Academia de Studii Economice a Moldovei
Departamentul "Marketing și Logistică"

Pentru ciclul II, începând cu anul 2008, Departamentul oferă programe ample de instruire la masteratul de profesionalizare şi de cercetare la specializările „Managementul marketingului”, „Reclamă şi Relaţii Publice”, „Logistică şi Supply Chair Management”, existând grupe de studenţi cu studiere în limbile română şi rusă.

Specializarea:  Managementul marketingului 

Oportunitatea instruirii la ciclul II Master a specialiştilor în Managementul marketingului este determinată de necesitatea stringentă pe piaţa muncii din Republica Moldova a unor conducători de departamente Marketing şi vânzări care ar cunoaşte bine funcţiile marketingului din întreprindere şi ar fi capabili să planifice, să organizeze, să gestioneze şi să controleze activităţile de marketing din întreprindere, să le integreze în activitatea de ansamblu. Aceşti specialişti ar trebui să fie capabili de a implementa şi dezvolta funcţia marketing din întreprinderi în scopul cercetării pieţei şi racordării activităţii întreprinderii spre schimbările mediului extern. Unul din cele mai importante funcţii ale acestor conducători ar fi monitorizarea tuturor activităţilor ce au impact asupra imaginii întreprinderii. O altă abilitate a acestor specialişti ar fi orientată spre îmbunătăţirea comunicării întreprinderilor cu mediul extern. Organizarea competentă a marketingului din întreprinderi este o premisă în creşterea competitivităţii întreprinderilor autohtone şi impunerii pe pieţele externe. Totodată, creşterea competenţelor în domeniu ar impulsiona dezvoltarea pieţelor de produse / servicii din ţară, astfel încît cererea pentru această specializare de master ar fi continuă.

Candidaţii la studii vor fi selectaţi în special din rîndul absolvenţilor Ciclului I de la domeniile de formare profesională Marketing şi Logistică, Business şi Administrare, Economie mondială şi Relaţii Economice Internaţionale, dar şi de la alte domenii economice în măsura corespunderii dosarelor candidaţilor cu condiţiile regulamentului în vigoare.

Absolvenţii programului de master în Managementul marketingului pot ocupa mai multe funcţii şi posturi :

 • Manager (în serviciile de marketing şi vînzare);
 • Manager agenţie de publicitate;
 • Manager în firme comerciale;
 • Consultant în marketing;
 • Cadre didactice în instituţiile preuniversitare şi universitare.
Specializarea:  Reclamă şi Relaţii Publice 

Oportunitatea instruirii la ciclul II Master a specialiştilor în Reclamă şi Relaţii Publice  este determinată de etapa incipientă în formare şi consolidarea pieţei reclamei din Republica Moldova. Cererea pe piaţa muncii pentru specialişti competenţi în reclamă şi relaţii publice este astăzi manifestată de diverse agenţii de reclamă şi întreprinderi publice / private care îşi doresc corespunzător creşterea calităţii serviciilor prestate sau dezvoltarea departamentelor de reclamă şi relaţii publice din propriile organizaţii şi instituţii. Aceşti specialişti ar trebui să posede arta comunicării şi negocierii; să fie capabili de a cerceta piaţa; să elaboreze scenarii, să planifice şi să realizeze campanii promoţionale; să evalueze calitatea strategiilor publicitare; să analizeze eficienţa campaniilor realizate. Funcţia de bază a acestor specialişti ar fi orientată spre îmbunătăţirea comunicării întreprinderilor cu mediul extern. Realizarea competentă a activităţilor promoţionale din întreprinderi (determinată, de regulă, de calitatea serviciilor oferite de agenţiile de reclamă şi relaţii cu publicul) asigură succesul acestora pe piaţă şi este un instrument puternic în lupta cu concurenţii. Considerăm că cererea pentru această specializare de master va fi una continuă.

Candidaţii la studii vor fi selectaţi în special din rîndul absolvenţilor Ciclului I de la domeniile de formare profesională Marketing şi Logistică, Business şi Administrare, Turism, Economie mondială şi Relaţii Economice Internaţionale, dar şi de la alte domenii economice în măsura corespunderii dosarelor candidaţilor cu condiţiile regulamentului în vigoare.

Absolvenţii programului de master în Reclamă şi Relaţii Publice  pot ocupa mai multe funcţii şi posturi :

 • Manager agenţie de publicitate, agenţie de relaţii cu publicul;
 • Specialist departament Creaţie publicitară;
 • Manager serviciu / departament Reclamă şi Relaţii cu publicul;
 • Ofiţer de presă;
 • Manager în firme comerciale;
 • Consultant în marketing şi comunicare;
 • Cadre didactice în instituţiile preuniversitare şi universitare.
Specializarea:  Logistică şi Supply Chain Management 

Oportunitatea instruirii la ciclul II Master a specialiştilor în Logistică şi Supply Chain Management este determinată de tendinţa actuală de dezvoltarea activă a reţelelor de distribuţie şi de comerţ pe plan intern şi internaţional. Implementarea funcţiei de marketing în întreprinderi impune în paralel necesitatea unei noi abordări a problemelor logistice privind aprovizionarea, producerea, distribuţia şi comercializarea produselor / serviciilor. Astfel, pe piaţa muncii se manifestă cerere faţă de specialişti cu competenţe înguste pornind de la legislaţia naţională şi internaţională în domeniu şi terminând cu cunoaşterea detaliată a activităţilor şi problemelor tipice de la toate nivelele lanţului de aprovizionare - desfacere (Supply Chain). Aceşti specialişti ar trebui să fie capabili de a face analize şi diagnoze,  de a utiliza noile tehnologii informaţionale în realizarea propriilor activităţi, de a optimiza şi organiza activităţile de transportare, depozitare, stocare. Dezvoltarea şi consolidarea pieţelor de bunuri şi servicii, globalizarea şi internaţionalizarea, ridică noi probleme în rîndul specialiştilor din logistică, astfel încît cererea pentru această specialitate de master va fi continuă.

Candidaţii la studii vor fi selectaţi în special din rîndul absolvenţilor Ciclului I de la domeniile de formare profesională Marketing şi Logistică, Merceologie şi Comerţ, Business şi Administrare, Economie mondială şi Relaţii Economice Internaţionale, dar şi de la alte domenii economice / inginereşti în măsura corespunderii dosarelor candidaţilor cu condiţiile regulamentului în vigoare.

Absolvenţii programului de master în Logistică şi Supply Chain Management  pot ocupa mai multe funcţii şi posturi :

 • Manager departament de aprovizionare, de distribuţie;
 • Manager departament logistică internă;
 • Manager în firme comerciale, de transport, de logistică;
 • Consultant în logistică;
 • Cadre didactice în instituţiile preuniversitare şi universitare.

Pe parcursul evoluţiei, odată cu creşterea numărului de studenţi înscrişi la specialităţile oferite de catedră, numărul de cadre didactice angajate de bază s-a schimbat de la 9 în anul 2000 la 19 în anul 2010; ascendent evoluând şi numărul de posturi didactice de la 27 unităţi în anul 2000 la 52 unităţi în anul 2009.