Academia de Studii Economice a Moldovei
Departamentul "Informatică și Managementul Informației"

Date de contact

 

mun. Chișinău, R. Moldova
str. Bănulescu-Bodoni, 59
bloc B, et. 5, bir. 509

 
catedra.cie@ase.md

 
(373-22) 402-988 - secretariat
(373-22) 402-987 - șef-catedră
Cibernetică şi Informatică Economică (CIB)

Specialistul licentiat în "Cibernetica si informatica economica" este instruit ca economist-analist în problemele de dirijare, luarea deciziilor în sfera economico-sociala cu utilizarea nemijlocita a instrumentarelor moderne, a noilor tehnologii informationale, precum si ca specialist în informatizarea unitatilor economice, activitatea unitatilor economice în domeniul informaticii. Specialistul este pregatit pentru urmatoarele tipuri de activitati: cercetarea, modelarea si eficientizarea proceselor economico-sociale; organizarea expertizelor, pregatirea alternativelor de decizii si selectarea fundamentata a deciziilor pentru activitati economice în baza folosirii metodelor si instrumentarelor moderne; elaborarea alternativelor si realizarea deciziilor în domeniul informatizarii si activitatilor informatice ale unitatilor social-economice (USE); business-ul informatic, informatizarea USE, inclusiv aspectele ce tin de gestiunea, elaborarea, proiectarea, implementarea si exploatarea produselor si sistemelor informatice.

Limba de studii: româna, rusa.
Durata studiilor: 3 ani

Informatică (Inf)

Formarea profesionala în domeniu, devenita strategica odata cu intensificarea lucrarilor de edificare a societatii informationale, presupune pregatirea de tineri specialisti de înalta calificare cu abilitati generale: specialistul licentiat în Informatica" este instruit ca informatician-analist în problemele de informatizare a proceselor de dirijare, luare de decizii în sfera economico-sociala cu utilizarea nemijlocita a instrumentarelor moderne, a noilor tehnologii informationale. Specialistul este pregatit pentru urmatoarele tipuri de activitati: Informatizarea USE, elaborarea si implementarea sistemelor informatice în USE, exploatarea si dezvoltarea sistemelor informatice în functiune; dezvoltarea si implementarea produselor program aplicative, inclusiv a celor necesare conducerii activitatilor economice; cercetarea, elaborarea si aplicarea noilor tehnologii informationale, orientate la un diapazon larg de aplicare; asistarea utilizatorilor în achizitionarea, implementarea si utilizarea produselor informatice; organizarea si instruirea continua a utilizatorilor, privind produsele si tehnologiile informationale noi; predarea disciplinelor de specialitate în învatamîntul preuniversitar, etc.

Limba de studii: româna, rusa.
Durata studiilor: 3 ani

Tehnologii Informaționale (TI)

Domeniul de specializare cuprinde functiile ce tin de asigurarea conditiilor informationale de eficientizare a diverselor procese economice si sociale, ce au loc în societate atât la nivel micro-, cât si la nivel macroeconomic, în baza crearii, dezvoltarii, mentinerii si utilizarii suportului informatic al acestora. Tehnologiile informationale sunt temelia tuturor formelor de informatizare a unitatilor social – economice de diferite niveluri de ierarhie în Economia nationala a tarii si sunt orientate la crearea aplicatiilor si sistemelor informatice de diferite niveluri de complexitate.

Specialistul din acest domeniu, este instruit ca inginer, pregatit pentru realizarea tuturor etapelor ciclului de viata a tehnologiilor informationale, a aplicatiilor si sistemelor informatice, necesare pentru perfectionarea proceselor de gestiune a unitatilor social-economice de diferite niveluri de ierarhie. Specialistul este pregatit pentru urmatoarele tipuri de activitati: elaborarea, dezvoltarea, implementarea si mentenanta de tehnologii si instrumente software de operare eficienta cu informatiile, inclusiv pentru înregistrarea, stocarea, regasirea, procesarea, transmiterea si redarea acestora. De rând cu o buna parte a activitatilor, aferente specialitatilor Informatica si Informatica aplicata, specialitatea cuprinde, de asemenea, elaborarea/dezvoltarea/implementarea/mentenanta de aplicatii si mijloace informatice încorporate în cele mai diverse echipamente, cum ar fi: obiectele Internet (Internet objects) – diverse dispozitive fizice si virtuale, conectate la Internet cu facilitati de procesare a datelor, automobile, telefoane mobile, echipamente de uz casnic, strunguri, linii automate, etc.

Calificarea: inginer licentiat. Absolventii sunt solicitati pe piata muncii, preponderent, ca ingineri în tehnologii informationale.

Limba de studii: româna, rusa.
Durata studiilor: 4 ani

Lista disciplinelor TI
Discipline obligatorii
 1. Informatica aplicată sem.1
 2. Programarea calculatoarelor sem.1
 3. Sisteme de operare sem.1
 4. Sisteme de calcul  sem.2
 5. Structuri de date și algoritmi sem.2
 6. Tehnologii Java sem.2
 7. Cercetări operaţionale  sem.3
 8. Limbajul SQL sem.3
 9. Programarea .NET sem.3
 10. Rețele informatice sem.3
 11. Tehnologii Web sem.3
 12. Bazele securităţii informaţionale sem.3
 13. Proiectarea bazelor de date sem.4
 14. Programarea aplicaţiilor Windows sem.4
 15. Electrotehnica și electronica sem.4
 16. Administrarea și securitatea rețelelor informatice sem.4
 17. Proiect de an 1 sem.4
 18. Practica de inițiere sem.4
 19. Proiectarea sistemelor informatice sem.5
 20. Limbaje formale şi proiectarea compilatoarelor sem.5
 21. Testarea şi verificarea produselor program sem.5
 22. Algoritmica grafurilor sem.5
 23. Analiza şi sinteza dispozitivelor numerice sem.5
 24. Programarea aplicațiilor încorporate  sem.6
 25. Ingineria produselor program sem.6
 26. Inteligenţa artificială sem.6
 27. Proiect de an 2 sem.6
 28. Practica în productie sem.6
 29. Prelucrarea semnalelor sem.7
 30. Dispozitive și aplicații mobile sem.7
 31. Ingineria interfețelor de utilizator sem.7
 32. Programarea paralelă și distribuită sem.7
 33. Teoria sistemelor sem.7
 34. Sisteme geoinformaíonale sem.8
 35. Pachete aplicatice sem.8
 36. Practica de licență sem.8
Discipline opționale
 1. Metode criptografice de protecție a informației sem.3
 2. Mijloace tehnice de protecție a informației sem.4
 3. Matematică discretă sem.5
 4. Tehnologii de procesare a informaţiei sem.5
 5. Bazele ciberneticii economice sem.5
 6. Geometrie computațională sem.6
 7. Analiza și complexitatea algoritmilor sem.6
 8. Integrare informaţională europeană sem.6
 9. Sisteme expert sem.7
 10. Programarea funcțională sem.7
Discipline facultative
 1. Metode numerice sem. 2
 2. Asamblarea și depanarea PC sem.3
 3. Sisteme de operare II sem.4
 4. Grafica pe calculator sem.5
 5. Guvernarea electronică sem.6
 6. Procese stocastice sem.7
Informatică aplicată (INFa)

În conditiile dezvoltarii societatii informationale pregatirea specialistilor în domeniul informaticii, în general, si al informaticii aplicate, în particular, devine o prioritate strategica a universitatilor. În cadrul specializarii „Informatica aplicata” se prevede instruirea tinerilor specialisti de înalta calificare cu abilitati orientate la aplicarea experientei avansate din domeniul informaticii pentru informatizarea unitatilor social – economice (USE) de diferite niveluri de ierarhie.

Specialistul, care la finele studiilor obtine titlul de „Licentiat în științe exacte", este instruit ca informatician-analist în solutionarea problemelor ce tin de crearea aplicatiilor si sistemelor informatice de diferita complexitate si orientare functionala, necesare pentru perfectionarea proceselor de dirijare, luare de decizii în sfera social – economica, în baza utilizarii nemijlocite a instrumentarelor soft moderne si a tehnologiilor informationale. Specialistul este pregatit pentru urmatoarele tipuri de activitati: informatizarea USE în baza elaborarii si implementarii aplicatiilor, bazelor de date si a sistemelor informatice; exploatarea si dezvoltarea aplicatiilor, a bazelor de date si a sistemelor informatice în functiune; asistarea utilizatorilor în achizitionarea, implementarea si utilizarea produselor informatice (aplicatiilor, bazelor de date si a sistemelor informatice); organizarea si instruirea continua a utilizatorilor, privind aplicatiile si tehnologiile informationale noi; predarea disciplinelor de specialitate în învatamântul preuniversitar din domeniul informaticii.

Limba de studii: româna, rusa.
Durata studiilor: 3 ani

Securitatea Informațională  (SI)

Domeniul dat cuprinde functiile ce tin de asigurarea conditiilor de protejare a persoanelor fizice, a mediului de afaceri si a administratiei publice privind resursele informationale si informatiile cu care aceste entitati opereaza. Nevoia de securitate se refera la protejarea informatiilor împotriva accesului neautorizat si coruperii; protejarea sistemelor informationale împotriva atacurilor, care ar influenta functionarea corecta a acestora; crearea conditiilor de recuperare a datelor în cazul unor dezastre. Aceasta specialitate devine si mai actuala în conditiile dezvoltarii sistemelor informatice moderne descentralizate în baza utilizarii retelelor de calculatoare si a Internet-ului, din cauza numarului mare de utilizatori si a facilitatilor puternice de acces la servicii.

Specialistul din acest domeniu, care la finele studiilor obtine titlul de „Licentiat în inginerie si activitati ingineresti", este instruit ca inginer, pregatit pentru realizarea solutiilor de proiect , orientate la asigurarea securitatii informationale USE, în special în conditiile utilizarii tehnologiilor informationale moderne. El trebuie sa poata: estima nivelul de securitate informationala a întreprinderii; elabora politica de securitate a sistemului informational; evalua riscurile legate de utilizarea tehnologiilor informationale ale întreprinderii; propune cai, mecanisme si instrumente eficiente de asigurare a securitatii informationale ale organizatiei; alege si implementa mecanismele de preîntâmpinare a accesului neautorizat la resursele informationale; formula solutii de proiectare eficienta a aplicatiilor si sistemelor informatice; elabora aplicatii securizate, conform recomandarilor standardelor internationale de securitate.

Absolventii acestui domeniu de licenta pot fi angajati în întreprinderi si organizatii din diverse ramuri ale economiei nationale, îndeosebi la functii ce presupun activitati cu securizarea informationala.

Limba de studii: româna, rusa.
Durata studiilor: 4 ani

Lista disciplinelor SI
Discipline obligatorii
 1. Informatica aplicată sem.1
 2. Programarea calculatoarelor sem.1
 3. Sisteme de operare sem.1
 4. Sisteme de calcul  sem.2
 5. Structuri de date și algoritmi sem.2
 6. Tehnologii Java sem.2
 7. Cercetări operaţionale  sem.3
 8. Limbajul SQL sem.3
 9. Programarea .NET sem.3
 10. Rețele informatice sem.3
 11. Bazele securităţii informaţionale sem.3
 12. Metode criptografice de protecție a informației sem.3
 13. Proiectarea bazelor de date sem.4
 14. Programarea aplicaţiilor Windows sem.4
 15. Electrotehnica și electronica sem.4
 16. Administrarea și securitatea rețelelor informatice sem.4
 17. Proiect de an 1 sem.4
 18. Practica de inițiere sem.4
 19. Proiectarea sistemelor informatice sem.5
 20. Mijloace tehnice de protecție a informației sem.5
 21. Testarea şi verificarea produselor program sem.5
 22. Tehnologii Web sem.5
 23. Analiza şi sinteza dispozitivelor numerice sem.5
 24. Securitatea sistemelor de operare sem.6
 25. Ingineria produselor program sem.6
 26. Inteligenţa artificială sem.6
 27. Proiect de an 2 sem.6
 28. Practica în productie sem.6
 29. Prelucrarea semnalelor sem.7
 30. Dispozitive și aplicații mobile sem.7
 31. Ingineria interfețelor de utilizator sem.7
 32. Programarea paralelă și distribuită sem.7
 33. Modelarea sistemelor sem.7
 34. Integrare informaţională europeană sem.8
 35. Securitatea e-guvernării sem.8
 36. Practica de licență sem.8
Discipline opționale
 1. Matematică discretă sem.5
 2. Limbaje formale şi proiectarea compilatoarelor sem.5
 3. Tehnologii de procesare a informaţiei sem.5
 4. Bazele ciberneticii economice sem.5
 5. Analiza și complexitatea algoritmilor sem.6
 6. Economia informaţională tenebră sem.7
 7. Programarea funcțională sem.7
Discipline facultative
 1. Metode numerice sem. 2
 2. Asamblarea și depanarea PC sem.3
 3. Sisteme de operare II sem.4
 4. Grafica pe calculator sem.5
 5. Guvernarea electronică sem.6
 6. Procese stocastice sem.7