Academia de Studii Economice a Moldovei
Catedra "Banci și Activitate Bancară"

Date de contact

 
http://bab.ase.md

 
MD-2005, Chișinău, R. Moldova
str. Banulescu-Bodoni, 59,
bloc F, birou 306

 
 catedrabbv@rambler.ru

 
 (022) 402-768

Pe lîngă activitatea didactică, membrii departamentului sunt implicaţi activi în cercetări ştiinţifice, realizate atît prin proiecte individuale, cît şi proiecte de grup.

LISTA cercetătorilor ştiinţifici a Departamentului „Marketing şi Logistică”
Nr.d/oNumele, prenumeleAnul naşteriiSpecialitatea
(denumirea şi cifrul)
Gradul şi titlul
ştiinţific,
anul conferirii
Bază/
cumul
Funcţia, telefon
1 Savciuc Oxana 1977 08.00.06
Marketing; logistică
Doctor în ştiinţe economice - 2003,
conferenţiar universitar - 2005
bază Şef departament „Marketing şi Logistică” ASEM, Conferenţiar universitar 402732
2 Belostecinic Grigore 1960 08.00.06
Marketing; logistică
Doctor habilitat în ştiinţe economice - 1999,
profesor universitar-2000
bază Rector, ASEM, profesor universitar, 224128
3 Mitniţcaia Lidia 1959 08.00.06
Marketing; logistică
Doctor în ştiinţe economice-1995,
conferenţiar universitar 1998
bază Conferenţiar universitar,
402816
4 Cristafovici Profira 1959 08.00.06
Marketing; logistică
Doctor în ştiinţe economice - 1999,
conferenţiar universitar – 2001
bază Conferenţiar universitar
402816
5 Cartavîh Tatiana 1950 08.00.25 Economia, organizarea şi conducerea în comerţ şi alimentaţie publică Doctor în ştiinţe economice - 1985,
conferenţiar universitar - 1989
bază Conferenţiar universitar
402816
6 Melnic Igor 1974 08.00.06
Marketing; logistică
Doctor în ştiinţe economice - 2001,
conferenţiar universitar - 2010
bază Conferenţiar universitar
402816
7 Zgherea Georgeta 1960 08.00.05. Economie şi management în ramură şi domeniu de activitate Doctor în ştiinţe economice - 1991,
conferenţiar universitar - 2001,
bază Conferenţiar universitar
402816
8 Solomatin Ala 1961 05.19.08 – Merceologia mărfurilor nealimentare Doctor în ştiinţe economice - 1992,
conferenţiar universitar - 1998
bază Conferenţiar universitar
402816
9 Paic Mihai 1954 - Lector superior, 2005 bază Lector superior 402816
10 Saharneanu Liliana 1974 - Lector superior, 2005 bază Lector superior 402816
11 Şişcan Ecaterina 1973 - Magistru, 2002, Lector superior, 2005 bază Lector superior 402816
12 Gaugaş Tatiana 1979 - Magistru, 2003, Lector superior, 2003 bază Lector superior
402816
13 Rotaru Olesea 1983 - Magistru, 2006, Lector superior, 2013 bază Lector supeior 402816
14 Kovaliova Elena 1986 - Lector universitar, 2013 bază Lector universitar 402816

Actualmente la departamentul „Marketing şi Logistică” activează 15 cumularzi  din care: 6 – conferenţiari universitari, doctori; 6 - lector superiori,  8 lectori şi asistenţi universitari.

Cercetările ştiinţifice în cadrul departamentului au fost dedicate în special studierii pieţei imobiliare din Republica Moldova, dat fiind faptul că anume piaţa imobiliară în ultimii ani a fost unul dintre principalele domenii generatoare de venituri, şi continuă să fie chiar şi în condiţiile crizei economico – financiară în care se află Republica Moldova la momentul actual. Această temade cercetare „Piaţa imobiliară: evoluţie şi tendinţe de dezvoltare în condiţiile Republicii Moldova” corespunde temei ample de investigaţii a departamentului „Dezvoltarea intensivă a marketingului în întreprinderile comerciale şi non - profit” valabilă pentru ultimii 5 ani.

Metodologia cercetării s-a bazat în special pe documentare, utilizând de altfel şi unele metode ale cercetării de birou – observarea (personală şi cu ajutorul mijloacelor tehnice) şi metoda anchetei.

Cele mai valoroase publicaţii din ultimii ani sunt prezentate în lista ce urmează:

 • Petrovici S., Belostecinic Gr.  Marketing, Chişinău, Universitas, 1998, 380p.
 • Belostecinic Gr. Concurenţă Marketing Competitivitate. – Chişinău, ASEM. 1999, 287p. (monografie)
 • Petrovici S., Golovco V. Problemar metodic, probleme, cazuri, teste aplicative, Chişinău, ASEM, 2001
 • Belostecinic Gr., Buzichevici Caz. Parteneriatul în distribuţie, Chişinău, ASEM, 2002. (monografie)
 • Caun V., Feuraş Eu. Doctrine economice, Chişinău, ASEM 2003.
 • Savciuc O. Îndrumar metodic la cursul “Tehnici promoţionale” Chişinău:ASEM, 2006, 26p.
 • Petrovici S., Muştuc S., Golovco V. Marketing, curs universitar, Chişinău, ASEM, 2008, 288p.
 • Belostecinic Gr. Metode şi tehnici de scalare în cercetările de marketing, Chişinău, Editura ASEM, 2008, 88p.
 •  CHIRIAC, L.; CAUN, V.; Marketingul rural şi atractivitatea investiţională a localităţii. Chişinău, ASEM, 2013, 190 p., 7,0 c.a. ISBN 978-9975-75-653-2.
 • BELOSTECINIC, Gr.; LARIUȘIN, I., CRUPNOV, R., Маркетинговые/ Бенчмаркинговые исследования конкуренции. Chişinău, ASEM, 2014, 285 p., ISBN 978-9975-75-677-8.
 • CHISILI S., DADU V., RAPCEA V. Научная монография. Технологические расчеты создания виноградников, садов и ягодников в Республике Молдова. Кишинев 2014, 224 pag., contribuția personală: elaborarea devizelor de cheltuieli pentru plantarea livezilor de speciile măr, păr, gutui, prun, piersic, cais, cireș, vișin pag. 90-195 (6,5 c.a.); ISBN 978-9975-62268-4.
 • РАЙЛЯН, Е., САВЧУК, О. Инновационная маркетинговая стратегия в деятельности научной библиотеки. Кишинэу: ASEM, 2015. 217 с. ISBN 978-9975-75-722-8 (Monografie)
 • GROSU, Vladimir. Adoptarea deciziilor de marketing la penetrarea pieţelor noi. - Chişinău: ASEM, 2016. - 156 p. (Monografie)
 • BELOSTECINIC, Grigore. Edificarea economiei cunoaşterii prin educaţie: monogr. colectivă/ Grigore Belostecinic, Eugenia Feuraş; Acad. de Studii Economice a Moldovei. - Chişinău: ASEM, 2016. - 277 p. :il. -Bibliogr.în subsol. -ISBN 978-9975-75-785-0.

În conţinutul lucrărilor publicate autorii tratează probleme importante în contextul dezvoltării social-economice a Republicii Moldova cum ar fi: branding-ul, concurenţă şi competitivitate în contextul integrării europene, imaginea produsului şi a întreprinderii, logistica ca factor de creştere a competitivităţii, integrarea europeană, calitatea învăţământului superior în contextul integrării europene, marketing teritorial, relaţii publice, târgurile şi expoziţiile ca tehnici promoţionale, franchising-ul pe piaţa serviciilor educaţionale, analiză strategică, marketingul în condiţiile crizei economice, marketing senzorial, etc.

Proiecte din cadrul Programului de stat

Acad.,prof.univ.,dr.hab. Gr.Belostecinic, Coordonator al Programului de Stat „Dezvoltarea competitivităţii şi creşterea economică durabilă în contextul economiei bazate pe cunoaştere, globalizării şi integrării regionale şi europene” (antrenați mai mulți membri ai departamentului)

Proiecte de inițiativă

Tema generală de investigare a departamentului „Politici și strategii de marketing actuale pe piața Republicii Moldova” (membrii departamentului).

Cu referinţă la rezultatele cercetărilor ştiinţifice ale studenţilor, putem remarca că acestea sunt fructuoase, anual fiind prezentate în cadrul Conferinţei Internaţionale a Tinerilor Cercetători din cadrul ASEM, dar şi în alte centre universitare. Activitatea ştiinţifică studenţească în cadrul departamentului Marketing şi Logistică este planificată şi realizată în cadrul Cercului Ştiinţific Studenţesc „Marketer” (condus de lector universitar Ecaterina Șișcan), care are şedinţe lunare şi în care sunt înscrişi preponderent studenţii specialităţii Marketing şi Logistică.

Anual în cadrul cercului se întrunesc în diverse activităţi circa 30 de studenţi, având drept scop major discutarea celor mai actuale probleme din domeniul marketingului contemporan, organizând mese rotunde, dezbateri, întâlniri cu reprezentanţii business-ului.