Academia de Studii Economice a Moldovei
Departamentul "Finanțe și Asigurări"

Date de contact

 

MD-2005, Chișinău, R. Moldova
str. Bănulescu-Bodoni, 59,
bloc F, birou 507

 
fa.asem@mail.ru

 
şef departament:(022) 402-771
secretariat: (022) 402-772

Necesităţile societăţii în formarea specialistului în domeniul Finanţe și Asigurări rezultă din poziţia pieţii financiare în mediul economic care asigură conexiune prin fluxurile financiare a tuturor componentelor unui stat, dar şi determină strategia de dezvoltare a acestuia. Evoluţiile pe plan financiar în ultimii ani atît la nivel naţional, cît şi internaţional au condus la creşterea rolului politicii financiare în politicele economice naţionale. Interdependenţa dintre sectorul financiar şi economia reală, finanţele economiei naţionale şi finanţele economiilor altor state, precum şi relaţiile financiare ale diferitelor sectoare ale economiei reale impun noi criterii în procesul pregătirii specialiştilor în domeniul financiar.

În acest context, un absolvent al facultății Finanţe a ASEM, catedra Finanțe și Asigurări, poate să-şi realizeze abilităţile obţinute în procesul de studiu pe toate palierele de dezvoltare ale economiei Republicii Moldova. În conformitate cu misiunea şi obiectivele strategice ale ASEM, programul de formare profesională în domeniul Finanţe este orientat spre acumularea unui ansamblu de cunoştinţe în scopul dezvoltării profesionale şi personale; formarea şi dezvoltarea competenţelor necesare pentru activitatea în domeniul respectiv; satisfacerea cerinţelor majore înaintate de piaţa forţei de muncă.

I. Conceptul privind formarea specialistului

Formarea specialistului în domeniul Finanţe îşi propune crearea de competenţe profesionale şi de aptitudini de cercetare prin programele de licenţă pe care le oferă în scopul formării de specialişti în domeniul finanţelor pentru întreprinderi din toate sectoarele de activitate ale economiei şi pentru toate entităţile economico-financiare care activează în sectorul serviciilor financiare din ţară şi din străinătate.

Programul are menirea de a pregăti specialişti în activităţile decizionale ce impun folosirea eficientă a banilor pentru realizarea obiectivelor de interes public sau privat. Absolvenţii programului au perspective de angajare în departamentele financiare ale instituţiilor publice şi ale companiilor private, în administraţia publică centrală şi locală,  societăţi de asigurări, societăţi de consultanţă financiară, etc.

Competenţele, deprinderile şi cunoştinţele dobîndite pe parcursul studiilor superioare de licenţă (ciclul I/nivelul 6 ISCED) pot fi aprofundate prin continuarea  studiilor la programele de masterat (nivelul 7 ISCED) şi apoi de doctorat (nivelul 8 ISCED), asigurîndu-se educaţia şi dezvoltarea profesională continuă a absolvenţilor, în concordanţă cu nevoile societăţii manifestate pe piaţa forţei de muncă.

În acest context, respectivul program de formare profesională are drept obiectiv major să formeze personalităţi integre şi competente profesional, pentru a face faţă cerinţelor actuale şi de perspectivă a pieţei forţei de muncă locale şi internaţionale, care vor:

 • Conştientiza importanţa practicării unor activităţi eficiente şi eficace în viaţa profesională şi cea cotidiană;
 • Forma şi dezvolta competenţele necesare pentru autorealizare şi obţinerea succesului în activitatea profesională şi afaceri;
 • Acumula un stoc de cunoştinţe şi crea valoare academică adăugată în domeniul Finanţe şi Asigurări, care va servi drept bază pentru dezvoltarea personală şi profesională.

Totodată, programul va dezvolta la studenţi următoarele competenţe - cheie generice:

 • stăpînirea limbajului economico - financiar menit să-i permită comunicarea în scris, verbal, prin Internet, în limba română (rusă) precum şi în cel puţin o limbă de circulaţie internaţională, specifică mediului de afaceri;
 • dezvoltarea gîndirii creative în domeniul financiar utilizînd instrumente care au la bază tehnologia informaţiei;
 • capacitatea de a acţiona independent, de a rezolva creativ probleme, de a interpreta rezultate în mod argumentat şi de a conduce grupuri de lucru;
 • capacitatea de analiză a propriei activităţi profesionale şi de identificare a nevoilor de formare continuă.
II. Finalităţi de studiu

Finalităţile se vor realiza prin valorificarea conţinutului unităţilor de curs, dar şi prin utilizarea adecvată a activităţilor de predare - învăţare - cercetare - evaluare.

La finalizarea studiilor studentul va fi competent:

 1. să demonstreze abilităţi cognitive (cunoaştere, înţelegere, aplicare, analiză, sinteză, evaluare) în domeniul finanţelor entităţilor publice şi private, instituţiilor publice, asigurărilor, fiscalităţii, etc.;
 2. să selecteze şi să utilizeze optim informaţia din diferite surse în limba maternă şi străină;
 3. să aplice metode cantitative şi calitative de analiză şi prelucrare a informaţiei;
 4. să cunoască şi să aplice metode de gestiune a resurselor financiare la întreprindere şi în cadrul companiilor de asigurări;
 5. să ajusteze activitatea financiară a întreprinderii la cerinţele pieţei, să adopte decizii optime de finanţare şi de repartizare a profitului, să analizeze rezultatele financiare şi să explice impactul factorilor interni şi externi;
 6. să aplice tehnici de reasigurare; să analizeze influenţa operaţiunilor de reasigurare asupra stabilităţii financiare a asigurătorului;
 7. să aplice tehnicile de impunere pentru fiecare tip de impozit şi taxă, să poată determina obligaţia fiscală și să cunoască termenul de plată a acesteia; să determine impactul obligaţiilor fiscale asupra situaţiei financiare a plătitorului;
 8. să previzioneze indicatorii financiari şi să elaboreze direcţii de acţiune în vederea realizării acestora în cadrul întreprinderilor şi a instituţiilor financiare nebancare;
 9. să elaboreze o lucrare aplicativă cu evidenţierea problematicii şi formularea recomandărilor în vederea soluţionării unor probleme din domeniul financiar, public sau cel al asigurărilor;
 10. să posede capacităţi de a lucra independent sau în echipă, să formuleze şi să elaboreze sarcini aferente diverselor aspecte ale activităţilor financiare, să creeze relaţii de lucru eficiente şi să organizeze activitatea în echipă.