Academia de Studii Economice a Moldovei
Catedra "Turism şi Servicii Hoteliere"

Date de contact

 
MD-2005, Chișinău, R. Moldova
str.Banulescu-Bodoni 59,
bloc A, etaj 2, sala 213
 
T: (022) 402-952

PROIECTE INTERNAŢIONALE ŞI PROIECTE DE CERCETARE

Proiecte din cadrul Programului de stat
 • 15.817.06.05 F Epistemologia şi praxeologia asistenţei psihologice a învăţării pe tot parcursul vieţii.
  Executor: Ion Purici, cercetător științific superior, dr, conferențiar.
Proiecte internaţionale
 • Bursă de mobilitate în cadrul programului ERASMUS +
  Executor: Livandovschi Roman, beneficiar de mobilitate de predare
 • 18.00059.02.21 F/MS. Proiect pentru organizarea Conferinţei Internaţionale Interdisciplinare “Competitivitatea şi inovarea în economia circulară: modele de dezvoltare durabilă”, Acronim: 2020- Omni - Responsible World (Registru de stat al proiectelor din sfera ştiinţei şi inovării)
  Executori: Cernavca M., dr., Calmâș V., dr., Fedorciucova S., dr., Panfil I., dr., Raischi N., dr., Grosu C., dr., Tabunscic O., drd., Cernavca O., drd., Damaschin M., drd.
Proiecte de iniţiativă
 • Tendinţe de dezvoltare a turismului balnear în Republica Moldova
  Executori: Rusu Livia, Turcov Elena, Maxim Vasile
 • Aspecte metodologice, teoretice și practico-științifice ale majorării nivelului calității, optimizării gamei sortimentale, îmbunătățirii proprietăților consumiste ale mărfurilor autohtone de larg consum produse și comercializate în Republica Moldova
  Executori:  Cernavca M., Calmâș V., Fedorciucova S., Șpac G., Purici I., Panfil I., Grosu C., dr., Raischi N., Tabunșic O.

CONTRIBUŢIE ŞTIINŢIFICĂ ŞI RECUNOAŞTERE NAŢIONALĂ

Membrii colegiilor de redacţie al revistelor cotate CSŞDT şi CNAA
 1. TURCOV Elena prof.univ.dr.,hab. membru al Colegiului de redacţie al revistei ,,Analele Academiei de Studii Economice a Moldovei’’, care este acreditată de Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare al RM, categoria ,,C’’ şi se editează în cadrul Departamentului Editorial - Poligrafic al ASEM.
 2. FEDORCIUCOVA Svetlana., conf. un., Journal of Research on trade, Management and Economic development (JRTMED) / Cercetări în comerț, management și dezvoltare economică (CCMDE), ISSN – 2345-1483, Categorie: C
 3. CALMÂȘ Valentina , conf. un., Revista Economica, ISSN: 1810-9136, Categorie: B
Membrii Comisiilor de acreditare a organizaţiei
 1. RAISCHI Natalia. Membră a comisiei de evaluare externă aprobată la ședința Consiliului de Conducere al ANACEC din 10.10.2018, Proces-verbal nr. 37, în vederea acreditării  a 4 programe de formare profesională, a  Colegiului Cooperatist din Moldova.
 2. CERNAVCA Mihail. Membru al comisiei de evaluare externă aprobată la ședința Consiliului de Conducere al ANACEC din 10.10.2018, Proces-verbal nr. 37, în vederea acreditării  a 4 programe de formare profesională, a  Colegiului Cooperatist din Moldova.
Membru al consiliilor ştiinţifice specializate de susţinere a tezelor de doctor habilitat/doctor
 1. TURCOV Elena - membru al Consiliului Ştiinţific Specializat pentru susţinerea tezei de doctor: Managementul strategic al dezvoltării complexului regional (cazul domeniului turismului Republicii Moldova). Autor: Crotenco Irina. Specialitatea: 521.03- Economie şi management în domeniul de activitate, iunie 2018.
 2. TURCOV Elena - membru al Consiliului Ştiinţific Specializat pentru susţinerea tezei de doctor:
  Impactul megatendinţelor economiei mondiale asupra turismului internaţional şi naţional. Autor: Roitman Irina. Specialitatea ştiinţifică 521.02- Economie mondială;  relaţii economice internaţionale,septembrie 2018.
Membru al seminarului ştiinţific de profil

TURCOV Elena, doctor habilitat în economie, profesor universitar
Hotărârea nr AT-3/5 DIN 23 MAI 2012 Seminarul Ştiinţific de profil
08.00.05- Economie şi management ( în ramură)
08.00.06- Marketing; Logistică

Conducători/consultanţi ştiinţifici ai tezelor de doctorat/ doctor habilitat susţinute

TURCOV Elena prof.univ.dr.,hab. Conducător a tezei de doctor ,,Fundamentarea economică a strategiilor de dezvoltare a turismului cultural religios’’. Autor: Apetri Niculina. Specialitatea: 521.03- Economie şi management în domeniul de activitate.