Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare angajează!

Specialist superior, Direcția proiecte inovaționale a Agenției Naționale pentru Cercetare și Dezvoltare
Domeniul de activitate: cercetare-inovare

Funcția publică vacantă: funcție publică de execuție

Denumire funcție publică vacantă/Subdiviziune: Specialist superior, Direcția proiecte inovaționale

Data limită de depunere: 23.06.20211 Unități disponibile: 1

Scopul și sarcinile de bază ale funcției vacante, conform fișei postului:

Scopul general al funcției:
Facilitarea accesului la fondurile naționale și internaționale în domeniul inovării și transferului tehnologic pentru sectorul de cercetare și mediul de afaceri în vederea dezvoltării infrastructurii de inovare și realizării proiectelor de inovare și transfer tehnologic.

Sarcinile de bază:
1) Organizarea concursurilor pentru implementarea proiectelor de inovare și transfer tehnologic naționale și internaționale în corespundere cu prevederile legislației naționale și a acordurilor internaționale.
2) Consultanța participanților la concursurile de proiecte de inovare și transfer tehnologic naționale și internaționale cu privire la condițiile concursurilor și devizul de cheltuieli.
3) Consultanța cercetătorilor câștigători ai concursurilor proiectelor de inovare și transfer tehnologic naționale și internaționale cu privire la contractele de finanțare a proiectului, în special referitor la devizul de cheltuieli.
4) Consultanța cercetătorilor în procesul de implementare a proiectelor de inovare și transfer tehnologic naționale și internaționale referitor la condițiile implementării proiectelor.
5) Monitorizarea corectitudinii financiare a implementării proiectelor de inovare și transfer tehnologic naționale și internaționale finanțate în cadrul Direcției proiecte inovaționale.
6) Acordarea consultațiilor cu privire la atragerea fondurilor naționale și externe în domeniul inovării și transferului tehnologic prin participarea la diverse apeluri de proiecte din domeniul cercetării și inovării.
7) Analiza devizului de cheltuieli și a executării financiare a proiectului.
8) Negocierea cu partenerii din țară și de peste hotare a unor aspecte ce țin de colaborarea națională și internațională în domeniul cercetării și inovării.
9) Contribuie la elaborarea propunerilor în vederea îmbunătățirii cadrului normativ și legislativ în domeniul inovării.
10) Implementează politica statului în domeniul inovări.

Persoana responsabilă de oferirea informațiilor suplimentare și de primirea documentelor:
Ludmila Minchevici.

Telefon: 022 274534   Email: info@ancd.gov.md

Adresa: MD-2004 Mun. Chișinău
Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 180 Et. 10, bir.1003.

Tip de angajare:
Pe perioadă nedeterminată

Condiții de participare la concurs

Condiții de bază:
1) Deținerea cetățeniei Republicii Moldova.
2) Posedarea limbii de stat.
3) Deținerea capacității de exercițiu.
4) Neatingerea vârstei necesare obținerii dreptului la pensie pentru limita de vârstă.
5) Studii superioare.
6) Lipsa antecedentelor penale nestinse sau în ultimii 5 ani nu a fost destituit din funcție publică sau nu i- a încetat contractual individual de muncă pe motive disciplinare.
7) Nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție.
8) Lipsa înscrierilor în registrul de stat al persoanelor care au interdicție de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, neinstituirea unei măsuri de ocrotire judiciară.

Condiții specifice pentru participare la concurs:

Studii: studii superioare de licență în domeniul economic, tehnico-economic, relații economice internaționale, administrarea afacerii. Studiile de masterat finalizate sau în curs la unul din domeniile menționate va constitui un avantaj.
Experiență profesională: Experiență în evidența și analiza financiar-contabilă, în special în sistemul bugetar va constitui un avantaj.
Cunoștințe:
a) cunoașterea limbii române la nivel avansat (C1-C2 – scris/citit/vorbit).
b) cunoașterea limbilor engleză și rusă la nivel mediu (B2 – scris/citit/vorbit).
c) cunoașterea legislației în domeniul cercetării, inovării și transferului tehnologic.
d) abilități robuste de utilizare a calculatorului – Word, Excel, Power Point, internet.

Documente ce urmează a fi prezentate:
1) Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice îl puteți descărca accesând următorul link: http://cariere.gov.md/downloads/formular-participare.doc.
2) Copia buletinului de identitate.
3) Copia carnetului de muncă după caz/ curriculumul vitae (CV).
4) Copiile diplomelor de studii și certificatelor de perfecționare profesională și/sau specializare.
5) Acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal.
6) Alte documente confirmative la discreția candidatului.
7) Cazier juridic poate fi înlocuit cu declarația pe propria răspundere, în acest caz candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maxim 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Notă: copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a fi verificată veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului sub sancțiunea respingerii dosarului din concurs.

Modalitatea de depunere a documentelor:
Prin poștă, e-mail sau personal în cutia poștală a ANCD (mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 180, et.10).

Bibliografia concursului:
1) Codul muncii, Legea nr. 154-XV din 28.03.2003;
2) Codul cu privire la știință și inovare al Republicii Moldova, Legea nr. 259-XV din 15.07.2004;
3) Legea nr.190 din 21.09.2017 pentru modificarea și completarea unor acte legislative;

4) Legea nr. 158 din 04.07.2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;
5) Legea nr. 25 din 22.02.2008 cu privire la codul de conduită al funcționarului public;
6) Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice;
7) Hotărârea Guvernului nr.196 din 28.02.2018 cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Cercetare și Dezvoltare;
8) Legea nr. 226 din 01.11.2018 cu privire la parcurile științifico-tehnologice şi incubatoarele de inovare;
9) Hotărârea Guvernului nr.583 din 31.07.2020 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 226/2018 cu privire la parcurile științifico-tehnologice și incubatoarele de inovare;
10) Hotărârea Guvernului nr.381/2019 cu privire la aprobarea Programului național în domeniile cercetării și inovării pentru anii 2020-2023 și a Planului de acțiuni privind implementarea acestuia;
11) Hotărârea Guvernului nr.382 din 01.08.2019 cu privire la aprobarea Metodologiei de finanțare a proiectelor din domeniile cercetării și inovării.