Academia de Studii Economice a Moldovei
Departamentul "Business Internațional"

Lista monografiilor si manualelor publicate
DE PROFESORII DEPARTAMENTULUI BUSINESS INTERNAȚIONAL
ÎN PERIOADA 2008-2018

1. Monografii

 • 1.1. Monografii monoautor
 1. HARCENCO, D. Piața valorilor mobiliare în abordare investițională prin prisma globalizării. Ch.: ASEM, 2012. ISBN 978-9975-75-592-4. 13,5 c.a.
 2. CRUDU, Rodica, Tendinţe mondiale în dezvoltarea sectorului tehnologiilor informaţionale şi de comunicaţii. Chişinău, ASEM, 2011, 248 p, 11,08 c.a., ISBN 978-9975-75-566-5.
 3. ȘIȘCAN, Z.. Fundamentarea de noi abordări metodologice ale managementului strategic şi cros-cultural în contextul megatendinţelor socio-economice. Chişinău, Editura ASEM, 2009. – 350 p. – 16,55 c. a. -  ISBN 978-9975-75-470-5
 4. LOBANOV, Natalia. Tranzacţiile comerciale internaţionale în condiţiile de constituire a economiei globale postindustriale. Chişinău, 2008, 325 p., 15,67 c.a. ISBN 978-9975-75-598-6
 • 1.2. Monografii colective
 1. CHISTRUGA, B., CRUDU, R., HARCENCO, D., OSMATESCU, A., POPA, M., BRAȘOVSCHI-VELENCIUC, V. Necesitatea reformării politicilor de creștere economică în Republica Moldova. Chişinău, Ed. ASEM, 2013, 12,2 c.a., ISBN 978-9975-75-630-3.
 2. CHISTRUGA, B., SECRIERU, A., PISANIUC, M., LOPOTENCO, V., CRUDU, R., POPA, M. Creșterea economică durabilă prin asigurarea stabilității sistemului financiar.  Chişinău, Ed. ASEM, 2013, 9,0 c.a., ISBN 978-9975-75-643-3.
 3. CHISTRUGA, B., PISANIUC, M., DODU – GUGEA, L., SÎRBU, O., BRAȘOVSCHI-VELENCIUC, V., HARCENCO, D. Integrarea şi cooperarea economică regională.  Chişinău, 2010, 10,8 c.a., ISBN 978 – 9975-75-545-0
 4. CRUDU, Rodica, Chapter 4. Business Environment for Development of Enterprises in the Republic of Moldova. In: Vemic, Milan (editor),Strategic Optimization of Medium – Sized Entrepreses in the Global Market. ICI Global, Hershey PA, USA, 2018,p 68- 91, 1,5 c.a., ISBN 9781522557845
 5. CRUDU, R., GRÓDEK-SZOSTAK, Z., KOTULEWICZ-WISIŃSKA, K. Support for the development of start-up entrepreneurship in Poland and Moldova.  In: MAKOWIEC, M., MIKUŁA, B., PIETRUSZKA-ORTYL, A. Selected management problems in the knowledge-based economy - entrepreneurship and innovative behavior. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Krakow 2018, p.31-42, 0,63 c.a., ISBN: 978-83-946633-6-0.
 6. HACHI M, MATEI C., SAINSUS V. Formarea populației Republicii Moldova (studiu istorico-demografic). Chișinău, „Artpoligraf”, 2017, 340 p., 22 c.a. ISBN 978-9975-75-883-3.
 7. HACHI M, MATEI C., Evoluția demografică a Republicii Moldova. Chiținău, ASEM, 2014, 210 p. 18 c.a. ISBN 978-9975-75-716-6.
 8. LOBANOV, N., ZUBCO, R. Dezvoltarea activității de consultanță și outsourcing internațional în condițiile globalizării economice. Chişinău, 2016, 280 p., 13,6 c.a. ISBN 978-9975-75-843-7 de dezvoltareîncad
 9. LOBANOV, N., DELEU, C. Diminuarea decalajelor noilor pieţe emergente din Europa Centrală şi de Sud-Est. Chişinău, 2012, 275 p., 10 c.a. ISBN 978-9975-75-613-6
 10. DODU – GUGEA, L., GRIBINCEA, A.  Competitivitatea ţărilor Europei Centrale şi de Est. Chişinău,  2010, 160 p., 3,5 c.a. , ISBN  978-9975-9930-7-4   
 11. MATEI, C., MÂTCU, M.; SAINSUS, V.; HACHI, M. Situaţia demografică, utilizarea resurselor de forţă de muncă şi migraţia populaţiei în spaţiul rural din R. Moldova. Ch.: ASEM, 2009. 234 p. ISBN 978-9975-75-485-9.
 12. MÂTCU, M.; HACHI, M. Populaţia rurală a Republicii Moldova: cercetări geodemografice. Ch.: ASEM, 2008. 243 p. ISBN 978-9975-75-421-7.
 13. MATEI, C.; MÂTCU, M.; SAINSUS, V.; HACHI, M. Rolul oraşelor mici în dezvoltarea complexului agroindustrial al Republicii Moldova. Ch.: ASEM, 2008. 166 p. ISBN 978-9975-75-390-6.
 • 1.3. Culegeri internaționale de articole științifice
 1. CHISTRUGA, B., ȘIȘCAN, Z. (Coords.) Actual Issues of World Economy (The International Collection of Scientific Articles). Chisinău, ASEM, 2012. - 221 p.  ISBN978-9975-75-606-8.
 2. ŞIŞCAN Z., LYSZCZARZ H., MACHACZKA K. (Scientific Editors). Management Science in Transition Period in Moldova and Poland. - Cracow-Chisinau, 2014.-Vol.II.-235 p. - Polish ISBN 978-83-937642-1-1, RM ISBN 978-9975-75-701-0

2. Manuale

 • 2.1. Manuale pentru învăţământul universitar
 1. CHISTRUGA, B., LOBANOV N. (coordonatori), PISANIUC M., DODU-GUGEA L., CRUDU R., HARCENCO D., POPA, M. HACHI M., CHIȘCĂ M., BRASOVSCHI-VELENCIUC V. Economie mondială și integrare europeană. Chișinău, 2016, ASEM,29,7 c.a, ISBN 978-9975-75 806-2.
 2. CHISTRUGA, B., POSTICA C. (coordonatori), LOBANOV N., PISANIUC M., DODU-GUGEA L., CRUDU R., HARCENCO D., POPA, M. HACHI M, CIUMAC C.  Economie mondială. Chișinău, 2013, ASEM, ISBN 978-9975-666-2, 48,75 c.a.
 3. CRUDU, R. Integrarea economică şi economia Uniunii Europene. Ch.: ASEM, 2015, 393 p., 35 c.a., ISBN 978-9975-75-739-3.
 4.  ȘIȘCAN, Z.; ȘIȘCAN, N.; ULIAN, G. Tema XI. Doctrina noii economii. p.p.172-198. – 1, 5 c. a.  În: Istoria și metodologia științei economice. Manual aprobat de Senatul USM.- Chișinău: CEP USM 2016.-220 p. ISBN 978-9975-71-871-4
 • 2.2. Suporturi de curs / Note de curs / (aprobate de consiliul metodic, consiliul facultăţii)
 1. CRUDU, R.Politici inovaționale ale Uniunii Europene. Suport de curs. Ch: ASEM, 2017, 103p., 9,60 c.a., ISBN 978-9975-75-865-9.
 2. ЛОБАНОВ, Н. Мировая экономика и европейская интеграция. Курс лекций. Кишинэу, 2017, 295 p., 12,08 c.a. ISBN 978-9975-75-848-2
 3. LOBANOV, N.Tehnici de comerț exterior. Curs universitar. Chișinău, 2016, 143 p., 16,0 c.a. ISBN 978-9975-75-827-7
 4. LOBANOV, N., POPA, M. Integration et économie de l’Union Européenne. Cours universitaire, Chisinau, 2015,  ASEM, 254 p., 7,63c.a., ISBN 978-9975-75-751-5.
 5. LOBANOV, N.Tranzacţii comerciale internaţionale. Curs universitar. Chișinău, 2012, 266 p., 15,67 c.a. ISBN 978-9975-75-598-6
 6. HACHI, M., SOCHIRCĂ, E. Geografia populaţiei. Note de curs. Chișinău, Biotehdesigh, 2012. – 192 p. ISBN 978-9975-4372-8-8.
 7. MATEI, C., MÂTCU, M., SAINSUS, V., HACHI, M., MATEI. A. Geoeconomie. Note de curs, ediţia a doua. Chișinău, ASEM, 2010. 266 p.
 8. DODU – GUGEA, L. Politica de concurență a Uniunii Europene. Note de curs pentru masteranzi. 122 p. Soros 2012. 5 c.a.

3. Alte materiale didactice

 1. MOLDOVANU G., LOBANOV N., PISANIUC M., DODU-GUGEA, L., HACHI M., POPA, M. Management des affaires pour les filières francophones. București 2015, 20,5 c. a. ISBN 978-606-505-870-5
 2. LOBANOV, N., HACHI, M., PÂNZARI, L., COCOŞ, I. Integrare economică şi economie europeană: suport bibliografic (reader). Chişinău, Soros Moldova, 2011, 143 p., 10 c.a.
 3. CHISTRUGA B., LOBANOV, N. Programa Examenului de doctorat la specialitatea 18.00.14 „Economie Mondială; Relaţii Economice Internaţionale”. Chişinău, 2009, 1,1 c.a.
 4. SARBU, O., CRUDU, R., Institutii și politici UE. Impressum, Chisinau 2015, 50 p., 1,7 c.a., ISBN 978-9975-4035-9-7
 5. SARBU, O., CRUDU, R., Finanțarea UE – Ghidul începătorului. Impressum, Chisinau 2015, 49 p., 1,7 c.a., ISBN 978-9975-4035-8-0
 6. CRUDU, R., SARBU O., COȘCIUG, C., SIMCIUG, E.,   Specifica țintă a triunghiului cunoașterii în Republica Moldova. Chișinău, Impressum, 2016, 73p., 4,25 c.a., ISBN 978-9975-3069-9-7.
 7. ȘIȘCAN, Z. The Contemporary Methodological Approaches to the World Economy as Innovation System. În: Actual Issues of World Economy (The International Collection of Scientific Articles). Chisinău, ASEM, 2012. p.31-39. – 0, 6 c. a.  ISBN978-9975-75-606-8.
 8. ȘIȘCAN, Z. Evolution of Organizational Structures of Transnational Companies. În: Management Science in Transition Period in Moldova and Poland. - Cracow-Chisinau, 2014.-Vol.I, p. 205-214. – 0, 71 c. a.  Polish ISBN 978-83-937642-2-8, RM ISBN 978-9975-75-700-3
 9. ȘIȘCAN, Z. The Impact of Socio-economic Megatrends upon Social Systems and Business Development (Methodological aspect of Study). In: ECOFORUM, 2016, vol. 5, nr. 2, pp.89-96. ISSN 2344-2174. - 2,15 c.a. (Indexed in DOAJ, EBSCO, Econlit, Ulrich ș.a.)
 10. SHISHCAN,Z., ROITMAN,I. Paradigmatic Approach to the Evolution of Tourism as a Form of International Economic Relations. În: ECOFORUM, Volume 6, Issue 3(13), 2017, ISSN 2344 – 2174. - 1,7 c.a. (Indexed in DOAJ, EBSCO, Econlit, Ulrich ș.a.)
 11. SHISHCAN, Z., KAIM, M. The Perspectives of Green Economy in the Republic of Moldova under the Impact of Ecologization World Economy Megatrend. În: Eastern European Journal of Regional Studies, Volume 3,Isssue 2, December, 2017, p.p.44-52. – 0,86 c. a.  ISSN 1857-436X.