Rezultatele obținute în cadrul proiectului de cercetare desfășurat în ASEM: „Configurarea Businessului Inovațional în Contextul Concurenței Regionale”

Acțiunile și activitățile întreprinse de către echipa de cercetare în anul 2022, în cadrul proiectului de cercetare desfășurat în ASEM – „Configurarea Businessului Inovaţional în Contextul Concurenţei Regionale/CONBIZ”, Program de Stat (2020-2023), din cadrul Priorităţii Strategice IV: Provocări societale, înscris în Registrul de stat al proiectelor din sfera ştiinţei şi inovării cu cifrul 20.80009.0807.42 au fost orientate pe două aspecte: teoretice și practice, cu preponderență spre implimentarea unor rezultate în cadrul IMM din Republica Moldova. În vederea realizării acțiunilor planificate, s-a analizat activitatea întreprinderilor inovative din perioada anilor 2017-2022, în corelare cu numărul de angajați și veniturile realizate. În studiul dat, am inclus întreprinderi care au inovat în una din următoarele componente: (produse, procese, metode de organizare, de realizare al mărfurilor, serviciilor).

Potrivit studiului s-au constatat următoarele: din numărul total de IMM existente în anii 2019-2021 din întreprinderile inovatoare care au realizat inovări constituie – 49.5%, din care inovatoare pe produse sau procese – 16.5%, dintre ele – 7.1% pe produse, 5.4 pe procese, 4.0% pe produse și procese, 33.7% inovatoare ca structură organizatorică și marketing.

Pornind de la aceste constări, s-a determinat impactul factorului extern asupra activității IMM-lor inovaționale: (anume capacitatea de adaptare si pârghiile prin intermediul cărora IMM-urile ar putea stimula creșterea durabilă). Deoarece o parte din IMM totuși inovează în procese sau în procesul de organizare, iar activitățile inovative disruptive sunt orientate către start-up-uri, s-a determinat impactul capitalului uman, precum și al culturii organizaționale asupra inovării întreprinderilor. În acest scop s-a elaborat și realizat Sondajul în vederea aprecierii gradului de inovare al IMM din Republica Moldova, la care au participat angajați din 27 de întreprinderi.

În urma rezultatelor sondajului sus-menționat, precum și al studiului impactului culturii organizaționale asupra inovării, s-a elaborat Metodologia dezvoltării echipelor pentru inovare. Elaborarea și testarea acestei metodologii s-a realizat timp de 2 ani și testată pe 48 de întreprinderi.

Altă sarcină realizată în cadrul proiectului, fiind elaborarea unei Strategii de inovare, pentru o întreprindere din domeniul de producție, accentual a fost pus pe inovarea proceselor în cadrul Fabricii de mobilă ”MILLE”. Au fost înregistrate și unele rezultate în urma implementării acesteia la nivel de entitate. După o perioadă de implimentare de jumătate de an, s-a observant, micșorarea cu circa 20% volumul rebuturilor din procesul de producere comparativ cu volumul acestora din anul precedent, s-au optimizat cu 10% consumurile de materii prime și materiale și s-a majorat gradul de responsabilizare al angajaților întreprinderii. Totodată, în rezultatul implementării inovațiilor la nivel de proces, întreprinderea a început să exporte mobilă în Arabia Saudită și să se mențină în continuare pe piața din România.

De asemenea, a fost propusă și inregistrată la AGEPI Metodologia de analiză a Parteneriatelor publice private (PPP) în cadrul proiectelor investiționale, bazată pe un sistem de indicatori.

În contextul businessului inovațional la nivel regional, parteneriatul public-privat este o metodă de organizare a afacerilor și o formă a activității investiționale care are drept scop consolidarea resurselor partenerilor publici și privați. În acest caz s-a propus ca metodele de analiză a funcționării PPP trebuie să se axeze nu doar pe evaluarea componentelor comerciale și bugetare ale activității PPP, ci și pe performanțele sociale și economice care sunt formate din externalitățile PPP.

Rezultatele au fost reflectate în 15 publicații: 1 monografie colectivă publicată peste hotare, 1 articol în reviste locale, 5 publicații în materialele conferințelor editate peste hotare, din care 2 în baza de date Web of Science, 4 publicații în materialele conferințelor internaționale organizate în țară, 4 teze la conferințe internaționale, un workshop, 1 drept de autor înregistrat la agenția AGEPI Seria O Nr. 7310 din 02.09.2022, și o Medalie de aur la International Exibition of Innovation and Tehnology Transfer Excellent IDEA -2022, 23 septembrie 2022, Chișinău.

De menționat că Coordonatorul Proiectului „Configurarea Businessului Inovaţional în Contextul Concurenţei Regionale/CONBIZ”, cu cifrul 20.80009.0807.42 este Maia PISANIUC, dr., conf. univ., ASEM.

Pentru mai multe detalii, accesaţi pagina web a proiectului CONBIZ: https://ase.cccbi.md/