Având în vedere elementele de context și viziunile strategice de dezvoltare a universității prezentate în documentele sale de politici (Planul strategic de dezvoltare și Carta instituției), misiunea asumată de Academia de Studii Economice din Moldova este de a crea noi cunoștințe și a pregăti specialiști de înaltă calificare în cele mai diferite domenii ale științelor economice, precum și în domenii adiacente, capabili să participe ca antreprenori și forță de muncă activă și productivă într-o piață competitivă și ca cetățeni într-o societate democratică în continuă schimbare prin:

 • promovarea unui învățământ pertinent, riguros și captivant, bazat pe interacțiunea cu cercetarea științifică, facilitând schimbul de idei, creativitatea și spiritul de inițiativă prin dezvoltarea unui mediu de învățare optim pentru autorealizare, centrat pe student și axat pe formarea competențelor sociale și profesionale, pregătindu-i pe studenți să joace un rol important în dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaștere;
 • asigurarea suportului și facilităților corpului didactic pentru promovarea cercetării științifice performante, favorizând, astfel, participarea cadrelor didactice și a tinerilor cercetători la realizarea unor proiecte științifice de interes major;
 • instituirea și dezvoltarea unei culturi a învățării permanente și inovatoare;
 • răspunderea în mod favorabil la cerințele de dezvoltare a mediului intelectual al societății, per ansamblu, și crearea legăturilor strânse cu mediul academic din întreaga lume, cu instituțiile publice și cu mediul de afaceri;
 • atragerea studenților din Republica Moldova și din mediul internațional, la programele oferite de licență, de masterat și doctorat, precum și la cele de educație continuă, prin extinderea programelor de studii în limbile de circulației internațională și crearea condițiilor optime pentru studenții veniți din medii diferite și cu diferite pregătiri educaționale primare.

ViziuneaAcademiei de Studii Economice din Moldova – universitate angajată în viitor – o universitate de referință pentru zona Europei Centrale și de Est, asumându-și vocația și valorile statuate la înființare, precum și voința de schimbare și adaptare la noile imperative ale timpului. ASEM va obține excelență academică în educația și cercetarea socio-economică și administrativă, fiind recunoscută pe plan național și internațional pentru:

 • rolul de lider în învățământul economic din țară;
 • instituirea unei înalte culturi instituționale și manageriale, precum și crearea unui climat favorabil pentru autodezvoltare și atingerea performanței;
 • generarea de noi cunoștințe și inovații;
 • un mediu educațional de calitate bazat pe cercetare și inovare;
 • un învățământ centrat pe nevoile studentului, programe universitare și de cercetare atractive și relevante, servicii calitative de expertiză;
 • o puternică motivație, angajare și atitudine profesională din partea corpului profesoral și a studenților;
 • un climat intelectual și moral adecvat pentru autorealizarea academică a profesorilor și studenților;
 • crearea unui echilibru echitabil între valorile universitare tradiționale bazate, în primul rând, pe reușita academică și pe valorile modelului antreprenorial, impus de cerințele societății moderne;
 • instituirea unei culturi și a unei mentalități antreprenoriale în ASEM;
 • dezvoltarea și consolidarea de relații mutuale benefice cu mediul de afaceri;
 • sprijinirea inserției profesionale a absolvenților pe piața muncii;
 • experiența educațională deosebită oferită pentru mediul internațional.

Astfel, pentru realizarea acestei misiuni și atingerea viziunii, generarea și transferul de cunoștințe către societate trebuie să se bazeze pe pilonii educație-cercetare-servicii de calitate oferite societății.

În acest context, ASEM promovează valorile corelate principiului universal al nevătămării, după cum urmează:

 • dreptatea și echitatea;
 • tentativa de corupere;
 • meritul ASEM;
 • profesionalismul;
 • onestitatea și corectitudinea intelectuală;
 • transparența;
 • responsabilitatea;
 • respectul și toleranța;
 • hărțuirea;
 • bunăvoință și grijă.