Academia de Studii Economice a Moldovei
Departamentul "Finanțe și Asigurări"

Date de contact

 

MD-2005, Chișinău, R. Moldova
str. Bănulescu-Bodoni, 59,
bloc F, birou 507

 
fa.asem@mail.ru

 
şef departament:(022) 402-771
secretariat: (022) 402-772

Disciplini obligatorii:

Disciplini opționale:

Finanţe publice (sem II)

Total ore: 90. Puncte credite: 3.
Autori: Casian Angela, conf. univ.,dr; Ignat Marselina, lect. super; Cernit Rodica, lect. super.

Disciplina ,,Finanţe publice” este de o importanţă deosebită în formarea viitorilor economişti, contribuind la formarea unui sistem de cunoştinţe teoretice, practice şi aplicative în domeniul finanţelor publice. Disciplina are ca scop principal pregătirea studenţilor pe problemele financiare generale şi ale finanţelor publice în special, domenii de o mare complexitate şi utilitate practică, absolut necesare pentru înţelegerea,aprofundarea şi gestionarea fenomenelor economice actuale.

La finalizarea cursului studentul trebuie să fie capabil:

la nivel de cunoaștere:
 • să explice conceptele: finanţe publice, mecanism financiar, sistem bugetar, impozit, sistem fiscal, proces bugetar, datorie publică;
 • să cunoască sursele de formare a veniturilor şi direcţiile de repartizare a cheltuielilor publice;
 • să analizeze nivelul, structura și dinamica veniturilor și cheltuielilor publice;
 • să cunoască instrumentele politicii financiare, structura sistemului financiar şi să analizeze indicatori macroeconomici bugetari.
la nivel de aplicare:
 • să utilizeze reglementările şi actele normative din domeniul financiar;
 • să calcule indicatorii privind nivelul, structura și dinamica cheltuielilor publice, indicatorii de evaluare a proportiilor datoriei publice;
 • să efectuieze un studiu de caz asupra unui aspect practic al finanțelor publice din RM.
la nivel de integrare/creativ:
 • să propună modalități de perfecționare a politicii bugetar-fiscale și monetar- valutare;
 • să propună cai de soluționare a problemelor din domeniul finanțelor publice.
Asigurări şi reasigurări (sem III)

Total ore: 120. Puncte credite: 4.
Autor: Anatolie Țugulschi, lector superior

Tranziţia la economia de piaţă diversifică şi multiplică considerabil relaţiile dintre agenţii economici supunând unui pericol sporit patrimoniul, viaţa şi integritatea corporală a persoanelor juridice şi fizice, fapt care actualizează necesitatea protejării cu ajutorul asigurărilor a bunurilor, activităţii de antreprenoriat, veniturilor, integrităţii cetăţenilor contra calamităţilor naturale, situaţiilor extremale şi accidentelor. Asemenea particularităţi ale asigurărilor, cum ar fi evaluarea riscului asigurat şi probabilitatea producerii lui, determinarea obligaţiunilor financiare al asigurătorului necesită cunoştinţe speciale şi o pregătire profesionistă. Relaţiile de asigurare specifice care se constituie între contractanţi şi societăţile de asigurare şi reprezintă subiectul ştiinţei despre asigurări obiectul de studiu al disciplinei “Asigurări şi reasigurări”.

La finalizarea cursului studenții vor fi capabili:

la nivel de cunoaștere:
 • să explice conceptele: tehnica asigurării, activitate de asigurare, contract de asigurare de bunuri, de viață, de răspundere civilă, condiții de asigurare, metode de calcul a despăgubirii, condiții de încetare a contractelor.
 • să cunoască aspectul juridic al relațiilor de asigurare
 • să analizeze volumul primelor și a despăgubirilor de asigurare pe tipuri de asigurări,
 • să analizeze condiţii de asigurare de la diferite companii de asigurare,
 • să descrie procesul de asigurare și reasigurare pe tipuri de asigurări;
la nivel de aplicare:
 • să propună noi metode de contractare a asigurărilor,
 • să iniţieze o ofertă pentru un produs de asigurare,
 • să elaboreze licența in domeniul asigurărilor;
la nivel de integrare/creativ:
 • să propună modalități de îmbunătăţire a sistemului național de asigurare,
 • să elaboreze produse de asigurare.
Fiscalitate (sem III)

Total ore: 90. Puncte credite: 3.
Autori: conf. univ.,dr. Chicu Nadejda, conf. univ.,dr. Kuzmina Olga, lector sup. Dandara Marina, lector sup. Balaban Ecaterina, lector sup. Meşter Rodica, lector sup. Bulgac Corina, lector super. Berghe Nadejda.
Programa analitică

Disciplina universitară „Fiscalitate” are ca scop formarea unui sistem de cunoştinţe teoretice, practice şi aplicative în domeniul fiscal, drept obiect de studiu al disciplinei servind necesitatea cunoaşterii şi respectării reglementărilor fiscale atât de către organele fiscale, cât şi de către contribuabili, pentru ca prin intermediul impozitelor să se poată realiza obiectivele financiare, economice şi sociale urmărite de către stat.

Astfel, studenţii vor obţine abilităţi de cunoaştere, înţelegere privind structura sistemului fiscal al Republicii Moldova în general, şi a fiecărui impozit în particular – ca un element principal al sistemului fiscal, metodele de calcul şi de percepere la buget, etc.:

În cadrul acestui curs, viitorul specialist îşi va forma competenţe, astfel încît să fie capabil:

la nivel de cunoaştere:
 • să dobândească un set de cunoştinţe teoretice privind noţiunile generale în domeniul fiscalităţii;
 • să definească conceptul şi funcţiile impozitelor, principiile şi metodele de impunere, conţinutul economic al impozitelor şi al taxelor, noţiunea de evaziune fiscală;
 • să identifice elementele impozitului pentru fiecare tip de impozit;
 • să cunoască elementele sistemului fiscal; direcţiile politicii fiscale în Republica Moldova.
la nivel de aplicare:
 • să aplice metodele de impunere pentru fiecare tip de impozit şi taxă;
 • să calculeze uzura mijloacelor fixe în scopuri fiscale; toate tipurile de impozite în conformitate cu legislaţia fiscală a Republicii Moldova; nivelul presiunii fiscale generală şi pe tipuri de impozite;
 • să întocmească dările de seamă fiscale şi să cunoască termenele de prezentare a lor;
 • să analizeze în dinamică nivelul încasărilor fiscale pe tipuri de impozite.
la nivel de integrare/creativ:
 • să determine impactul obligaţiilor fiscale asupra situaţiei financiare a plătitorului;
 • să propună căi de optimizare a politicii fiscale în Republica Moldova, căi de ameliorare a relaţiilor fiscale dintre contribuabili şi stat;
 • să dezvolte abilităţile de comunicare profesională cu colegii / echipa de lucru / privind analiza anumitor aspecte fiscale din activitatea financiară a întreprinderii, corectitudinea măsurilor de acţiune formulate.
Finanţele întreprinderii (sem IV)

Total ore: 120. Puncte credite: 4
Autori: conf. univ.,dr. Botnari N, lector sup. Tiron R.
Programa analitică

Finanţele întreprinderii cuprind relaţii economice care îmbracă forma bănească şi care apar şi se manifestă, în mod obiectiv, la nivelul întreprinderilor, în legătură cu formarea şi repartizarea fondurilor băneşti necesare procesului de producţie, în scopul obţinerii profitului maxim, satisfacerii unor nevoi sociale ale salariaţilor şi formării fondurilor financiare la dispoziţia statului de drept.

Disciplina „Finanţele întreprinderii” reprezintă disciplină obligatorie la specialitatea  Finanţe şi Bănci din cadrul Academiei de Studii Economice şi serveşte drept bază pentru studierea disciplinelor predate la ciclul II Masterat: „Managementul financiar”, „Politici financiare ale întreprinderii”, „Gestiunea riscurilor financiare”, Planificarea financiară.  Disciplina Finanţele întreprinderii este înscrisă în categoria disciplinelor opţionale la majoritatea facultăţilor din ASEM.

Disciplina „Finanţele întreprinderii are drept scop fundamental pregătirea viitorilor specialişti în sfera financiară a întreprinderilor, formarea specialiştilor competitivi pe piaţa forţei de muncă.

Prin predarea cursului universitar Finanțele întreprinderii se va urmări însuşirea, de către studenţi, a cunoştinţelor, îmbinarea aspectelor de natura teoretică cu deprinderile practice specifice domeniului financiar, formarea deprinderilor şi competenţelor profesionale.

La finalizarea cursului studentul trebuie să obţină   abilităţi de cunoaştere, de aplicare, de proiectare a  universului  financiar al întreprinderii.

La nivel de cunoaștere studentul trebuie:
 • să dobândească un set de cunoştinţe teoretice privind noţiunile generale în domeniul finanţelor întreprinderii;
 • să identifice oportunităţile de finanţare a întreprinderii
 • să însuşească criteriile de optimizare a structurii financiare a întreprinderii;
 • să cunoască metodele de studiere a proiectelor investiţionale;
 • să cunoască metodele de uzură a mijloacelor fixe;
 • să însuşească metode şi politici de gestiune a activelor curente;
 • să cunoască conţinutul economic al consumurilor, cheltuielilor şi veniturilor întreprinderii;
 • să cunoască indicatorii de apreciere a rezultatelor financiare, de apreciere a eficienţei utilizării resurselor;
 • să cunoască noţiunea, rolul şi metodele de analiză economico–financiară;
 • să cunoască tipurile de politici de dividende;
 • să însuşească conceptul şi tipuri de strategie de dezvoltare a întreprinderii, etc.
La nivel de aplicare:
 • să calculeze costul optim al capitalului;
 • să analizeze alternativele privind mobilizarea şi plasarea resurselor financiare în scopul alegerii variantei optime;
 • să calculeze uzura mijloacelor fixe existente la întreprindere prin metodele de calcul acceptat de Standardele Naţionale de Contabilitate;
 • sa calculeze necesarul de fond de rulment la întreprindere;   
 • să elaboreze raportul privind fluxul mijloacelor băneşti;
 • să analizeze rezultatele financiare şi să explice impactul factorilor interni şi externi;
 • să calculeze indicatorii lichidităţii, solvabilităţii, valorii de piaţă a întreprinderii;
 • să analizeze influenţa diferitor  tipuri de politici de  dividende asupra situaţiei financiare a întreprinderii;
 • să utilizeze tehnicile de planificare financiară a  întreprinderii.
La nivel de integrare:
 • să adopte decizii optime de finanţare şi de repartizare a profitului;
 • să adopte varianta optimă de investire;
 • să propună metode eficiente de gestiune a activelor curente şi să analizeze efectele asupra vitezei de rotaţie,
 • să propună măsuri de eficientizare a activităţii întreprinderii
 • să elaboreze bugetele financiare ale întreprinderii;
 • să previzioneze indicatorii financiari privind activitatea întreprinderii şi să elaboreze direcţii de acţiune în vederea realizării acestora. 

Însuşirea acestor competenţe se asigură printr-un complex de activităţi care cuprind: prelegeri, lecţii practice, activităţi individuale: aplicative, eseuri, elaborarea referatelor, etc.

Verificarea cunoştinţelor studenţilor se realizează prin diverse forme, precum: teste, reuşita curentă, activitatea individuală, proiecte de specialitate, examen.

Metode şi tehnici fiscale (sem IV)

Total ore: 120. Puncte credite: 4.
Autori: conf. univ.,dr. Chicu Nadejda, conf. univ.,dr. Kuzmina Olga, lector sup. Dandara Marina, lector sup. Balaban Ecaterina, lector sup. Meşter Rodica, lector sup. Bulgac Corina, lector sup. Berghe Nadejda.

Disciplina universitară „Metode şi tehnici fiscale” are ca scop formarea unui sistem de cunoştinţe teoretice, practice şi aplicative în domeniul fiscal, drept obiect de studiu al disciplinei servind necesitatea cunoaşterii şi respectării reglementărilor fiscale atât de către organele fiscale, cât şi de către contribuabili, pentru ca prin intermediul impozitelor să se poată realiza obiectivele financiare, economice şi sociale urmărite de către stat.

Astfel, studenţii vor obţine abilităţi de cunoaştere, înţelegere privind structura sistemului fiscal al Republicii Moldova în general, şi a fiecărui impozit în particular – ca un element principal al sistemului fiscal, metodele de calcul şi de percepere la buget, etc.:

În cadrul acestui curs viitorul specialist îşi va forma competenţe:

la nivel de cunoaștere:
 • să dobândească un set de cunoştinţe teoretice privind noţiunile generale în domeniul fiscalităţii;
 • să definească conceptul şi funcţiile impozitelor, principiile şi metodele de impunere, conţinutul economic al impozitelor şi al taxelor, noţiunea de evaziune fiscală;
 • să identifice elementele impozitului pentru fiecare tip de impozit;
 • să cunoască elementele sistemului fiscal; direcţiile politicii fiscale în Republica Moldova.
la nivel de aplicare:
 • să aplice metodele de impunere pentru fiecare tip de impozit şi taxă;
 • să calculeze uzura mijloacelor fixe în scopuri fiscale; toate tipurile de impozite în conformitate cu legislaţia fiscală a Republicii Moldova; nivelul presiunii fiscale generală şi pe tipuri de impozite;
 • să întocmească dările de seamă fiscale şi să cunoască termenele de prezentare a lor;
 • să analizeze în dinamică nivelul încasărilor fiscale pe tipuri de impozite.
la nivel de integrare/creativ:
 • să determine impactul obligaţiilor fiscale asupra situaţiei financiare a plătitorului;
 • să propună căi de optimizare a politicii fiscale în Republica Moldova, căi de ameliorare a relaţiilor fiscale dintre contribuabili şi stat;
 • să dezvolte abilităţile de comunicare profesională cu colegii / echipa de lucru / privind analiza anumitor aspecte fiscale din activitatea financiară a întreprinderii, corectitudinea măsurilor de acţiune formulate.
Asigurări şi protecţie socială (sem IV)

Total ore: 90. Puncte credite: 3.
Autor: conf. univ., dr. Casian Angela., lec. sup., dr. Ciobanu Natalia., lect. sup., Cernit Rodica

În contextul reformelor generale se înscrie şi reformarea sistemelor de asigurări sociale. Cursul asigură însuşirea cunoştinţelor teoretice privind formele de protecţie socială a cetăţenilor prin asigurări sociale şi modul în care se produce bunăstarea socială; obiectivele şi instrumentele de realizare a politicii sociale; veniturile şi cheltuielile BASS, precum şi a sistemului de asigurări sociale în ţările dezvoltate şi în curs de dezvoltare. Analiza indicatorilor referitori la venituri, salarii, pensii şi sărăcie permite înţelegerea tabloului general economic şi social şi prezentarea detaliată a reformelor din domeniul asigurărilor sociale.

La finalizarea cursului studenții vor fi capabili:
 • să utilizeze reglementările şi actele normative din domeniul asigurărilor sociale;
 • să dezvolte abilităţile de comunicare profesională cu echipa de lucru privind analiza anumitor aspecte din activitatea financiară, corectitudinea măsurilor de acţiune formulate;
 • să formeze judecăţi bazate pe cunoaşterea problematicii sociale-economice şi etice în cadrul muncii sau studiilor;
 • să stabilească legăturile dintre fenomenele social-economice;
 • să amplifice capacitatea de acumulare, prelucrare şi furnizare a informaţiilor social-economice la nivelul economiei autohtone şi mondiale;
 • să cunoască instrumentele politicii sociale, structura sistemului financiar şi să analizeze indicatori macroeconomici.
Gestiunea financiară a întreprinderii (sem V)

Total ore: 90. Puncte credite: 3.
Autori: Cobzari L., prof. univ.,. Botnari N. prof. univ, Băncilă N., conf. univ, Tiron R.  lector superior, Moroi T. lector superior
Programa analitică

Studierea disciplinei „Gestiunea Financiară a întreprinderii” este imperativă pentru realizarea obiectivului financiar de maximizare a profitului.

Disciplina oferă posibilitatea însuşirii unui arsenal bogat de metode şi  politici de gestiune eficientă a capitalului, a fluxurilor financiare  conjugate cu scopul realizării obiectivelor financiare ale entităţii şi sporirii contribuţiei acesteia la dezvoltarea economiei în ansamblu. Cunoaşterea cauzelor apariţiei situaţiilor de criză, a metodelor de evaluare a riscului de faliment, controlul asupra performanţei financiare  reprezintă sarcini importante ale gestiunii financiare. Astfel, studenţii vor obţine abilităţi de cunoaştere, înţelegere şi aplicare a metodelor moderne de gestionare competitivă a întreprinderilor, pentru ca în condiţii de concurenţă acerbă  acestea să poată obţine rentabilităţi înalte.

La finalizarea cursului studenții vor fi capabili:
 • să cunoască metode de gestiune a resurselor cu scopul sporirii rentabilităţii;
 • să studieze şi să aplice metodologia de evaluare a situaţiilor de criză la întreprindere în vederea prevenirii şi evitării falimentului
 • să ajusteze activitatea financiară a întreprinderii la cerinţele pieţei, să adopte decizii optime de repartizare a profitului, să analizeze rezultatele financiare şi să explice impactul factorilor interni şi externi;
 • să previzioneze indicatorii financiari privind activitatea întreprinderii şi să elaboreze direcţii de acţiune în vederea realizării acestora; 
 • să dezvolte abilităţile de comunicare profesională cu colegii / echipa de lucru / privind analiza anumitor aspecte din activitatea financiară a întreprinderii, corectitudinea măsurilor de acţiune formulate.