Academia de Studii Economice a Moldovei
Departamentul "Contabilitate, audit și analiză economică"

confcon 1m

Date de contact

 

mun. Chișinău, R. Moldova
str. str. Bănulescu Bodoni, 59
bloc F, et. 4, bir. 406, 407, 408, 409

 
departament.caae@ase.md

 
022-402-760 (F 407),
022-402-757 (F 407) - secretariat
022-402-759 (F 407) - șef-departament
022-402-814 (F 406), 022-402-860 (F 407), 022-402-758 (F 408), 022-402-762 (F 409) cadrele didactice a departamentului

MONOGRAFII

LUCRĂRI ŞTIINŢIFICE - MONOGRAFII
2018 BAJAN M., BAJEREAN E. Contabilitatea și controlul de gestiune în entitățile producătoare de mobilă. Monografie. Editura: Chișinău ASEM, 2018, 175.
ISBN978-9975-75-911-3.
2017 BÎRCĂ A. Controlul de gestiune în optimizarea performanței entității. Editura: Iași Tipo Moldova, 2017, 220 p.
ISBN 978-606-676-963-1.
2015 BUCUR V., BĂDICU G. Contabilitatea rezultatelor financiare și performanța entităților de telecomunicații. Monografie. Editura: Chișinău ASEM, 2015, 303 p. ISBN 978-9975-75-765-2.
ȚURCANU V., MIHAILA S. Contabilitate de gestiune & Control de gestiune (în industria prelucrătoare). Monografie. Editura: Chișinău ASEM, 2015, 231 p. ISBN 978-9975-75-740-9.
2014 COBZARI L., ERHAN L. Strategii financiare de dezvoltare a întreprinderilor mici și mijlocii, Chișinău, INCE, 2014, - 200 p, ISBN 978-9975-4185-9-1,12,10 c.a.
2012 ŞTAHOVSCHI A., SOLTAN A., DIMA G. Monografie. Aspecte ale reglementării activității bancare. Editură: București: Semne, 2012. 274 p.   
ISBN 978-606-15-0164-9.
2011 BUCUR V., CUȘMĂUNSĂ R. Contabilitatea consumurilor și cheltuielilor aferente lucrărilor de cercetare-dezvoltare. Monografie. Editura: Chișinău ASEM, 2011, 268 p. ISBN978-9975-75-561-0.
LAPIȚKAIA L. Аудит: углубленный курс. Monografie. Editură: Chișinău ASEM, 2011, 359 p. ISBN 978-9975-75-557-3
2010 MUNTEAN N., BALANUȚĂ V. Analiza şi evaluarea riscurilor la nivel de întreprindere: aspecte teoretice şi aplicative. Monografie. Editura: Chişinău ASEM, 2010. 207 p. ISBN 978-9975-75-500-9.
SAJIN I. NEDERIȚA A. Probleme ale contabilității și auditul decontărilor comerciale. Monografie. Editura: Chișinău ASEM, 2010, 231 p.
ISBN978-9975-75-524-5.
2009 BUCUR V., ŞEVCIUC T. Contabilitatea resurselor naturale și a exploatării acestora. Monografie.Editura: Chișinău UASM, 2009. 223p.
ISBN 978-9975-64-182-1.
2008 BUCUR V., TODOROI L. Учет биологических активов. Monografie. Editura: Chișinău UASM, 2008. 254 p. ISBN 978-64-1171-3
2007 NEDERIŢA A. Contabilitatea veniturilor şi cheltuielilor întreprinderii: teorie şi practică. Monografie. Editura: Chişinău ASEM, 2007, 300 p.
ISBN 978-9975-75-220-6
2002 BUCUR V. Учет нематериальных активов. Monografie. Editura: Chișinău    Cartier, 2002, 316 p. ISBN 9975-79-175-1.
LUCRĂRI ŞTIINŢIFICE – COLOCVIU ȘTIINȚIFIC
2015 Abordări teoretice și practice ale contabilității moderne. Colectiv de autori, Coordonator GRIGOROI L.Chișinău, 2015. 370 p. ISBN 987-9975-127-40-0

MANUALE

LUCRĂRI ŞTIINŢIFICO-METODICE ŞI DIDACTICE - MANUALE
2017 Contabilitatea întreprinderii. Colectiv de autori, Coordonator GRIGOROI L. Manual. Editura: Chișinău Cartier, Ediția II, 2017. 632 p.
ISBN 978-9975-86-139-7.
2016 BUCUR V., GRAUR A., Contabilitatea impozitelor. Teorie și practică. Manual. Editura: Chișinău ASEM, 2016. 618 p. ISBN 9789975758307.
2015 BĂDICU G., MIHAILA S., AVORNIC A. Contabilitatea managerială. Manual. Editura: Chișinău Învățătorul modern, 2015. 277 p. ISBN: 978-9975-3038-8-0.
GRIBINCEA A., GANEA V., GRIBINCEA C., ERHAN L., TIGANU A. International Finance, ed. Complexul Editorial al INCE, Chişinău, 2015, 334 p., ISBN 978-9975-3032-7-9, 26, 25 c.a.
2011 Analiza rapoartelor financiare. Colectiv de autori, Coordonator ŢIRIULNICOVA N.,  Ed. A II-a, revăzută. – Ch.: Asociaţia Obştească  „ACAP RM”, 2011. – 400p. ISBN 978-9975-78-995-0.

LUCRĂRI METODICO-DIDACTICE

LUCRĂRI METODICO-DIDACTICE
2019 BADICU G., MIHAILA S. Bazele contabilităţii. Editura: Chișinău ÎS Tipografie centrală, 2019., 224 p., ISBN 978-9975-146-93-7.
2018 CAUŞ, Lidia, RATCOV, Maria, IACHIMOVSCHI, Anatolie. Audit intern: note de curs. Editura Chişinău: ASEM, 2018, 117 p. ISBN 978-9975-75-929-8.
2017 LAPIȚKAIA L. Сборник тестов, задач, ситуаций по бухгалтерскому учету налогов. Editura: Chișinău ASEM, 2017, 153 p. ISBN 978-9975-75-815-4
NEDERIŢA A., GRABAROVSCHI L., POPOVICI A. Финансовый учет. Учебное пособие, часть I. Editura: Chişinău ASEM, 2017, 259 p.
ISBN 978-9975-75-850-5
ȚIRIULNICOVA N., MUNTEAN N., Financial Statment Analysis: Course notes. Chișinău, ASEM, 2017. -96 p. ISBN 978-9975-75-884-0
2016 Aplicații la contabilitatea financiară – I. Colectiv de autori, Coordonator POPOVICI A. Editura: Chișinău ÎS Tipografie centrală, 2016. 176 p.
ISBN 978-9975-75-779-9.
Aplicații la contabilitatea financiară – II. Colectiv de autori, Coordonator POPOVICI A. Editura: Chișinău ÎS Tipografie centrală, 2016. 196 p.
ISBN 978-9975-75-779-9.
BAJEREAN E., MELNIC G., ŢUGULSCHI IU,. BUGAN C. Contabilitatea în comerț: conform noilor reglementări contabile. Editura: Chișinău ASEM, 2016, 310 p. ISBN 978-9975-53-613-4.
MIHAILA S., BĂDICU G., AVORNIC A. Aplicații la bazele contabilității. Lucrarea metodico-didactică. Editura: Iași Vasilianna_98, 2016. 190 p.
ISBN 978-9731-165-172.
2015 CARAMAN S., CUŞMĂUNSĂ R. Contabilitatea managerială. Note de curs. Editura: Chișinău Tipografie centrală, 2015, p. 188. ISBN 978-9975-53-454-3.
GRUMEZA D.  Expertiza contabilă: note de curs. Editura: Chișinău s. n. 2015, 91 p. ISBN978-9975-120-79-1.
LAPIȚKAIA L. Аудит: учебное пособие. Editura: Chișinău ASEM, 2015, 409 p. ISBN 978-9975-75-730-0.
MIHAILA S., ERHAN L. Bazele contabilității: teste – grilă, situații spre rezolvare, sarcini de reflecție pentru lucrul individual, ed. Cavaioli, Chișinău, 2015, 150 p., ISBN 978-9975-59-140-9, 7,8 c.a.
NEDERIŢA A., PRISACAR T. Particularităţile organizării managementului financial şi contabilităţii în organizaţiile necomerciale. Ghid practico-didactic. Ediţia II. Editura: Chişinău Bons Offices, 2015, 328 p. ISBN 978-9975-87-048-1
NEDERIŢA A., PRISACAR T. Особенности организации финансового управления и бухгалтерского учета в некоммерческих организациях. Практическо-методическое руководство. Издание 2-е. Editura: Chişinău Bons Offices, 2015, 384 p.
ISBN 978-9975-3126-1-5.
ȚURCANU V., GOLOCIALOVA I. Raportarea financiară conform standardelor internaționale: lucrare metodică și practică (în baza unui exemplu integral). Editura: Chișinău s. n. 2015, 449 p. ISBN978-9975-129-13-8.
ГЕДРОВИЧ О. Основы бухгалтерского учёта: краткий курс лекций. Editura ASEM, Chișinău 2015,76 p. ISBN: 978-9975-75-719-5
2014 CARAMAN S., CUŞMĂUNSĂ R. Caiet de lucrări practice la disciplina Contabilitatea managerială (probleme, teste, criptograme). Editura: Chișinău Tipografia Centrală, 2014. ISBN 978-9975-53-290-7.
CAUŞ L., IACHIMOVSCHI A., RATCOV M. Auditul intern. Note de curs. Editura: Chișinău Tipografia Centrală, 2014, 108 p. ISBN 978-9975-53-382-9.
Contabilitatea întreprinderii: teste și exerciții. Colectiv de autori, Coordonator LAZARI L. Editura: Chișinău ASEM, 2014. 169 p. ISBN 978-9975-75-713-3.
NANI M. Culegeri de probleme și teste la disciplina contabilitatea în instituțiile publice. Editura: Chișinău USM, 2014. 188 p. ISBN 978-9975-71-141-8.
NANI M. Бухгалтерский учет в публичных учреждениях. Editura: Chișinău USM, 2014. 176 p. ISBN 978-9975-71-148-7.
2013 BAJEREAN E., MELNIC G., ŢUGULSCHI I., BUGAN C. Contabilitatea în comerț. Editura: Chișinău Tipografia Ericon, 2013. 290 p.
ISBN 978-9975-4360-7-6.
BAJEREAN E., MELNIC G., ŢUGULSCHI I., BUGAN C. Practicum la disciplina Contabilitate în comerţ. Editura: Chișinău Ericon, 2013, 106 p.
ISBN 978-9975-4254-1-4.
CURAGĂU N. Contabilitatea și fiscalitatea avocaților. Îndrumar pentru avocați. Asociația Avocaților Americani Inițiativa pentru Supremația Legii, februarie – martie 2013.
NANI M. Contabilitatea în instituțiile publice. Editura: Chișinău CEPUSM, 2013, 200 p. ISBN 978-9975-71-404-4.
NANI M. Culegeri de probleme și teste la disciplina Contabilitatea în instituțiile publice. Editura: Chișinău CEP USM, 2013. 184 p. ISBN 978-9975-71-145-1.
NEDERIŢA A., PRISACAR T. Particularitățile organizării managementului financiar și contabilității în organizațiile necomerciale. Ghid practico-metodic. Editura: Chișinău Bons Offices, 2013. 336 p. ISBN 978-9975-44-68-5-3.
2012 BAJEREAN E., MELNIC G., ŢUGULSCHI IU. Сборник задач по бухгалтерскому учету в торговле. Editura: Chișinău ASEM, 2012. 173 p. ISBN 978-9975-75-600-6.
GOLOCIALOVA I., ŢURCANU, V. Situații financiare consolidate. Editura: Chișinău ASEM, 2012. 190 p. ISBN 978-9975-75-591-7.
GRIGOROI L. LAZARI L. Bazele contabilității. Editura: Chișinău. Cartier, 2012. ISBN 978-9975-79-743-6.
NANI M. Culegeri de probleme și teste la disciplina Contabilitatea în instituțiile publice. Editura: Chișinău CEP USM, 2012. 188 p. ISBN 978-9975-71-277-4.
GOLOCIALOVA I., ŢURCANU, V. Situații financiare consolidate. Editura: Chișinău ASEM, 2012. 190 p. ISBN 978-9975-75-591-7.
2011 BAJEREAN, E. Бухгалтерский учет в торговле. Editura: Chișinău ASEM, 2011, 332 p. ISBN 978-9975-75-576-4.
CARAMAN S., CUŞMĂUNSĂ R. Contabilitatea managerială. Curs universitar. Editură: Chișinău Tipografia Centrală, 2011. ISBN 978-9975-78-965-3.
Contabilitatea întreprinderii. Colectiv de autori, Coordonator GRIGOROI L. Note de curs. Editura: Chișinău Cartier, Ediția I, 2011. 508 p.
ISBN 978-9975-79-703-0.
GOLOCIALOVA I., ŢURCANU V Консолидированная финансовая отчетность. Editura: Chișinău ASEM, 2011. ISBN 978-9975-75-583-2.
GOLOCIALOVA I., ŢURCANU V Консолидированная финансовая отчетность. Editura: Chișinău ASEM, 2011. ISBN 978-9975-75-583-2.
LAPIŢKAIA, L. Аудит: углубленный курс. Editura: Chișinău ASEM, 2011, 359 p. ISBN978-9975-75-557-3.
MUNTEAN N. A didactic and aplicativ course in Economic and Financial Analysis for English learning students. Ediţia a II – a. Chişinău [online]. 2011, 113 p.
2010 BÎRCA A. Contabilitatea în entitățile publice. Editura: Chișinău ASEM, 2010, 114 p. ISBN978-9975-75-503-0.
BÎRCA A. Practicum la contabilitatea în entitățile publice. Editura: Chișinău ASEM, 2010, 76 p. ISBN978-9975-75-502-3.
ŞTAHOVSCHI A., FRECĂUŢEANU A., CHIŞLARU A. Contabilitatea financiară și de gestiune. Editura: Chișinău UASM, 2010, 353 p.
ISBN 978-9975-4098-1-0.
2009 DIMA M., GRIGOROI L. Mezdunarodnye standarty finansovoI otcëtnosti: prakticeskoe primenenie dlâ rukovoditelej i buhgalterov. Editura: Chișinău Universul, 2009, 320 p. ISBN978-9975-47-033-9.
GRIGOROI L. BÂRCĂ A. Ghid la contabilitatea întreprinderii. Editura: Chișinău ASEM, 2009. ISBN 978-9975-75-476-7.
GRIGOROI L. DIMA M. МСФО: Практическое применение для руководителей и главных бухгалтеров. Editura: Chișinău Universul, 2009. ISBN 978-9975-47-033-9.
GRIGOROI L. LAZARI L. Bazele teoretice ale contabilității. Ediție revăzută și completată. Editura: Chișinău Cartier, 2009. ISBN 978-9975-79-552-4.
ŢURCANU, V., BOSTAN, I. Instituția Curții de Conturi din România și Republica Moldova, în contextul european. Editura: Iași: Alfa, 2009. 156 p.
2008 BAJEREAN E., MELNIC G., ȚIGULISCHI I. Contabilitate în comerț: aplicații și teste. Editura: Chișinău ASEM, 2008, 216 p. ISBN978-9975-75-423-1.
BULBOCEAN O., PLEŞCA S. Contabilitatea în instituțiile publice: teste, probleme, studii de caz. Editura: Chișinău Editerra Prim, 2008, 269 p.
ISBN978-9975-9801-5-9.
GRAUR A., RATCOV M. Practicum la contabilitatea impozitelor. Editura: Chișinău ASEM. 2008, 270 p. ISBN978-9975-75-386-9.
GRIGOROI L. DIMA M. Аудит: Обзорные вопросы, ситуации, тесты. Editura: Chișinău ASEM, 2008. ISBN 978-9975-75-409-5.
HAREA R., BULBOCEANU O., PLEȘCA S. Contabilitatea în comerț: teste, probleme, studii de caz. Editura: Chișinău Editerra Prim, 2008, 106 p.
ISBN978-9975-9801-3-5.
LAPIȚKAIA L. Аудит. Editura: Chișinău Tipografia centrală, 2008, 224 p. ISBN 978-9975-78-649-2
LAZARI L. Particularitățile contabilității în societățile de asigurări (lucrare didactică și practico-aplicativă în domeniul contabilității din activitatea de asigurare). Editura: Chișinău ASEM, 2008, 359 p.
ISBN978-9975-75-420-0.
ŢURCANU V., IACHIMOVSCHI A. Бухгалтерский учет: теоретическое руководство и практические задания: (учеб.-метод. работа). Editura: Chișinău ASEM, 2008. 129 p.
2006 LAPIȚKAIA L. Контроль и Аудит. Editura: Chișinău Cartier, 2006, 192 p. ISBN 978-9975-79-394-0