Academia de Studii Economice a Moldovei
Universitate angajată în VIITOR

I.Politici si strategii
 1. Planul strategic de dezvoltare al Academiei de Studii Economice a Moldovei pentru perioada 2012 – 2017
 2. Conceptul sistemului de asigurare a calităţii studiilor în ASEM
 3. Declarația rectorului privind politica ASEM în domeniul calității
 4. Manualul Sistemului de Management al Calităţii
 5. Strategia informatizării ASEM pentru perioada 2010-2015
 6. Strategia de dezvoltare a personalului ASEM
 7. Strategia de dezvoltare a Bibliotecii Ştiinţifice ASEM (2011-2015)
 8. Politica de securitatea datelor cu caracter personal la prelucrarea în cadrul sistemelor informaționale gestionate de ASEM
II. Administrative
 1. Statutul instituţiei publice Academia de Studii Economice a Moldovei
 2. Regulamentul intern al ASEM
 3. Regulament privind modul de alegere a rectorului ASEM
 4. Regulament cu privire la procesul de votare in cadrul concursului pentru alegerea rectorului ASEM
 5. Codul de etică universitară al Academiei de Studii Economice din Moldova
 6. Regulamentul consiliului pentru dezvoltare strategică instituțională al ASEM
 7. Regulamentul Consiliului de Administrație al ASEM
 8. Regulamentul de organizare și funcționare a Senatului ASEM
 9. Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei de Etică universitară a ASEM
 10. Regulamentul facultății ASEM
 11. Regulamentul catedrei ASEM
 12. Regulament cu privire la normarea activităţii ştiinţifico-didactice a personalului din ASEM
 13. Regulamentul de organizare şi desfăşurare al concursului  "Profesorul anului" în ASEM
 14. Regulament privind  evaluarea performanţelor cadrelor didactice universitare
 15. Regulament cu privire la evidența cazurilor de influență necorespunzătoare
 16. Regulamentul cu privire la condiţiile de ocupare a locurilor cu finanțare bugetară în ASEM, la ciclul I, Licenţă
 17. Regulament privind taxele de studii în ASEM
 18. Procedura operațională: PO.01 - Restabilirea la studii a studenților exmatriculați
 19. Regulament privind prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal ale studenților
 20. Regulament privind prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal în sistemul informaţional
 21. Regulament privind prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal ale angajaților ASEM
 22. Regulamentul privind prelucrarea, în sistemul de evidență contabilă, a datelor cu caracter personal
 23. Regulament privind prelucrarea şi protecţia datelor cu caracter personal în Serviciul Planificare Economică şi Finanţe
 24. Regulamentul privind supravegherea prin mijloace video
 25. Regulament de monitorizare a angajabilității și a traseului profesional a absolventilor ASEM
 26. Regulament de organizare a consilierii profesionale în cadrul CGC, ASEM
 27. Regulament privind site-ul oficial al Academiei de Studii Economice a Moldovei
 28. Regulamentul grupului de lucru pentru Achiziții
 29. Regulament de organizare și funcționare a ȘCOLII DE FORMARE CONTINUĂ A ASEM
III. Procesul educațional
 1. Regulament de organizare a studiilor în ASEM în baza Sistemului Naţional de Credite de Studiu.
 2. Regulament cu privire la mobilitatea academică în ASEM.
 3. Regulament privind evaluarea activităţii de învăţare a studenţilor
 4. Regulament privind organizarea examenului de finalizare a studiilor superioare de licenţă în ASEM
 5. Regulament privind prevenirea plagiatului în rândul studenţilor/masteranzilor
 6. Regulament cu privire la elaborarea în echipă a tezei de licență/master
 7. Regulamentul ASEM privind stagiile de practică
 8. Regulamentul privind organizarea și desfășurarea stagiilor de practică în CNC
 9. Regulament privind promovarea anului de studii
 10. REGULAMENT privind activitatea îndrumătorului grupei academice
 11. REGULAMENT cu privire la organizarea studiilor superioare de master, ciclul II, în ASEM
 12. Regulament de funcţionare a Consiliului metodico-ştiinţific al ASEM şi a Comisiei metodice a facultăţii
 13. GHID privind elaborarea şi susţinerea tezei de licenţă
 14. GHID privind elaborarea şi susţinerea tezei de master
 15. Regulament cu privire la modul și condițiile de acordare a burselor în ASEM
 16. Regulament privind mobilitatea studenților, a personalului didactic, didactic auxiliar, de cercetare și a personalului nedidactic care participă la programul ERASMUS +/ KA1
IV. Studenți
 1. Codul universitar al drepturilor și obligațiilor studentului ASEM
 2. Regulamentul de autoguvernanță studențească
 3. Regulamentul Senatului Studențesc
 4. Regulamentul Consiliului studențesc al facultății
 5. Regulament privind organizarea şi funcţionarea căminelor studenţeşti ASEM şi CNC
V. Subdiviziunile ASEM
 1. Regulament de organizare şi funcţionare a catedrei ”Drept Privat”
 2. Regulament de organizare şi funcţionare a catedrei ”Drept Public”
 3. Regulament de organizare şi funcţionare a Centrului de formare continuă al ASEM
 4. Regulament de organizare şi funcţionare a Centrului de ghidare în carieră al ASEM
 5. Regulamentul Centrului de Cercetare Economică al Academiei de Studii Economice din Moldova
 6. Regulamentul de organizare și funcționare a Serviciului Relații Externe ASEM
 7. Regulamentul de organizare și funcționare a Bibliotecii Științifice ASEM
 8. Regulamentul de funcționare a Serviciului Contabilitate al ASEM
 9. Regulamentul de organizare și funcționare a Serviciului Marketing și Relații cu Publicul
 10. Regulamentul de organizare și funcționare a Departamentului Editorial Poligrafic ASEM
 11. Regulamentul de organizare și funcționare a Serviciului Social, Probleme Studențești
 12. Regulamentul de organizare și funcționare a Serviciului Tehnic Gaz, Cazangeria ASEM
 13. Regulamentul de organizare și funcționare a Serviciului Dotare, Aprovizionare ASEM
 14. Regulamentul de organizare si funcționare a Biroului Mecanicului Șef
 15. Regulamentul de organizare și funcționare a Centrului Curativ Consultativ ASEM
 16. Regulamentul de organizare și funcționare a Serviciului Auto ASEM
 17. Regulamentul de organizare și funcționare a Serviciului Paza ASEM
 18. Regulamentul de organizare și funcționare a Departamentului de Informatică ASEM
 19. Regulamentul de funcționare al Departamentului Studii, Dezvoltare Curriculară și Management al Calității
 20. Regulamentul de organizare și funcționare a Serviciului Juridic și de Secretariat ASEM
 21. Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului Resurse Umane
 22. Regulamentul de funcționare a Serviciului Planificare Economica și Finanțe al ASEM