Academia de Studii Economice a Moldovei
Departamentul "Finanțe și Asigurări"

Date de contact

 

MD-2005, Chișinău, R. Moldova
str. Bănulescu-Bodoni, 59,
bloc F, birou 507

 
fa.asem@mail.ru

 
şef departament:(022) 402-771
secretariat: (022) 402-772
FPF - Finanțe Publice și Fiscalitate
Discipline obligatoriiDiscipline opționale
Gestiunea financiară a sectorului public Protecția socială
Fiscalitate și administrare fiscală Fiscalitate internațională
Strategii bugetar - fiscale Bugetarea instituțiilor publice
Control Financiar Public Intern  
Managementul finanțelor publice  
Gestiunea fiscală  
Finanțe publice locale  
Regimuri fiscale și vamale  
Planificare fiscală  
Bugetare sensibilă la gen  
Metodologia și etica cercetării în domeniul de specializare  

Managementul finanțelor publice
Prezenţa statului în economie este puternic legată de importanţa intervenţiei bugetare. În condiţiile economice actuale, deciziile bugetare sunt acte de esenţă politică, iar administraţiile publice au un rol de importanţă crescândă în economie şi în societate, fenomen evidenţiat de volumul şi structura cheltuielilor publice repartizate. Deciziile de optimizare a cheltuielilor publice pot fi ameliorate şi facilitate prin luarea în consideraţie a incertitudinii, care influenţează selecţia proiectelor şi alegerilor bugetare. Ameliorarea deciziilor financiare şi creşterea eficacităţii bugetului poate fi realizată prin regruparea cheltuielilor în categorii mai semnificative din punct de vedere al analizei financiare şi economice. Totodată cunoaşterea şi aplicarea metodelor moderne ale analizei permite o mai bună raţionalizare a bugetului. MFP vine să completeze cunoştinţele în domeniul teoriei bugetare şi a cadrului normativ – legal circumscris acestui domeniu în Republica Moldova.

Finanțe publice locale
Disciplina FPL asigură cunoaşterea metodelor contemporane de gestiune a resurselor financiare publice şi metodologia elaborării bugetelor locale. Descentralizarea administrativă reprezintă un proces continuu, progresiv, care evoluează odată cu extinderea capacităţii administrative a unităţilor administrativ-teritoriale, în vederea gestionării eficiente a serviciilor publice aflate în responsabilitatea acestora. O unitate administrativ-teritorială este considerată viabilă din punct de vedere administrativ dacă ea dispune de resurse materiale, instituţionale şi financiare necesare pentru gestionarea şi realizarea eficientă a competenţelor ce îi revin.

Fiscalitate internațională
Odată cu stabilirea relaţiilor economice de piaţă, Republica Moldova stabileşte relaţii de colaborare cu comunitatea mondială, prin încheierea acordurilor internaţionale economice, financiare, comerciale, etc. Acest fenomen condiţionează circulaţia atât a resurselor financiare ale Republicii Moldova, cât şi intelectuale, materiale, forţei de muncă. Ca rezultat, statul intervine în reglementarea resurselor şi proceselor menţionate. Cea mai eficientă pârghie de reglementarea social-economică în relaţiile cu comunitatea mondială, reprezintă impozitele şi taxele vamale. Este importantă colaborarea statelor în domeniul impozitării, cu scopul apropierii şi unificării regimurilor şi sistemelor fiscale, pentru micşorarea restricţiilor în circulaţia mărfurilor, resurselor financiare, acordarea serviciilor, în scopul evitării discriminării fiscale a contribuabililor altor ţări. Studierea disciplinei „Fiscalitate internaţională”, reprezintă cunoaşterea coordonării legislaţiei fiscale a statelor lumii şi are ca scop formarea unui sistem de cunoştinţe teoretice, practice şi aplicative în domeniul fiscal internaţional.

FCA – Finanțele Corporative și Asigurări
Discipline obligatoriiDiscipline opționale
Guvernanţă financiară corporativă Asigurarea riscurilor financiare
Management financiar Politici financiare a întreprinderii
Piaţa asigurărilor Gestiunea riscurilor financiare
Evaluarea afacerii Reorganizarea şi insolvabilitatea întreprinderii
Gestiunea asigurărilor  
Gestiune şi planificare fiscală  
Planificarea financiară a întreprinderii  
Controlul în asigurări  
Metodologia şi etica cercetării în domeniul de specializare  

Management financiar
Obiectivul disciplinei „Management financiar” este de a forma la studenţii ciclului II Masterat o imagine explicită şi abilităţi profesionale în domeniul gestionării financiare şi pregătirea lor pentru soluţionarea unor probleme financiare complexe specifice economiei de piaţă, şi anume: supravieţuirea întreprinderii în condiţiile de concurenţă; maximizarea valorii de piaţă a entităţii; evaluarea şi asigurarea unor ritmuri acceptabile de creştere a potenţialului economic al întreprinderii; minimizarea costurilor, gestiunea eficienta a resurselor financiare, optimizarea structurii financiare a întreprinderii, gestiunea financiară în condiţii de risc şi incertitudine etc

Piaţa asigurărilor
După cum se ştie, piaţa ocupă locul central în mecanismul de funcţionare al unei economii moderne, pentru că pe informaţiile furnizate de aceasta se fundamentează deciziile agenţilor economici. Un loc distinct îl ocupă piaţa asigurărilor de persoane, de bunuri şi de răspundere civilă, pentru că asemenea asigurări reprezintă un domeniu distinct de activitate, cu implicaţii dintre cele mai diverse asupra vieţii economico-sociale.

Planificarea financiară a întreprinderii
Planificarea fiscală reprezintă elementele de bază a procesului de administrare fiscală, dat fiind faptul că realizarea acestora este direct dependentă de situaţia financiară a statului şi subiecţilor acestuia, atât în perioada planificată curentă, cît şi în perspectivă. Analiza veniturilor fiscale, tendinţelor şi factorilor evoluţiei bazelor de impozitare pentru o anumită perioadă determină destinaţia planificării fiscale la nivelul macroeconomic. Programa analitică la această disciplină este elaborată în baza studiilor la disciplinele de profil financiar deja efectuate de studenţi şi anume: disciplina «Bazele fiscalităţii», «Metode şi tehnici fiscale», «Administrarea fiscală» şi «Fiscalitate internaţională».
Reieşind din dinamismul prevederilor legislative ale sistemului fiscal, al politicii fiscale şi al mecanismului economic, programa va fi supusă completării şi modificării pe parcursul studierii disciplinei.

Asigurarea riscurilor financiare
În contextul economiei de piaţă, asigurările constituie o ramură de activitate cu multiple valenţe. Dincolo de rolul fundamental al acestora – de protejare a bunurilor şi persoanelor împotriva diferitor riscuri – acestea îndeplinesc o serie de alte funcţii social-economice, cum ar fi : contribuţia la crearea produsului intern brut, participarea în calitate de ofertant pe piaţa capitalului de împrumut, realizarea de plasamente de resurse în investiţii. Dezvoltarea industriei asigurărilor prezintă, astfel, conotaţii economice complexe, ce implică nu doar persoanele asigurate civilă şi întreaga societate.

Politici financiare a întreprinderii
Obiectivul cursului „Politici financiare ale întreprinderii” constă în consolidarea şi aprofundarea cunoştinţelor obţinute în cadrul cursurilor conexe, prin prezentarea unor aspecte de bază pentru realizarea unei activităţi financiare eficiente. În cadrul cursului se studiază etapele de elaborare, principiile, metodele de alegere, tehnici şi instrumente de realizare a politicilor financiare, toate fiind corelate în funcţie de impactul lor asupra valorii economice a întreprinderii.

FCF – Finanțele și Contabilitatea Firmei
Discipline obligatoriiDiscipline opționale
Management financiar Gestiunea asigurărilor
Guvernanţă financiară corporativă  
Gestiunea fiscală a întreprinderii  
Gestiunea riscurilor financiare  
Planificarea financiară a întreprinderii  
Metodologia şi etica cercetării în domeniul de specializare  

Planificarea financiară a întreprinderii
Obiectivul urmărit de disciplină este dezvoltarea abilităţilor de executarea a funcţiei financiare de planificare în cadrul întreprinderilor de orice tip. La fel se urmăreşte dezvoltarea abilitaţilor practice de planificare a procesului adoptării deciziilor financiare majore: de investire si de finanţare.

Gestiunea asigurărilor
Activitatea de asigurare este determinate atât de acţiunea unor factori comuni a altor domenii de activitate, cât si a unor factori specifici care generează anumite particularităţi.

APFA - Analize şi Prognoze Financiare în Activitatea de Antreprenoriat
Discipline obligatoriiDiscipline opționale
Guvernanţă corporativă şi decizii financiare Procedura  insolvabilităţii
Management financiar Gestiunea riscurilor financiare
Evaluarea afacerii  
Gestiunea şi planificarea fiscală a întreprinderii  
Planificarea financiară a întreprinderii  
Asigurarea afacerii  
Metodologia şi etica cercetării în domeniul de specializare  

Planificarea financiară a întreprinderii
Obiectivul urmărit de disciplină este dezvoltarea abilităţilor de executarea a funcţiei financiare de planificare în cadrul întreprinderilor de orice tip. La fel se urmăreşte dezvoltarea abilitaţilor practice de planificare a procesului adoptării deciziilor financiare majore: de investire si de finanţare.