Courses (MOOCs) și Open Educational Resources (OER).

Partenerii italieni s-au împărtășit cu experiența lor bogată în dezvoltarea materialelor didactice și înregistrarea lecțiilor video.

La finalul training-ului am stabilit de comun acord continuarea schimbului de experiență cu partenerii italieni în vederea aplicării noilor tehnologii educaționale în universitățile noastre.

Vizita de monitorizare a implementării proiectului LMPI Erasmus+

În conformitate cu programul de activitate al Proiectului Erasmus+ „LMPI  - Licență și masterat profesional pentru dezvoltarea, administrarea, gestiunea, protecția sistemelor și rețelelor informatice în întreprinderile din Moldova, Kazahstan, Vietnam”, în perioada 14-16 mai 2019, are loc o vizită de monitorizare a activităților din cadrul proiectului de către Maryna Manchenko, reprezentanta CSIE, Italia și dr. Raimondo Sepe, șef Departament TI, Universitatea Uninettuno, Italia, coordonator UE al poroiectului LMPI.

La ASEM vizita a avut loc la 14 mai 2019. În prima jumătate a zilei Maryna Manchenko a convocat într-o ședință de monitorizare responsabilii din cadrul Fcaultății TISE: Aureliu Zgureanu, coordonator al proiectului LMPI din partea ASEM, Andrian Prisăcaru (prodecan TISE), Serghei Ohrimenco, Victor Andronatiev, Delimarschi Boris. Obiectivul misiuni a fost identificarea situației la zi în scopul determinării nivelului de pregătire a echipei ASEM pentru activitățile Grupului de conducere interregional (GPI 4), care va avea loc în luna iunie la Atena (Grecia). Au fost realizate interviuri cu membrii echipei proiectului, cu studenții, masteranzii, profesorii, dar și cu Valeriu Cernei - auditorul extern al proiectului.

În a doua jumătate a zilei a avut loc vizita lui Raimondo Sepe, obiectivul căreia  a fost evaluarea livrabilelor din proiect și oferirea asistenței în implementarea proiectului. În cadrul acestei întâlniri echipa ASEM a proiectului a prezentat situația privind formarea suportului pentru învățământul la distanță (activitatea FOAD) și instruirea continuă (activitatea FTLV): a fost creat spațiul virtual LMPI având drept suport fizic serverul furnizat de proiect, iar în calitate de suport logic - platforma Moodle. Toate cursurile elaborate în cadrul proiectului Erasmus+ LMPI sunt plasate în spațiul virtual LMPI și vor avea acces liber.

Rezultatele misiunii vor fi comunicate în viitorul apropiat.

Proiectul LMPI este implementat cu suportul UE prin intermediul programului Erasmus+.

Mai multe informații despre LMPI pot fi găsite pe https://www.lmpi-erasmus.net și  și pe pagina LMPI a ASEM http://ase.md/erasmus-lmpi.html.

IT Security cu profesori de la West Attica University (Atena)

Cursurile în SECURITATEA INFORMAȚIEI  din cadrul proiectului Erasmus+ LMPI au continuat astăzi, 11.09.2019 la ASEM.

Studenții Facultății Tehnologii Informaționale și Statistică Economică, dar și oaspeți de la alte universități din țară au ascultat  cursul de Cyber Security Terms, Protocols and Standards co-animat de profesorii de la Universitatea West Attica, Grecia: Charalambos Patrikakis, Dimitrios Kogias, Panos Yannakopoulos, Konstantinos Mavrommatis, Georgios Tselikis.

Aceste cursuri au fost petrecute cu participarea activă a profesorilor de la universitățile partenere din țară: Academia de Studii Economice a Moldovei, Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea Tehnică a Moldovei, Universitatea de Stat Alecu Russo din Bălți.