Academia de Studii Economice a Moldovei
Departamentul "Marketing și Logistică"

savciuc

Oxana SAVCIUC, şef-departament
"Marketing şi Logistică"

Marketingul a cunoscut o evoluţie semnificativă în ultimele două decenii în Republica Moldova atît din punct de vedere teoretic, cît şi aplicativ. În acest context de idei, ţinem să menţionăm rolul catedrei de specialitate „Marketing şi Logistică”, facultatea Business şi Administrarea Afacerilor, în propagarea ştiinţei şi a filosofiei marketingului, în dezvoltarea abilităţilor practice în rîndul studenţilor şi a mediului de afaceri autohton.

Gtrigore BELOSTECINIC

Grigore Belostecinic
dr. hab., prof. univ.,
academician.

Începând cu luna septembrie 1991, când a fost înfiinţată ASEM, subdiviziunea a fost denumită catedra „Marketing”, existând şi o facultate cu aceeaşi denumire. Din 4 ianuarie 2006, la decizia colectivului, înaintând demersurile corespunzătoare, a fost redenumită în catedra „Marketing şi Logistică”.

La momentul actual departamentul este condus de conferenţiarul universitar, doctor în economie Oxana Savciuc, care şi-a făcut studiile universitare şi de doctorat în ASEM, la facultatea „Marketing”, specialitatea „Marketing”.

Ţinem să menţionăm că în cadrul departamentului este antrenat în activităţi didactice şi de cercetare ştiinţifică Rectorul ASEM, Academician AŞM, profesorul universitar, doctor habilitat în economie Belostecinic Grigore.

Victor CAUN

Victor CAUN
dr., prof. univ.

În tabelul ce urmează puteţi urmări persoanele care au deţinut de-a lungul anilor postul de şef catedră „Marketing”/ „Marketing şi Logistică”

Nr.
d/o
N.P.PTitluPerioadă
1 Petrovici Sergiu prof.univ., dr.hab. Septembrie 1991 - Septembrie 1993
2 Caun Victor prof.univ., dr. Septembrie 1993 – Februarie 1995
3 Belostecinic Grigore prof.univ., dr.hab. Februarie 1995 – Ianuarie 2003
4 Moldovan Viorelia conf.univ., dr. Ianuarie 2003 – August 2005
5 Mitniţcaia Lidia conf.univ., dr. August 2005 – Iunie 2007
6 Savciuc Oxana conf.univ  ., dr. August 2007 - prezent
 

În cadrul catedrei este angajată în calitate de metodist superior asistentul universitar Axente Stela, care se preocupă de secretariatul departamentuli Marketing şi Logistică din anul 1992.

Misiunea departamentului

Departamentul „Marketing şi Logistică” îşi propune ca misiune: instruirea şi formarea unor economişti - marketeri cu cunoştinţe fundamentale profunde, cu capacităţi de adaptare şi gândire creativă, orientaţi spre perfecţionare continuă.

Schimbarea denumirii catedrei a determinat şi schimbarea denumirii specialităţii. Astfel, din 1991, până în 2008 (anul absolvirii) studenţii şi-au făcut studiile la specialitatea „Marketing”, iar odată cu trecerea la instruirea pe două cicluri, conform procesului de la Bologna, din 2005 se face înmatriculare la specialitatea „Marketing şi Logistică” ciclul I.

Odată cu trecerea la studierea în trei cicluri – Licenţă, Masterat, Doctorat, catedra a pregătit tot suportul metodic în vederea instruirii studenţilor prin noi programe de studii ajustate la standardele europene, curricule pentru fiecare disciplină din planul de studii, instrumente de evaluare moderne, cursuri electronice, tematici actuale pentru tezele de licenţă, de masterat şi doctorat, etc.