Academia de Studii Economice a Moldovei
Catedra "„Merceologie, Comerţ și Alimentație Publică”

Date de contact

 
str.Banulescu-Bodoni 59,
MD-2005, Chișinău, R. Moldova
bl. A, biroul 212
 
merc.asem@mail.ru

 
T: (022)402 970
SPECIALITATEA  Merceologie și Comerț

Necesităţile societăţii în formarea specialistului în domeniul Merceologie şi comerţ rezultă din importanţa pe care o au mărfurile şi comerţul în satisfacerea necesităţilor materiale şi psihosenzoriale ale populaţiei, în organizarea deservirii comerciale a membrilor societăţii şi în organizarea şi desfăşurarea altor activităţi de natură social-economică: producere, achiziţionare, livrare, transportare, stocare şi depozitare, recepţia conform calităţii şi cantităţii, verificarea calităţii mărfurilor etc. În conformitate cu misiunea și obiectivele strategice ale ASEM, acest program de formare profesională este orientat spre realizarea cerințelor majore înaintate de piața forței de muncă și are scopul de a forma specialiști competenți, capabili să se dezvolte continuu și să colaboreze pentru a satisface cerințele clienților.

Concepția formării specialistului Programul are menirea de a pregăti specialişti pentru activităţi ce se referă la organizarea achiziționării și comercializării mărfurilor alimentare și nealimentare, precum şi conducerii diferitor subdiviziuni ale organizaţiilor. Conform acestui plan de studii, specialistul se pregăteşte pentru următoarele tipuri de activităţi:

 • studierea şi analiza sortimentului produselor în sfera producerii şi mărfurilor în sfera circulaţiei;
 • studierea ş analiza nivelului calităţii produselor în sfera producerii şi mărfurilor în sfera circulaţiei;
 • determinarea, aprecierea şi estimarea nivelului calităţii produselor în sfera producerii şi mărfurilor în sfera circulaţiei;
 • studierea, estimarea şi determinarea volumului cererii de mărfuri a consumatorilor:
 • organizarea şi desfăşurarea comercializării şi promovării mărfurilor pe piaţă;
 • organizarea şi efectuarea păstrării mărfurilor.

La finele studiilor, tânărul specialist va poseda un volum amplu de cunoştinţe pentru a activa în domeniile calităţii şi sortimentului produselor în sfera producerii şi circulaţiei mărfurilor  pentru satisfacerea necesităţilor producătorului şi comerţului şi cerinţelor consumatorului. Absolvenții programului se pot angaja în întreprinderi şi organizaţi din diverse ramuri ale economiei naţionale și sunt pregătiţi pentru a ocupa posturi cu funcții manageriale atât la nivel de subdiviziuni și de agenţi economici, cu diferite forme de proprietate (de stat, privată sau mixtă), cât şi la nivel naţional.

Absolvenții își pot continua studiile la ciclul II de studii superioare – Master. În acest context, respectivul program de formare profesională are drept obiectiv major să formeze personalităţi integre şi competente profesional, pentru a face faţă cerinţelor actuale şi de perspectivă a pieţei forţei de muncă locale şi internaţionale, care vor:

 • Conştientiza importanţa practicării unor activităţi eficiente şi eficace în viaţa profesională şi cea cotidiană;
 • Forma şi dezvolta competenţele necesare pentru autorealizare şi obţinerea succesului în activitatea profesională şi afaceri;
 • Acumula un stoc de cunoştinţe şi crea valoare academică adăugată în domeniul Merceologie şi comerţ, care va servi drept bază pentru dezvoltarea personală şi profesională.

Totodată, programul va dezvolta la studenți următoarele competențe - cheie generice: Competenţa de rezolvare a problemelor; Spirit de iniţiativă şi antreprenorial; Gândire critică şi strategică; Competenţa de muncă în echipă; Competenţa de învăţare; Creativitate; Competenţa de comunicare utilizând şi o limbă străină; Competenţa de operare cu tehnologia informatică; Înţelegere pentru culturile şi obiceiurile altor popoare. Pentru a realiza cu succes această ofertă educaţională, în ASEM este creat un mediu educaţional plăcut, calitativ şi productiv, centrat pe student, care se bazează pe următoarele principii de organizare a formării:

 • Crearea unui mediu de învăţare autentic, apropiat de mediul afacerilor şi relevant intereselor persoanei, pentru realizarea obiectivelor proiectate: însuşirea de cunoştinţe, formarea de deprinderi şi de competenţe personale, sociale şi profesionale;
 • Îmbinarea aspectelor de natură teoretică cu cultivarea unor abilităţi legate de realităţile activităţilor din domeniul administrării afacerilor;
 • Structurarea demersurilor educaţionale pe concepţia “învaţă acţionând” şi dezvoltarea unor dexterităţi de ordin practic;
 • Valorificarea unor tehnici moderne de instruire, inclusiv de dezvoltare a creativităţii.

Finalități de studiu. Finalităţile se vor realiza prin valorificarea conţinutul unităţilor de curs, dar şi prin utilizarea adecvată a activităţilor de predare - învăţare - cercetare - evaluare. La finalizarea studiilor studentul va fi competent:

 1. Să demonstreze abilități cognitive (cunoaștere, înțelegere, aplicare, analiză, sinteză, evaluare) în următoarele domenii: Teorie economică, Bazele merceologiei, Merceologia mărfurilor alimentare și nealimentare,Tehnologia și organizarea comerțului, Management, Marketing, Piețe, Clienți, Drept, Finanţe, Sisteme informaționale;
 2. Să posede cunoștințe de bază teoretice și practice specializate din domeniul merceologiei și comerțului;
 3. Să cunoască factorii care condiționează formarea și menținerea calității mărfurilor;
 4. Să cunoască proprietățile și valoarea de consum, indicii și cerințele către calitatea mărfurilor;
 5. Să cunoască legislația și actele normative în domeniul merceologiei și comerțului;
 6. Să cunoască regulile, metodologia, și metodele determinării și aprecierii calității, standardizării și certificării mărfurilor;
 7. Să cunoască factorii formării și modificării, caracteristicile și indicii analizei sortimentului mărfurilor, formarea sortimentului comercial;
 8. Să cunoască metodele studierii cererii consumatorilor și cercetărilor de marketing, modalitatea elaborării și implementării politicii de marketing;
 9. Să cunoască ordinea și modul de evidență a mărfurilor, realizării contractelor;
 10. Să aplice cunoștințele teoretice la soluționarea problemelor practice din domeniile merceologiei și comerțului;
 11. Să efectueze recepția mărfurilor conform cantității și calității, să determine și să aprecieze calitatea mărfurilor;
 12. Să elaboreze mecanismele de asigurare a calității mărfurilor;
 13. Să posede etică și morală superioară;
 14. Să fie capabil să renoveze și să îmbunătățească de sine stătător cunoștințele în domeniile merceologiei, comerțului, economiei etc.;
 15. Să fie capabil să creeze o atmosferă calmă, sănătoasă în colectiv și în relațiile de muncă;
 16. Să fie capabil să asigure și să gestioneze utilizarea eficientă a resurselor materiale și financiare;     
 17. Să fie capabil să selecteze și să prelucreze informația, să aplice metode cantitative și calitative de analiză a informațiilor;
 18. Să organizeze un sistem informațional dinamic și eficient;
 19. Să fie capabil să elaboreze o lucrare aplicativă pentru soluționarea unei probleme în domeniu merceologiei sau comerțului;
 20. Să fie capabil să coordoneze și să finalizeze realizarea proiectului.
SPECIALITATEA  Tehnologia și Managementul Alimentației Publice

Pentru pregătirea specialiștilor de înaltă calificare în domeniul alimentației publice ASEM dispune de următoarele laboratoare: Chimie alimentară, microbiologie, sanitarie și igienă, fizică, merceologie a produselor alimentare de origine vegetală și animalieră, laboratoare pentru prepararea produselor culinare , patiserie și cofetărie, două cantine, un restaurant și o pițerie, centre de practică în restaurantele din mun. Chișinău.

Specialitatea „Tehnologie şi managementul alimentaţiei publice” oferă: o pregătire profesională, plurivalentă la ciclu I (licenţă), necesară pentru activitatea profesională  în componenţa întreprinderilor alimentaţiei publice ce activează în domeniul producerii preparatelor culinare şi articolelor de patiserie – cofetărie în domeniul: organizării deserviri consumatorilor şi prestării serviciilor suplimentare.

Pe parcursul studiilor la specialitatea „Tehnologie şi managementul alimentaţiei publice” se vor obţine competenţele profesionale necesare prin studierea următoarelor discipline - Bazele teoretice ale tehnologiei produselor alimentaţiei publice, Tehnologie  produselor alimentaţiei publice, Tehnologie produselor de patiserie şi cofetărie, Organizarea şi managementul alimentaţiei publice, Utilaj tehnologic, Controlul tehno–chimic, Microbiologia, igiena şi sanitaria, Proiectarea tehnologică a UAP, Bazele construcţiei şi amenajării UAP, şi altele.

Absolvenţii acestei specialităţi vor avea pregătirea necesară pentru a elabora proiecte pentru toate unităţile alimentaţiei publice, vor fi capabili să elaboreze meniuri, programe de producere pentru fiecare secţie şi tip de întreprindere, să asigure calitatea produselor culinare din punct de vedere tehnologic, să efectueze la un nivel înalt organizarea deserviri a banchetelor de protocol şi celor neoficiale, vor avea pregătirea necesară pentru prepararea, decorarea (ornarea) şi servirea preparatelor culinare.

În instruirea specialiștilor la această specialitate se urmărește:

 • dezvoltarea spiritului de responsabilitate şi autonomie faţă de abordarea şi rezolvarea unor proiecte şi activităţi din domeniul agroturismului şi alimentaţiei publice, în concordanţă cu stadiul actual şi necesităţile de dezvoltare a acestora în Republica Moldova;
 • inducerea capacităţii de sintetizare a cunoştinţelor acumulate în domeniul alimentației publice şi de a sesiza direcţiile de dezvoltare ale specializării;
 • dezvoltarea unor abilităţi cognitive referitoare la evaluarea criticăa domeniului alimentației publice, precum şi la formularea de alternative interpretative asupra rezultatelor respective;
 • cunoaşterea şi însuşirea celor mai noi realizări a unităţilor de alimentaţie publică, în special a problemelor legate de tehnică şi tehnologia producerii alimentelor ecologice, toate încadrate în conceptul păstrării valorilor culturale şi tradiţiilor;
 • dezvoltarea competenţelor specifice şi complementare la viitorii specialişti;
 • pregătirea de specialişti în problemele managementului calităţii produselor alimentare şi sistemelor tehnice caracteristice alimentației publice.

Oportunităţile de angajare în câmpul muncii:

Competenţele şi abilităţile dobândite la specialitatea „Tehnologia şi managementul alimentaţiei publice”, asigurarea absolvenţilor oportunităţi de carieră compatibile cu profesia de inginer-tehnolog în toate tipurile de întreprinderi de alimentaţie publică şi instituţie din ţară.

Locurile de muncă ce pot fi ocupate cu precădere, sunt:

 • Tehnolog , bucătar, în toate tipurile de întreprinderile alimentaţiei publice,
 • Tehnolog în departamentele alimentaţiei publice,
 • Şef de producere,
 • Metrd`hotel/ administrator,
 • Inginer tehnolog la instituţiile, firmele de proiectare,
 • Laborant tehnolog în cadrul laboratoarelor tehnologice,
 • Asistent de cercetare în domeniul alimentaţiei publice.

Specialistul licenţiat în „Merceologie şi  Comerţ” se pregăteşte pentru următoarele tipuri de activitate:

 1. studierea şi analiza sortimentului producţiei în sfera producerii şi mărfurilor în sfera circulaţiei;
 2. studierea şi analiza nivelului calităţii producţiei în sfera producerii şi mărfurilor în sfera circulaţiei;
 3. determinarea, aprecierea şi estimarea nivelului calităţii producţiei în sfera producţiei şi mărfurilor în sfera circulaţiei;
 4. studierea, estimarea şi determinarea volumului cererii de mărfuri a consumatorilor;
 5. organizarea şi desfăşurarea comercializării şi promovării mărfurilor pe piaţă;
 6. organizarea şi efectuarea păstrării mărfurilor.