Academia de Studii Economice a Moldovei
Catedra "Turism şi Servicii Hoteliere"

Date de contact

 
MD-2005, Chișinău, R. Moldova
str.Banulescu-Bodoni 59,
bloc A, etaj 2, sala 213
 
T: (022) 402-952

Lista lucrărilor ştiinţifice și metodico-didactice recente

LUCRĂRI ŞTIINŢIFICE

1. Monografii

1.1. Monografii monoautor

 • TURCOV, Elena. Direcţii de dezvoltare şi promovare a turismului în Republica Moldova. Monografie. Editura ASEM, Chişinău, 2002, 143 p., 8,1 c.a. ISBN 9975-75-138-5
 • TURCOV, Elena. Coordonarea turismului. Monografie. Editura ASEM, Chişinău, 2006, 208 p.,11,8 c.a. ISBN 978-9975-75-007-3.

1.2. Monografii colective

 • ФЕДОРЧУКОВА, Светлана. Сравнительная характеристика потребительских свойств столовых сортов винограда в республике Молдова. În: Вопросы качества и конкурентоспособности товаров. Москва: ООО, Ruscience, 2018,  гл. 2, с.с. 19-84, 7,2 c.a., ISBN 978-5-4365-2582-2 (contribuția autorului – 3,0 c.a.)
 • ЧЕРНАВКА, М. Исследование влияние  основных породообразующих минералов на формирование потребительских свойств керамических материалов. În: Повышение качества товаров и услуг в условиях глобализации экономики. – Iași: PIM, 2017, cap.5, 2,65 c.a., pp.106 – 187. ISBN 978-606-13-4026-2.
2. Articole în diferite reviste științifice

2.1.  în reviste din străinătate recunoscute

 • TURCOV, Elena. Evaluarea turismului în Republica Moldova. Revista ştiinţifică  ,,Probleme economice”. Centrul de Informare şi  Documentare Economică a Academiei Române. Bucureşti, Nr. 7-8 2001, 82 p., 4,1 c.a.
 • ФЕДОРЧУКОВА, Светлана, Шаргу, Лилия, Духликер, Григорий. Cистемный подход и процесс деловых переговоров в рамках системы управления. În: Научное обозрение. РФ, ВАК, Москва: Наука образования, 2014,  № 9, часть 1, c.c. 233-235, 0,2c.a., ISSN 1815-4972

2.2. articole din reviste cu factor de impact  (1,0-2,9)

 • ЧЕРНАВКА, Михай, АРТЮХ, Татьяна и др. Влияние состава сплава на определение мельчайшей тонкости золота методом рентгенофлуоресцентного анализа. В: "Восточно-Европейский журнал передовых технологий." Е.5., с.6-18., ISSN (e) 1729-4061.

2.3. în reviste din Registrul Național al revistelor de profil, cu indicarea categoriei

 • TURCOV, Elena. Valorificarea turistică a Complexului Orheiul Vechi - probleme şi soluţii, Revista Economica Chişinău, 2008, Nr.1(61) , p.101-104,0,13 c.a. Categoria B
 • TURCOV, Elena. Abordarea sistemică a turismului. Analele ASEM, Chişinău, 2004, V2 p.189-191,0,13 c.a. Categoria C   
 • TABUNȘCIC, Olga. Analiza pieţei de alimentaţie publică din municipiul Chişinău şi tendinţe de dezvoltare. Economica. 2017, nr.1, 52-64. ISSN 1810-9136, cat B.   
 • FEDORCIUCOVA, Svetlana, CALMÂȘ, Valentina, DAMASCHIN, Mariana. Situația actuală privind producerea, comercializarea și asigurarea calității produselor lactate în Republica Moldova. Journal of  Research on Trade, Management and Economic Development, ISSUE 2(8)/2017, V4,  p.p. 67-79, 1,0 c.a., ISSN 2345-1483, cat C.   
3. Articole în culegeri științifice

3.2. Culegeri de lucrări ale conferințelor internaționale

 • TURCOV, Elena. Tourism developing tendencies within Moldavia. Buletinul Universităţii Petrol - Gaze din Ploieşti. Seria Ştiinţe economice. Vol. LIX. No.2/2007, p.33-36,0,13 c.a.
 • TURCOV, Elena. Le tourisme viticole: de l’enseignement au developpement durable. Deuxiemes rencontres du reseau UNESCO/UNITWIN Culture, tourisme, developpement, 11-12 mai 2006, Greoux-les-Bains, France.
 • TURCOV, Elena., Turcov Ana. La valorisation du potentiel touristique du site arheologique Orheiul Vechi: de la gestion d’experience a l’inclusion dans la Liste du Patrimmoin Mondial protege par UNESCO. În publicaţia Conferinţei internaţionale: Sites du Patrimoine et Tourisme. Universite Laval, Quebec, Canada, 2-4 juin 2010.
 • TURCOV, Elena. Tendinţe contemporane în diversificarea formelor de turism. În: Materialele Conferinţei ştiinţifice internaţionale Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii, 26-27 septembrie 2014, Editura ASEM, Vol. I, p.159-160,0.1 c.a., ISBN 978-9975-75-715-7
 • TURCOV, Elena., MAXIM Vasile., TURCOV Ana., Teorii economice implementate în mediul turistic. Aspecte generale. În: Materiale Conferinţei ştiinţifico-practice naţionale cu participare internaţională cu genericul: ,,Creşterea economică calitativă: Aspecte teoretice şi practice’’, 27 februarie 2014, ASEM, Chişinău, p. 103-106, 0.2 c.a. ISBN 978-9975-687-7.
 • TURCOV, Elena., MAXIM Vasile., FURCULIŢĂ Igor. Turismul mondial ca fenomen complex economic şi social. În Materialele Conferinţei ştiinţifice internaţionale, Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii, 23-24 septembrie 2016, Editura ASEM, vol. I, p.295-302, 0,4 c.a, ISBN 978-9975-75-837-6.
 • TURCOV, Elena, LIVANDOVSCHI Roman, TURCOV Ana. Turismul evenimentelor: concept şi semnificaţii. În Materialele Conferinţei ştiinţifice internaţionale, Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii, 22-23 septembrie 2017, Editura ASEM, vol. I, (în proces de editare)
 • TURCOV, Elena, TURCOV, Ana, Tendinţe în evaluarea planurilor  de amenajare turistică teritorială, În: Competitivitatea și inovarea în economia cunoașterii, conf. șt. intern., 28-29 septembrie, 2018, Chișinău, ASEM, 2019, V. II, p. 236-241, ISBN 978-9975-75-931-1.
 • TURCOV, Elena., APETRI, N. Aspecte ale dezvoltării durabile a turismului în jud. Suceava. În: Materialele Conferinţei internaţionale 60 de ani de învăţământ economic superior în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic. 27-28 septembrie 2013. Editura ASEM, Vol. I, p. 169-172., 0.2 c.a., ISBN 978-9975-75-668-6.
 • LIVANDOVSCHI, Roman, MELNIC, Igor, FAINA, Ivan, TURCOV, Ana. Impactul turismului asupra comunităților locale. În: Competitivitatea și inovarea în economia cunoașterii, conf. șt. intern., 28-29 septembrie, 2018, Chișinău, ASEM, 2019, Vol. V. II, p. 231-236, ISBN 978-9975-75-931-1.
 • ЧЕРНАВКА, И. Анализ качества и конкурентоспособности керамической плитки для внутренней облицовки стен, реализуемой на потребительском рынке Молдовы. В: Торговля, товароведение и сервис: состояние, проблемы и развитие в условиях глобализации экономики: conf. şt. intern., 7 apr. 2017. Ch.: LIRA, 2017, pp. 16-18. ISBN 978-9975-3152-6-5.
 • CERNAVCA , M.; ARTIUKH, T.; HRYHORENCO, I. Evaluation of yznosostoykosty gold alloys. In: Торговля, товароведение и сервис: состояние, проблемы и развитие в условиях глобализации экономики: conf. şt. intern., 7 apr. 2017. Ch.: LIRA, 2017, pp. 72-77. ISBN 978-9975-3152-6-5.
 • CERNAVCA, M.; RAISCHI, N. Studierea gamei sortimentale și calității teracotei comercializată pe piața municipiului Chișinău. În:Dezvoltarea relaţiilor comerciale din perspectiva integrării economice a Republicii Moldova în circuitul economic internaţional: conf. şt. intern.,21-22 sept. 2017. Ch.:UCCM: INCE, 2017,V.1, pp. 218-221,ISBN 978-9975-3171-0-8
 • RAISCHI, N. Experiența comunitară privind securizarea consumului mărfurilor nealimentare. În:Dezvoltarea relaţiilor comerciale din perspectiva integrării economice a Republicii Moldova în circuitul economic internaţional: conf. şt. intern., 21-22 sept. 2017. Ch.:UCCM: INCE, 2017, V. 1, pp. 194-199, ISBN 978-9975-3171-0-8
 • РАЙСКИ, Н. Анализ возможностей обеспечения безопасности товаров на рынке Республики Молдова в свете соглашения DSFTA с Европейским союзом. В: Торговля, товароведение и сервис: состояние, проблемы и развитие в условиях глобализации экономики: conf. şt. intern., 7 apr. 2017. Ch.: LIRA, 2017, pp. 30-34. ISBN 978-9975-3152-6-5.
 • FEDORCIUCOVA, Svetlana. Situația actuală a industriei și comerțului cu produse lactate în Republica Moldova În: 25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic, conf. șt. intern., 23-24 septembrie 2016, Chișinău, ASEM, 2016, Vol. I, pp. 337-343, 0,6c.a., ISBN 978-9975-75-837-6
 • FEDORCIUCOVA, Svetlana. Calitatea sortimentului actual de cacao importat în Republica Moldova. În: Competitivitatea și inovarea în economia cunoașterii, conf. șt. intern., 22-23 septembrie, 2017, Chișinău, ASEM, 2018, Vol. I, pp. 84-89, 0,4c.a., ISBN 978-9975-75-890-1
 • FEDORCIUCOVA, Svetlana. Studiul merceologic comparativ al produselor de cofetărie comercializate pe piața de consum a mun. Chișinău În: Competitivitatea și inovarea în economia cunoașterii, conf. șt. intern., 28-29 septembrie, 2018, Chișinău, ASEM, 2018, Vol. V. II, p. 271-276, ISBN 978-9975-75-931-1.
 • FEDORCIUCOVA, Svetlana, Cobirman, G. Caracteristica uleiurilor naturale cu proprietăţí biologic active utilizate în produse cosmetice În: Dezvoltarea inovativă, colaborativă și inclusivă a cooperativelor: teorie, practică, perspective. Conferinţă Ştiinţifică Internaţională, 13-14 sept. 2018.
 • ФЕДОРЧУКОВА, С.; КАЛМЫШ, В.; ДАМАСКИН, М. Молочная промышленность Молдовы: динамика, торговля, качество. В: Торговля, товароведение и сервис: состояние, проблемы и развитие в условиях глобализации экономики: conf. şt. intern., 7 apr. 2017. Ch.: LIRA, 2017, pp. 5-16. ISBN 978-9975-3152-6-5.
 • ШПАК, Г. Изучение ассортимента и оценка качества зимней мужской кожаной обуви, реализуемой в торговом центре "Зориле". В: Торговля, товароведение и сервис: состояние, проблемы и развитие в условиях глобализации экономики: conf. şt. intern., 7 apr. 2017. Ch.: LIRA, 2017, pp. 18-27. ISBN 978-9975-3152-6-5.
 • ȘPAC, G. ; DAMASCHIN, M. Studiul sortimentului și calității articolelor din blană comercializate pe piața de consum a Republicii Moldova. În: Dezvoltarea relaţiilor comerciale din perspectiva integrării economice a Republicii Moldova în circuitul economic internaţional: conf. şt. intern., 21-22 sept. 2017. Ch.:UCCM: INCE, 2017, V. 2, pp. 171-177, ISBN 978-9975-3171-0-8
 • GROSU, C. Mineral composition of walnut kernel and walnut oil cake. În:Dezvoltarea relaţiilor comerciale din perspectiva integrării economice a Republicii Moldova în circuitul economic internaţional: conf. şt. intern., 21-22 sept. 2017. Ch.:UCCM: INCE, 2017, V. 1, pp. 224-226, ISBN 978-9975-3171-0-8
 • TABUNȘCIC, O. Aspecte privind asigurarea competitivității  structurilor de alimentație publică din or. Chișinău. În: Торговля, товароведение и сервис: состояние, проблемы и развитие в условиях глобализации экономики: conf. şt. intern., 7 apr. 2017. Ch.: LIRA, 2017, pp. 41-47. ISBN 978-9975-3152-6-5.
 • TABUNȘCIC, O. Tendinţe actuale de dezvoltare a alimentaţiei publice în Republica Moldova şi în alte ţări. În:Dezvoltarea relaţiilor comerciale din perspectiva integrării economice a Republicii Moldova în circuitul economic internaţional: conf. şt. intern., 21-22 sept. 2017. Ch.:UCCM: INCE, 2017, V. 2, pp. 186-192, ISBN 978-9975-3171-0-8
 • TABUNȘCIC, Olga. Рентгенография рынка услуг питания в городе Kишинэу. În: Сборник научных трудов научно-практической конференции «Кооперативное движение в системе развития сельских территорий». Kазань, iulie, 06, 2018, pp.133-138, ISBN 978-5-91383-101-4.
 • TABUNȘCIC, Olga. Analiza comparativă a pieţei de servicii alimentare din Republica Moldova şi din alte țări. În: Conferinţa ştiinţifică internaţională „Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere”, Iaşinoiembrie 09, 2018, pp.476-484, ISBN 978-606-685-616-4.
 • TABUNȘCIC, Olga, GROSU, Carolina. Inovaţia – mijloc de sporire a competitivităţii întreprinderilor din industria ospitalității. În: Competitivitatea și inovarea în economia cunoașterii, conf. șt. intern., 28-29 septembrie, 2018, Chișinău, ASEM, 2019, V. II, p. 223-231, ISBN 978-9975-75-931-1.
 • TABUNȘCIC, Olga. Comparative analysis of the foodservice market in Chisinau and other countries. Simpozion ştiinţific internaţional al tinerilor cercetători. Ed.XVI-a Ch., ASEM, aprilie 27-28, 2018, pp. 8-16, ISBN 978-9975-75-926-7.
 • PURICI, I.  Implicarea studentului în cercetarea științifică-necesitate actuală a procesului educațional. În: Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației, conf. şt. intern., 7 iunie 2017. Universitatea de Stat din Cahul “Bogdan Petriceicu Hasdeu`, V.2. p.20-24. ISBN 978-9975-88-019-0. 978-9975-88-021-3.
 • PURICI,  I.  Substanţele cu structură polifenolică ca indice de calitate  a unor categorii de ceai comercializate. În: În:Dezvoltarea relaţiilor comerciale din perspectiva integrării economice a Republicii Moldova în circuitul economic internaţional: conf. şt. intern., 21-22 sept. 2017. Ch.:UCCM: INCE, 2017, V. 1, pp. 221-224, ISBN 978-9975-3171-0-8
 • PURICI, Ion. Caracteristics of oxidizing processes in wheat grains during storaj. În: XIV International scientific-practical conference, 8-9 februarie, 2018., North Charleston, SC, USA. p.12-17 ISBN 13. 978-1986194136
 • ПУРИЧИ, Ион. Определение  окислительных процессов методом Нара-Тотани в зернах пшеницы при хранении. În: Сборник научных трудов научно-практической конференциии. Казань: Изд-во « Печать-сервис ХХI век», 2018.-с. 253. ISBN 978-5-91383-101-4.
 • PURICI, Ion.  Elucidarea capacității de a învăța la persoanele de vârsta a doua.În: Dezvoltarea inovativă, colaborativă și inclusivă a cooperativelor: teorie, practică, perspective. Conferinţă Ştiinţifică Internaţională, 13-14 sept. 2018.
 • PANFIL, ION. Aspecte privind protecția consumatorilor în activitățile comerciale. În: În:Dezvoltarea relaţiilor comerciale din perspectiva integrării economice a Republicii Moldova în circuitul economic internaţional: conf. şt. intern., 21-22 sept. 2017. Ch.:UCCM: INCE, 2017, V. 2, pp. 171-177, ISBN 978-9975-3171-0-8
4.Materiale/teze la forurile științifice

4.1. Conferințe internaționale (peste hotare)

 • РАЙСКИ, Н.; ШПАК, Г. Безопасность товаров на рынке Республики Молдова в свете соглашения – DCFTA с европейским союзом. В: Качество и безопасность пищевых продуктов: conf. şt. intern., 16-17 noiembrie. 2017. Kiev.: Universitatea națională de tehnologii alimentare, 2017, pp. 22-25. ISBN 978-966-612-204-2
 • ШПАК, Г.; РАЙСКИ, Н. Исследование основных качественых характеристик  электробытовых товаров. В: Качество и безопасность пищевых продуктов: conf. şt. intern., 16-17 noiembrie. 2017. Kiev.: Universitatea națională de tehnologii alimentare, 2017, pp. 241-244. ISBN 978-966-612-204-2
 • ЧЕРНАВКА, М.; АРТЮХ, Т. Исследование значимости потребительских свойств, качества и цены мебели. В: Качество и безопасность пищевых продуктов: conf. şt. intern., 16-17 noiembrie. 2017. Kiev.: Universitatea națională de tehnologii alimentare, 2017, pp. 250-252. ISBN 978-966-612-204-2
 • ФЕДОРЧУКОВА, С.; ПУРИЧИ И. Современные системы качества, как основные рычаги безопасности продуктов питания в Республике Молдова. В: Качество и безопасность пищевых продуктов: conf. şt. intern., 16-17 noiembrie. 2017. Kiev.: Universitatea națională de tehnologii alimentare, 2017, pp. 74-77. ISBN 978-966-612-204-2
 • КАЛМЫШ, В.; ЧЕРНАВКА, М. Определение некоторых вредных веществ  в косметике на жировой основе.  В: Качество и безопасность пищевых продуктов: conf. şt. intern., 16-17 noiembrie. 2017. Kiev.: Universitatea națională de tehnologii alimentare, 2017, pp. 302-304. ISBN 978-966-612-204-2

4.2. Conferințe internaționale în republica

 • FEDORCIUCOVA, Svetlana. Vinificația Moldovei ca element prioritar pentru dezvoltarea turismului. În: Turismul şi dezvoltarea societății, USEM, conf. șt. intern., 23 septembrie, 2016, Chișinău, USEM, 2016, pp. 15-20, 0,52c.a., ISBN 978-9975-3147-7-0
 • FEDORCIUCOVA, Svetlana. Indices phisico - chimiques et sensoriels de verjus. In: Actes du Colloque Francophone interdisciplinaire ”Securite alimentaire, nutrition et agriculture durable”. 19-20 octobre 2018. Universite Technique de Moldova, Chisinau, Republique de Moldova, pp. 31-32. ISBN 974-9975-87-42

LUCRĂRI ȘTIINȚIFICO-METODICE ȘI DIDACTICE

Manuale
 • Turcov Elena., Petrovici A., Petrovici S. Tehnologiile comerciale şi logistica. Manual pentru uzul studenţilor instituţiilor de învăţământ superior cu profil economic. Editura ASEM, Chişinău, 2005, 327 p.( contribuţia autorului 5,1 c.a.) ISBN 9975-75-324-8
Note de curs
 • CALMÂȘ, Valentina, FEDORCIUCOVA, Svetlana, HANDRABURA, Alina. Merceologia produselor gustative şi de cofetărie, note de curs, Chişinău, ASEM, 2017, 330p., 31,5c.a., ISBN 978-9975-75-867-3, (contribuția autorului – 8,3 c.a.)
 • CALMĂŞ,V. ;Tehnologii alimentare (Curs universitar). Ch.:Editura ASEM,2017,265 p.,ISBN 978-9975-75-868-0.
 • CALMÂŞ,V., Sanitaria şi igiena mărfurilor (note de curs). Ch.:Editura ASEM,2017,153 p.,ISBN 978-9975-75-870-3.
 • FEDORCIUCOVA, Svetlana. Merceologia produselor lactate și grăsimilor alimentare, note de curs, Chişinău, ASEM, 2018, 209p., 10,2c.a., ISBN 978-9975-75-914-4      
Studii ştiinţifice, ediţii documentare
 • TURCOV, Elena., Colectiv de autori. Strategia de Dezvoltare Durabilă a Turismului în Republica Moldova pentru anii 2003-2015. Proiect internaţional. Editura PNUD MOLDOVA, Chişinău, 2003, 74 p.
Lucrări ştiinţifice cu caracter informativ:

Enciclopedii, dicţionare

 • TURCOV, Elena. Encyclopedia of Tourism, http//refworks.springer.com/tourism.2015

Îndrumări/indicații metodice

 • TURCOV, Elena. Indicaţii metodice la executarea tezelor de licenţă pentru studenţii specialităţii ,,Comerţ, Turism, Servicii Hoteliere, Editura ASEM, Chişinău 1999, 26 p.
 • TURCOV, Elena. Tehnologia şi organizarea comerţului. Indicaţii metodice pentru seminare şi lecţii practice. Editura ASEM, Chişinău. 2004 ,80 p.5,2 c.a. ISBN 9975-75-242-X
 • TURCOV, Elena. Plan de valorificare turistică: Complexul istorico natural Orheiul Vechi (Studiu de caz) Chişinău, 2010, 78p., 2.05 c.a. ISBN 978-9975-75-480-4.
 • TURCOV, Elena., Ţurcan Natalia, Indicaţii metodice cu referinţă la elaborarea tezelor de licenţă pentru studenţii de la specialitatea Turism. Editura ASEM, 2017.28p., 1,8 c.a.
 • TURCOV, Elena., Ţurcan Natalia, Lucrare metodică privind organizarea şi realizarea practicii de producţie a studenţilor în cadrul întreprinderilor de profil. Pentru studenţii specialităţii Servicii Hoteliere, Turism şi Agrement.(în proces de editare). 2017.12p.
 • TURCOV Elena, ŢURCAN Natalia dr., conf.univ., Mетодические указания по выполнению дипломных работ для студентов специальности ,,Tуризм”,Chişinău 2018.
 • GROSU, C.; Proiect economic (Îndrumar metodic) Ch.:Editura ASEM,2017,265 p., ISBN 978-9975-75-872-7
 • GROSU, C., GÎNCU, E., Organizarea deservirii în unitățile de alimentație publică (Îndrumar metodic,).Ch.:Editura ASEM,2017,265 p., ISBN 978-9975-75-874-1
 • CALMÂŞ ,V.; Indrumări metodice pentru lucrări de laborator la disciplina Microbiologia, sanitaria şi igiena mărfurilor,ediţia a 2-a,Ch.:Editura ASEM,2017,76 p.,ISBN 978-9975-75-869-7.
 • CALMÂŞ ,V.; DAMASCHIN ,M. Îndrumar metodic pentru lucrări practice şi de laborator la disciplina Identificarea falsificării mărfurilor şi protecţia consumatorilor,Ch.: Editura ASEM, 2017,80 p.,ISBN 978-9975-75-857-4.
 • TABUNȘCIC, O.; GÂNCU, E. Îndrumar metodic pentru lucrări practice şi de laborator la disciplina Fundamentele proceselor tehnologice în unitățile de alimentație publică: îndrumar metodic. Chişinău: Editura ASEM, 2017. 66 p. ISBN 978-9975-75-871-0.
 • ȘPAC, G.; SÂRBU, M. Îndrumar metodic pentru lucrări practice și de laborator la disciplina Utilaj tehnologic pentru studenții anului III specialitatea Managementul și tehnologia alimentației public. Chişinău: Editura ASEM, 2017. 122 p. ISBN978-9975-75-873-4
 • PURICI, Ion.   Îndrumar metodic pentru lucrările de laborator la  disciplina: Chimia neorganică și analitică. Chişinau: Ed. ASEM,2018 .  -68p. ISBN 978-9975-75-907-6
 • PURICI, Ion. Îndrumar metodic pentru lucrările de laborator la  disciplina: Biochimia alimentară. Chisinau: Ed. ASEM,2018 .  -88p. ISBN 978-9975-75-909-0
 • PURICI, Ion, GINCU, E.  Îndrumar metodic pentru lucrările de laborator la  disciplina: Controlul tehno-chimic si organoleptic al produselor alimentației publice.
 • Chişinau: Ed. ASEM,2018 .  -108p. ISBN 978-9975-75-908-3