Academia de Studii Economice a Moldovei
Facultatea Finanțe

Conducerea operativă a facultăţii este asigurată de către Biroul Consiliului Facultăţii, format din decan şi 3 prodecani.

Ludmila COBZARI
Decan, Ludmila COBZARI

Doctor habilitat, profesor universitar
Membru al Senatului ASEM
Membru al catedrei „Finanţe şi asigurări”

Specialist în domeniul financiar-bancar. Angajata în ASEM din anul 1995. A absolvit facultatea de Economie a Universităţii de Stat din Chişinău (Moldova) in anul 1986, doctoratul (1995). Doctor în economie (1995), doctor habilitat (1999), profesor universitar (2005). Discipline predate: Finanţele întreprinderii, Gestiuneqa financiară a întreprinderii, Gestiunea financiară a cercetării.

Membrul al grupului permanent al Consiliului de Experţi din cadrul Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare, auditor intern în domeniul  ”Managementului calităţi – ISO 9001: 2000; ISO 19011: 2002”. Conducător de teze de doctorat la specialitatea 522.01 Finanțe, Membru al Consiliului Strategisc de dezvoltare a Universității Pedagogice din Moldova ”Ion Creangă”.

Pe parcursul activităţii a realizat o serie de stagii ştiinţifico-didactice, stagii de perfecţionare şi vizite de documentare. Activitatea ştiinţifică s-a desfășurat în cadrul proiectelor de cercetare internaţionale şi naționale.

 

Angela BAURCIULU
Prodecan, Angela BAURCIULU

Conf.univ., dr.
Catedra „Finanţe şi asigurări”

Specialist în domeniul finanţelor. A absolvit facultatea de Ştiinţe Economice la Universitatea din Craiova, România (1995) şi a continuat studiile de doctorat la ASEM (1999-2004). Activitatea ştiinţifico-didactică în cadrul ASEM începe în anul 1999 în calitate de asistent universitar la catedra “Finanţe şi Asigurări”, obţinând gradul ştiinţific de doctor în economie în anul 2006 şi titlul de conferenţiar universitar în 2009.

Discipline predate: Politici financiare ale întreprinderii, Gestiunea financiară şi politici financiare a întreprinderii, Managementul Financiar, Finanţe, Finanţe Publice, Strategii macroeconomice bugetare şi fiscale. A elaborat lucrări metodico-didactice: programe analitice, indicaţii metodice şi cursuri de lecţii. În cadrul concursului Prof-Top, ediţia 2006, a fost apreciată de către studenţii ASEM prin acordarea nominalizării de „Cea mai originală profesoară”.

Pe parcursul activităţii a realizat o serie de stagii ştiinţifico-didactice, stagii de perfecţionare şi vizite de documentare. Activitatea ştiinţifică s-a desfășurat în cadrul proiectelor de cercetare internaţionale şi prin participare la conferinţe naţionale şi internaţionale, soldate cu: peste 40 de publicaţii în reviste de specialitate, fiind autor al monografiei „Dimensiunea echilibrului financiar public la nivel macroeconomic în Republica Moldova”, coautor la manuale şi cursuri de lecţii.

Alte activităţi au vizat participarea la elaborarea Cadrului Naţional al Calificărilor pentru specialitatea 364. Finanţe, precum şi participarea în activitate de implementare a Sistemului de Management al Calităţii în cadrul catedrei.

 

Ana GUMOVSCHI
Prodecan, Ana GUMOVSCHI

Conf.univ., dr.
Catedra „Investiţii şi Pieţe de Capital”

Responsabil pentru procesul instructiv-didactic al anului I

Specialist în domeniul preţurilor şi tarifelor, investiţiilor şi activităţii investiţionale. Angajată la ASEM din anul 1999. A absolvit facultatea de Economie a Universităţii Agrare de Stat din Moldova în anul 1995, studiile de doctorat din cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova în anii 1999-2004. Doctor în economie (2007), conferenţiar universitar la catedra Investiţii şi Pieţe de Capital (2010).

Discipline predate: Preţuri şi tarife,– la ciclul I Licenţă; Preţuri, concurenţă şi competitivitate financiară, Sisteme complexe de finanţare a investiţiilor – la ciclul II Masterat.

Membru al Seminarului Ştiinţific de Profil în vederea examinării tezelor de doctor/doctor habilitat la specialitatea Finanţe (2010).

Stagii ştiinţifico-didactice şi participare la foruri ştiinţifice organizate în Republica Moldova şi România. Peste 40 de publicaţii ştiinţifice şi metodico-didactice.

 

Angela BELOBROV
Prodecan, Angela BELOBROV

Conf.univ., dr.
Catedra „Bănci şi activitate bancară”

Responsabil pentru procesul instructiv-didactic al anului II

Specialist în domeniul financiar-bancar.

A absolvit Colegiul Naţional de Comerţ din Chişinău (1994), apoi facultatea de Contabilitate şi Audit a Academiei de Studii Economice din Moldova (1999) şi studiile de doctorat la specialitatea „Finanţe; monedă; credit” (2009). În anul 2011 a susținut teza de doctorat cu tema „Efectele financiare ale migraţiei externe a forţei de muncă din Republica Moldova”, obținând gradul științific de doctor în economie.  In anul 2014 a obtinut titlul de conferentiar universitar.

Angajată la ASEM din anul 1999.

Discipline predate: Relaţii valutar-financiare internaţionale, Activitate bancară, Creditare bancară, Monedă şi Bănci - la ciclul I Licenţă; Strategii de politici monetare, Sisteme bancare comparate, Gestiunea riscurilor bancare, Tranzacții pe piața Forex – la ciclul II Masterat.

A activat în Direcţia de administrare fiscală din cadrul Inspectoratului Fiscal de Stat al jud. Chişinău al Republicii Moldova în perioada 1999-2003.

A publicat peste 50 de lucrări ştiinţifice şi ştiinţifico-metodice publicate în reviste şi culegeri de specialitate din țară și din străinătate.  Expert și director de proiect în cadrul a două proiecte de cercetare științifică finanțate de Academia de Științe a Moldovei.