Dacă studii economice - atunci la ASEM
VINO la ASEM, FII STUDENTUL NOSTRU!

În ultimii ani, Academia de Studii Economice din Moldova (ASEM) a trecut printr-un proces profund de transformare. Schimbările europene din procesul Bologna, cele globale şi mai ales aşteptările noastre sociale solicită adaptarea şi chiar transformarea.

Aderarea, în 2005 a Republicii Moldova la Procesul de la Bologna (Conferinţa de la Bergen, Norvegia (19-20 mai 2005) a constituit o etapă importantă în evoluţia Sistemului de învăţământ din Republica Moldova, iniţiind o serie de schimbări în structura învăţământului superior în ansamblu şi, implicit, în cea a Academiei de Studii Economice.

În acest context, chiar în faza de pre-aderare, din anul universitar 2002/2003, la nivelul întregii instituţii, a fost implementat Sistemul European de Credite Academice Transferabile. Începând cu anul universitar 2005/2006, admiterea la studii este efectuata în conformitate cu noul Nomenclator al domeniilor de formare profesionala/specializărilor şi noul mod de organizare a învăţământului superior pe cicluri: Ciclul I – Licență, Ciclul II – Masterat.

ASEM tinde să asigure temelia construcţiei unei economii durabile şi sporirea contribuţiei sale la dezvoltarea capitalului intelectual, cognitiv şi tehnologic al naţiunii noastre. Pentru a realiza cu succes acest deziderat, în ASEM este creat un mediu educaţional plăcut, calitativ şi productiv, centrat pe student, care se bazează pe următoarele principii de organizare a formării profesionale:

  • Crearea unui mediu de învăţare autentic, apropiat de mediul afacerilor şi relevant intereselor persoanei, pentru realizarea obiectivelor proiectate: însuşirea de cunoştinţe, formarea de deprinderi şi de competenţe personale şi profesionale;
  • Îmbinarea aspectelor de natură teoretică cu cultivarea unor abilităţi legate de realităţile activităţilor din domeniul administrării afacerilor;
  • Structurarea demersurilor educaţionale pe concepţia “învaţă acţionând” şi dezvoltarea unor dexterităţi de ordin practic;
  • Valorificarea unor tehnici moderne de instruire, inclusiv de dezvoltare a creativităţii.

În acest context, procesul de învățământ din ASEM are drept scop să formeze personalităţi integre şi competente profesional, pentru a face faţă cerinţelor actuale şi de perspectivă a pieţei forţei de muncă locale şi internaţionale, care vor:

  • Conştientiza importanţa practicării unor activităţi eficiente şi eficace în viaţa profesională şi cea cotidiană.
  • Forma şi dezvolta competenţele necesare pentru autorealizare şi obţinerea succesului în activitatea profesională şi afaceri.
  • Acumula cunoştinţe relevante şi crea plusvaloare academică în domeniul de studiu, care vor servi drept bază pentru dezvoltarea personală şi profesională.

Anul universitar începe la 1 septembrie şi se finalizează până la 30 iunie. Anul universitar are o durată de 30 de săptămâni. Activităţile didactice sânt repartizate în două semestre cu o durată de câte 15 săptămâni, pe parcursul cărora se desfăşoară componenta didactică, urmată de sesiunile de examene, sesiunile suplimentare de lichidare a restanţelor, perioadele de practică, perioadele de pregătire a tezelor şi vacanţe.

Calendarul universitar - Învățământ cu frecvență la zi (anul de învățământ 2014-2015)

Calendarul universitar - Învățământ cu frecvență redusă (anul de învățământ 2014-2015)