Concurs privind ocuparea funcțiilor științifico-didactice

În temeiul deciziei nr.4/1 a Senatului ASEM din 30.08.2021, Academia de Studii Economice din Moldova anunță concurs la posturile științifico-didactice vacante:
 

Conferențiar universitar
 • Departamentul Management  și Antreprenoriat – 1
 • Departamentul Marketing și Logistică – 1
 • Departamentul Comerț, Turism și Alimentație Publică – 2
 • Departamentul Teorie și Politici Economice – 1
 • Departamentul Resurse Umane, Afaceri Publice și Comunicare – 1
 • Departamentul Investiții și Activitate Bancară – 1
 • Departamentul Business Internațional – 1
 • Departamentul Tehnologia Informației și Managementul Informațional – 1
Lector universitar
 • Departamentul Drept –  1
Atribuțiile aferente funcțiilor științifico-didactice
Conferenţiarul universitar este responsabil de:
 • activităţile didactice de elaborare a cursurilor şi expunerea lor în cadrul prelegerilor la învăţământul universitar şi la orele de sinteză, precum şi  la învăţământul postuniversitar;
 • activităţi de îndrumare a lucrărilor de disertaţie;
 • activităţi de îndrumare a practicii productive şi/sau pedagogice, inclusiv pregătirea acestora;
 • activităţi de îndrumare a doctoranzilor în post-stagiu  (finalizarea tezei);
 • activităţi de conducere şi apreciere a proiectelor anuale,  a tezelor de licenţă, şi a tezelor de masterat;
 • activităţi ce ţin de consultarea studenţilor;
 • activităţi de îndrumare în cadrul cercurilor ştiinţifice studenţeşti;
 • activităţi de îndrumare a studenţilor la determinarea opţiunii profesionale în cadrul sistemului de credite transferabile;
 • activităţi de ridicare a nivelului didactico-educaţional a cadrelor tinere;
 • activităţi ştiinţifice şi de cercetare;
 • activităţi de coordonare  a disciplinei  predate ce ţin de conţinutul şi tehnologiile didactice pentru activităţile de predare şi aplicative;

de asemenea:

 • participă la activităţile diverselor comisii şi consilii în interesul învăţământului / instituţiei;
 • participă la conferinţe, simpozioane, congrese ş. a. organizate în domeniul de activitate principal sau domeniile inter-disciplinare;
 • expune rezultatele cercetărilor ştiinţifice efectuate în diverse monografii, articole ştiinţifice, referate şi teze la simpozioane şi conferinţe ştiinţifice;
 • recenzează diverse lucrări ştiinţifice, inclusiv teze de doctorat şi     masterat;
 • poate fi inclus în comisia de susţinere a examenelor de doctorat, precum şi în cadrul consiliilor de susţinere a tezelor de doctorat şi masterat;
 • poate fi inclus în comisia  de admitere din cadrul ASEM;
 • cunoaşterea şi respectarea prevederilor Sistemului de management al calităţii.
Lectorul universitar este responsabil de:
 • activităţile didactice de predare – seminare, lucrări  practice şi de laborator, instruire practică şi de evaluare inclusiv pregătirea acestora, conform planurilor de învăţământ ale specializărilor şi programelor analitice ale disciplinelor din aceste planuri, denumite şi activităţi normate în Statele de funcţii;
 • participare activă la diverse activităţi de cercetare ştiinţifică din cadrul instituţiei, rezultatele cercetărilor ştiinţifice le expune în diverse monografii, articole ştiinţifice, referate şi teze la simpozioane şi conferinţe ştiinţifice;
 • activităţi de îndrumare în cadrul cercurilor ştiinţifice studenţeşti;
 • cunoaşterea şi respectarea prevederile Sistemului de management al calităţii;
 • alte activităţi didactice.
Calendarul concursului
Etapele desfășurării concursului

Perioada

Publicarea anunțului de organizare a concursului

06 septembrie 2021

Depunerea dosarelor candidaților la serviciul Resurse umane

06 septembrie 2021 –
05 octombrie 2021

Avizarea candidaților despre îndeplinirea condițiilor legale de prezentare la concurs

 
06 octombrie 2021

Transmiterea dosarelor spre avizare Rectorului ASEM

07 octombrie 2021

Examinarea dosarelor în cadrul Comisiei de concurs

08 octombrie 2021

Susținerea prezentărilor publice

11 – 18 octombrie 2021

Evaluarea candidaților de către Comisia de concurs

19 octombrie 2021

Validarea/invalidarea de către Senatul ASEM a rezultatelor obținute de fiecare candidat și a Deciziei Comisiei de concurs de promovare a concursului

27 octombrie 2021

9.Publicarea pe pagina web a ASEM a rezultatelor concursului și aducerea la cunoștință a candidaților.

28 octombrie 2021 –
29 octombrie 2021

Dosarul de participare va include:
 • Curriculum vitae Europass;
 • Copiile diplomelor de studii;
 • Lista lucrărilor științifice și științifico-didactice publicate în ultimii 5 ani (Anexa 1 a Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului privind ocuparea funcțiilor didactice și științifico-didactice în ASEM);
 • Copiile certificatelor, ce confirmă participarea candidatului la diverse stagieri în ultimii 5 ani;
 • Confirmări referitoare la participarea la stagiile de formare continuă în cadrul ASEM și în sectorul real al economiei naționale (pentru persoanele care au deținut funcții didactice și științifico-didactice și anterior în ASEM);
 • Confirmări referitoare la participare în cadrul proiectelor de cercetare științifică, transfer tehnologic etc.;
 • Alte acte relevante funcției la care aspiră candidatul.

Informații suplimentare cu privire la cerințele de participare la concurs și modul de organizare și desfășurare a concursului pot fi accesate pe pagina web www.ase.md, rubrica Cadrul legal, Reglementări ASEM, Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului privind ocuparea funcțiilor didactice și științifico-didactice în ASEM, aprobat de către Senatul ASEM, proces verbal nr.10 din 28.04.2021.

Adresa noastră:  mun.Chișinău, str. Mitropolit G.Bănulescu-Bodoni 61, bir.503, 504, bl.A, tel.0 22 402 810, 0 22 402 846