Academia de Studii Economice a Moldovei
Facultatea "Relații Economice Internaționale"

Date de contact

 

MD-2012, Chișinău, R. Moldova
str. Bănulescu-Bodoni, 59,
bloc B, birou 708, 713

 

decanat.rei@ase.md

 

(+373 22) 402-777

@asemrei

Activitatea profesional-didactică în cadrul facultăţii este asigurata de departamentele: