Concurs privind ocuparea funcțiilor științifico-didactice și didactice vacante

În temeiul deciziei nr.13/7  (proces-verbal nr.7 ) a Senatului ASEM din 23.12.2022, Academia de Studii Economice din Moldova anunță concurs pentru suplinirea funcțiilor didactice și științifico-didactice vacante:

Profesor  universitar
 • Departamentul Management și Antreprenoriat – 1
 • Departamentul Econometrie și Statistică Economică – 1
 • Departamentul Tehnologia Informației și Managementul Informațional – 2
Conferențiar universitar
 • Departamentul Management și Antreprenoriat – 4
 • Departamentul Marketing și Logistică – 6
 • Departamentul Comerț, Turism și Alimentație Publică – 2
 • Departamentul Resurse umane, Afaceri Publice și Comunicare – 4
 • Departamentul Drept – 4
 • Departamentul Teorie și Politici Economice – 3
 • Departamentul Finanțe și Asigurări – 3
 • Departamentul Investiții și Activitate Bancară – 1
 • Departamentul Contabilitate, Audit și Analiză Economică – 1
 • Departamentul Business Internațional – 1
 • Departamentul Limbi Moderne – 1
 • Departamentul Econometrie și Statistică Economică – 2
 • Departamentul Tehnologia Informației și Managementul Informațional –7
Lector universitar
 • Departamentul Marketing și Logistică – 1
 • Departamentul Drept – 5
 • Departamentul Teorie și Politici Economice – 1
 • Departamentul Limbi Moderne – 2
 • Departamentul Tehnologia Informației și Managementul Informațional – 2
Asistent universitar
 • Departamentul Management și Antreprenoriat – 1
 • Departamentul Marketing și Logistică – 3
 • Departamentul Resurse umane, Afaceri Publice și Comunicare – 1
 • Departamentul Drept – 1
 • Departamentul Contabilitate, Audit și Analiză Economică – 1
 • Departamentul Educație Fizică și Sport – 3
 • Departamentul Limbi Moderne – 11
 • Departamentul Econometrie și Statistică Economică – 2
 • Departamentul Tehnologia Informației și Managementul Informațional – 4

Concursul se va desfășura în conformitate cu Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului privind ocuparea funcțiilor didactice și științifico-didactice în Academia de Studii economice din Moldova, aprobat la ședința Senatului ASEM din 22.12.2021 (proces-verbal nr.7). 

Atribuțiile aferente funcțiilor științifico-didactice:

Profesorul universitar este responsabil de:
 • activităţile didactice de elaborare a cursurilor şi expunerea lor în cadrul prelegerilor la învăţământul universitar şi la orele de sinteză, precum şi la învăţământul postuniversitar;
 • activităţile ce ţin de elaborarea şi editarea manualelor, notelor de curs, îndrumărilor metodice la cursurile predate, precum şi a altor surse metodico-didactice;
 • activităţi ştiinţifice şi de cercetare;
 • activităţile de conducere şi apreciere proiectelor anuale, a tezelor de licenţă şi a tezelor de masterat;
 • activităţile ce ţin de consultarea studenţilor;
 • activităţile de îndrumare în cadrul cercurilor ştiinţifice studenţeşti;
 • activităţile de îndrumare a studenţilor la determinarea opţiunii profesionale în cadrul sistemului de credite transferabile;
 • activităţile de ridicare a nivelului didactico-educaţional a cadrelor tinere;
 • activităţile de conducere la nivelul colectivelor de specialitate din cadrul catedrelor privind conţinutul şi tehnologiile didactice pentru activităţile de predare şi aplicative;
 • cunoaşterea şi respectarea prevederilor Sistemului de management al calităţii.

de asemenea:

 • participă la activităţile diverselor comisii şi consilii în interesul învăţământului/instituţiei;
 •  expune rezultatele cercetărilor ştiinţifice efectuate în diverse monografii, articole ştiinţifice, referate şi teze la simpozioane  şi conferinţe ştiinţifice;
 • recenzează diverse lucrări ştiinţifice, inclusiv teze de doctorat;
 • poate fi inclus în comisia de susţinere a examenelor în doctorat, precum şi în cadrul consiliilor de susţinere a tezelor de doctorat şi masterat;
 • poate fi inclus în comisia de admitere din cadrul ASEM;
Conferenţiarul universitar este responsabil de:
 • activităţile didactice de elaborare a cursurilor şi expunerea lor în cadrul prelegerilor la învăţământul universitar şi la orele de sinteză, precum şi  la învăţământul postuniversitar;
 • activităţi de îndrumare a lucrărilor de disertaţie;
 • activităţi de îndrumare a practicii productive şi/sau pedagogice, inclusiv pregătirea acestora;
 • activităţi de îndrumare a doctoranzilor în post-stagiu  (finalizarea tezei);
 • activităţi de conducere şi apreciere a proiectelor anuale,  a tezelor de licenţă, şi a tezelor de masterat;
 • activităţi ce ţin de consultarea studenţilor;
 • activităţi de îndrumare în cadrul cercurilor ştiinţifice studenţeşti;
 • activităţi de îndrumare a studenţilor la determinarea opţiunii profesionale în cadrul sistemului de credite transferabile;
 • activităţi de ridicare a nivelului didactico-educaţional a cadrelor tinere;
 • activităţi ştiinţifice şi de cercetare;
 • activităţi de coordonare  a disciplinei  predate ce ţin de conţinutul şi tehnologiile didactice pentru activităţile de predare şi aplicative;

de asemenea:

 • participă la activităţile diverselor comisii şi consilii în interesul învăţământului / instituţiei;
 • participă la conferinţe, simpozioane, congrese ş. a. organizate în domeniul de activitate principal sau domeniile inter-disciplinare;
 • expune rezultatele cercetărilor ştiinţifice efectuate în diverse monografii, articole ştiinţifice, referate şi teze la simpozioane şi conferinţe ştiinţifice;
 • recenzează diverse lucrări ştiinţifice, inclusiv teze de doctorat şi     masterat;
 • poate fi inclus în comisia de susţinere a examenelor de doctorat, precum şi în cadrul consiliilor de susţinere a tezelor de doctorat şi masterat;
 • poate fi inclus în comisia  de admitere din cadrul ASEM;
 • cunoaşterea şi respectarea prevederilor Sistemului de management al calităţii.
Lectorul universitar este responsabil de:
 • activităţile didactice de predare – seminare, lucrări  practice şi de laborator, instruire practică şi de evaluare inclusiv pregătirea acestora, conform planurilor de învăţământ ale specializărilor şi programelor analitice ale disciplinelor din aceste planuri, denumite şi activităţi normate în Statele de funcţii;
 • participare activă la diverse activităţi de cercetare ştiinţifică din cadrul instituţiei, rezultatele cercetărilor ştiinţifice le expune în diverse monografii, articole ştiinţifice, referate şi teze la simpozioane şi conferinţe ştiinţifice;
 • activităţi de îndrumare în cadrul cercurilor ştiinţifice studenţeşti;
 • cunoaşterea şi respectarea prevederile Sistemului de management al calităţii;
 • alte activităţi didactice.
Asistentul universitar este responsabil de:
 • activităţile didactice –  seminare, lucrări  practice şi de laborator, instruire practică şi de evaluare inclusiv pregătirea acestora, conform planurilor de învăţământ ale specializărilor şi programelor analitice ale disciplinelor din aceste planuri, denumite şi activităţi normate în Statele de funcţii;
 • participă activ la diverse activităţi de cercetare ştiinţifică din cadrul instituţiei, rezultatele cercetărilor ştiinţifice le expune în  articole ştiinţifice, referate şi teze la simpozioane şi conferinţe ştiinţifice;
 • activităţi de îndrumare în cadrul cercurilor ştiinţifice studenţeşti;
 • îndrumător de grupă;
 • activităţi ştiinţifice şi de cercetare;
 • cunoaşterea şi respectarea prevederile Sistemului de management al calităţii;
 • alte activităţi didactice.
Calendarul concursului
Etapele desfășurării concursului Perioada
 1. Publicarea anunțului de organizare a concursului
26 decembrie 2022
 1. Depunerea dosarelor de către candidați la serviciul Resurse umane
2 ianuarie 2023  –
13 februarie  2023
 1. Avizarea candidaților despre îndeplinirea condițiilor legale de prezentare la concurs
15 februarie 2023
 1. Transmiterea dosarelor spre avizare Rectorului ASEM
16 februarie 2023
 1. Examinarea dosarelor în cadrul Comisiei de concurs
17 – 24 februarie 2023
 1. Susținerea prezentărilor publice
27 februarie 2023 –
24 martie 2023
 1. Evaluarea candidaților de către Comisia de concurs
27 – 28 martie 2023
 1. Validarea/invalidarea de către Senatul ASEM a rezultatelor obținute de fiecare candidat și a Deciziei Comisiei de concurs de promovare a concursului
29 martie 2023
 1. Publicarea pe pagina web a ASEM a rezultatelor concursului și aducerea la cunoștință a candidaților.
30 martie 2023 –
31 martie 2023
Dosarul de participare la concurs va conține:
 • Cererea de înscriere, semnată de candidat (Anexa 1)
 • Curriculum vitae Europass;
 • Copiile diplomelor de studii (licență, master, doctor/doctor habilitat);
 • Copiile atestatelor ce confirmă deținerea titlului științifico-didactic de conferențiar/profesor universitar;
 • Lista lucrărilor științifice și științifico-didactice publicate în ultimii 5 ani, semnată de către autor și secretarul științific al Senatului ASEM (Anexa 2);
 • Confirmări referitoare la participarea pretendenților la cursuri de instruire profesională continuă în cadrul ASEM;
 • Confirmări referitoare la participarea pretendenților la stagii în sectorul real al economiei naționale;
 • Confirmări la participarea candidatului în echipa de implementare în proiecte de cercetare științifică / educaționale / transfer tehnologic / internaționale (Erasmus, Jean Monet etc.)
 • Confirmări privind participarea candidatului la conferințe științifice naționale și internaționale;
 • Fișa de autoevaluare (Anexa 4) completată și semnată de către candidat. Orice activitate inclusă trebuie să conțină și justificativele respective (copii ale certificatelor de participare, linkuri etc.);
 • Declarație privind asumarea răspunderii referitor la veridicitatea informațiilor prezentate în dosar (Anexa 5);
 • Declarație de consimțământ privind utilizarea și prelucrarea datelor cu caracter personal (Anexa 6);
 • Fișa documentelor prezentate în dosarul candidatului (Anexa 7)
 • Alte acte relevante funcției la care aspiră candidatul.

Informații suplimentare cu privire la cerințele de participare la concurs și modul de organizare și desfășurare a concursului pot fi accesate pe pagina web https://ase.md, rubrica Cadrul legal, Reglementări ASEM, Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului privind ocuparea funcțiilor didactice și științifico-didactice în ASEM, aprobat de către Senatul ASEM, proces verbal nr.7 din 22.12.2021.

Adresa noastră:  mun. Chișinău, str. Mitropolit G. Bănulescu – Bodoni 61, bir.503, 504, bl. A,
                           tel.0 22 402 810, 0 22 402 846

Data: 26 decembrie 2022