Academia de Studii Economice a Moldovei
Facultatea "Economie Generală și Drept"

Date de contact

 

MD-2012, Chișinău, R. Moldova
str. Bănulescu-Bodoni, 61,
bloc A, birou 610-611

 
egd@ase.md

 
 (22) 402 776
(22) 402-713
Ce reprezintă punctele credite?

Creditul sau numărul de credite reprezintă un punctaj asociat fiecărei discipline de studiu şi este proporțional cu volumul de muncă necesar studentului pentru a promova disciplina, cuprinzând, atât activitățile desfăşurate în mod organizat (cursuri, seminarii, lucrări practice de laborator, proiecte, stagii practice, participarea la procesul de evaluare a cunoştințelor dobândite), cât şi munca individuală depusă pentru asimilarea cunoştințelor predate, efectuarea temelor, elaborarea referatelor şi proiectelor etc.

Astfel, unui punct credit corespund 30 ore. Dacă disciplina are 90 ore, respectiv studentul va acumul 3 puncte credite.

Importanța punctelor credite este relevantă la promovarea studenților în următorul an de studii, cînd este obligat să acumuleze un număr minim de puncte credite, precum și transferarea de la o instituție la alta se face în baza puntelor credite acumulate.

Care este diferența dintre un curs opțional și unul facultativ?

Întrucît studenții trebuie să acumuleze un anumit număr de puncte credite pe parcursul studiilor, aceștia au dreptul pe lîngă disciplinile obligatorii să aleagă și disciplini opționale – disciplini care li se propun studenților să fie alese în dependență de interesele sale (orientarea spre masterat, de exemplu). Însă totuși, studenții trebuie să aleagă una din aceste disiplini.

Disciplinile facultative, la fel sunt incluse în planul de studii, doar că sunt la libera alegere a studentului, adică suplimentar la punctele credite necesare.

Pot să-mi fac studiile la două facultăți paralel?

În cadrul ASEM studenții au posibilitatea de a studia la două facultăți paralel, dintre care una la zi și alta la frecvență redusă, doar după ce a promovat anul I de studii.

Cum poate fi obținut un loc bugetar?

Locurile pentru studii cu finanţare bugetară se scot la concurs anual, după finalizarea anului de studii în curs, inclusiv a sesiunii ordinare de vară şi realizarea integrală a planului de învăţămînt pentru anul respectiv.

La locurile pentru studii cu finanţare bugetară pot pretinde studenţii de la ciclul I – studii superioare de licenţă, admişi la studii la locurile cu finanţare bugetară, precum şi studenţii admişi la studii în bază de contract, încheiat între instituţiile de învăţămînt superior şi persoanele fizice, cu achitarea taxei pentru studii.

Concursul pentru  locurile cu finanţare bugetară se efectuează în termen de 15 zile după finalizarea anului de studii în curs (începînd cu anul întîi de studii) şi realizarea integrală a planului de învăţămînt pentru anul respectiv.

Cum pot să obțin o bursă?

Bursele sunt oferite studenților în conformitate cu performanțele academice în limita numărului de burse disponibile. Înafară de bursele oferite pentru performanțe, studenții pot beneficia de burse sociale, în cazul în care se confruntă cu anumite probleme de ordin social.

Pe de altă parte, studenții pot aplica și pentru diferite categorii de burse oferite de ASEM, Bursa Guvernului, Bursa Moldcell, Bursa Victoriabank, Bursa Familiei Sturza, etc.