Misiune și Viziune (Misiunea academiei, Principiile ASEM, extras din CARTA ASEM)

Misiune și Viziune (Misiunea academiei, Principiile ASEM, extras din CARTA ASEM)


CAPITOLUL III. MISIUNEA, OBIECTIVELE ȘI VALORILE ASEM

Articolul 15.

(1) Misiunea ASEM este de a genera şi a transfera cunoştinţe prin:

a) sprijinirea dezvoltării şi afirmării studenţilor şi cercetătorilor în domeniul ştiinţelor economice şi administrative, precum şi în alte subdomenii ale ştiinţelor sociale şi umaniste;

b) cercetare ştiinţifică avansată raportată la cerințelesocialeprin programe de studii de înaltă calitate pe toate ciclurile şi în toate formele pregătirii universitare şi post-universitare;

c) generarea de cunoaştere avansată;

d) educaţie şi formare continuă a adulţilor.

(2) Asumându-şi vocaţia şi valorile statuate la înfiinţare şi respectând tradiţia instituțională dezvoltată în decursul deceniilor de personalităţile care au consacrat-o în ţară şi peste hotare, Academia de Studii Economice a Moldoveiîşi propune să fie universitate de referinţă pentru zona Europei Centrale.

Articolul 16.

Obiectivele ASEM, stabilite în vederea realizării misiunii, sunt următoarele:

a) asigurarea şi dezvoltarea resurselor şi mijloacelor necesare desfăşurării procesului instructiv-educativ şide cercetare ştiinţifică la standarde de referinţă competitive în Spaţiul Naţional şi European al Învăţământului Superior şi al Cercetării, definit prin Declaraţia de la Bologna (1999) şi prin legislaţia în vigoare;

b) organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice studiilor universitare şi postuniversitare, cu asigurarea şi respectarea standardelor de referinţă caracteristice fiecărui domeniu şi program de studii;

c) organizarea unor programe masterale şi şcoli doctorale, promovarea valorilor ştiinţifice, culturale şi a spiritualităţii naţionale şi universale;

d) realizarea unui învăţământ de calitate, flexibil şi dinamic, raportat la nevoile dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere;

e) respectarea şi aplicarea principiului centrării procesului instructiv-educativ pe student;

f) realizarea de parteneriate cu instituţii, autorităţi, unităţi economico-sociale din țară şi de peste hotare, în scopul organizării şi adaptării programelor de studii şi a cercetării ştiinţifice, la standardele de referinţă specifice calificărilor şi la cerinţele mediului socio-economic naţional şi european; g)autoevaluarea şi evaluarea periodică a activităţii didactice şi ştiinţifice, ţinând cont de standardele şi indicatorii de performanţă care asigură calitatea procesului de învăţământ şi a cercetării ştiinţifice;

h) asigurarea performanţei în procesul didactic şi de cercetare ştiinţifică;

i) realizarea unui management instituţional performant şi transparent, bazat pe principiile autonomiei universitare, asigurării calităţii, eficienţei şi asumării răspunderii publice;

j) dezvoltarea programelor de mobilităţi naţionale şi internaţionale ale studenţilor, cadrelor didactice și de cercetare științifică, personalului didactic și de cercetare științifică auxiliar şi personalului nedidactic;

k) promovarea culturii calităţii în viaţa universitară şi asigurarea unui mediu adecvat de dezvoltare profesională a membrilor comunităţii universitare, bazat pe respectarea nor-melor de etică universitară;

l) cultivarea tradiţiei gândirii libere, a spiritului democratic, academic; m)respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului şi a principiului supremaţiei legii;

n) integrarea centrelor de cercetare în reţelele naţionale şi internaţionale de excelenţă şi rea-lizarea de cercetări fundamentale şi aplicative generatoare de valoare adăugată;

o) climat adecvat pentru dezvoltarea personală a membrilor comunităţii universitare;

p) baza logistică şi profesională pentru educaţia continuă;

q) condiţii pentru promovarea parteneriatelor la nivel naţional şi internaţional;r)dezvoltarea relaţiilor cu absolvenţii;

s) transparenţa managementului instituţional;

t) consolidarea spiritului de comunitate universitară;

u) promovarea valorilor ştiinţifice, culturale şi etice în comunitatea naţională şi internaţională;

v) menţinerea relaţiilor profesionale, ştiinţifice şi sociale cu absolvenţii ASEM.

Articolul 17.

Valorile ASEM ASEM promovează valorile corelate principiului universal al nevătămării, după cum urmează:

17.1. Dreptatea și echitatea – membrii comunității universitare vor fi tratați drept, corect şi echitabil. Nu este permisă discriminarea sau exploatarea, indiferent dacă acestea sunt directe sau indirecte.ASEM adoptămăsuri ferme pentru nediscriminare și egalitate de șanse exprimate prin acces la studii, angajare și la programe, pentru eliminarea conflictelor de interese, pentru prevenirea și combaterea oricăror forme de corupție, favoritism și nepotism.

10 Realizarea valorilor morale de dreptate și echitate în mediul universitar presupune respectarea următoarelor principii: Nediscriminarea şi egalitatea de șanse Discriminarea în mediul academic reprezintă tratamentul inegal al unei persoane, tratament care urmărește sau conduce la încălcarea ori limitarea drepturilor persoanei respective pe baza genului, rasei, vârstei, dizabilității, orientării sexuale, a naționalității, etniei, religiei, categoriei sociale, stării materiale sau mediului de proveniență, alte criterii protejate. Eliminarea conflictelor de interesePersonalul didactic (inclusiv membrii conducerii ASEM și ai tuturor structurilor sale) și nedidactic vor lua măsurile de rigoare în scopul evitării conflictelor de interese care ar putea compromite, direct sau indirect, îndeplinirea obligațiilor lor. Prevenirea și combaterea corupțieiCorupția este una dintre maladiile sociale grave. În mediul universitar, corupția generează tratament inechitabil, nedreptăți și favoritisme, subminează aplicarea principiului meritului și creează suspiciune și neîncredere în valoarea diplomelor și competența profesională a absolvenților. Corupția slăbește sentimentul dreptății și apartenenței.Printre cele mai grave forme de corupție în mediul universitar, se numără:

• traficarea examenelor de admitere și absolvire (vânzarea, cumpărarea sau substituirea de lucrări contra bani, servicii sau contraservicii);

• solicitareade cătremembrii personalului universitar de bani sau cadouri, precum șitentative de mituiresau mituirea acestora, precum și cointeresarea în alte forme;

• solicitarea unor serviciipersonale, de orice tip, de la persoane care sunt sau care urmează să fie în proces de evaluare, angajare, sau promovare, precum șioferirea unor astfel de servicii în schimbul indulgenței.

Vezi și Clasament și Acreditare

Urmărește-ne și pe Facebook

Misiune și viziune ASEM