I.Politici si strategii
 1. Politica ASEM privind SMC
 2. Declarația rectorului privind politica ASEM în domeniul calității
 3. Declarația de răspundere managerială
 4. Carta instituţiei publice ASEM
 5. Planul de acțiuni pentru anul 2023
 6. Strategia de dezvoltare al ASEM pentru perioada 2023 – 2027
 7. Strategia de internationalizare al ASEM pe perioda 2018-2023
 8. Politica de securitatea datelor cu caracter personal la prelucrarea în cadrul sistemelor informaționale gestionate de ASEM
 9. Strategia de management al riscurilor a Academiei de Studii Economice din Moldova
II. Administrative
 1. Statutul instituţiei publice Academia de Studii Economice a Moldovei
 2. Regulamentul intern al ASEM
 3. Regulamentul Institutului Național de Cercetări Economice
 4. Regulament privind modul de alegere a rectorului ASEM
 5. Regulament cu privire la procesul de votare in cadrul concursului pentru alegerea rectorului ASEM
 6. Codul de etică universitară al Academiei de Studii Economice din Moldova
 7. Regulamentul consiliului pentru dezvoltare strategică instituțională al ASEM
 8. Regulamentul Consiliului de Administrație al ASEM
 9. Regulamentul de organizare și funcționare a Senatului ASEM
 10. Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei de Etică universitară a ASEM
 11. Regulament cu privire la delegarea personalului din ASEM
 12. Regulament cu privire la normarea activităţii ştiinţifico-didactice a personalului din ASEM
 13. Regulament cu privire la stabilirea normativelor de personal în vederea elaborării statelor de funcții în ASEM
 14. Regulamentul de organizare şi desfăşurare al concursului  „Profesorul anului” în ASEM (Redacția 3)
 15. Regulament privind evaluarea performanţelor cadrelor didactice universitare (Redacția 2)
 16. Regulament cu privire la evidența cazurilor de influență necorespunzătoare
 17. Regulamentul cu privire la condiţiile de ocupare a locurilor cu finanțare bugetară în ASEM, la ciclul I, Licenţă
 18. Regulament privind taxele de studii în ASEM
 19. Regulament privind prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal ale studenților
 20. Regulament privind prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal în sistemul informaţional
 21. Regulament privind prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal ale angajaților ASEM
 22. Regulamentul privind prelucrarea, în sistemul de evidență contabilă, a datelor cu caracter personal
 23. Regulament privind prelucrarea şi protecţia datelor cu caracter personal în Serviciul Planificare Economică şi Finanţe
 24. Regulamentul privind supravegherea prin mijloace video
 25. Regulament de monitorizare a angajabilității și a traseului profesional a absolventilor ASEM
 26. Regulament privind site-ul oficial al Academiei de Studii Economice a Moldovei
 27. Regulamentul grupului de lucru pentru Achiziții
 28. Regulament privind organizarea formării profesionale continue a personalului academic universitar în ASEMNou
 29. Condițiile de acces pe proprietatea publică, aflată în administrarea (gestiunea) Academiei de Studii Economice din Moldova, în vederea construirii (instalării), intreținerii, demontării, înlocuirii, transferului sau retehnologizării rețelelor publice de comunicații electronice ori a elementelor de infrastructură necesare susținerii acestor rețele
 30. Regulament de conferire a titlurilor științifico-didactice în ASEMNou
 31. Măsuri Anti-COVID-19 în anul universitar 2020-2021 în ASEM
 32. Masuri suplimentare pentru prevenirea transmiterii infecției cu Coronavirus de tip nou (COVID-19) în căminele instituțiilor de învățământ superior și profesional tehnic
 33. PROCEDURA de repartizare a locurilor cu finantare de la bugetul de stat și a celor contra taxa la ciclul I, Licenta și ciclul II, Masterat pe programe de studii
 34. Planul de acțiuni privind implementarea Strategiei pentru Știința Deschisă (2022-2027)
III. Managementul calității
 1. Manualul Sistemului de Management al Calităţii
 2. Strategia privind asigurarea calității în cadrul ASEM pentru perioada 2022-2026
 3. Regulament privind organizarea și funcționarea Sistemului de Management al Calității în ASEMNou
 4. Obiective ale calităţii în ASEM pentru anul universitar 2023-2024
 5. Politica instituțională a ASEM privind știința deschisă și accesul deschis
 6. Regulament privind organizarea și funcționarea repozitoriului institutional al ASEM – IREK
 7. Metodologia instituțională de organizare și desfășurare a competiției naționale a proiectelor științifice pentru repartizarea granturilor doctorale de la bugetul de stat
 8. Angajarea deschisă, transparentă și în funcție de merite a cercetătorilor (Politica OTM-R)
IV. Cercetare
 1. Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului privind ocuparea funcțiilor didactice și științifico-didactice în ASEM
 2. Regulament privind cerințele față de lucrările științifice, științifico-metodice și didactice acceptate spre publicare în ASEMNou
 3. Regulamentul ASEM cu privire la premierea rezultatelor cercetării științifice (articole) publicate în revistele indexate ISI WoS şi SCOPUS
 4. Regulament cu privire la modul de dare în locațiune a activelor neutilizate în ASEM
 5. Strategia pentru Știința Deschisă a Academiei de Studii Economice din Moldova (2022-2027)
V. Mobilitate
 1. Regulament privind mobilitatea studenților, a personalului didactic, didactic auxiliar, de cercetare și a personalului nedidactic care participă la programul ERASMUS +/ KA1
 2. Regulament privind organizarea și desfășurarea mobilității academice ERASMUS+  a studenților și a cadrelor didactice
 3. Regulation on the organization and realization of the ERASMUS+ academic mobility of students and staff
VI. Procesul educațional
 1. Regulament cu privire la mobilitatea academică în ASEM.
 2. Regulament privind evaluarea activităţii de învăţare a studenţilor
 3. Regulament de organizare și de desfășurare a evaluării finale a studiilor superioare de licență în ASEMNou
 4. Regulament cu privire la prevenirea plagiatului academic în cadrul ASEM
 5. Regulament cu privire la elaborarea în echipă a tezei de licență/master
 6. Regulamentul ASEM privind stagiile de practică
 7. Regulamentul privind organizarea și desfășurarea stagiilor de practică în CNC
 8. Regulament privind promovarea anului de studii
 9. REGULAMENT privind activitatea îndrumătorului grupei academice
 10. Procedura operațională: PO.01 – Restabilirea la studii a studenților exmatriculați
 11. Procedura operațională: PO.02 RECUNOAȘTEREA COMPETENȚELOR LINGVISTICE
 12. Regulamentul privind organizarea și desfășurarea învațământului superior la distanță în ASEM
 13. PROCEDURA privind susținerea online a examenelor curente în ASEM
 14. METODOLOGIA de susținere ONLINE a tezei de licență/master în ASEM în condițiile Stării de urgență impuse de pandemia de COVID-19, 2021
 15. REGULAMENT cu privire la organizarea studiilor superioare de licență, ciclul I, în ASEM
 16. REGULAMENT cu privire la organizarea studiilor superioare de master, ciclul II, în ASEM
 17. Regulament privind organizarea învățământului superior dual în ASEMNou
 18. Metodologia de admitere la studiile doctorale pentru anul 2023-2024
 19. GHID de conducere și îndrumare a studenților-doctoranzi din ASEM
 20. Regulament instituțional de organizare și desfășurare a programelor de postdoctorat din cadrul ASEM
 21. Regulament privind recunoașterea și echivalarea actelor de studii, calificărilor obținute în străinătate și a perioadelor de studii realizate în străinătate de către ASEM
 22. Regulament de funcţionare a Consiliului metodico-ştiinţific al ASEM şi a Comisiei metodice a facultăţiiNou
 23. GHID privind elaborarea şi susţinerea tezei de licenţă
 24. GHID privind elaborarea şi susţinerea tezei de master
 25. Regulament cu privire la modul și condițiile de acordare a burselor în ASEM
 26. REGULAMENT privind inițierea, proiectarea, aprobarea, monitorizarea și evaluarea periodică a programelor de studiiNou
 27. METODOLOGIE privind stabilirea raportului „ore de contact direct -ore de studio individual” – CICLUL II, MASTERAT
 28. Metodologia Licenta
 29. Metodologia Masterat 
 30. METODOLOGIA DE SUSȚINERE ONLINE a tezei de licență/master în condițiile impuse de Pandemie de COVID-19, de către absolvenții ASEM, promoția anului 2021
 31. REGULAMENT privind organizarea și desfășurarea procesului de admitere și documentare a cetățenilor străini și apatrizi în cadrul ASEM
VII. Studenți
 1. Codul universitar al drepturilor și obligațiilor studentului ASEM
 2. Regulamentul de autoguvernanță studențească
 3. Regulamentul Senatului Studențesc
 4. Regulamentul Consiliului studențesc al facultății
 5. Regulamentul de organizare a concursului „Cel mai bun student”
 6. Regulament privind organizarea și desfășurarea activității de voluntariat din cadrul ASEM
 7. Regulament privind organizarea şi funcţionarea căminelor studenţeşti ASEM şi CNC (Red. 2)
VIII. Subdiviziunile ASEM
 1. Regulamentul facultății ASEM
 2. Regulamentul departamentului ASEM
 3. Regulamentul de organizare și funcționare a Școlii doctorale ASEM
 4. Regulamentul de organizare și funcționare a Școlii Doctorale în Drept, Științe Politice și Administrative
 5. Regulamentul Centrului de Cercetare Economică al Academiei de Studii Economice din Moldova
 6. Regulament de organizare și funcționare a ȘCOLII DE FORMARE CONTINUĂ A ASEM
 7. Regulament privind organizarea și funcționarea Centrului de Dezvoltare a Competențelor STEAM și inovare ,,STEAM Innovation” din cadrul ASEM
 8. Regulamentul de organizare și funcționare a Serviciului Relații Externe ASEM
 9. Regulamentul ASEM cu privire la organizarea și functionarea serviciului “ȘTIINȚA”
 10. Regulamentul de organizare și funcționare a Bibliotecii Științifice ASEM
 11. Regulamentul de funcționare a Serviciului Contabilitate al ASEM
 12. Regulament de organizare și funcționare a Serviciului de Marketing, Parteneriate și Carieră al ASEM
 13. Regulamentul de organizare și funcționare a Departamentului Editorial Poligrafic ASEM
 14. Regulamentul de organizare și funcționare a Serviciului Social, Probleme Studențești
 15. Regulamentul de organizare și funcționare a Serviciului Tehnic Gaz, Cazangeria ASEM
 16. Regulamentul de organizare și funcționare a Serviciului Dotare, Aprovizionare ASEM Nou
 17. Regulamentul de organizare si funcționare a Biroului Mecanicului Șef
 18. Regulamentul de organizare și funcționare a Centrului Curativ Consultativ ASEM
 19. Regulamentul de organizare și funcționare a Serviciului Auto ASEM
 20. Regulamentul de organizare și funcționare a Departamentului de Informatică ASEM
 21. Regulamentul de funcționare a Direcției Management al Calității, Dezvoltare Curriculară și Studii
 22. Regulamentul de organizare și funcționare a Serviciului Juridic și de Secretariat ASEM
 23. Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului Resurse Umane
 24. Regulamentul de funcționare a Serviciului Planificare Economica și Finanțe al ASEM

II. Administrative

 1. Statutul instituţiei publice Academia de Studii Economice a Moldovei
 2. Regulamentul intern al ASEM
 3. Regulamentul Institutului Național de Cercetări Economice
 4. Regulament privind modul de alegere a rectorului ASEM
 5. Regulament cu privire la procesul de votare in cadrul concursului pentru alegerea rectorului ASEM
 6. Codul de etică universitară al Academiei de Studii Economice din Moldova
 7. Regulamentul consiliului pentru dezvoltare strategică instituțională al ASEM
 8. Regulamentul Consiliului de Administrație al ASEM
 9. Regulamentul de organizare și funcționare a Senatului ASEM
 10. Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei de Etică universitară a ASEM
 11. Regulament cu privire la delegarea personalului din ASEM
 12. Regulament cu privire la normarea activităţii ştiinţifico-didactice a personalului din ASEM
 13. Regulament cu privire la stabilirea normativelor de personal în vederea elaborării statelor de funcții în ASEM
 14. Regulamentul de organizare şi desfăşurare al concursului  „Profesorul anului” în ASEM (Redacția 3)
 15. Regulament privind evaluarea performanţelor cadrelor didactice universitare (Redacția 2)
 16. Regulament cu privire la evidența cazurilor de influență necorespunzătoare
 17. Regulamentul cu privire la condiţiile de ocupare a locurilor cu finanțare bugetară în ASEM, la ciclul I, Licenţă
 18. Regulament privind taxele de studii în ASEM
 19. Regulament privind prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal ale studenților
 20. Regulament privind prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal în sistemul informaţional
 21. Regulament privind prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal ale angajaților ASEM
 22. Regulamentul privind prelucrarea, în sistemul de evidență contabilă, a datelor cu caracter personal
 23. Regulament privind prelucrarea şi protecţia datelor cu caracter personal în Serviciul Planificare Economică şi Finanţe
 24. Regulamentul privind supravegherea prin mijloace video
 25. Regulament de monitorizare a angajabilității și a traseului profesional a absolventilor ASEM
 26. Regulament privind site-ul oficial al Academiei de Studii Economice a Moldovei
 27. Regulamentul grupului de lucru pentru Achiziții
 28. Regulament privind organizarea formării profesionale continue a personalului academic universitar în ASEMNou
 29. Condițiile de acces pe proprietatea publică, aflată în administrarea (gestiunea) Academiei de Studii Economice din Moldova, în vederea construirii (instalării), intreținerii, demontării, înlocuirii, transferului sau retehnologizării rețelelor publice de comunicații electronice ori a elementelor de infrastructură necesare susținerii acestor rețele
 30. Regulament de conferire a titlurilor științifico-didactice în ASEMNou
 31. PROCEDURA de repartizare a locurilor cu finantare de la bugetul de stat și a celor contra taxa la ciclul I, Licenta și ciclul II, Masterat pe programe de studii

VI. Procesul educațional

 1. Regulament privind evaluarea activităţii de învăţare a studenţilor
 2. Regulament de organizare și de desfășurare a evaluării finale a studiilor superioare de licență în ASEMNou
 3. Regulament cu privire la prevenirea plagiatului academic în cadrul ASEM
 4. Regulament cu privire la elaborarea în echipă a tezei de licență/master
 5. Regulamentul ASEM privind stagiile de practică
 6. Regulamentul privind organizarea și desfășurarea stagiilor de practică în CNC
 7. Regulament privind promovarea anului de studii
 8. REGULAMENT privind activitatea îndrumătorului grupei academice
 9. Procedura operațională: PO.01 – Restabilirea la studii a studenților exmatriculați
 10. Procedura operațională: PO.02 RECUNOAȘTEREA COMPETENȚELOR LINGVISTICE
 11. Regulamentul privind organizarea și desfășurarea învațământului superior la distanță în ASEM
 12. PROCEDURA privind susținerea online a examenelor curente în ASEM
 13. METODOLOGIA de susținere ONLINE a tezei de licență/master în ASEM în condițiile Stării de urgență impuse de pandemia de COVID-19, 2021
 14. REGULAMENT cu privire la organizarea studiilor superioare de licență, ciclul I, în ASEM
 15. REGULAMENT cu privire la organizarea studiilor superioare de master, ciclul II, în ASEM
 16. Regulament privind organizarea învățământului superior dual în ASEMNou
 17. Metodologia de admitere la studiile doctorale pentru anul 2023-2024
 18. GHID de conducere și îndrumare a studenților-doctoranzi din ASEM
 19. Regulament privind recunoașterea și echivalarea actelor de studii, calificărilor obținute în străinătate și a perioadelor de studii realizate în străinătate de către ASEM
 20. Regulament de funcţionare a Consiliului metodico-ştiinţific al ASEM şi a Comisiei metodice a facultăţiiNou
 21. GHID privind elaborarea şi susţinerea tezei de licenţă
 22. GHID privind elaborarea şi susţinerea tezei de master
 23. Regulament cu privire la modul și condițiile de acordare a burselor în ASEM
 24. REGULAMENT privind inițierea, proiectarea, aprobarea, monitorizarea și evaluarea periodică a programelor de studiiNou
 25. METODOLOGIE privind stabilirea raportului „ore de contact direct -ore de studio individual” – CICLUL II, MASTERAT
 26. Metodologia Licenta
 27. Metodologia Masterat 
 28. REGULAMENT privind organizarea și desfășurarea procesului de admitere și documentare a cetățenilor străini și apatrizi în cadrul ASEM

VIII. Subdiviziunile ASEM

 1. Regulamentul facultății ASEM
 2. Regulamentul departamentului ASEM
 3. Regulamentul de organizare și funcționare a Școlii doctorale ASEM
 4. Regulamentul de organizare și funcționare a Școlii Doctorale în Drept, Științe Politice și Administrative
 5. Regulamentul Centrului de Cercetare Economică al Academiei de Studii Economice din Moldova
 6. Regulament de organizare și funcționare a ȘCOLII DE FORMARE CONTINUĂ A ASEM
 7. Regulament privind organizarea și funcționarea Centrului de Dezvoltare a Competențelor STEAM și inovare ,,STEAM Innovation” din cadrul ASEM
 8. Regulamentul de organizare și funcționare a Serviciului Relații Externe ASEM
 9. Regulamentul ASEM cu privire la organizarea și functionarea serviciului “ȘTIINȚA”
 10. Regulamentul de organizare și funcționare a Bibliotecii Științifice ASEM
 11. Regulamentul de funcționare a Serviciului Contabilitate al ASEM
 12. Regulament de organizare și funcționare a Serviciului de Marketing, Parteneriate și Carieră al ASEM
 13. Regulamentul de organizare și funcționare a Departamentului Editorial Poligrafic ASEM
 14. Regulamentul de organizare și funcționare a Serviciului Social, Probleme Studențești
 15. Regulamentul de organizare și funcționare a Serviciului Tehnic Gaz, Cazangeria ASEM
 16. Regulamentul de organizare și funcționare a Serviciului Dotare, Aprovizionare ASEM Nou
 17. Regulamentul de organizare si funcționare a Biroului Mecanicului Șef
 18. Regulamentul de organizare și funcționare a Centrului Curativ Consultativ ASEM
 19. Regulamentul de organizare și funcționare a Serviciului Auto ASEM
 20. Regulamentul de organizare și funcționare a Departamentului de Informatică ASEM
 21. Regulamentul de funcționare a Direcției Management al Calității, Dezvoltare Curriculară și Studii
 22. Regulamentul de organizare și funcționare a Serviciului Juridic și de Secretariat ASEM
 23. Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului Resurse Umane
 24. Regulamentul de funcționare a Serviciului Planificare Economica și Finanțe al ASEM