Academia de Studii Economice a Moldovei
Universitate angajată în VIITOR

I.Politici si strategii
 1. Planul strategic de dezvoltare al Academiei de Studii Economice a Moldovei pentru perioada 2012 – 2017
 2. Conceptul sistemului de asigurare a calităţii studiilor în ASEM
 3. Declarația rectorului privind politica ASEM în domeniul calității
 4. Manualul Sistemului de Management al Calităţii
 5. Strategia informatizării ASEM pentru perioada 2010-2015
 6. Strategia de dezvoltare a personalului ASEM
 7. Strategia de dezvoltare a Bibliotecii Ştiinţifice ASEM (2011-2015)
 8. Politica de securitatea datelor cu caracter personal la prelucrarea în cadrul sistemelor informaționale gestionate de ASEM
II. Administrative
 1. Statutul instituţiei publice Academia de Studii Economice a Moldovei
 2. Regulamentul intern al ASEM
 3. Regulament privind modul de alegere a rectorului ASEM
 4. Codul de etică universitară al Academiei de Studii Economice din Moldova
 5. Regulamentul consiliului pentru dezvoltare strategică instituțională al ASEM
 6. Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei de Etică universitară a ASEM
 7. Regulamentul facultății ASEM
 8. Regulamentul catedrei ASEM
 9. Regulament cu privire la normarea activităţii ştiinţifico-didactice a personalului din ASEM
 10. Regulamentul de organizare şi desfăşurare al concursului  "Profesorul anului" în ASEM
 11. Regulament privind  evaluarea performanţelor cadrelor didactice universitare
 12. Regulament cu privire la evidența cazurilor de influență necorespunzătoare
 13. Regulamentul cu privire la condiţiile de ocupare a locurilor cu finanțare bugetară în ASEM, la ciclul I, Licenţă
 14. Regulament privind taxele de studii în ASEM
 15. Procedura operațională: PO.01 - Restabilirea la studii a studenților exmatriculați
 16. Regulament privind prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal ale studenților
 17. Regulament privind prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal în sistemul informaţional
 18. Regulament privind prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal ale angajaților ASEM
 19. Regulamentul privind prelucrarea, în sistemul de evidență contabilă, a datelor cu caracter personal
 20. Regulament privind prelucrarea şi protecţia datelor cu caracter personal în Serviciul Planificare Economică şi Finanţe
 21. Regulamentul privind supravegherea prin mijloace video
 22. Regulament de monitorizare a angajabilității și a traseului profesional a absolventilor ASEM
 23. Regulament de organizare a consilierii profesionale în cadrul CGC, ASEM
 24. Regulament privind site-ul oficial al Academiei de Studii Economice a Moldovei
III. Procesul educațional
 1. Regulament de organizare a studiilor în ASEM în baza Sistemului Naţional de Credite de Studiu.
 2. Regulament cu privire la mobilitatea academică în ASEM.
 3. Regulament privind evaluarea activităţii de învăţare a studenţilor
 4. Regulament privind organizarea examenului de finalizare a studiilor superioare de licenţă în ASEM
 5. Regulament privind prevenirea plagiatului în rândul studenţilor/masteranzilor
 6. Regulament cu privire la elaborarea în echipă a tezei de licență/master
 7. Regulamentul ASEM privind stagiile de practică
 8. Regulament privind promovarea anului de studii
 9. REGULAMENT privind activitatea îndrumătorului grupei academice
 10. REGULAMENT cu privire la organizarea studiilor superioare de master, ciclul II, în ASEM
 11. Regulament de funcţionare a Consiliului metodico-ştiinţific al ASEM şi a Comisiei metodice a facultăţii
 12. GHID privind elaborarea şi susţinerea tezei de licenţă
 13. GHID privind elaborarea şi susţinerea tezei de master
 14. Regulament cu privire la modul și condițiile de acordare a burselor în ASEM
IV. Studenți
 1. Codul universitar al drepturilor și obligațiilor studentului ASEM
 2. Regulamentul de autoguvernanță studențească
 3. Regulamentul Senatului Studențesc
 4. Regulamentul Consiliului studențesc al facultății
 5. Regulament privind organizarea şi funcţionarea căminelor studenţeşti ASEM şi CNC
V. Subdiviziunile ASEM
 1. Regulament de organizare şi funcţionare a catedrei ”Drept Privat”
 2. Regulament de organizare şi funcţionare a catedrei ”Drept Public”
 3. Regulament de organizare şi funcţionare a Centrului de formare continuă al ASEM
 4. Regulament de organizare şi funcţionare a Centrului de ghidare în carieră al ASEM
 5. Regulamentul Centrului de Cercetare Economică al Academiei de Studii Economice din Moldova

Navigare rapidă

Contacte

 
str.Banulescu-Bodoni 61,
MD-2005, Chișinău, R. Moldova
 
T: 22-41-28
F: 22-19-68