Dacă studii economice - atunci la ASEM
VINO la ASEM, FII STUDENTUL NOSTRU!

Program Admiterea

Program de lucru
Luni-Vineri, 0900 - 1700
Sâmbătă, 0900 - 1300
Pauză de masă, 1230 - 1300

Contacte
Anticamera rectorului:, 22-41-28, 40-27-09
Serviciul studii:, 40-29-00
Comisia de admitere:, 22-27-32

Abonare noutăți

APROBAT
la Şedinţa Senatului ASEM
din 31 mai 2019, proces - verbal nr. 10
Rector A.S.E.M., prof. univ.,
dr. hab., academician Gr. Belostecinic

R e g u l a m e n t u l
de organizare şi desfăşurare a admiterii
în Academia de Studii Economice din Moldova
în anul 2019, la ciclul II, Masterat
I. DISPOZIŢII GENERALE
II. ADMITEREA LA CONCURS
III. DESFĂŞURAREA CONCURSULUI
IV. ÎNMATRICULAREA CANDIDAȚILOR
PROGRAM DE LUCRU

I. DISPOZIȚII GENERALE

 1. În conformitate cu deciziile Senatului ASEM şi în baza ordinelor Ministerului Educaţiei şi Tineretului al Republicii Moldova nr. 386 din 30 mai 2008, nr. 571 din 08 iulie 2009, ordinilor Ministerului Educaţiei al Republicii Moldova nr. 616 din 1 iulie 2010, nr. 933 din 29 decembrie 2010, nr. 311 din 11 mai 2011, nr. 137 din 15. 03. 2012 şi nr. 253 din 25. 04. 2012, nr. 207 din 22. 04. 2013, nr. 467 din 23. 05. 2014 Academia de Studii Economice din Moldova este autorizată pentru realizarea pregătirii la programe de masterat şi, respectiv organizează admiterea pentru anul universitar 2019- 2020 după cum urmează:
Denumirea domeniului general de studiu Domeniile de formare profesională la ciclul I, Licență
(program de studii la ciclul I, Licență)
de unde provine programul de masterat
Denumirea programului
la ciclul II, masterat
Nr.
P.C.
(ECTS)
Forma de studii
Științe economice Economie:
 • Economie generală;
 • Economie mondială și relații economice internaționale;
 • Statistică și previziune economică;
 • Cibernetică și informatică economică)
Tranzacții internaționale și diplomație economică 120 Frecvență/ Frecvență Redusă
Comerț exterior și activitate vamală 120 Frecvență/ Frecvență Redusă
Integrare economică și afaceri europene 120 Frecvență
Politici economice și dezvoltare internațională 120 Frecvență/ Frecvență Redusă
Actuariat și riscul în afaceri 120 Frecvență
Tehnologii informaționale în economie 120 Frecvență
Contabilitate Contabilitate și audit 120 Frecvență/ Frecvență Redusă
Contabilitate și serviciile electronice asociate 120 Frecvență/ Frecvență Redusă
Audit financiar 120 Frecvență/ Frecvență Redusă
Contabilitate Finanțe Finanțe și contabilitatea firmei 120 Frecvență/ Frecvență Redusă
Finanțe Finanțe publice și fiscalitate 120 Frecvență/ Frecvență Redusă
Finanțe corporative; Asigurări 120 Frecvență/ Frecvență Redusă
Investiții și piețe de capital 120 Frecvență/ Frecvență Redusă
Administrare bancară 120 Frecvență/ Frecvență Redusă
Administrarea financiar-bancară (eng.) 120 Frecvență/ Frecvență Redusă
Finanțe și tehnologii informaționale 120 Frecvență
Business și administrare Administrarea afacerilor 120 Frecvență/ Frecvență Redusă
Digital Business Management 120 Frecvență
Managementul proiectelor europene 120 Frecvență/ Frecvență Redusă
Managementul și dezvoltarea resurselor umane 120 Frecvență/ Frecvență Redusă
Comunicare și jurnalism economic 120 Frecvență
Marketing și logistică Managementul marketingului 120 Frecvență/ Frecvență Redusă
Logistică și Supply Chain Management 120 Frecvență/ Frecvență Redusă
Reclama și relații cu publicul 120 Frecvență/ Frecvență Redusă
Merceologie și comerț Comerț și expertiza mărfurilor în activitatea vamală 120 Frecvență/ Frecvență Redusă
Managementul calității, expertiză și protecția consumatorului 120 Frecvență
Științe administrative Științe administrative Management în administrație publică 120 Frecvență/ Frecvență Redusă
Drept Drept Drept Financiar-Fiscal** 120 Frecvență/ Frecvență Redusă
Dreptul în Afaceri** 120 Frecvență/ Frecvență Redusă
Drept și Proceduri Vamale** 120 Frecvență/ Frecvență Redusă
Drept Drept și Proceduri Vamale* 90 Frecvență/ Frecvență Redusă
Drept Financiar-Fiscal* 90 Frecvență/ Frecvență Redusă
Drept Economic* 90 Frecvență/ Frecvență Redusă
Tehnologii ale informației și comunicațiilor Dezvoltarea produselor program și a aplicațiilor (Informatică + Cibernetică și informatică economică) Managementul informațional 120 Frecvență/ Frecvență Redusă
Dezvoltarea produselor program și a aplicațiilor (Tehnologia informației + Securitatea informațională) Tehnologii informaționale în economie 90 Frecvență
Securitatea sistemelor informatice*** 90 Frecvență/ Frecvență Redusă
Tehnologii de fabricare și prelucrare Procesarea alimentelor (Tehnologia și managementul în alimentația publică) Tehnologia și Managementul alimentației publice și agroturism*** 90 Frecvență/ Frecvență Redusă
Servicii publice Servicii hoteliere, turism și agrement Gestiunea şi Dezvoltarea Turismului 120 Frecvență/ Frecvență Redusă
* Programe destinate absolvenților ciclului I, licență, la domeniulDREPT.
** Programe destinate absolvenților ciclului I, licență, la alte DOMENII, decât DREPT, cu durata studiilor 2 ani (120 puncte credite) și achitarea taxei de studii pentru 0,5 ani, pentru persoanele înmatriculate la locurile cu finanțare bugetară.
*** Programe destinate absolvenților ciclului I, Licență cu 240 puncte credite
 1. Durata Studiilor preuniversitare de master la învățământul cu frecvență este:
  • Pentru programele de 120 credite de studii – 2 ani;
  • Pentru programe de 90 credite de studii – 1,5 ani.
 2. Durata studiilor superioare de master la învățământul cu frecvență redusă este mai mare cu un semestru de studii în comparație cu durata studiilor la învățământul cu frecvență.

II. ADMITEREA LA CONCURS

 1. Admiterea la studii superioare de masterat în ASEM se efectuează în bază de concurs, la învăţământul cu frecvenţă si cu frecvenţă redusă.
 2. La învățământul cu frecvență studiile sunt organizate cu finanțare de la bugetul de stat și în bază de contract cu achitarea taxei pentru studii.
 3. La învățământul cu frecvență redusă studiile sunt organizate în baza de contract cu achitarea taxei pentru studii.
 4. Candidații au dreptul să se înscrie la concursul de admitere în ASEM la una, două sau trei programe de masterat, dar vor fi înmatriculați la un singur program.
 5. Toţi candidaţii se vor înscrie la concursul de admitere la studiile de masterat de profesionalizare. La concurs pot participa deţinătorii diplomelor de licenţă, diplomelor de studii superioare şi diplomelor de master din domenii diferite.
  Persoanele care optează pentru studiile de masterat ştiinţific vor fi nevoite să depună suplimentar pe parcursul primului an de studii, o cerere pe numele rectorului ASEM prin care să-şi exprime această doleanţă. Specializarea propriu zisă se va organiza pe parcursul anului doi de studii.
 6. La cererea de înscriere la concurs se vor anexa:
  • actul de studii, în original şi o copie, cu anexa respectivă sau suplimentul la diplomă;
  • certificatul medical – tip (nr. 086 – E), eliberat în anul 2019;
  • buletinul de identitate în original şi o copie;
  • 2 fotografii cu dimensiunea 3x4;
  • copia carnetului de muncă.
 7. În baza deciziei Senatului ASEM, toți candidaţii la concurs sunt scutiţi de achitarea taxei de înscriere.

III. DESFĂŞURAREA CONCURSULUI

  1. Concursul de admitere în ASEM la studiile superioare de masterat se organizează, în baza mediei generale de concurs.
  2. Media generală de concurs se va calcula ca o medie aritmetică simplă a notei medii generale pe anii de studii la ciclul I, licență și a mediei la examenul de licență, obținută la finalizarea studiilor la ciclul I, licență, conform formulei:

L1 – media generală pe anii de studii, obţinută pe parcursul studiilor superioare de licenţă,ciclul I;
L2 – media la examenul de licenţă obţinut la finalizarea studiilor superioare de licenţă, ciclul I;

 1. Admiterea la studiile superioare de masterat cu finanţare bugetară se efectuează în limitele planului de înmatriculare în ordine descrescătoare a mediilor generale de concurs a candidaţilor la studii.
 2. Deţinătorii diplomei de „Absolvent de onoare al ASEM”, promoţia anului 2019, sunt înmatriculaţi la locurile cu finanţare bugetară în afara concursului în cazul solicitării unui program de masterat, care provine din domeniul de formare profesională la care şi-au făcut studiile la ciclul I, licenţă.
 3. Înmatricularea la locurile prin contract cu achitarea taxei de studii, se va face din rândul candidaţilor la admitere situaţi sub ultimul admis la locurile finanţate de la buget, în ordinea descrescătoare a mediilor de concurs la solicitarea scrisă a candidatului (se va indica în cererea de înscriere pentru participare la concurs)
 4. Concursul de admitere şi afişarea informaţilor privind rezultatele concursului de admitere, şi după caz locurile ne acoperite pe panourile de informaţii şi pe site-ul ASEM, se vor organiza după cum urmează:
  Sesiunea 1 (de bază):
  • Depunerea cererilor de participare: 01 iulie –18 iulie 2019, conform programului de lucru: 0900 – 1700;
  • Anunţarea rezultatelor intermediare: 19 iulie 2019, ora 1100;
  • Depunerea documentelor în original: 19 iulie – 22 iulie 2019, conform programului de lucru: 0900 – 1700;
  • Anunţarea rezultatelor finale (afişarea ordinului de înmatriculare): 23 iulie 2019,  ora  1100.
 5. În cazul în care rezultatul concursului de admitere nu vor fi acoperite toate locurile din planul de înmatriculare aprobat va fi anunțat concurs repetat pentru locurile neacoperite. Concursul repetat se va organiza în perioada, după cum urmează:
  Sesiunea 2:
  • Depunerea cererilor de participare la concurs: 23 iulie – 30 iulie 2019, conform programului de lucru: 0900 – 1700;
  • Anunţarea rezultatelor (afişarea ordinului de înmatriculare): 31 iulie 2019, ora 1100
  Sesiunea 3:
  • Depunerea cererilor de participare la concurs: 31 iulie – 03 august 2019, conform programului de lucru: 0900 – 1700; (pentru data de 03 august 2019, programul de lucru: 0900 – 1300);
  • Anunţarea rezultatelor  (afişarea ordinului de înmatriculare): 05 august 2019, ora 1100.
  Sesiunea 4:
  • Depunerea documentelor în original: 05 august 2019 – 10 august 2019, conform programului de lucru: 0900 – 1700; (pentru data de 10 august 2019, programul de lucru: 0900 – 1300)
  • Anunţarea rezultatelor finale (afişarea ordinului de înmatriculare) – 12 august 2019, ora 1100.
  Sesiunea 5:
  • Depunerea documentelor în original: 12 august 2019 – 17 august 2019, conform programului de lucru: 0900 – 1700; (pentru data de 17 august 2019, programul de lucru: 0900 – 1300)
  • Anunţarea rezultatelor finale (afişarea ordinului de înmatriculare): 19 august 2019, ora 1100.
  Sesiunea 6:
  • Depunerea documentelor în original: 19 august 2019 – 29 august 2019, conform programului de lucru: 0900 – 1700;
  • Anunţarea rezultatelor finale (afişarea ordinului de înmatriculare): 30 august 2019, ora 1100.

IV. ÎNMATRICULAREA CANDIDAȚILOR

 1. Grupele academice pe programe de masterat şi limbi de studii se vor forma cu un număr de cel puţin 20 de persoane. În cazul în care grupele nu se vor forma, persoanelor înmatriculate li se va propune înscrierea la un alt program de masterat.
 2. Înmatricularea cetăţenilor străini la studii superioare de masterat (ciclul II), cu finanţare bugetară, se va realiza în temeiul ordinului Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, la recomandarea Academiei de Studii Economice, urmare organizării concursului de admitere.
 3. În cazul înscrierii la ciclul II de studii superioare la un program de studii diferit de domeniul de formare profesională absolvit la ciclul I de studii superioare, candidaţii urmează să acumuleze 30 de credite de studii transferabile la disciplinele fundamentale şi de specialitate aferente programului de studii pentru care optează, ceea ce reprezintă minimul curricular iniţial necesar.
  Minimul curricular iniţial necesar pentru continuarea studiilor superioare la ciclul II la alt domeniu de formare profesională poate fi acumulat parţial sau integral, prin transferarea creditelor acumulate la disciplinele programului de master, obţinute în perioada studiilor superioare de licenţă
  Minimul curricular iniţial necesar poate fi acumulat în regim extracurricular, pe parcursul anului I de studii superioare de master, conform orarului elaborat de Școala Masterală de Excelență în Economie și Business. Persoanele care nu au acumulat în perioada stabilită minimul curricular de 30 de credite de studii transferabile îşi pierd calitatea de student şi sunt exmatriculaţi.
 4. Studenţii ciclului II – studii superioare de master, înmatriculaţi la studii cu finanţare bugetară şi la locuri cu taxă de studii, încheie cu ASEM un contract de studii, care reglementează raporturile studentului cu ASEM sub aspect academic, financiar, social şi alte aspecte specifice. Contractul de studii prevede obiectul contractului, drepturile şi obligaţiile părţilor, taxa pentru întregul ciclu de studii, precum şi alte reglementări conform legislaţiei.
 5. Nesemnarea contractului în termen de o lună de la începerea anului universitar determină pierderea dreptului câştigat prin concursul de admitere. Pe parcursul şcolarizării, dacă se modifică condiţiile contractuale, se încheie acte adiţionale,
 6. Candidaţii cetăţeni străini vor fi înmatriculaţi după încheierea contractelor pentru întreaga perioadă de şcolarizare. Nesemnarea contractului în termenele stabilite de Senatul ASEM determină pierderea dreptului obţinut prin concursul de admitere. Pe parcursul şcolarizării, dacă se modifică condiţiile contractuale, se vor încheia acte adiţionale

Comisia de admitere va activa:

În perioada 01 iulie – 09 iulie 2019

în blocul „A” de studii al A. S. E. M,
etajul III, biroul 306
pe adresa:
str. MITROPOLIT G. BĂNULESCU BODONI, 61

În perioada 10 iulie – 31 iulie 2019

în blocul „F” de studii al A. S. E. M,
pe adresa:
str. MITROPOLIT G. BĂNULESCU BODONI, 59

În perioada 1 august – 30 august 2019

în blocul „A” de studii al A. S. E. M,
etajul III, biroul 304
pe adresa:
str. MITROPOLIT G. BĂNULESCU BODONI, 61

Telefoane de contact:
Anticamera rectorului: - 22-41-28, 40-27-09
Serviciul studii: - 40-29-00
Comisia de admitere: - 22-27-32;