Academia de Studii Economice a Moldovei
Facultatea Finanțe

Care este diferența dintre notă și credit?

Nota reprezintă o măsură numerică sau un calificativ folosite pentru a descrie rezultatele evaluării la un curs.

Creditul este o unitate de măsură convențională a volumului de muncă (exprimat în timp) al studentului, necesar pentru asimilarea cunoștințelor în vederea promovării unei discipline din planul de învățământ.

1 unitate de credit = 30 ore de activitate de învățare (în auditoriu și lucru individual).

Condiția de promovare a unui curs și obținerea creditelor alocate acestuia este obținerea unei note de la "5" (cinci) până la "10".

Obținerea titlului de licențiat/master este condiționată de acumularea integrală a numărului de credite prevăzute în planul de învățământ

Ce reprezintă un curs opțional?

Cursul opțional reprezintă un curs care constituie parte componentă a programului de studiu, dar nu este obligatoriu pentru toți studenții, este opțional.

Fiecare curs opțional se alege minim din două oferte. Studentul este obligat să-și aleagă un curs opțional.

De câte ori am voie să dau un examen?

Un examen poate fi dat de maxim 3 ori.

Dacă examenul nu a fost promovat de prima dată, pentru susținerea repetată a acestuia, se poate constitui, la cererea cadrului didactic sau studentului, o comisie de examinare formată din trei persoane, cu aprobarea decanului facultății. În componența comisiei este inclus și cadrul didactic care a predat cursul respectiv.

În cazul în care studentul nu obține nota de promovare după cea de a doua prezentare, la a treia susținere a unei probe, în mod obligatoriu, se constituie o comisie din trei persoane cu aprobarea rectorului instituției. În componența comisiei va fi inclus și cadrul didactic care a predat cursul respectiv.

În cazul când comisia a fost constituită la a doua susținere a probei respective cel puțin un membru al ei va fi inclus în comisia formată pentru a treia susținere.

Cum pot să-mi măresc nota la un examen?

Studentul poate să solicite reexaminare pentru mărirea notei.

Rectorul aprobă reexaminarea pentru mărirea notei, la cel mult două discipline din același an de studii, studenților care au promovat toate examenele din anul de studii respectiv, cu condiția că celelalte note obținute la examene nu sunt mai mic de 8.

În cazul când studentul nu a obținut o notă mai mare, nota obținută anterior rămâne în vigoare.

Reexaminarea pentru mărirea notei nu se poate repeta.

Reexaminarea pentru mărirea notei se va efectua la finele anului de studii.

Pot contesta nota obținută la examen dacă nu sunt de acord cu evaluare?

Studentul poate contesta nota dată de examinator în decurs de 24 de ore din momentul anunțării notei.

În cazul în care se dovedește că studentul nu a fost apreciat corect (subapreciat sau supraapreciat), prin dispoziția decanului se alcătuiește Comisia de contestație. Comisia de contestație poate anula nota și dispune formarea unei comisii de examinare din trei persoane în vederea repetării examenului.

Cadrul didactic care a predat cursul respectiv nu este inclus în componența comisiei de examinare.

Pot să-mi fac studiile în paralel la două specializări?

Studentul poate să-și facă studiile paralele la a doua specialitate în cadrul ASEM, dacă a promovat anul I și/sau anul II cu media notelor nu mai mică de 9.00.

La a doua specialitate pot urma studiile atât persoanele care-și fac studiile cu finanțare de la buget, cât și persoanele înmatriculate pe bază de contract.

Abandonarea studiilor la prima specialitate atrage după sine exmatricularea de la specialitatea a doua.

În ce cazuri pot fi exmatriculat?

Studentul poate fi exmatriculat în următoarele cazuri:

 • pentru nereușita /cel mult o corigență), după o lună de la începutul anului de studii;
 • nu a promovat un colocviu sau un examen după a treia prezentare;
 • nu a promovat colocviile și examenele la trei discipline;
 • absențe nemotivate la cel pu-in 1/3 din timpul prevăzut pentru disciplinele din planul de învățământ în semestru dat;
 • pentru încălcările grave ale Statutului ASEM;
 • din propria inițiativă, dacă a promovat toate formele de control;
 • pe motive de sănătate;
 • a promovat un examen în mod fraudulos (cu dovezi incontestabile)
Cum mă pot reînmatricula/restabili?

Persoanele exmatriculate pot fi restabilite la studii nu mai devreme de zece luni și nu mai târziu de trei ani după exmatriculare.

Procedura de reînmatriculare constă în depunerea unei cereri prin care studentul își exprimă opțiunea de a relua studiile.

Nu se face restabilirea studenților anului I, precum și studenților exmatriculați pentru încălcări grave ale Statutului ASEM;

Restabilirea la anul I, în cazuri excepționale, se admite prin coordonare cu Ministerul Învățământului și Tineretului.

Cum mă pot transfera de la o facultate la alta sau la o altă universitate?

Transferul studenților poate fi efectuat de la o facultate la alta, precum și de la instituție de învățământ la alata la specialitățile înrudite.

Când se solicită transferul de la o facultate la alta, în cadrul ASEM, aprobarea acestuia este de competența rectorului, cererile fiind avizate favorabil de către decanii ambelor facultăți.

Transferul de la o instituție de învățământ superior la alta se efectuează cu permisiunea rectorilor instituțiilor respective.

Transferul se efectuează:

 • numai la anul doi și următorii ani de studii cu excepția ultimului an de studii și numai de la o facultate (instituție) la o altă facultate (instituție) cu același profil, prin respectarea criteriilor de performanță profesională stabilite de fiecare facultate (instituție);
 • numai pe locurile disponibile;
 • după promovarea anului precedent de studii în timpul vacanței de vară.