Academia de Studii Economice a Moldovei
Facultatea Business și Administrarea Afacerilor


Facultatea de Business și Administrarea Afacerilor a fost implicată în realizarea mai multor proiecte TEMPUS /ERASMUS + din cadrul ASEM:

2017 - 2020
585353-EPP-1-2017-1-RO-EPPKA2-CBHE-JP
Reinforce Entrepreneurial and Digital Skills of students and teachers to enhance the modernization of higher education in Moldova (ReSTART)
Obiectivele specifice ale proiectului
 • Evaluarea nevoilor în educația antreprenorială și digitală ale studenților, profesorilor și întreprinderilor locale de afaceri, cercetare și societate civilă.
 • Modernizarea educației antreprenoriale în cinci universități din Moldova, în conformitate cu cele mai bune practici ale Uniunii Europene, prin captarea așteptărilor pieței locale și valorificarea metodei TIC, a activităților de predare și învățare combinate.
 • Extinderea potențialului educației inovatoare și actualizate, bazate pe instituționalizarea curriculum-ului antreprenorial din universitățile partenere din nordul, centrul și sudul țării.
 • Folosirea schimburilor transnaționale de cunoștințe și promovarea co-creării de cunoștințe antreprenoriale pentru a stimula inovația și stimularea pieței afacerilor locale din partea nordică, centrală și sudică a țării.
Site-ul proiectului
2015 -2019
561884-EPP-1-2015-1-DK-EPPKA2-CBHE-JP
Introducing Problem Based Learning in Moldova: Toward Enhancing Students' Competitiveness and Employability (PLBMD)
Obiectivele specifice ale proiectului
 • Elaborarea, testarea și implementarea curriculumului pentru 6 programe de studii (ASEM – programul de studii Business și Administrare) în baza metodologiilor de predare noi, inclusiv a metodologiei învățării bazate pe probleme (PBL), învățării bazate pe întrebări (EBL) și simulări la 6 universități din Moldova;
 • Instruirea personalului academic și managementului universitar în domeniul metodologiilor PBL și EBL, abordării rezultatelor învățării și a practicilor bazate pe TIC;
 • Asigurarea implicării părților interesate din sector, industrie și piața forței de muncă
 • Exploatarea capacităților noilor metodologii cu privire la atragerea și menținerea studenților defavorizați din familii fără studii academice;
 • Diseminarea rezultatelor proiectului și utilizarea noilor abordări pedagogice în procesul de modernizare a programelor de studii ulterioare;
 • Asigurarea durabilității metodologiei PBL pentru dezvoltarea strategică a universităților și actualizarea continuă a competențelor personalului;
 • Cooperarea și coordonarea activităților proiectului cu proiecte extinse UE / Erasmus+ în Republica Moldova.
Site-ul proiectului
2012 - 2015
530740-TEMPUS-1-2012-1-DK-TEMPUS-SMGR
Enhancing University Autonomy in Moldova (EUniAM)
Impactul proiectului
 • Lansarea propunerilor legislative privind autonomia academică,organizatorică, financiară şi de personal prin: i) elaborarea metodologiei de colectare, analiză şi interpretare a datelor colectate, ii) propunerea cadrului autonomiei universitare pentru Moldova; iii) efectuarea audierilor publice privind cadrul propus;
 • Instruirea personalului administrativ din universităţile partenere în domeniul autonomiei universitare;
 • Optimizarea/ reorganizarea internă a universităţilor partenere;
 • Actualizarea documentului Charta universitară a instituţiilor de învăţământ superior, incluzând componenta de autonomie universitară;
 • Participarea la elaborarea Codului Educaţiei (componentele ce ţin de autonomia universitară);
 • Instituirea Consiliului Ştiinţific drept un nou organ de guvernare în universităţi;
 •  Propunerea unui proiect legislativ “Restructurarea sectorului învăţământului superior în Republica Moldova”, care prevede diminuarea numărului de universităţi; divizarea şi separarea responsabilităţilor de management de cele de guvernare; fortificarea activităţilor de cercetare; introducerea indicatorilor de performanţă pentru monitorizarea activităţilor de cercetare şi predare; finanţarea universităţilor pe două direcţii: predare şi cercetare.
Site-ul proiectului
530349-TEMPUS-1-2012-1-FR-TEMPUS-JPHES
Inter-university Start-up centers for students’ innovations development & promotion  (SUCSID)
Impactul proiectului
 • Crearea Centrului Regional Start-up la ASEM şi a Centrului de iniţiativă pentru tineret la Universitatea de Stat din Comrat;
 • Elaborarea a 5 cursuri online în 3 limbi, adaptate la necesităţile locale şi plasarea lor pe platforma MOODLE;
 • Instituirea unei reţele interactive informaţional-analitică internaţională pentru proiecte inovaţionale;
 • Crearea portalului web de comunicare pentru Centrele de Start-Up şi e-platformă pentru învăţământul la distanţă;
 • Organizarea testelor Start-up pentru evaluarea ideilor inovaţionale de business în cadrul universităţilor;
 • Semnarea unui acord de cooperare între ASEM şi Incubatorul de Business din Soroca.
2011 - 2014
516597-Tempus 1-2011-1-FR
Création réseau universités thématiques en  Sciences appliquées et Sciences économiques en Moldavie
Impactul proiectului
 • Crearea reţelei inter-universitare pentru studii on-line MOODLE şi plasarea a 400 de cursuri pe platformă;
 •  Crearea şi echiparea sălilor pentru instruirea la distanţă;
 • Formarea a 40 de cadre didactice în tehnologia educaţiei la distanţă;
 • Utilizarea cursurilor on-line de studenții;
 • Elaborarea materialului „Bunele practici de instruire online”.
   
2008- 2012
144544 – TEMPUS- 2008- FR-JPHES
Développement de partenariats avec les entreprises en Moldavie
Impactul proiectului
 • Modificarea şi adaptarea planurilor şi programelor de studii pentru Licenţă şi Masterat conform cerinţelor pieţei muncii;
 • Crearea Centrelor de formare continuă şi Centrelor de antreprenoriat şi incubare a întreprinderilor de tip start-up în cadrul universităţilor partenere locale;
 • Inaugurarea Centrului de transfer tehnologic pentru industria laptelui şi a cărnii la Universitatea Tehnică a Moldovei;
 • Publicarea studiului Dezvoltarea de parteneriate cu întreprinderile din Moldova - bune practici şi a altor 24 de lucrări tematice;
 • Semnarea a zeci de acorduri de colaborare cu întreprinderile de resort;
 • Elaborarea a peste 10 regulamente, acte normative şi ghiduri referitoare la plasarea studenţilor în câmpul muncii, planificarea carierei etc.
144920-TEMPUS-1-2008-1-FR-TEMPUS - JPCR
MOdernisation et DEveloppement des Cours Professionnalisés (MODEP)
Impactul proiectului
 • Actualizarea şi ajustarea planurilor de studii la Licenţă şi Masterat ale instituţiilor partenere pentru aplicarea conceptului de diplomă dublă;
 • Mobilităţi de studii în Franţa pentru studenţi şi obţinerea primelor diplome duble;
 • Dotarea sălilor de curs şi laboratoarelor cu echipament performant.
144790 – TEMPUS – 2008 – RU - JPCR
Création de 4 Ecoles Hôtelières Superior d`Application (ESHA)
Impactul proiectului
 • Elaborarea a 7 curriculumuri, dintre care 5 pentru învăţământul secundar şi
 • 2 pentru învăţământul superior (Licenţă şi Masterat);
 • Lansarea cursului de Masterat în Gestiunea Hotelieră;
 • Dotarea bibliotecilor şi sălilor de curs cu literatură şi echipament
 • performant;
 • Elaborarea şi publicarea materialelor didactice şi pedagogice;
 • Semnarea contractelor de colaborare cu diferiţi agenţi economici din
 • turism şi industria hotelieră;
 • Instruirea cadrelor didactice prin mobilităţi de perfecţionare;
 • Crearea Şcolii Superioare de Aplicaţie în domeniul hotelier în cadrul Academiei de Studii Economice a Moldovei.