Academia de Studii Economice a Moldovei
Catedra "„Merceologie, Comerţ și Alimentație Publică”

Date de contact

 
str.Banulescu-Bodoni 59,
MD-2005, Chișinău, R. Moldova
bl. A, biroul 212
 
merc.asem@mail.ru

 
T: (022)402 970
Anul 2011
Publicaţii în străinătate
 1. Cernavca, Mihail. Оценка конкурентоспособности цифровых фотоаппаратов реализуемых на потребительском рынке Молдовы. În:  Mатерiали мiжнародноï науково-практичноï конференцiï. товарознавство i торговельне пiдприеэмництво: дослiджэння, ïнновацiï, освiта. Conferința științifico-practică Internațională din 6-7 aprilie 2011. Kiev: Universitatea Națională de Economie și Comerț din Kiev, 2011, p.187-189,c.a.0,16  ISBN 978-966-629-492-3.
 2. Cernavca, Mihail, Raischi, Natalia. Понятия качества в законах и стандартах Республики Молдова. În: Miжнародна науково-практична конференцiя. товарознавство i торговеля в умовах глобалiзацiï економики : проблеми та досвiд. Conferința științifico-practică Internațională din 14-15 aprilie 2011. Donețk: Universitatea Națională de Economie și Comerț din Donețk “Mihail Tugan-Baranovski”, p. 171-172, c.a.0,14 УДК 620.2:005.44.
 3. Fedorciucova, Svetlana. Углеводный комплекс как фактор качества, потребительских и технологических свойств  столового винограда. În: Управление торговлей: теория, практика, иновация: Conferinţa ştiinţifico-practică Internaţională din 10 noiembrie 2011. Moscova: Universitatea Cooperatistă din Rusia, 2011, ed. IV, p. 358 – 361, 0,3 c. a. ISBN 978-5-91730-115-0
 4. Fedorciucova, Svetlana. Oсновные аспекты товароведных исследований столовых сортов винограда. În:  Товароведение и торговля в условиях глобализации экономики: проблемы и опыт: Conferinţa ştiinţifico-practică Internaţională din 14-15 aprilie 2011. Donetsk: Universitatea Națională de Economie și Comerț M. Tugan Baranovschi, 2011, p.141 – 143, 0,1 c. a.
 5. Raischi, Natalia. Применение метода ФСА при определении конкурентоспособности новых трикотажных товаров. În: Управление торговлей - теория, практика, инновации. Conferinţa ştiinţifico-practică Internaţională din 10 noiembrie 2011. Moscova: Universitatea Cooperatistă din Rusia, 2011, ed. IV, p. 326 – 330, 0,3 c. a. ISBN 978-5-91730-115-0
Publicaţii în ţară

Articole în reviste naţionale, categoria C

 1. Cozmic Vitalie, Șpac Genadie.. Perspectivele utilizării semiremorcelor frigorifice cu azot lichid pentru transportarea fructelor perisabile. În: Conferința Științifică Internațională Republica Moldova: 20 de ani de reforme economice din 23-24 septembrie 2011, ASEM
 2. Cozmic Vitalie, Șpac Ghenadie. Gama sortimentală și calitatea mărfurilor electrocasnice pentru păstrarea produselor alimentare. În: Analele Academiei de Studii Economice din Moldova, Ediția IX,  ASEM 2011
 3. Fedorciucova, Svetlana. Studierea valorii nutritive a strugurilor de masă de import în funcţie de conţinutul unor macroelemente. În: Analele Științifice ale Universităţii Cooperatist Comerciale din Moldova. Chişinău: UCCM, 2011, vol. IX, p.II, p.3 – 6, ISSN 1857-1239
 4. RAISCHI, Natalia. Tehnologii inovaţionale şi informaţionale în predarea disciplinilor la specialitatea - Merceologie şi comerţ. În: Analele ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist Comerciale din Moldova.. Chişinău: UCCM. 2011, Vol. VIII, p.348-352

Articole în culegeri

 1. Cernavca, Mihail, Gribincia, Alexandru.  Особенности потребительских свойств фарфора на европейском рынке. În: Conferinţa Probleme economice ale dezvoltării Europene, 25 martie 2011, Chişinău, ULIM, 2011, p. 109-115, c.a.0,48. ISBN 978-9975-101-73-8.

Comunicări, rezumate, teze la conferinţe şi alte publicaţii ştiinţifice

 1. Cernavca, Mihail. Studierea proprietăţilor consumiste şi estimarea competitivităţii maşinilor de spălat rufe comercializate pe piaţa de consum a mun. Chişinău. În: Tezele conferinţei ştiinţifice ASEM, 2011. Chișinău.: ASEM, 2011, pp. 32-35,c.a.0,38. ISBN 978-9975-75-587-0.
Anul 2012
Publicaţii în străinătate
 1. Cernavca, Mihail, Raischi, Natalia. Проблемы обеспечения конкурентоспособности розничных торговых предприятий на рынке непродовольственных товаров Республики Молдова. Материалы Международной научно–практической конференции „Конкурентная политика в условиях модернизации экономики”. – Киев : КНТЭУ, 2012. - C. 225-229,  ISBN 978-5-94047-752-5.
 2. Raischi, Natalia, Smolevschi Mariana, Fedorciucova, Svetlana,. The Social Responsibility in Insurance of Consumer Protection in Terms of Quality Management Activity of Trade Enterprise of the Supply Chain Level. În: Economy Transdisciplinarity Cognition Journal by George Bacovia University. Bacău, România, vol. XV, Issue 1/2012, p. 213 – 217, 0,3 c. a. ISSN 2067-5046– print edition; 2068-7389, online edition. http://www.ugb.ro/etc/etc2012no1/27fa.pdf
 3. Fedorciucova Svetlana, Calmâș, Valentina. Экономико-технологические аспекты качества некоторых торговых марок молотого кофе, реализуемых в супермаркетах Республики Молдова. În: Инновационные технологии в пищевой промышленности и общественном питании – основа повышения качества, конкурентоспособности и безопасности товаров: Conferinţa ştiinţifico-practică Internaţională din 25 decembrie 2012. Moscova: Universitatea Cooperatistă din Rusia, 2013, p. 182-185, 0,2 c. a. ISBN 978-5-91730-185-3
 4. Fedorciucova, Svetlana. Качество продуктов питания как основное конкурентное преимущество. În: Конкурентная политика в условиях модернизации экономики: Conferinţa ştiinţifico-practică Internaţională din 18-19octombrie 2012. Kiev: Universitatea Națională de Economie și Comerț din Kiev, 2012, vol. II, p. 222 – 225. ISBN 978-966-629-562-3, ISBN 978-966-629-564-7
 5. RAISCHI, Natalia. Изменения в законодательных актах, регулирующих торговую деятельность в Республике Молдова. În: Конкурентная политика в условиях модернизации экономики, Conferinţa ştiinţifico-practică Internaţională din 18-19octombrie 2012. Kiev: Universitatea Națională de Economie și Comerț din Kiev, 2012, vol. II, p. 238 – 244,  ISBN 978-966-629-562-3, ISBN 978-966-629-564-7
Publicaţii în ţară

Articole în reviste naţionale, categoria C

 1. Cernavca, Mihail. Studierea proprietăţilor consumiste a maşinilor de spălat rufe. În: Analele Academiei de Studii Economice a Moldovei : Ed. a 10-a – Ch.: ASEM, 2012, pp. 92- 99,  ISSN 1857-1433
 2. Cristafovici, Profira., Panfil, Ion., Panfil, Cristina. Cultura de consum in Republica Moldova. In: Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşteri: conf. şt. intern., 28-29 sept. 2012. Ch.: ASEM, 2012, vol.1, pp. 201-204. ISBN 978-9975-75-628-0
 3. Fedorciucova, Svetlana. Estimarea inofensivităţii chimice a strugurilor de masă de import. În: Analele Științifice ale Universităţii Cooperatist Comerciale din Moldova. Chişinău: UCCM, 2012, vol. X, p.133–135, ISSN 1857-1239
 4. Gheorghiţă, Nina, Tabunşcic, Olga. Coloranţii alimentari. În: Simpozionul internaţional al tinerilor cercetători, Ed. a X-a, 28-29 apr. 2012. Ch.: ASEM, 2012, pp.389-390. ISBN 978-9975-75-618-1.
 5.  Jignea, Ana, Tabunşcic, Olga. Strategii Naţionale vizând securitatea mărfurilor alimentare din perspectiva integrării Republicii Moldova în Uniunea Europeană. În: Simpozionul internaţional al tinerilor cercetători, Ed. a X-a, 28-29 apr. 2012. Ch.: ASEM, 2012, pp.395-396. ISBN 978-9975-75-618-1.
 6.  Jignea, Ana, Gheorghiţa, Nina, Tabunşcic, Olga. Rolul apei în produsele alimentare. În: Apa-leagănul vieţii, conf. şt. Ed. I, 1mart. 2012. Chişinău.: ASEM, pp.107-113. ISBN 978-9975-75-609-9.
 7. RAISCHI, Natalia. Utilizarea caracteristicilor merceologice în estimarea produselor noi. În: Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii: Conferinţa ştiinţifică internaţională din 28 – 29 septembrie 2012. Chişinău: ASEM, 2012, vol. 1, p. 254 – 259.
 8. Cozmic, Vitalie, Șpac Ghenadie. Perspectivele utilizării azotului lichid în economia Republicii Moldova. În: Conferința Științifică Internațională ”Competitivitatea și Inovarea în Economia Cunoașterii” din 28-29 septembrie 2012, ASEM. Vol I. 2012
Anul 2013
Publicaţii în străinătate
 1. Cernavca, Mihail, Raischi, Natalia. Изменения в законодательных актах, обеспечивающие защиту прав потребителей в Республике Молдова. În:  Актуальные вопросы современного товароведения: Internet- Conferinţa ştiinţifico-practică Internaţională din 15 aprilie 2013. Donetsk: Universitatea Națională de Economie și Comerț M. Tugan Baranovschi, 2013, p.264 – 266.
 2. Fedorciucova Svetlana, Calmâș, Valentina. Экономико-технологические аспекты качества некоторых торговых марок молотого кофе, реализуемых в супермаркетах Республики Молдова. În: Инновационные технологии в пищевой промышленности и общественном питании – основа повышения качества, конкурентоспособности и безопасности товаров: Conferinţa ştiinţifico-practică Internaţională din 25 decembrie 2012. Moscova: Universitatea Cooperatistă din Rusia, 2013, p. 182-185, ISBN 978-5-91730-185-3
 3. RAISCHI, Natalia. Проблемы регулирования товарной безопасности на потребительском рынке РМолдова. În: Инновационные технологии в пищевой промышленности и общественном питании – основа повышения качества, конкурентоспособности и безопасности товаров.. Материалы  Международной научно – практической конференции. Pоссийский Университе Кооперации. Москва, 2013.c. 330-334. 0,1 c.a.
Publicaţii în ţară

Articole în reviste naţionale, categoria C

 1. Fedorciucova, Svetlana. Aspectele biochimice de formare a calităţii strugurilor de masă. În: Analele Științifice ale Universităţii Cooperatist Comerciale din Moldova. Chişinău: UCCM, 2013, vol. XI, p. II, p.381-384, ISSN 1857-1239

Comunicări, rezumate, teze la conferinţe şi alte publicaţii ştiinţifice

 1. Mogîldea, Mariana., Tabunşcic, Olga. Analiza comparativă a crupelor de hrişcă comercializate pe teritoriul Republicii Moldova. În: Simpozionul ştiinţific al tinerilor cercetători, Ed. a XI-a, 25-26 apr. 2013, volumul II, Ch.: ASEM 2013, pp.93-94. ISBN 978-9975-75-658-7.
 2. Paierele Ada., Tabunşcic, Olga. Cercetarea influenţei factorilor tehnologici asupra stabilităţii oxidative a uleiurilor vegetale cu adaos de extracte naturale din ardei dulce. În: Simpozionul ştiinţific al tinerilor cercetători, Ed. a XI-a, 25-26 apr. 2013, volumul I, Ch.: ASEM, 2013, pp.95-96. ISBN 978-9975-75-658-7.
 3. Podubnîi, Mirela, Tabunşcic, Olga. Determinarea substanţelor extractive din cartofi: În: Simpozionul ştiinţific al tinerilor cercetători, Ed. a XIII-a, 25-26 apr. 2013, volumul II, Ch.: ASEM 2013, pp.93-94
 4. Șpac Gh., Damaschin M. Sortimentul și calitatea paltoanelor demisezon pentru dame realizate pe piața municipiului Chișinău. În: Simpozionul Științific al Tinerilor Cercetători, ediția XI, 25-26 aprilie 2013.
Anul 2014
Publicaţii în străinătate
 1. Федорчукова, Светлана, Шаргу, Лилия. Cистемный подход и процесс деловых переговоров в рамках системы управления. Научное обозрение. 2014, № 9, часть 1, 233-235. ВАК РФ. 7_9_1_2014.pdf
 2. Федорчукова, Светлана, Шаргу, Лилия. Актуальные аспекты повышения качества потребительских товаров как основные рычаги обеспечения их конкурентоспособности и безопасности. В Проблемы и перспективы развития индустрии сервиса, торговли и общественного питания в современной России: межд. научн. конф., 25 февр. 2014. М.: Российский университет Кооперации, Казанский кооперативный институт, 2014, с. 403-408. ISBN 978-5-901709-38-2.
Publicaţii în ţară

Articole în reviste naţionale, categoria C

 1. Cernavca, Mihail. Studierea sortimentului, calității și organizării comerțului cu  climatizoare comercializate pe piața municipiului Chișinău. În: Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii:conf. șt. intern., 26-27 sept. 2014. Ch.: ASEM, 2014, pp….. ISBN 978-9975-75-667-9.
 2. Șpac, Ghenadie. Analiza calității mărfurilor nealimentare ca premiză a competitivității acestora. În: Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii:conf. șt. intern., 26-27 sept. 2014. Ch.: ASEM, 2014, pp….. ISBN 978-9975-75-667-9.
 3. Raischi, Natalia. Aplicațiile practice ale rezultatelor cercetărilor științifice în comerțul interior din Republica Moldova. În: Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii:conf. șt. intern., 26-27 sept. 2014. Ch.: ASEM, 2014, pp….. ISBN 978-9975-75-667-9.
 4. Fedorciucova, Svetlana. Studiul calității produselor agricole în vederea asigurării protecției drepturilor consumatorilor și promovării lor pe piața de consum. În: Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii:conf. șt. intern., 26-27 sept. 2014. Ch.: ASEM, 2014, pp….. ISBN 978-9975-75-667-9.
 5. Handrabura, Alina. Contextul  actual privind certificarea  Sistemelor  de Management  al Calităţii. În: Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii:conf. șt. intern., 26-27 sept. 2014. Ch.: ASEM, 2014, pp….. ISBN 978-9975-75-667-9.
 6. Damaschin Mariana, ȘPAC Ghenadie. Caracteristica sortimentului și calității paltoanelor pentru dame. În: Simpozionul Științific al tinerilor cercetători. Ed. a 12-a, 4-5 apr. 2014. Ch.: ASEM, 2014, vol. I pp. 189-190. ISBN 978-9975-75-696-9.

Articole în culegeri

 1. Fedorciucova, Svetlana., Șargu, Lilia. Calitatea – aspecte conceptuale. În Strategii și politici de management în economia contemporană: conf. șt. intern., 28-29 martie, 2014, Ch.: ASEM, 2014, ed. III, pp. 76-80.  ISBN 978-9975-75-678-5
 2. Fedorciucova, Svetlana. Calitatea alimentelor în contextul succesului dezvoltării businessului turistic în Republica Moldova: În Turismul şi dezvoltarea comunitară: conf. șt. intern., 26-27 sept, 2014, Ch.: USEM. (în curs de editare)
 3. Cernavca, Mihail. Studierea sortimentului și calității produselor din porțelan comercializate pe piața municipiului Chișinău. În Marketing, Comerț, Merceologie: evoluții și tendințe în condițiile globalizării economice: conf. șt. naț. cu part. intern., 27-28 noiembrie 2014, ASEM.
 4. Calmâș, Valentina. Cercetarea calității fructelor congelate comercializate în magazinele or. Chișinău în vederea protecției consumatorului de produse necalitative. În Marketing, Comerț, Merceologie: evoluții și tendințe în condițiile globalizării economice: conf. șt. naț. cu part. intern., 27-28 noiembrie 2014, ASEM.
 5.  Panfil, Ion. Aspecte privind asigurarea calității în activitățile comerciale. În Marketing, Comerț, Merceologie: evoluții și tendințe în condițiile globalizării economice: conf. șt. naț. cu part. intern., 27-28 noiembrie 2014, ASEM.
 6. Șpac, Ghenadii. Cercetări în domeniul încălțămintei pentru copii fabricate la SA ”Zorile”. În Marketing, Comerț, Merceologie: evoluții și tendințe în condițiile globalizării economice: conf. șt. naț. cu part. intern., 27-28 noiembrie 2014, ASEM.
 7. Fedorciucova, Svetlana. Monitorizarea calității produselor agricole - calea de promovare a lor pe piața de consum. În Marketing, Comerț, Merceologie: evoluții și tendințe în condițiile globalizării economice: conf. șt. naț. cu part. intern., 27-28 noiembrie 2014, ASEM.
 8. Raischi, Natalia. Reglementarea plasării pe piața Republicii Moldova  a mărfurilor în corelare cu Acordul de asociere la UE. În Marketing, Comerț, Merceologie: evoluții și tendințe în condițiile globalizării economice: conf. șt. naț. cu part. intern., 27-28 noiembrie 2014, ASEM.
 9. Handrabura, Alina. Calitatea și siguranța produselor alimentare: viziunea actuală. În Marketing, Comerț, Merceologie: evoluții și tendințe în condițiile globalizării economice: conf. șt. naț. cu part. intern., 27-28 noiembrie 2014, ASEM.
 10. Tabunșcic, Olga. Influența tratamentului termic asupra vitaminei C din legume. În Marketing, Comerț, Merceologie: evoluții și tendințe în condițiile globalizării economice: conf. șt. naț. cu part. intern., 27-28 noiembrie 2014, ASEM.

Rezumate (teze) la conferinţe şi alte publicaţii ştiinţifice

 1. Pisaroglo, Tatiana, Fedorciucova, Svetlana. Evaluarea merceologo-tehnologică a untului comercializat pe piaţa de consum a or. Chişinău. În Teze ale lucrărilor prezentate: Simpozionul Științific al Tinerilor Cercetători,  4-5 apr. 2014, Ch.: ASEM, 2014, ed. XII, vol. II, pp. 192-193. ISBN 978-9975-75-696-9.
 2. Sandu, Stela, Calmâș, Valentina. Comerțul, consumul și calitatea crupelor de orez comercializate în magazinul Nr.1”, ”Green Hills market”. În Teze ale lucrărilor prezentate: Simpozionul Științific al Tinerilor Cercetători,  4-5 apr. 2014, Ch.: ASEM, 2014, ed. XII, vol. II, pp. 23-26. ISBN 978-9975-75-696-9.
 3. Pușcaș, Cristina, Calmâș, Valentina. Expertiza complexă a țigaretelor și particularitățile aplicării taxelor vamale. În Teze ale lucrărilor prezentate: Simpozionul Științific al Tinerilor Cercetători,  4-5 apr. 2014, Ch.: ASEM, 2014, ed. XII, vol. II, pp. 52-54. ISBN 978-9975-75-696-9.
 4. Badiu, Ana, Calmâș, Valentina. Calitatea ouălor comercializate de către producătorii autohtoni. În Teze ale lucrărilor prezentate: Simpozionul Științific al Tinerilor Cercetători,  4-5 apr. 2014, Ch.: ASEM, 2014, ed. XII, vol. II, pp. 186-188. ISBN 978-9975-75-696-9.
 5. Chicu, T., Cebotari, A., Calmâș, V. Analiza sanitară a aerului și a suprafețelor de contact cu produsele alimentare. În Teze ale lucrărilor prezentate: Simpozionul Științific al Tinerilor Cercetători,  4-5 apr. 2014, Ch.: ASEM, 2014, ed. XII, vol. II, pp. 188-189. ISBN 978-9975-75-696-9.
 6. Duca, R., Duhlicher, D., Calmâș, V. Identificarea falsurilor a uleiului de măsline extra-virgin. În Teze ale lucrărilor prezentate: Simpozionul Științific al Tinerilor Cercetători,  4-5 apr. 2014, Ch.: ASEM, 2014, ed. XII, vol. II, pp. 191-192. ISBN 978-9975-75-696-9.
 7. Podubnîi, Mihaela, Handrabura, Alina. Suplimentele alimentare: medicamente sau alimente. În Teze ale lucrărilor prezentate: Simpozionul Științific al Tinerilor Cercetători,  4-5 apr. 2014, Ch.: ASEM, 2014, ed. XII, vol. II, pp. 192-193. ISBN 978-9975-75-696-9.
 8. Damaschin, Mariana, Șpac, Ghenadie. Caracteristica sortimentului și calității paltoanelor pentru dame. În Teze ale lucrărilor prezentate: Simpozionul Științific al Tinerilor Cercetători,  4-5 apr. 2014, Ch.: ASEM, 2014, ed. XII, vol. II, pp. 191-192. ISBN 978-9975-75-696-9.
 9. Cernavca, Olesea, Cernavca, Mihail. Falsificarea produselor cosmetice și de parfumerie. În Teze ale lucrărilor prezentate: Simpozionul Științific al Tinerilor Cercetători,  4-5 apr. 2014, Ch.: ASEM, 2014, ed. XII, vol. II, pp. 57-59. ISBN 978-9975-75-696-9.
 10. Jărdan, Cristina, Cernavca, Mihail. Securitatea alimentară: între perspective europene și realități naționale. În Teze ale lucrărilor prezentate: Simpozionul Științific al Tinerilor Cercetători,  4-5 apr. 2014, Ch.: ASEM, 2014, ed. XII, vol. II, pp. 45-46. ISBN 978-9975-75-696-9.

Comunicări la conferinţe naţionale şi internaţionale petrecute în ţară

 1. DAMASCHIN Mariana, COZMIC Vitalie, ȘPAC Ghenadie. Determinarea indicilor calității încălțămintei din cauciuc comercializate la S.A. „Unic”. În: Competitivitatea și inovarea în economia cunoașterii. Culegere de articole științifice: conf. șt. intern., 26-27 sept. 2014. Ch.: ASEM, 2014, vol. I pp. 96-102. ISBN 978-9975-75-714-0.
 2. DAMASCHIN Mariana, ȘPAC Ghenadie, COZMIC Vitalie. Influența calității produselor textile asupra competitivității lor. În: Competitivitatea și inovarea în economia cunoașterii. Culegere de articole științifice.: conf. șt. intern., 26-27 sept. 2014. Ch.: ASEM, 2014, vol. I pp. 87-95. ISBN 978-9975-75-714-0.
 3. DamaschinM., ȘPAC Gh. Маркетинговые исследования – как инструмент продвижения товара на рынке. În: Marketing, Comerț, Merceologie: Evoluții și tendințe în condițiile globalizării economice. Conferință națională cu participare internațională. Ed. 1, 27-28 noiembrie 2014. Ch.: ASEM, 2015, pp. 347-359. ISBN 978-9975-75-737-9.
Anul 2015
 Publicaţii în străinătate
 1. Cernavca Mihail, Luca Tatiana. Quality and product mix estimations of household porcelain items sold in Chisinau. În Украина та ЭС: подолання техничних барьерив у торговли: conf. șt. intern., 18-19 martie, 2015, Kiev, UNEC, 2015, pp. 203-206.
 2. Федорчукова, Светлана Бессемянные сорта винограда – конкурентный продукт на потребительском рынке. În Украина та ЭС: подолання техничних барьерив у торговли: conf. șt. intern., 18-19 martie, 2015, Kiev, UNEC, 2015, pp. 207-210.
 1. Damaschin Mariana, ȘPAC Ghenadie. Sortimentul și indicii fizico-mecanici ai încălțămintei de destinație specială produsă de S.A. „Rotan”. În: Competitivitatea și inovarea în economia cunoașterii. Culegere de articole științifice.: conf. șt. intern., 25-26 sept. 2015. Ch.: ASEM, 2015, vol. I pp. 169-172. ISBN 978-9975-75-771-3.
 1. Damaschin Mariana, ȘPAC Ghenadie. Товароведная характеристика ассортимента пряжи для вязания, реализуемой в магазинах г. Кишинёва. În: Новое в технике и технологии в текстильной и лёгкой промышленности. Conferință internațională științifico-tehnică, 25-26 ноября 2015. Vitebsk, 2015, pp. 371-373. ISBN 978-985-481-396-7.
2.  Publicaţii în ţară

Articole în reviste naţionale, categoria C

 1. Cernavca, Mihail, Cernavca, Olesea. Managementul sortimentului vopselelor produse și comercializate de SA SUPRATEN. În: Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii:conf. șt. intern., 25-26 sept. 2015. Ch.: ASEM, 2015, pp. 147-153, ISBN 978-9975-75-771-3
 2. Calmâș, Valentina. Valoarea alimentară și calitatea untului de vacă comercializat pe piața or. Chișinău. În: Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii:conf. șt. intern., 25-26 sept. 2015. Ch.: ASEM, 2015, pp. 173-176, ISBN 978-9975-75-771-3
 3. Fedorciucova, Svetlana. Viticultura Republicii Moldova - sursă de produse cu activitate biologică și de calitate. În: Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii:conf. șt. intern., 25-26 sept. 2015. Ch.: ASEM, 2015, pp. 156-160, ISBN 978-9975-75-771-3
 4. Tabunșic, Olga. Specializarea – tendința modernă în serviciile de alimentație publică. În: Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii:conf. șt. intern., 25-26 sept. 2015. Ch.: ASEM, 2015, pp. 142-146, ISBN 978-9975-75-771-3
 5. Raischi, Natalia. Impedimentele cadrului regulatoriu al comerțului interior al Republicii Moldova în asigurarea securității consumatorilor. În: Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii:conf. șt. intern., 25-26 sept. 2015. Ch.: ASEM, 2015, pp. 153-156, ISBN 978-9975-75-771-3
 6. Șpac, Ghenadie. Sortimentul și indicii fizico-mecanici ai încălțămintei cu destinație specială produsă de SA ROTAN. În: Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii:conf. șt. intern., 25-26 sept. 2015. Ch.: ASEM, 2015, pp. 169-172, ISBN 978-9975-75-771-3
 7. Damaschin M., ȘPAC Gh. Cercetări în domeniul calității încălțămintei pentru copii fabricate și comercializate la S.A. „ZORILE”. În: Marketing, Comerț, Merceologie: Evoluții și tendințe în condițiile globalizării economice. Conferință națională cu participare internațională. Ed. 1, 27-28 noiembrie 2014. Ch.: ASEM, 2015, pp. 293-308. ISBN 978-9975-75-737-9.
 8. Damaschin Mariana, ȘPAC Ghenadie. Metode de depistare a falsurilor. În: Simpozionul Științific al tinerilor cercetători. Ed. a 13-a, 24-25 aprilie 2015. Ch.: ASEM, 2015, vol. II pp. 76-78. ISBN 978-9975-75-749-2.
 9. Damaschin Mariana. Verificarea calității untului comercializat pe piața municipiului Chișinău prin metode expres. În: Conferința Tehnico - Științifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor și Studenților, 26-28 noiembrie, 2015, Universitatea Tehnică a Moldovei. Ch:Tehnica-UTM, 2016, Vol. II pp. 90-92. ISBN 978-9975-45-440-7.
 10. Damaschin Mariana, ȘPAC Ghenadie. Metode expres de determinare a falsurilor în comerț. În: Simpozionul Științific al tinerilor cercetători. Ed. a 13-a, 24-25 aprilie 2015. Ch.: ASEM, 2015, vol. II pp. 74-76. ISBN 978-9975-75-749-2.

Articole în culegeri

 1. Cernavca, Mihai. Studierea calității și competitivității teracotei comercializată pe piața min. Chișinău: În Stability, growth and prosperity-in the European space: conf. șt. intern. 26-27 martie, 2015, Ch.:USEM, pp. 71-74. ISSN 1857-1999, ISBN 978-9975-3041-4-6.
 2. Федорчукова, Светлана. Качество и безопасность винограда – основа их конкурентоспособности: În Stability, growth and prosperity-in the European space: conf. șt. intern. 26-27 martie, 2015, Ch.:USEM, pp. 86-89. ISSN 1857-1999, ISBN 978-9975-3041-4-6.
 3. Șpac, Ghenadii, Luca, Tatiana. Materiale nețesute – sortiment și calitate: În Stability, growth and prosperity-in the European space: conf. șt. intern. 26-27 martie, 2015, Ch.:USEM, pp. 96-100. ISSN 1857-1999, ISBN 978-9975-3041-4-6.
 4. Cernavca, Mihail. Managementul sortimentului vopselelor comercializate pe piață de consum a Moldovei. În Turismul şi dezvoltarea societății: conf. șt. intern., 25-26 sept, 2015, Ch.: USEM, pp. 63-70. ISBN 978-9975-3041-8-4.
 5. Fedorciucova, Svetlana. Viticultura Moldovei ca instrument de atragere a turismului. În Turismul şi dezvoltarea societății: conf. șt. intern., 25-26 sept, 2015, Ch.: USEM, pp. 57-62. ISBN 978-9975-3041-8-4.

Comunicări, rezumate, teze la conferinţe şi alte publicaţii ştiinţifice

 1. Cernavca, Mihai, Tabunscic, Olga. Rolul Centrului de instruire modernă în formarea profesională a specialiștilor din domeniul alimentației publice. Experiența ASEM. În: Forumul Internațional «Сonsolidarea Triungiului Cunoașterii în Republica Moldova – pași spre integrarea Europeană prin Educație – Cercetare – Inovare. 4 – 6 februarie 2015, ASEM.
 2. Costașco Irina, Calmâș, Valentina. Studierea sortimentului și calitatea halvalei comercializată în RM. În Teze ale lucrărilor prezentate: Simpozionul Științific al Tinerilor Cercetători,  24-25 apr. 2015, Ch.: ASEM, 2015, ed. XIII, vol. II, pp. 81-82. ISBN 978-9975-75-749-2.
 3. Costașco Irina, Calmâș, Valentina. Studierea sortimentului și estimarea calității dulciurilor orientale. În Teze ale lucrărilor prezentate: Simpozionul Științific al Tinerilor Cercetători,  24-25 apr. 2015, Ch.: ASEM, 2015, ed. XIII, vol. II, pp. 82-84. ISBN 978-9975-75-749-2.
 4. Podubnîi, Mirela, Tabunșic, Olga. Determinarea conținutului de substanțe extractive din cartofi. În Teze ale lucrărilor prezentate: Simpozionul Științific al Tinerilor Cercetători,  24-25 apr. 2015, Ch.: ASEM, 2015, ed. XIII, vol. II, pp. 86-88. ISBN 978-9975-75-749-2.
 5. Damaschin, Mariana, Șpac, Ghenadie. Metode expres de determinare a falsurilor în comrț. În Teze ale lucrărilor prezentate: Simpozionul Științific al Tinerilor Cercetători,  24-25 apr. 2015, Ch.: ASEM, 2015, ed. XIII, vol. II, pp. 88-90. ISBN 978-9975-75-749-2.
 6. Damaschin, Mariana, Șpac, Ghenadie. Metode de depistare a falsurilor. În Teze ale lucrărilor prezentate: Simpozionul Științific al Tinerilor Cercetători,  24-25 apr. 2015, Ch.: ASEM, 2015, ed. XIII, vol. II, pp. 92-94. ISBN 978-9975-75-749-2.
 7. Cernavca, Olesea, Cernavca, Mihail. Adevărul produselor cosmetice. În Teze ale lucrărilor prezentate: Simpozionul Științific al Tinerilor Cercetători,  24-25 apr. 2015, Ch.: ASEM, 2015, ed. XIII, vol. II, pp. 77-78. ISBN 978-9975-75-749-2.
 8. Ina, Prisacaru, Cernavca, Mihail. Studierea sortimentului și metodelor de apreciere a calității mașinilor de spălat vase. În Teze ale lucrărilor prezentate: Simpozionul Științific al Tinerilor Cercetători,  24-25 apr. 2015, Ch.: ASEM, 2015, ed. XIII, vol. II, pp. 79-80. ISBN 978-9975-75-749-2.
Anul 2016
Publicaţii în străinătate
 1. Grosu, Carolina. Compoziţia chimică a şrotului de nuci Juglans regia l. În Cercetări Ştiinţifice Chimie şi Inginerie Chimică, Biotehnologii, Industrie Alimentară 2016, 17 (1), pp. 102 – 106 ISSN 1582-540X. Scientific Study & Research.Chemistry & Chemical Engineering, Biotechnology, Food Industry
 2. Damaschin Mariana, ȘPAC Ghenadie. Маркетинговые исследования – как инструмент продвижения товара на рынке. În: Integrare economică Europeană: Secțiunea Studenți, masteranzi, doctoranzi: Materialele conferinței internaționale, 2016, USEM, pp. 42-52. ISBN 978-9975-3147-1-8.
Publicaţii în ţară

Articole în reviste naţionale, categoria C

 1. Cernavca M.  Managementul sortimentului mobilei autohtone comercializate pe piața de consum a RM. În 25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic: conf. șt. intern., 25-26 sept. 2016. Ch.: ASEM, 2016,  pp. 328-331, ISBN 978-9975-75-837-6
 2. Calmâș, Valentina. Calitatea igienică a crenvurștilor comercializați pe piața  de consum a mun. Chișinău. În 25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic: conf. șt. intern., 25-26 sept. 2016. Ch.: ASEM, 2016, pp. 313-316, ISBN 978-9975-75-837-6
 3. Fedorciucova, Svetlana.  Situația actuală a industriei și comerțului cu produse lactate în RM. În 25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic: conf. șt. intern., 25-26 sept. 2016. Ch.: ASEM, 2016, pp. 322-328, ISBN 978-9975-75-837-6
 4. Șpac, Ghenadie.  Caracteristica merceologică a sortimentului căciulilor din blană naturală pentru bărbați comercializate de SA UNIC. În 25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic: conf. șt. intern., 25-26 sept. 2016. Ch.: ASEM, 2016, pp. 331-336, ISBN 978-9975-75-837-6
 5. Tabunșcic, Olga.  Evoluția și tendințe de dezvoltare a alimentației publice în RM. În 25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic: conf. șt. intern., 25-26 sept. 2016. Ch.: ASEM, 2016, pp. 316-322, ISBN 978-9975-75-837-6
 6. Raischi, Natalia.  Securitatea consumului – nouă paradigmă a merceologiei în economia bazată pe cunoaștere. În 25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic: conf. șt. intern., 25-26 sept. 2016. Ch.: ASEM, 2016, pp. 311-313, ISBN 978-9975-75-837-6
 7. Raischi, Natalia.  Creșterea economică a comerțului interior în contextul schimbărilor reglementărilor legislative. În Creșterea economică sustenabilă în condițiile globalizării: conf. șt. intern., 7-8 noiem. 2016. Ch.: ASEM, 2016, pp. 169-172, ISBN 978-9975-75-775-4
 8. Grosu, Carolina, Boaghi, Eugenia, Siminiuc, Rodica, Deseatnicov, Olga, Reşitca, Vladislav. Albirea şrotului de nuci juglans regia l  cu peroxid de hidrogen.  În Proceedings of International conference Modern technologies in the food industry 2016, 20 – 22 October  2016, Technical University of Moldova, p. 194-197., ISBN 978-9975-87-138-9 
 9. Grosu, Carolina, Gorbuleac, Veronica, Scripcari, Ion, Ciumac, Jorj, Tatarov, Pavel. Proprietăţile funcţionale ale şrotului de nuci juglans regial. ÎnProceedings of International conference Modern technologies in the food industry 2016. 20 – 22 October  2016, Technical University of Moldova, p. 198-202. ISBN 978-9975-87-138-9
 10. Sandulachi, Elisaveta, Reşitca, Vladislav, Grosu, Carolina, Boaghi, Eugenia. Predicted nutritional quality of walnuts and oilcake.  În Proceedings of International conference “Modern technologies in the food industry 2016”. 20 – 22 October 2016, Technical University of Moldova, p. 286-289, ISBN 978-9975-87-138-9.
 11. Siminiuc R., Co;ciug L., Grosu C., Gutium O. Influența gumei de xantan și amidonului asupra volumului aluatului aglutenic de panificație din făină de soriz. În Proceedings of International conference “Modern technologies in the food industry 2016. 20 – 22 October  2016,  Technical University of Moldova, p. 300-303. ISBN 978-9975-87-138-9

Articole în culegeri

 1. Cernavca, Mihai. Managementul sortimentului mașinilor de spălat vase comercializate pe piațade consum a RM: În Turismul și dezvoltarea societății: conf. șt. intern. 23 septembrie, 2016, Ch.:USEM, pp. 48-54.  ISBN 978-9975-3147-7-0.
 2. Șpac, Ghenadii, Damaschin, Сельский туризм в Молдове: În Turismul și dezvoltarea societății: conf. șt. intern. 23 sept., 2016, Ch.:USEM, pp. 71-73.  ISBN 978-9975-3147-7-0.
 3. Fedorciucova, Svetlana. Vinificația Moldovei ca element prioritar pentru dezvoltarea turismului. În Turismul și dezvoltarea societății: conf. șt. intern. 23 septembrie, 2016, Ch.:USEM, pp. 15-21.  ISBN 978-9975-3147-7-0.
 4. Tabunșcic, Olga. Factorii de influență al activității întreprinderilor din alimentația publică. În Turismul și dezvoltarea societății: conf. șt. intern. 23 septembrie, 2016, Ch.:USEM, pp. 42-53.  ISBN 978-9975-3147-7-0.
 5. Tabunșcic, Olga. Factors that influence the competitiveness of public food. În: Simpozionul Științific al Tinerilor Cercetători, 22-23 apr. 2016, Ch.: ASEM, 2016, vol. I,  pp. 113-119. ISBN 978-9975-75-823-9.
 6. Cernavca, Olesea. Quality and Quantity Approaches to Analysis of Eco Paints. În: Simpozionul Științific al Tinerilor Cercetători, 22-23 apr. 2016, Ch.: ASEM, 2016, vol. I,  pp. 105. ISBN 978-9975-75-823-9.

Comunicări, rezumate, teze la conferinţe şi alte publicaţii ştiinţifice

 1. Leșan, Cristina, Cernavca, Mihail. Managementul sortimentului produselor peliculogene comercializate de SA ”Supraten”. În Teze ale lucrărilor prezentate: Simpozionul Științific al Tinerilor Cercetători, 22-23 apr. 2016, Ch.: ASEM, 2016, ed. IX,  pp. 50-53. ISBN 978-9975-75-816-1.
 2. Costin, Doriana, Cernavca, Mihail. Aspecte teoretice și practice referitoare la comercializarea articolelor de sticlă pe piața de consum a RM. În Teze ale lucrărilor prezentate: Simpozionul Științific al Tinerilor Cercetători, 22-23 apr. 2016, Ch.: ASEM, 2016, ed. IX,  pp. 29-30. ISBN 978-9975-75-816-1.
 3. Curoșu, Andrei, Cernavca, Mihail. Managementul sortimentului detergenților comercializate de SRL ”Vionimpex”. În Teze ale lucrărilor prezentate: Simpozionul Științific al Tinerilor Cercetători,  22-23 apr. 2016, Ch.: ASEM, 2016, ed. IX,  pp. 30-33. ISBN 978-9975-75-816-1.
 4. Damaschin, Mariana, Calmâș, Valentina. Implementarea sistemului HACCP în unitățile de comerț cu produse alimentare pe plan național și internațional. În Teze ale lucrărilor prezentate: Simpozionul Științific al Tinerilor Cercetători,  22-23 apr. 2016, Ch.: ASEM, 2016, ed. IX,  pp. 36-38. ISBN 978-9975-75-816-1.
 5. Damaschin, Mariana, Șpac, Ghenadie. Analiza calității încălțămintei din materiale textile comercializate pe piața de consum a RM. În Teze ale lucrărilor prezentate: Simpozionul Științific al Tinerilor Cercetători,  22-23 apr. 2016, Ch.: ASEM, 2016, ed. IX,  pp. 38-41. ISBN 978-9975-75-816-1
 6. Știrban, Ecaterina, Calmâș, Valentina. Caracteristica principalelor tipuri, analiza pieței și expertiza fructelor nucifere. În Teze ale lucrărilor prezentate: Simpozionul Științific al Tinerilor Cercetători,  22-23 apr. 2016, Ch.: ASEM, 2016, ed. IX,  pp. 76-80. ISBN 978-9975-75-816-1.
 7. Vîsoșcaia-Tolmaci, Irina, Calmâș, Valentina. Calitatea igienico-sanitară a crenvurștilor pentru copii. În Teze ale lucrărilor prezentate: Simpozionul Științific al Tinerilor Cercetători,  22-23 apr. 2016, Ch.: ASEM, 2016, ed. IX,  pp. 120-121. ISBN 978-9975-75-816-1.
 8. Sârbu, Mihaela, Fedorciucova, Svetlana. Studiul calității biscuiților de cozonac în vederea asigurării consumatorilor cu produse de calitate înaltă. În Teze ale lucrărilor prezentate: Simpozionul Științific al Tinerilor Cercetători,  22-23 apr. 2016, Ch.: ASEM, 2016, ed. IX,  pp. 121-123. ISBN 978-9975-75-816-1.
 9. Taran, Ecaterina, Fedorciucova, Svetlana. Studierea calității și proprietăților de consum a sortimentului actual de cacao. În Teze ale lucrărilor prezentate: Simpozionul Științific al Tinerilor Cercetători,  22-23 apr. 2016, Ch.: ASEM, 2016, ed. IX,  pp. 123-124. ISBN 978-9975-75-816-1.
 10. Cernavca, Olesea. Cum se deosebești mierea natural[ de cea falsă? http://2x2.md/cum-sa-deosebesti-mierea-falsificata-de-una-naturala
 11. Cernavca, Olesea. Ai bea așa ceva? Afla toate detaliile despre proveniența, preț și raritatea celor mai scumpe cafelei. http://2x2.md/ai-bea-asa-ceva-afla-toate-detaliile-despre-provenienta-pret-si-raritatea-celor-mai-scumpe-cafele/

Indicații/îndrumări metodice

 1. CALMÂȘ Valentina, DAMASCHIN Mariana. ÎNDRUMAR METODIC pentru lucrări practice și de laborator la disciplinele pentru lucrări practice și de laborator la disciplinele „Falsificarea mărfurilor și metode de identificare”, „Identificarea falsificării mărfurilor și protecția consumatorilor”, „Merceologia și expertiza produselor alimentare”. Ch: ASEM, 2016 – 79 p., c.a. 3,8, semnat pentru tipar 11.03.2016. ISBN 978-9975-75-794-2.