ADMITERE LA ŞCOALA DOCTORALĂ ASEM, 2023

În ASEM studiile universitare de doctorat se desfăşoară cu finanțare de la buget (în baza grantului obținut) și în bază de contract; la forma de învăţământ cu frecvenţă la zi (3 ani) şi cu frecvenţă redusă (4 ani).

La concursul de admitere participă deţinători ai diplomei de master sau de studii superioare (eliberate conform programelor pre-Bologna), cu media generală nu mai mică de 8,0. Recunoaşterea actelor de studii efectuate în alte ţări decât Republica Moldova este de competenţa Ministerului Educaţiei și Cercetării a Republicii Moldova.

Oferta programelor de doctorat: Teorie și politici economice; Economie mondială și REI; Economie și management; Finanțe; Contabilitate și audit; Statistică economică

Taxa de studii în bază de contract:

 • pentru cetățenii Republicii Moldova, României și Ucrainei 18.800 lei anual.
 • pentru cetățenii din statele CSI taxa este dublă
 • pentru cetățenii străini taxa este 2000 EUR anual.

Dosarul de înscriere: Pentru înscriere la doctorat candidatul prezintă dosarul de înscriere la concurs, după cum urmează:

 1. Fişa de înscriere.
 2. Actele de studii (licență și master), cu suplimentele corespunzătoare  (în original și copie)
 3. Referat ştiinţific la tematica specialității selectate (în volum de 7-10 pagini), sau copia lucrărilor ştiinţifice publicate în ultimii 5 ani (cel puţin 2) .
 4. Recomandări a doi specialişti cu grad ştiinţific în domeniu sau extrasul din procesul-verbal al ședinței Consiliului Școlii masterale.
 5. Curriculum vitae Europass.
 6. Copia buletinului de identitate (pentru cetăţenii străini copia paşaportului).
 7. 3 fotografii 3×4.
 8. Chestionarul candidatului la studii superioare de doctorat
 9. Declarația pe propria răspundere că nu a mai beneficiat anterior de un loc bugetar
 10. Declarația de consimțământ privind prelucrarea datelor personale.

Actele 1, 8, 9, 10 se completează la Școala doctorală. După finalizarea perioadei de înscriere specialitatea ştiinţifică şi forma de învăţământ nu pot fi modificate!

Pentru activităţile legate de admitere prezenţa fizică a candidatului este obligatorie.

Probele de admitere: Admiterea la doctorat se efectuează în baza următoarelor probe:

 1. Competenţa lingvistică la o limbă de circulaţie internaţională, apreciată cu calificativul admis sau respins.
 2. Examenul la specialitate sub forma susţinerii referatului ştiinţific, apreciat cu notă.

Termenul de înscriere: 01 septembrie 2023 – 10 octombrie 2023
Locația: Chișinău, Bănulescu-Bodoni, 59, blocul B, etajul 6, biroul 608
Date de contact: tel. 022-402-778, 079 073 067 e-mail: feuras@ase.md
Directorul Școlii doctorale Feuraș Eugenia, dr.hab., prof.univ.