Academia de Studii Economice a Moldovei
Catedra "„Merceologie, Comerţ și Alimentație Publică”

Date de contact

 
str.Banulescu-Bodoni 59,
MD-2005, Chișinău, R. Moldova
bl. A, biroul 212
 
merc.asem@mail.ru

 
T: (022)402 970

Catedra “Merceologie, Comerț și Alimentație Publică”, fiind catedră de profil, este afiliată din punct de vedere administrativ la facultatea “Business si Administrare Afacerilor” și asigură procesul de predare/învățare a disciplinelor de specialitate obligatorii și opționale la această facultate și facultățile: “Contabilitate”, ”Relații Economice Internaționale”, ”Finanțe”. Aceste materii se predau la nivel de licență și masterat.

Programul managerial propus se bazează pe:
 • Planul Strategic de dezvoltare a Academiei de Studii Economice din Moldova;
 • Strategia de dezvoltare a facultății “Business si Administrare Afacerilor”, luând în considerație reformele care se desfășoară în învățământul superior din țară și din Europa, prin promovarea procesului de la Bologna.

Prezentul program de activitate își propune să asigure continuitatea și consolidarea realizărilor obținute până în prezent în procesul de reformă de către întreg colectivul de cadre didactice a catedrei “Merceologie, Comerț și Alimentație Publică”.

Actualul plan de activitate se bazează pe următoarele principii fundamentale:
 • transparență în procesul decizional;
 • flexibilitate în gestionarea permanentă a schimbării și în continuarea reformei;
 • creșterea continue a calității programelor de studiu;
 • performanță în procesul didactic;
 • competitivitate în cercetarea științifică;
 • parteneriat activ cu mediul intern și internațional;
 • spirit de echipă, colegialitate, moralitate, etică profesională.

Misiunea principală a catedrei este: desfășurarea procesului de predare – învățare - evaluare a disciplinelor predate la cele mai înalte standarde de calitate cu scopul formării la studenți – viitori merceologi, a unei gândiri economice, abilități și deprinderi practice în domeniul activității comerciale.

La etapa actuală colectivul catedrei acordă o atenție deosebită realizării următoarelor obiective majore:
 • Îmbunătățirea continuă a calității serviciilor educaționale cu scopul mențineri la un nivel înalt satisfacția clienților;
 • Dezvoltarea continuă a competenților profesionale ale personalului didactic și conștientizarea importanței acestora în asigurarea calității serviciilor educaționale;
 • Îmbunătățirea continuă a proceselor desfășurate în cadrul catedrei: învățământ, cercetare științifică, educație, activitate extracurriculară etc.

Catedra „Merceologie, comerț și alimentație publică” posedă potențialul științific și didactic necesar pentru desfășurarea eficientă a procesului instructiv-metodic în concordanță cu cerințele avansate în domeniul activității comerciale.

Pe parcursul perioadei de referință (2016 - 2021), ne propunem următoarele obiective care, derivă din obiectivele strategice din politica în domeniul calității ale ASEM, facultății și catedrei:

 • Îmbunătățirea continuă a calității serviciilor educaționale și adecvarea acestora la exigențele pieței de muncă pentru a menține un înalt nivel de satisfacție a clienților , angajaților catedrei și tuturor părților interesate prin:
 • Asigurarea calității procesului de învățământ în conformitate cu cerințele SMC ISO 9001: 2008;
 • Proiectarea și realizarea activităților educaționale în conformitate cu planurile noi de învățământ din ASEM, aprobate de ME(26.08.16);
 • Asigurarea tuturor disciplinelor obligatorii și la liberă alegere predate de catedră cu programe analitice, corelarea și ajustarea la cerințele învățământului performant;
 • Asigurarea disciplinelor predate cu suport metodico-didactic intensificarea elaborării și publicării materialelor metodice și didactice, a articolelor metodice și științifice, manualelor, notelor de curs etc., actualizarea, reeditarea lucrărilor metodico-didactice necesare pentru procesul de învățământ;
 • Crearea cabinetului pentru studierea procesului de comercializare a mărfurilor alimentare și nealimentare, care va crea condiții pentru instruirea practică la un nivel înalt a viitorilor comercianți.
 • Dezvoltarea continuă a competențelor profesionale ale personalului didactico-științific și de cercetare și conștientizarea importanței acestora în asigurarea calității serviciilor prin:
 • Stimularea perfecționării profesionale, a instruirii continue a cadrelor didactico-științifice, asistarea reciprocă la prelegeri și lecții practice;
 • Realizarea unor stagii de documentare și perfecționare profesională în corespundere cu domeniul de activitate în instituțiile de învățământ superior din țară și din străinătate și în cadrul asociațiilor comerciale din Republica Moldova;
 • Evaluarea periodică a calității activității personalului didactic în conformitate cu Regulamentul privind evaluarea performanțelor cadrelor didactice universitare, precum și autoevaluarea, evaluarea de către colegi și șef catedră, evaluarea de către studenți;
 • Reconfirmarea, promovarea-avansarea în post conform performanțelor obținute, principiilor stipulate în codul de etică al ASEM;
 • Implementarea și utilizarea mai activă a tehnologiilor informaționale în procesul de predare – învățare - evaluare și aplicarea pe larg a noilor tehnologii educaționale
  (dezbaterea, simularea, studiul de caz etc.) în cadrul orelor practice și de studiu individual;
 • Examinarea și aprobarea tuturor probelor de evaluare curentă și finală în vederea diminuării factorului uman și obiectivizării cunoștințelor.
 • Cercetarea științifică - obiective și măsuri:
 • Intensificarea activității de cercetare științifică a fiecărui cadru didactic ca o componentă prioritară a activității profesionale;
 • Încurajarea publicării rezultatelor obținute în cercetare de către membrii catedrei în reviste de prestigiu;
 • Creșterea imaginii manifestărilor științifice organizate la catedră prin înscrierea lor sub egida unor foruri profesionale sonore și printr-o atentă alegere a partenerilor;
 • Abordarea unor teme interdisciplinare pe baza colaborării cu alte cadre didactice din alte catedre și instituții de învățământ;
 • Creșterea numărului de cadre didactice cu titlu științific;
 • Încurajarea, dirijarea și monitorizarea cercetărilor științifice în cadrul cercurilor studențești.
 • Activități administrative, de imagine și comunicare
 •  Promovarea imaginii catedrei și a ASEM - ului prin diverse mijloace de comunicare;
 • Respectare disciplinei muncii, a prevederilor fișei postului, a Codului de Etică al ASEM, regulamentelor interne și externe în vigoare;
 • Menținerea unui climat psihologic favorabil, bazat pe cooperare și colaborare, competiție loială, consolidarea disciplinei de muncă, armonizarea continuă a relațiilor profesor-profesor și profesor-student;
 • Sensibilizarea membrilor catedrei față de misiunea de formare, de educarea tinerilor specialiști cărora să le inducă și motiveze atitudinea deopotrivă civică și etică.

La final, doresc să-mi exprim convingerea că programul de activitate propus este unul realist, realizabil în cazul susținerii acestuia de către tot colectivul catedrei „Merceologie, comerț și alimentație publică”.