Direcția Management al Calității, Dezvoltare Curriculară și Studii este o structură funcțională executivă și consultativă din cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova, specializată în organizarea procesului de învățământ, asigurarea calității și acordarea de servicii educaționale de perfecționare și recalificare profesională pentru cadrele didactice.

Misiunea Direcției Management al Calității, Dezvoltare Curriculară și Studii: este de a asigura o formare profesională de calitate pentru beneficiarii serviciilor educaționale prestate de ASEM, prin implementarea unui management academic performant în baza standardelor de referință a calității prin procese didactice și de cercetare profesionale competitive în corespundere cu exigențele impuse învățământului universitar.

Domeniile de activitate ale DMCDCS sunt:

 1. Organizarea procesului de învăţământ.
 2. Dezvoltarea şi îmbunătăţirea curriculum-ului universitar al ASEM.
 3. Formarea şi evidenţa contingentului de studenţi.
 4. Asigurarea funcţionării unui sistem instituţional de management al calităţii.
 5. Dezvoltarea competenţelor psihopedagogice ale cadrelor didactice.

Activitatea în domeniul asigurării calității din cadrul ASEM rezidă din Declarația Rectorului privind politica ASEM în domeniul calității (https://ase.md/files/legal/interne/1.4_declaratia_pca_r02.pdf) prin care se menționează ca scop: implementarea și menținerea la nivelul întregii universități a unui Sistem de Management al Calității, proiectat și documentat în conformitate cu prevederile standardului internațional ISO 9001:2015, domeniul de aplicare al căruia este și prestarea de servicii educaționale.

Un rol aparte revine implementării în ASEM a stipulărilor documentelor de constituire a Procesului de la Bologna, accentul fiind pus pe calitatea studiilor, dezvoltarea cercetărilor științifice și perfecționarea managementului universitar.

ASEM este una din instituțiile de învățământ superior de top din Republica Moldova, care se menține prin calitate și performanță, fiind realizate prin următoarele obiective strategice:

 • Îmbunătățirea continuă a calității serviciilor educaționale și adecvarea acestora la exigențele pieței forței de muncă pentru a menține un nivel înalt de satisfacție a clienților, angajaților și tuturor părților interesate;
 • Compatibilizarea și alinierea activităților ASEM la practicile academice din țările Uniunii Europene și alte state cu nivel înalt de dezvoltare;
 • Dezvoltarea continuă a competențelor profesionale ale personalului didactic și de cercetare și conștientizarea importanței acestora in asigurarea calității serviciilor;
 • Îmbunătățirea continuă a tuturor proceselor desfășurate în ASEM, considerând prioritare principalele ei dimensiuni: învățământ, cercetare științifică și inserție socială.

Obiectivele strategice stau la baza obiectivelor specifice ale proceselor educaționale și de cercetare, realizându-se în conformitate cu prevederile Sistemului de Management al Calității (SMC) din ASEM.

SMC din ASEM este axat pe satisfacerea cerințelor clienților, prin asigurarea competenței instituționale, pentru a produce prin intermediul unor procese eficiente și eficace, servicii educaționale și științifice competitive.

Organele responsabile de asigurarea calității serviciilor educaționale oferite de ASEM sunt:

 1. Consiliul de asigurare a calităţii (CQ), la nivelul instituțional, ce are un rol consultativ în fundamentarea deciziilor cu privire la politica şi obiectivele ASEM referitoare la calitate.
 2. Direcția Management al Calității, Dezvoltare Curriculară și Studii, responsabilă de implementarea și monitorizarea politicilor și obiectivelor referitoare la calitate în ASEM.

Elena Vaculovschi: conf. univ., dr. în economie, șefă SSDCMC, E-mail: elenavaculovsky@ase.md, bloc A cab. 302, tel.:022 402 406

 • Examinează şi verifică modul de aplicare a actelor normative în vigoare emise de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, precum și ale organelor de conducere ASEM referitor la realizarea procesului didactic;
 • Participă la organizarea procesului de admitere la studii a studenților și masteranzilor;
 • Participă la organizarea procesului instructiv-educativ;
 • Contribuie la procesul de asigurare metodică şi tehnică a procesului de învățământ;
 • Verifică realizarea orelor academice în conformitate cu orarul;
 • Participă la organizarea procesului de susținere a examenelor de licență;
 • Organizează şedinţe de lucru cu prodecanii, șefii de departamente, metodiști, secretarii examenelor de licenţă cu referire la procesul didactic şi de finalizare a studiilor;
 • Monitorizează informații necesare pentru calcularea normei didactice și monitorizează realizarea sarcinii didactice;
 • Contribuie la definirea și atingerea obiectivelor strategice ale ASEM cu privire la calitatea în învățământul superior;
 • Planifică și coordonează sistemul de management al calității în ASEM prin organizarea procesului de asigurare a calităţii și monitorizarea activității Comisiilor de asigurare a calităţii;
 • Elaborează regulamente interne;
 • Coordonează procesul de elaborare a programelor de studii;
 • Contribuie la elaborarea Rapoartelor de autoevaluare în vederea autorizării/acreditării programelor de studii;
 • Monitorizează elaborarea planurilor de învăţământ;
 • Coordonează procesul de elaborare a curriculei la ciclul I, Licenţă şi Ciclul II, Master;
 • Monitorizează implementarea documentelor specifice asigurării calității și deciziilor luate;
 • Elaborează și monitorizează implementarea procedurilor și activităților de asigurare a calității;
 • Evaluează calitatea procesului de studii și a activităţii personalului didactic;
 • Organizează şi Monitorizează auditul intern în ASEM;

Andreev Tatiana: Inspector, E-mail: andreev.t@ase.md, bloc A cab.: 304, tel.: 022 402 925

 • Administrarea bazei de date a contingentului studențesc
 • Administrarea bazei de date a studenților ciclului 0
 • Elaborarea Rapoartelor statistice anuale, la solicitarea MECC, a rapoartelor pentru ședințele Senatului
 • Gestionarea procesului de admitere și prezentarea informațiilor la solicitare
 • Întocmirea informațiilor cu privire la contingent, reușită academică, etc.
 • Consilierea studenților
 • Întreținerea corespondeței privind situația academică (ciclul I, II), eliberarea actelor, etc.

Braga Nadejda: Metodist, braga.nadejda@ase.md , bloc A cab.: 304, tel.: 022 402 925

 • Colaborarea cu clienții interni ai universității, cu absolvenții ASEM, cu angajații altor subdiviziuni instituționale, dar și cu alte instituții din țară (MECC, Biroul Național de statistică, CNAS, centre Militare, etc.)
 • Administrarea bazei de date a contigentului studențesc
 • Coordonarea proceselor de pregătire și eliberare a Diplomelor, Suplimentelor la Diplomă și Duplicatelor
 • Confirmarea veridicității actelor eliberate de ASEM, la solicitare
 • Gestionarea diferitor tipuri de formulare, register, a carnetelor de student, ghidurilor, etc.
 • Elaborarea Rapoartelor statistice privind contingentul, situația academică, etc.
 • Întocmirea ordinelor de transfer, restabilire, repetarea anului, ematriculare, studii în parallel, schimbarea numelui etc.
 • Consilierea studenților
 • Întreținerea corespondeței privind situația academică (ciclul I, II), eliberarea actelor, etc.
 • Gestionarea grupelor academic ( ciclul I, II, dorma de organizare ÎF, ÎFR)
 • Cunoașterea, monitorizarea și asigurarea prevederilor SMC

Chiriac Dora: Inspector, E-mail: chiriac.dora@ase.md bloc A cab.: 304, tel.: 022 402 925

 • Întocmirea ordinelor de transfer, restabilire, repetarea anului, ematriculare, studii în parallel, schimbarea numelui etc.
 • Gestionarea dosarelor persoanale ale studenților (recepționarea actelor de la Comisia de admitere, clasarea pe facultăți/forme de organizare, evidența, completarea, transmiterea în arhiva ASEM)
 • Gestionarea diferitor tipuri de formulare, register, a carnetelor de student, ghidurilor, etc.
 • Administrarea bazei de date a contigentului studențesc
 • Consilierea studenților
 • Întreținerea corespondeței privind situația academică (ciclul I, II), eliberarea actelor, etc.
 • Cunoașterea, monitorizarea și asigurarea prevederilor SMC

Cataraga Eugenia: Inspector, bloc A cab.: 304, tel.: 022 402 807

 • Gestionarea dosarelor personale ale studenților (recepționarea actelor de la Comisia de admitere, clasarea pe facultăți/forme de organizare, evidența, completarea, transmiterea în arhiva ASEM)
 • Îndosarierea și/sau arhivarea diferitor tipuri de documente
 • Întreținerea și/sau evidența corespondenței interne și externe
 • Întreținerea evidenței corespondeței interne și externe
 • Consilierea studenților
 • Cunoașterea, monitorizarea și asigurarea prevederilor SMC

Lungu Svetlana: Inspector, bloc A cab.: 303, tel.: 022 402 925

 • Gestionarea dosarelor personale ale studenților (recepționarea actelor de la Comisia de admitere, clasarea pe facultăți/forme de organizare, evidența, completarea, transmiterea în arhiva ASEM)
 • Repartizarea sălilor de studii întru asigurarea procesului didactic
 • Verificarea orarului lecțiilor și sesiunii de evaluare
 • Verificarea auditoriilor și prezenței la sesiune
 • Gestionarea logistică a activității subdiviziunii
 • Cunoașterea, monitorizarea și asigurarea prevederilor SMC

Gudima Galina: Metodist, bloc A cab.: 303, tel.: 022 402 925

 • Monitorizarea procesului de normare didactică (planificare, repartizare și realizare)
 • Gestionarea informației privind asigurarea medicală obligatorii a studenților (ciclul I și II)
 • Administrarea informației cu privire la contingentul de student ce se conformează LEGII NR. 1245 DIN 18.07.2022 Cu privire la pregătirea cetățenilor pentru apărarea Patriei (ciclul I și II)
 • Confirmarea veridicității actelor (diplome, suplimente, eliberate de ASEM, la solicitare
 • Întocmirea situațiilor academice la solicitare
 • Coordonarea proceselor de pregătire a Programelor analitice ale disciplinelor pentru absolvenții ASEM
 • Întreținerea evidenței corespondeței interne și externe
 • Consilierea studenților
 • Cunoașterea, monitorizarea și asigurarea prevederilor SMC

Ivancenco Laurenția: Inspector, bloc A cab.: 306, tel.: 022 402 708

 • Monitorizarea procesului de normare didactică (planificare, repartizare și realizare)
 • Monitorizarea întocmirii planului individual al cadrelor didactice
 • Gestionarea informației privind învățământul dual și a programelor commune
 • Întocmirea ordinelor privind înmatricularea, exmatricularea studenților din cadrul programelor commune
 • Evidența documentelor ce stabilesc procedura de învățământ din cadrul programelor commune
 • Monitorizarea și documentarea proceselor în cadrul SMC
 • Cunoașterea, monitorizarea și asigurarea prevederilor SMC