Dacă studii economice - atunci la ASEM
VINO la ASEM, FII STUDENTUL NOSTRU!

Gutium Victoria
director adjunct pentru instruire
grad managerial I
prof. Chimie, gr. didactic superior

" Noţiunile de profesor şi elev vor fi înlocuite odată  frumos prin cele de OM şi OM".
Lucian Blaga
 

Procesul educaţional presupune performanţe, căutări şi devotament, ascensiunea  vizează nu atît cantitatea, cît calitatea instruirii. Reforma curriculară, ca proces de studiu  centrat pe elev şi pe formarea de competenţe, se realizează prin instruirea metodică în cadrul atelierelor Consiliului Metodico-Ştiinţific, organizarea şi desfăşurarea   activităţilor în cadrul decadelor şi promovarea experienţei profesorilor cu vocaţie. Programele educaţionale aplicate corespund nivelului IV al Clasificării Internaţionale Standard a Educaţiei. Traseul instructiv include componentele: - de formare a abilităţilor şi competenţelor generale; - de orientare socioumanistică; - fundamentală; - de specialitate, care întrunesc atît cursuri obligatorii, opţionale cît şi la libera alegere. Aceasta îi asigură fiecărui elev posibilitatea de a se forma ca specialist într-un anumit domeniu conform Clasificatorului ocupaţiilor din Republica Moldova. Învăţămîntul se desfăşoară în conformitate cu planurile de studii, programe de formare profesională tehnică postsecundară, conform unui orar constant. Întregul proces decurge în concordanţă cu noul Cod al Educaţiei, cu Regulamentul de organizare şi desfăşurare a procesului didactic în învăţămîntul profesional tehnic postsecundar.

Educaţia este asigurată de profesori cu  înalt grad de pregătire, mulţi fiind autori de manuale, cărţi, culegeri de teste editate, suporturi de curs la mai multe discipline ,  etc. Activitatea didactică pentru cei 1728 de elevi din CNC al ASEM în anul de învăţămînt 2014-2015 este asigurată de 85 cadre didactice titulare (13 cadre didactice cu grad superior, 19 cadre didactice deţin gradul didactic întîi, 42 cadre didactice deţin gradul didactic doi, care anual se înscriu la cursuri de formare continuă ) şi 35 cumularzi deţinători de grade ştiinţifice şi didactice ( 7- doctori în economie, 1 - doctor în ştiinţe matematice, 1-grad didactic superior, 1-grad didactic întîi, 6 profesori - grad didactic doi).

Întru o motivaţie sporită a performanţelor şcolare elevilor cu rezultate bune la învăţătură precum şi celor dezavantajaţi social li se acordă burse:

  • Bursa Preşedintelui RM, Oroşan Irina , grupa CON-111, 845 lei;
  • Bursa " Gaudeamus", Matei Gabriela,  grupa CON-111,  730 lei;
  • Bursa Senatului ASEM, Jardan Tatiana, grupa TUR-111, 700lei;
  • Bursa " Ion Covrig", Ţîbîrnă Livia, grupa  CON-113, 800 lei.

Categoria I, 43 elevi - 510 lei;   Categoria II, 85 elevi - 420 lei;    Categoria III, 300 elevi - 380 lei; Numărul de burse sociale, 260 lei, constituie 10% din numărul total de burse.

Formarea continuă

Calitatea serviciilor educaţionale  prestate  este condiţionată de nivelul instruirii cadrelor didactice la instituţiile specializate din ţară  cît şi din străinătate.

Datele statistice ale rezultatelor  atestării profesorilor în ultimii 3 ani de activitate sunt:

Anul de învăţămîntNr. de profesori titulariConferirea graduluiConfirmarea gradului
superiorIIIsuperiorIII
2011-2012 87 1 3 7 5 4 1
2012-2013 89 - 4 13 - 1 5
2013-2014 85 2 1 5 1 1 3
3 manageri - 2 1 - - -
Activitatea metodică

Activitatea metodică este orientată spre formarea profesională a fiecărui cadru didactic, spre dezvoltarea potenţialului creativ, ce contribuie la sporirea calităţii şi eficienţei procesului educaţional. Au fost elaborate un şir de materiale didactice , s-au editat suporturi de curs la mai multe discipline ( Fiscalitate, Audit ), au fost organizate şi desfăşurate seminare, mese rotunde, dezbateri, conferinţe, întruniri metodice.

Odată cu participarea la întrunirile metodice ale Consiliului Metodico-ştiinţific, desfăşurate lunar, profersorii dispun de o consiliere metodică eficientă. În acelaşi  context, tinerii profesori au posibilitatea cît şi avantajul să urmeze sugestiile metodico-ştiinţifice ale colegilor cu experienţă, mentorilor, astfel încadrîndu-se armonios în atmosfera colectivului pedagogic din care fac parte.